Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Alle leerlingen mee op studiereis

19-5-2018 - Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Brabantse scholengemeenschap De Rooi Pannen (vmbo en mbo) gaat de studiekosten voor alle leerlingen betalen. Geen leerling aan de kant. Vanaf schooljaar 2018/2019 betalen leerlingen van De Rooi Pannen geen schoolkosten meer. Van excursies tot tablets, de school betaalt. Alleen de schoolboeken voor de mbo-leerlingen zijn dit jaar nog niet gratis. De aanbesteding voor het boekenfonds kwam niet op tijd rond. Maar...

Eigentijdse schoolleider denkt en handelt strategisch

19-5-2018 - Versterking van leiderschap in de school vraagt om een gezamenlijke inspanning van schoolleiders, -besturen en het ministerie van OCW, schrijft de Onderwijsraad in het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ dat op 19 april verscheen. Met elkaar moeten zij vorm geven aan een andere invulling van het beroep, waarbij er minder aandacht is voor management en meer aandacht voor leiderschap.   “Dat de schoolleider de spil is tussen het schoolbestuur en de leraar zijn we een beetje vergeten”, zegt de voorzitter van de Onderwijsraad Henrië...

Nieuwe privacywet gaat in per 25 mei

18-5-2018 - Op 25 mei gaat de nieuwe Europese privacywetgeving in: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor scholen is het belangrijk dat ze nu inzichtelijk hebben wat ze nog moeten regelen. Het is nu de tijd dat scholen moeten weten waar ze staan met informatiebeveiliging en privacy (IBP). De AVS heeft alle informatie overzichtelijk op een rij staan in het dossier privacy. Ook Kennisnet beschikt over handige checklists, relevante artikelen en tips. Start vandaag nog (of eerder) met de voorbereidingen, zodat de school op 25 mei niet voor verrassingen komt te staan....
Thema's:

Ontbreken financiële middelen grootste belemmering voor verduurzaming schoolgebouwen

18-5-2018 - De grootste belemmeringen om gebouwen te verduurzamen vormen het ontbreken van financiële middelen (65 procent), het gebrek aan (personele) capaciteit (57 procent) en het niet aanwezig zijn van voldoende (juridische) kennis (52 procent). Dat is een van de opbrengsten van de Green Deal Scholen die onlangs in een grafische weergave zijn gezet. Het programma Green Deal Scholen heeft schoolbesturen en gemeenten de afgelopen twee jaar op weg geholpen om aan de slag te gaan met een gezond en duurzaam schoolgebouw. De opbrengsten zijn nu gebundeld in een visuele rapportage. Deze...

’Kinderen met gedragsproblemen presteren beter in speciaal dan regulier onderwijs’

18-5-2018 - Exclusief onderwijs leidt tot betere prestaties bij leerlingen, concludeert Inge Zweers van de Universiteit Utrecht in haar onderzoek. Ze volgde voor haar proefschrift inclusieve en exclusieve leerlingen met gedragsproblemen. Deze bevinding strookt niet met de huidige trend richting steeds meer inclusief onderwijs. In veel landen wordt al jarenlang gediscussieerd over de vraag of leerlingen met gedragsproblemen in het regulier of speciaal onderwijs thuishoren. Naast het uitgangspunt ‘inclusie voor alle leerlingen’ is er een tweede visie – ‘regulier als...

Aantal vo-leerlingen daalt in bijna alle regio’s

17-5-2018 - Uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses van arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion blijkt dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Ondanks de krimp in veel regio’s worden er de komende jaren toch tekorten aan leraren verwacht.   De achttien analyses, waaronder vier voor de G4, geven inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs. Vanwege de regionale verschillen die die arbeidsmarkt in het vo kent, is het belangrijk niet alleen inzicht te hebben in landelijke ontwikkelingen, maar...
Thema's:

Website geeft inzicht in besteding financiën schoolbesturen

16-5-2018 - OCW heeft op een speciale website de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen gezet. Dat moet het voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad makkelijker maken om in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school. Schoolbesturen leveren veel informatie aan bij de rijksoverheid, waaronder ook de jaarrekening. Deze financiële informatie staat al openbaar in grote databestanden, maar is moeilijk doorzoekbaar. Met de nieuwe website kun je makkelijker zien wat een schoolbestuur uitgeeft aan personeel of aan huisvesting of hoeveel een bestuur...

Bestuur Onderwijscoöperatie beraadt zich op voortbestaan

15-5-2018 - De Onderwijscoöperatie (OC) heeft via een brief aan minister Slob van Onderwijs gereageerd op zijn brief van 26 april jl. over de positie (van het bestuur) van de OC. In zijn brief verzocht de minister het bestuur van de OC zijn activiteiten die direct of indirect samenhangen met de Wet Beroep Leraar zo snel mogelijk stop te zetten.   Het bestuur van de OC laat minister Slob weten dat het juridisch niet mogelijk is het bestuur van de OC over te dragen aan een interim-bestuur van leraren, zoals de Tweede Kamer in een met ruime meerderheid aangenomen motie aan de...
Thema's:

NOS Kort: dagelijks examenspreekuur op Instagram

15-5-2018 - NOS Kort, het nieuwskanaal op Instagram, organiseert tijdens de examenperiode (t/m 25 mei) dagelijks examenspreekuren voor eindexamenleerlingen van vmbo, havo en vwo. Docenten beantwoorden via een livestream vragen over de verschillende vakken. Verschillende leraren werken mee, waaronder twee YouTube-docenten (Jeroen Bruijstens en Daan Visser). Twee redacteuren van NOS Kort bezoeken iedere dag een andere school. Scholieren kunnen hun vragen posten in de ‘comments’. Na elk spreekuur kunnen leerlingen op NPO3.nl de belangrijkste stof vinden die zij voor het examen...
Thema's:

31e editie eindexamenklachtenlijn LAKS geopend

14-5-2018 - Op maandag 14 mei opent het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) weer zijn jaarlijkse eindexamenklachtenlijn en de site examenklacht.nl. De vernieuwde site is gericht op positieve feedback en is aangepast aan de nieuwe AVG privacywetgeving. LAKS waarschuwt ook voor het stiekem gebruik van smartphones tijdens het examen. Ook dit jaar kunnen de circa 211.550 eindexamenkandidaten bij het LAKS terecht met al hun vragen over de organisatie, inhoud en het niveau van de examens. Het eindexamenteam van ruim acht scholieren behandelt elke examendag de telefonische en digitale...
Thema's:

Gemeenten en schoolbesturen zetten bij ministerie druk op huisvesting scholen

9-5-2018 - Gemeenten en de sectorraden hebben plannen gemaakt om de huisvesting van po- en vo-scholen op orde te krijgen. Elke gemeente zet voor de eerstkomende zestien jaar een plan op papier ten aanzien van de schoolgebouwen. Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt, komt net als nieuwbouw onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. En schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen. Dat zijn de drie belangrijkste voorstellen die de sectorraden en VNG gaan overhandigen aan het ministerie van Onderwijs.   Gemeenten, noch schoolbesturen worden geprikkeld om te...

Vrijstelling sollicitatieplicht aangepast

3-5-2018 - Minister Koolmees van SZW heeft schriftelijk bevestigd dat een WW-gerechtigde, die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is vrijgesteld van sollicitatieplicht. Deze regeling geldt nu ook voor mensen die al een IOW-, ZW- of WGA-uitkering ontvangen. Tot nu toe gold deze vrijstelling niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom heeft minister Koolmees deze regeling gewijzigd en geregeld dat...
Thema's:

Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 aangepast

3-5-2018 - De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is op een onderdeel aangepast. Uitgangspunt van OCW is risicomijdend beleggen. Dit kan betekenen dat bij een koersdaling het verstandig kan zijn de belegging niet te verkopen en te wachten totdat de looptijd van de belegging is afgerond. Wanneer de belegging vóór het einde van de looptijd een positieve koerswaarde heeft, kan het een keuze zijn de betreffende belegging te verkopen. Afwijking van dit uitgangspunt kan in bepaalde gevallen gerechtvaardigd zijn, maar hierover moet afstemming met de interne toezichthouder...
Thema's:

Pilot 10-14 onderwijs staat open voor nieuwe aanmeldingen

3-5-2018 - Per 1 augustus 2018 kan een tweede lichting scholen instromen in de pilot ’10-14 onderwijs’. “Scholen kunnen met 10-14 onderwijs een bijdrage leveren aan kansengelijkheid”, aldus minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Scholen voor 10-14 onderwijs zijn een innovatieve samenwerkingsvorm tussen scholen voor primair en scholen voor voortgezet onderwijs. 10-14 scholen willen leerlingen een betere aansluiting en een geleidelijke overgang bieden door de talenten van leerlingen te stimuleren en meer maatwerk te geven. Kinderen die daaraan toe zijn,...

Uiterlijk 25 mei aanmelden voor regelluwe scholen

3-5-2018 - Po- en vo-scholen die nog mee willen doen aan het experiment regelluwe scholen kunnen zich nog tot vrijdag 25 mei (voor 12.00 uur) aanmelden. Ook scholen met het predicaat ‘goed’ kunnen zich opgeven. Het experiment is uitgebreid met vijf thema’s of deelexperimenten. Binnen het experiment Regelluwe scholen mag een beperkt aantal basisscholen en vo-scholen bepaalde regels loslaten om vernieuwingen te kunnen doorvoeren in hun onderwijs. Doel is te onderzoeken of het afwijken van bepaalde onderdelen van de wet- en regelgeving leidt tot betere kwaliteit of een...

Sterkste groei tweetalig onderwijs op havo

1-5-2018 - De meeste tto-leerlingen zitten op het vwo, maar ten opzichte van vorig schooljaar is de groei het sterkst op de havo. Dit blijkt uit het rapport Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs dat Nuffic op 30 april publiceerde. In schooljaar 2017-2018 bieden 119 middelbare scholen in het voortgezet onderwijs tweetalig onderwijs (tto) aan. Het vaakst bieden scholen tto aan op het vwo (120 afdelingen), gevolgd door de havo (63 afdelingen) en het vmbo (31 afdelingen). In 2017-2018 zijn er in totaal 36.254 tto-leerlingen. Hiervan zit 76,9 procent op het vwo, 14,4 procent op de...

Tot 31 mei aanvragen subsidie doorstroomprogramma’s po-vo

1-5-2018 - Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Tot 31 mei kunnen aanvragen ingediend worden bij DUS-I. Het gaat om leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden. De Inspectie van het Onderwijs constateerde in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen....
Thema's:

Kabinet kiest voor andere verdeelsleutel onderwijsachterstanden

26-4-2018 - Er komt een betere verdeling van het onderwijsachterstandengeld dat gemeenten en scholen krijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob van Onderwijs. De totale investering van het kabinet in het bieden van onderwijskansen aan kinderen komt uit op 746 miljoen euro. De komende jaren gaat het budget, zoals afgesproken in het regeerakkoord, met 170 miljoen euro omhoog voor gemeenten. Scholen krijgen structureel 260 miljoen euro. In totaal gaat het om 746 euro. Scholen zetten het geld in voor intensievere begeleiding van leerlingen of speciale...

Kamer wil dat scholen meer aandacht besteden aan seksuele diversiteit

26-4-2018 - De regering moet ‘passende maatregelen’  nemen tegen scholen die geen aandacht besteden aan de aangescherpte kerndoelen over seksuele diversiteit. De motie hierover van de SP is op 24 april door de Tweede Kamer aangenomen. Aanleiding voor de motie is de constatering van de inspectie dat 14 procent van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs hieraan geen aandacht besteedt. Een meerderheid van de politieke partijen stemde voor de motie van SP’er Jasper van Dijk. De motie verzoekt de regering passende maatregelen te nemen tegen deze scholen. In...
Thema's:

VO kan ‘leren’ van leerlingendaling in po

26-4-2018 - De komende jaren moeten ook middelbare scholen rekening houden met een snelle daling van het aantal leerlingen. Een landelijke daling die in het schooljaar 2017-2018 is ingezet met zo’n 10.000 leerlingen minder dan vorig jaar, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Een zogenaamde longread, een uitgave van de PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW, zet de belangrijkste lessen die het primair onderwijs rondom leerlingendaling heeft geleerd op een rij. De longread beschrijft de achtergronden van leerlingendaling, de huidige stand van zaken rond krimp en de...
Thema's:

Onderwijs in top 3 van werknemers die lang bij dezelfde werkgever blijven

24-4-2018 - Het onderwijs is een van de sectoren waar werknemers lang bij dezelfde werkgever blijven. Bijna 45 procent heeft tien jaar of langer dezelfde baan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook blijkt dat ruim 22 procent van de onderwijsmedewerkers vijf tot tien jaar bij dezelfde werkgever blijft. Slecht 8,5 procent blijft nog geen jaar bij dezelfde werkgever. Alleen in de sectoren industrie en ‘openbaar bestuur en overheidsdiensten’ blijven werknemers langer in dienst. De overheid is de enige bedrijfstak waar meer dan de helft van de...
Thema's:

Ruim 900 aanmeldingen voor ondersteuningsaanbod Gezonde School

23-4-2018 - Meer dan 900 scholen hebben zich dit jaar aangemeld voor het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School. Voor schooljaar 2018-2019 kunnen scholen zich niet meer inschrijven. Wel komt er een nieuwe ronde voor aanmelding voor het schooljaar 2019-2020.   Scholen die in aanmerking willen komen voor het ondersteuningsaanbod in schooljaar 2019-2020 kunnen zich hiervoor in het voorjaar van 2019 weer aanmelden. Informatie hierover wordt via nieuwsberichten/-brieven, social media (@GezondschoolNL), Facebook en de website www.gezondeschool.nl verspreid.
Thema's:

Kabinet schaft fusietoets af

20-4-2018 - Het wordt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker om te fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld met daarin een onderbouwing voor de keuze om te fuseren. Fuseren wordt vanaf schooljaar 2018/2019 al gemakkelijker. Dat is vooral een uitkomst voor schoolbesturen in krimpregio’s. Daar is fuseren soms de enige manier om het onderwijsaanbod in de regio in stand te houden....
Thema's:

Advies Onderwijsraad: een krachtige rol voor schoolleiders

19-4-2018 - De Algemene Vereniging Schoolleiders onderschrijft de aanbevelingen van de Onderwijsraad in het op 19 april verschenen rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’, over hoe de rol van de schoolleider in po, vo en mbo kan worden versterkt. Schoolleiders moeten in staat zijn tot strategisch denken en handelen, meent de raad. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Een goede strategische rol voor de schoolleider is uitermate belangrijk op alle niveaus: meepraten bij het bepalen van landelijk beleid en een formele rol bij het vormen van beleid in de schoolorganisatie....
Thema's:

Actieprogramma: Zorg voor de Jeugd

17-4-2018 - Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen. Dit zijn twee van de zes actielijnen van het actieprogramma Zorg voor de jeugd, dat de ministeries van VWS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid onlangs presenteerden. Het actieprogramma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Om alle kinderen de kans te bieden zich te ontwikkelen moeten er flexibele...

Pagina's