Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Kamer stemt in met inclusief onderwijs

20-8-2019 - De Tweede Kamer wil dat de regering werk maakt van inclusief onderwijs. Vlak voor het zomerreces heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer een motie hierover aangenomen. De motie, ingediend door D66-Kamerlid Paul van Meenen, verzoekt het kabinet een brede coalitie op te bouwen bestaande uit in ieder geval leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen, besturen, gemeenten, kinderopvang en (jeugd)zorg om tot inclusief en goed onderwijs voor ieder kind te komen. Dus voor elk kind passend onderwijs in een reguliere school. In juni is de beweging ‘Naar inclusiever...

Vso krijgt weer Cultuurkaart

20-8-2019 - Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar weer een Cultuurkaart ontvangen. Met deze pas kunnen zij gratis of goedkoper deelnemen aan diverse culturele activiteiten. Na bezuinigingen op de Cultuurkaart besloot het kabinet in 2012 dat leerlingen in het reguliere vo weer aanspraak konden maken op de pas. Dit gold echter niet voor het vso, omdat het vso formeel onder het po valt.   Minister Van Engelshoven van Onderwijs heeft onlangs besloten dat het vso wel weer gebruik kan maken van de Cultuurkaart. Ook behouden vso-scholen de bijdragen voor...
Thema's:

Subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs

19-8-2019 - Op 26 juni 2019 is het Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs gepubliceerd. Reden voor deze subsidieregeling is dat in het Nederlandse onderwijssysteem herhaaldelijk blijkt dat leerlingen van diverse achtergronden verschillende kansen hebben in het onderwijs. Dit vraagt om een concrete aanpak van kansenongelijkheid.   Het Ministerie van OCW ontwikkelt beleidsmaatregelen om kansenongelijkheid te verminderen. Daarnaast wordt met het programma Gelijke Kansen ingezet op een lokale benadering. Met...

Regeling bekostiging exploitatiekosten vo gepubliceerd

19-8-2019 - Op 12 juli 2019 heeft minister Slob van Onderwijs de wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2019 en 2020 bekendgemaakt.   Deze regelingen bepalen de hoogte van de reguliere bekostiging van scholen in het voortgezet onderwijs en worden elk jaar gezamenlijk met één regeling geactualiseerd. Met deze wijzigingsregeling worden de bekostigingsbedragen geactualiseerd voor de kalenderjaren 2019 en 2020...
Thema's:

Beleidsregel pilot onderbouwklas pro/vbo aangepast

19-8-2019 - Op grond van de Beleidsregel pilot praktijkonderwijs/voortgezet beroepsonderwijs (pro/vbo) kunnen 30 scholencombinaties een pro/vbo-onderbouwklas inrichten die voorbereidt op de bovenbouw van het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), om te bezien of dit tegemoet komt aan de behoefte aan meer maatwerk in het praktijkonderwijs (pro). Omdat is gebleken dat de uitvoering in de praktijk lastig is voor scholen, is de beleidsregel op een aantal aspecten aangepast. De wijzigingen betreffen de aanmeldperiode en de medezeggenschap. Door de aanpassing wordt het mogelijk om de al...
Thema's:

Boetes bij niet voldoen aan risico-inventarisatie en -evaluatie verhoogd

19-8-2019 - Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juli 2019 de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de boetes voor het niet naleven van de Arbowetgeving zijn verhoogd. Aanleiding voor de aanpassing is de jurisprudentie van de Raad van State. De wijziging heeft betrekking op het boetebeleid bij arbeidsongevallen. Verder is ook de bijlage met tarieflijst aangepast. De Inspectie SZW kijkt bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname voor de hoogte van de boete meer naar de ernst...
Thema's:

Stichting van het Onderwijs: schrap structurele bezuinigingen

18-7-2019 - De werkgevers- en werknemersorganisaties van de Stichting van het Onderwijs roepen de onderwijsministers opnieuw in een brief op extra middelen vrij te maken voor onderwijs. Dit in het kader van de presentatie op Prinsjesdag van de Rijksbegroting 2020. Doordat scholen minder geld hebben voor bijvoorbeeld personeelskosten, zullen bestaande problemen als het lerarentekort nog verder verergeren. In de afgelopen tijd heeft de Stichting van het Onderwijs meerdere malen haar zorgen geuit over de tot 183 miljoen oplopende doelmatigheidskorting voor de hele sector en over het feit dat...
Thema's:

4,5 miljoen extra voor regionale aanpak lerarentekort

16-7-2019 - Steeds meer besturen, schoolleiders, lerarenopleidingen en andere partijen werken regionaal samen aan de aanpak van het lerarentekort. Het aantal aanvragen overstijgt het subsidieplafond voor zowel po als vo-mbo, waardoor er aanvragen tijdelijk blijven liggen. Omdat het van belang is dat de regio’s voortvarend aan de slag kunnen met de aanpak van het lerarentekort, wordt nu 4,5 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dat schrijven de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven in een verzamelbrief aan de Tweede Kamer.   Half juni waren er al 45 subsidieaanvragen ingediend...
Thema's:

Maximaal 48 miljoen voor vo-scholen die kampen met krimp

15-7-2019 - Middelbare scholen krijgen de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar om in hun regio met de daling van het aantal leerlingen om te gaan. Dat maakt minister Slob van Onderwijs op 15 juli bekend. Scholen kunnen een aanvraag indienen en moeten daarbij de gemeente, basisscholen en het vervolgonderwijs betrekken. Minister Slob: “De daling van het aantal leerlingen is een probleem in grote delen van het land. Door deze investering helpen we scholen om toekomstbestendig te worden. Hoe dat kan verschilt per regio. In sommige regio’s kan dat door betere...
Thema's:

Teambevoegdheid voor 10-14-scholen

10-7-2019 - Minister van onderwijs Arie Slob onderzoekt of er een teambevoegdheid kan komen voor scholen die onderwijs geven aan 10-14-jarigen. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer. Scholen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar bieden een programma met een doorlopende leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs. Leerlingen stromen uit naar het derde leerjaar in het vo. Momenteel nemen twaalf scholen deel aan een pilot voor dit onderwijsconcept. Leraren die zijn opgeleid tot basisschoolleerkracht, zijn meestal niet bevoegd om te werken in het voortgezet onderwijs...
Thema's:

Geef feedback op conceptvoorstellen Curriculum.nu

9-7-2019 - Ongeveer 150 schoolleiders en leraren hebben de afgelopen periode gewerkt aan het actualiseren van het curriculum. Op 7 mei 2019 hebben de negen ontwikkelteams hun voorstellen gepresenteerd. Tot en met 11 augustus is het mogelijk om feedback te geven. In de negen conceptvoorstellen voor negen leergebieden presenteren de ontwikkelteams hun plannen voor de onderwijsinhoud van morgen. Die voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het po, vo en so.
Thema's:

Kamer wil landelijke norm voor basisondersteuning per schoollocatie

8-7-2019 - In het algemeen overleg van 26 juni werd al duidelijk dat de politiek fors wil ingrijpen in Passend onderwijs. In de nacht van 4 juli is een aantal moties aangenomen, onder andere over de effectiviteit van samenwerkingsverbanden, het wettelijk vastleggen van basisondersteuning en het beperken van financiële reserves. De leden Heerema en Westerveld dienden een motie in, die is aangenomen, om bij de evaluatie Passend onderwijs in kaart te brengen hoe effectief samenwerkingsverbanden opereren, welke verschillen er tussen samenwerkingsverbanden zijn (o.a. wat betreft aanbod en...

Ook diploma voor leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs

8-7-2019 - Voortaan krijgen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Daarmee wil minister Slob van Onderwijs leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning geven die zij verdienen. De minister gaat dit in de wet regelen. Waarschijnlijk lukt dit vanaf schooljaar 2021-2022. Ongeveer 37.500 leerlingen volgen voortgezet speciaal onderwijs. Minister Slob: “Alle leerlingen verdienen een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd. Daarom gaan we ervoor zorgen dat ook leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs voortaan een...
Thema's:

‘Noodpakket van 423,5 miljoen euro nodig voor funderend onderwijs’

5-7-2019 - De onderwijsbonden, waaronder de AVS, en werkgeversorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs roepen minister Slob dringend op een noodinvestering te doen in het funderend onderwijs van 423,5 miljoen euro voor begrotingsjaar 2020. Het nijpende tekort aan leraren en schoolleiders en de hoge werkdruk vormen een acute bedreiging voor het bieden van het beste onderwijs.   Scholen, leraren, ondersteuners en schoolleiders in het funderend onderwijs staan voor een aantal urgente vraagstukken. In een gezamenlijke brief op 5 juli aan minister Slob onderstrepen ze dat het...

Internationaal onderzoek naar werkomstandigheden in het onderwijs

3-7-2019 - De meeste leraren zijn intrinsiek gemotiveerd voor hun vak. Wel is het nodig om voor aantrekkelijke werkomstandigheden te zorgen. Dit blijkt uit Talis 2018, een internationaal onderzoek naar werk- en leeromstandigheden in het basis- en voortgezet onderwijs. Het internationale onderzoek Talis wordt iedere vijf jaar door de OESO uitgevoerd in landen over de hele wereld. Voorheen deed Nederland alleen mee in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Sinds 2018 is het onderzoek in Nederland ook uitgevoerd in groep 3 tot 8 van het basisonderwijs. Leraren zijn vooral intrinsiek...

Driekwart van de scholen voldoet nog niet aan informatieplicht Energiebesparing

2-7-2019 - Op 1 juli 2019 was naar schatting minder dan de helft van de verplichte registraties in het kader van de informatieplicht Wet milieubeheer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen. Ook veel scholen waren te laat, maar de planning was ook erg krap. Scholen moeten behoorlijk wat informatie verzamelen over de energiebesparende maatregelen die ze hebben getroffen. De planning was krap, omdat de verplichte maatregellijsten waarover moest worden gerapporteerd pas begin dit jaar gepubliceerd werden en de portal waar de gegevens moesten worden ingevoerd later openging...
Thema's:

Leraren moeten makkelijker kunnen switchen tussen sectoren

2-7-2019 - Werken in het onderwijs moet aantrekkelijker worden. Als een leraar bevoegdheden kan stapelen over sectoren heen, wordt het makkelijker om te switchen tussen de verschillende onderwijssectoren, wat de loopbaanperspectieven voor leraren vergroot. Daarom willen de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob een nieuw bevoegdhedenstelsel gaan inrichten, dat in nauwe samenwerking met leraren, scholen en lerarenopleidingen ontwikkeld wordt.   Voor leraren is de stap naar een ander vak of andere sector binnen het onderwijs vaak te groot. De baan die ze hebben is vaak al druk en dan...
Thema's:

Feedback geven op laatste Curriculum.nu consultatieronde Digitale geletterdheid

2-7-2019 - Voor het ontwikkelteam Digitale geletterdheid van Curriculum.nu heeft Netwerk Mediawijsheid feedback gebundeld naar aanleiding van sessies met het netwerk. Het is nu mogelijk om voor de laatste keer mee te denken over Digitale geletterdheid voordat de resultaten worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Mediawijsheid wordt binnen het onderwijs als belangrijk onderdeel gezien en dit jaar worden de eerste stappen gezet richting de opname van digitale geletterdheid in het curriculum. Op 7 juni organiseerde Netwerk Mediawijsheid een feedbacksessie voor het ontwikkelteam Digitale...
Thema's:

Miljoenen voor vmbo-techniekonderwijs in 45 regio’s

1-7-2019 - 45 regio’s krijgen in totaal ruim 231 miljoen euro om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen. Dat is bijna 16.000 euro per leerling.   Vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven hebben samen plannen gemaakt om het techniekonderwijs op scholen de komende vier jaar te verbeteren. Dit varieert van een nieuwe gezamenlijke technieklocatie opzetten tot leerlingen praktijklessen laten volgen bij bedrijven.   Nog eens 33 andere regio’s hadden ook plannen ingediend, die nog niet goedgekeurd zijn. Deze regio’s krijgen tot 1 oktober de...

Klimaatactivist Lossie wordt voorzitter van LAKS

1-7-2019 - Pieter Lossie (17), leerling van het openbare Minkema College in Woerden, is de kersverse voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Hij kreeg landelijke bekendheid als klimaatactivist. Samen met zes andere scholieren vormt hij het nieuwe bestuur. Lossie vindt het vooral belangrijk de mening van jongeren te horen. Het bestuur vertegenwoordigt ruim 1 miljoen scholieren. Begin dit jaar sloot Lossie zich aan bij Youth for Climate en ging in dat kader ook twee keer op bezoek bij premier Mark Rutte en klimaatminister Eric Wiebes in het Torentje. “Het was een...
Thema's:

Input voor advies Onderwijsraad over artikel 23

27-6-2019 - Welke betekenis heeft de vrijheid van onderwijs in deze tijd? Is de onderwijskwaliteit gebaat bij  meer vrijheid voor scholen of is juist meer overheidsinvloed nodig? Leidt de vrijheid van onderwijs tot een voldoende gevarieerd onderwijsaanbod? En hoe verhoudt zich artikel 23 tot een aantal vraagstukken in het onderwijs, zoals segregatie of tekortschietende kwaliteit bij sommige scholen? De Onderwijsraad nodigt onderwijsprofessionals uit input te geven voor een advies aan het kabinet. Reageren is mogelijk tot 15 september. Al ruim 100 jaar waarborgt de Grondwet dat we in...
Thema's:

Productiviteit onderwijs daalt

27-6-2019 - De prestaties van de leerlingen groeien in meerdere onderwijssectoren niet mee (het aantal leerlingen en de toegevoegde waarde per leerling) met de stijgende kosten in het onderwijs. Dat betekent dat de productiviteit in het onderwijs daalt. Verder blijkt dat de invloed van overheidsbeleid per saldo eerder een negatief dan positief effect heeft op de productiviteit. Dat blijkt uit de laatste onderwijstrendanalyse van IPSE Studies waarover een artikel is verschenen in de Staat van de Ambtelijke Dienst 2019 van de leerstoelen van het CAOP. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd...
Thema's:

Voorgeschiedenis afnamemoment eindtoets en lobby AVS

27-6-2019 - Voorgeschiedenis In 2011 adviseert de AVS in het gezamenlijk advies met de PO-Raad en VO-raad ‘Effectief schakelen’ een latere afname van de eindtoets. Scholen zien hier voordelen in. Naast het maximaal gebruik maken van de onderwijstijd in groep 8 kunnen scholen in het voortgezet onderwijs beter aansluiten op het niveau dat een leerling aan het eind van groep 8 heeft bereikt. De informatie over de voortgang van een leerling  is actueler, zodat het vo de leerlingen een doorgaande, ononderbroken leerlijn kan bieden en een soepelere overgang. Voor het eerst heeft...
Thema's:

Subsidieregeling vrijroosteren leraren

26-6-2019 - Twintig schoolbesturen in het PO en VO kunnen subsidie aanvragen om op scholen met veel achterstandenproblematiek leraren vrij te roosteren. De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 17 juni tot en met 15 september 2019. De maatregel maakt deel uit van het Actieplan Gelijke Kansen (2017-2020). De subsidie om leraren vrij te roosteren is bedoeld om scholen met veel achterstandenproblematiek de mogelijkheid te geven leraren te laten deelnemen aan activiteiten op het gebied van coaching en intensieve begeleiding van leerlingen. Dit is de tweede subsidieronde. Een bestuur kan...
Thema's:

Verslag AVS Ledenraad 14 juni 2019

25-6-2019 - De laatste bijeenkomst van de AVS Ledenraad in schooljaar 2018/2019 vond plaats op 14 juni. Naast interne zaken kwamen ook de politieke ontwikkelingen in het schoolleidersvak ter sprake, waaronder de cao.   Op één verhindering na is de ledenraad voltallig aanwezig. Een ledenraadslid treedt af in verband met het verlaten van het schoolleidersvak. De vacature zal dit najaar bij de eerstkomende verkiezingsronde worden opgevuld. Interne en administratieve zaken worden vlot en professioneel afgehandeld. De ledenraad maakt kennis met Alien Cnossen, de nieuwe...
Thema's:

Pagina's