Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Stichting van het Onderwijs: schrap structurele bezuinigingen

18-7-2019 - De werkgevers- en werknemersorganisaties van de Stichting van het Onderwijs roepen de onderwijsministers opnieuw in een brief op extra middelen vrij te maken voor onderwijs. Dit in het kader van de presentatie op Prinsjesdag van de Rijksbegroting 2020. Doordat scholen minder geld hebben voor bijvoorbeeld personeelskosten, zullen bestaande problemen als het lerarentekort nog verder verergeren. In de afgelopen tijd heeft de Stichting van het Onderwijs meerdere malen haar zorgen geuit over de tot 183 miljoen oplopende doelmatigheidskorting voor de hele sector en over het feit dat...
Thema's:

4,5 miljoen extra voor regionale aanpak lerarentekort

16-7-2019 - Steeds meer besturen, schoolleiders, lerarenopleidingen en andere partijen werken regionaal samen aan de aanpak van het lerarentekort. Het aantal aanvragen overstijgt het subsidieplafond voor zowel po als vo-mbo, waardoor er aanvragen tijdelijk blijven liggen. Omdat het van belang is dat de regio’s voortvarend aan de slag kunnen met de aanpak van het lerarentekort, wordt nu 4,5 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dat schrijven de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven in een verzamelbrief aan de Tweede Kamer.   Half juni waren er al 45 subsidieaanvragen ingediend...
Thema's:

Maximaal 48 miljoen voor vo-scholen die kampen met krimp

15-7-2019 - Middelbare scholen krijgen de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar om in hun regio met de daling van het aantal leerlingen om te gaan. Dat maakt minister Slob van Onderwijs op 15 juli bekend. Scholen kunnen een aanvraag indienen en moeten daarbij de gemeente, basisscholen en het vervolgonderwijs betrekken. Minister Slob: “De daling van het aantal leerlingen is een probleem in grote delen van het land. Door deze investering helpen we scholen om toekomstbestendig te worden. Hoe dat kan verschilt per regio. In sommige regio’s kan dat door betere...
Thema's:

Teambevoegdheid voor 10-14-scholen

10-7-2019 - Minister van onderwijs Arie Slob onderzoekt of er een teambevoegdheid kan komen voor scholen die onderwijs geven aan 10-14-jarigen. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer. Scholen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar bieden een programma met een doorlopende leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs. Leerlingen stromen uit naar het derde leerjaar in het vo. Momenteel nemen twaalf scholen deel aan een pilot voor dit onderwijsconcept. Leraren die zijn opgeleid tot basisschoolleerkracht, zijn meestal niet bevoegd om te werken in het voortgezet onderwijs...
Thema's:

Geef feedback op conceptvoorstellen Curriculum.nu

9-7-2019 - Ongeveer 150 schoolleiders en leraren hebben de afgelopen periode gewerkt aan het actualiseren van het curriculum. Op 7 mei 2019 hebben de negen ontwikkelteams hun voorstellen gepresenteerd. Tot en met 11 augustus is het mogelijk om feedback te geven. In de negen conceptvoorstellen voor negen leergebieden presenteren de ontwikkelteams hun plannen voor de onderwijsinhoud van morgen. Die voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het po, vo en so.
Thema's:

Kamer wil landelijke norm voor basisondersteuning per schoollocatie

8-7-2019 - In het algemeen overleg van 26 juni werd al duidelijk dat de politiek fors wil ingrijpen in Passend onderwijs. In de nacht van 4 juli is een aantal moties aangenomen, onder andere over de effectiviteit van samenwerkingsverbanden, het wettelijk vastleggen van basisondersteuning en het beperken van financiële reserves. De leden Heerema en Westerveld dienden een motie in, die is aangenomen, om bij de evaluatie Passend onderwijs in kaart te brengen hoe effectief samenwerkingsverbanden opereren, welke verschillen er tussen samenwerkingsverbanden zijn (o.a. wat betreft aanbod en...

Ook diploma voor leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs

8-7-2019 - Voortaan krijgen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Daarmee wil minister Slob van Onderwijs leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning geven die zij verdienen. De minister gaat dit in de wet regelen. Waarschijnlijk lukt dit vanaf schooljaar 2021-2022. Ongeveer 37.500 leerlingen volgen voortgezet speciaal onderwijs. Minister Slob: “Alle leerlingen verdienen een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd. Daarom gaan we ervoor zorgen dat ook leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs voortaan een...
Thema's:

‘Noodpakket van 423,5 miljoen euro nodig voor funderend onderwijs’

5-7-2019 - De onderwijsbonden, waaronder de AVS, en werkgeversorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs roepen minister Slob dringend op een noodinvestering te doen in het funderend onderwijs van 423,5 miljoen euro voor begrotingsjaar 2020. Het nijpende tekort aan leraren en schoolleiders en de hoge werkdruk vormen een acute bedreiging voor het bieden van het beste onderwijs.   Scholen, leraren, ondersteuners en schoolleiders in het funderend onderwijs staan voor een aantal urgente vraagstukken. In een gezamenlijke brief op 5 juli aan minister Slob onderstrepen ze dat het...

Internationaal onderzoek naar werkomstandigheden in het onderwijs

3-7-2019 - De meeste leraren zijn intrinsiek gemotiveerd voor hun vak. Wel is het nodig om voor aantrekkelijke werkomstandigheden te zorgen. Dit blijkt uit Talis 2018, een internationaal onderzoek naar werk- en leeromstandigheden in het basis- en voortgezet onderwijs. Het internationale onderzoek Talis wordt iedere vijf jaar door de OESO uitgevoerd in landen over de hele wereld. Voorheen deed Nederland alleen mee in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Sinds 2018 is het onderzoek in Nederland ook uitgevoerd in groep 3 tot 8 van het basisonderwijs. Leraren zijn vooral intrinsiek...

Driekwart van de scholen voldoet nog niet aan informatieplicht Energiebesparing

2-7-2019 - Op 1 juli 2019 was naar schatting minder dan de helft van de verplichte registraties in het kader van de informatieplicht Wet milieubeheer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen. Ook veel scholen waren te laat, maar de planning was ook erg krap. Scholen moeten behoorlijk wat informatie verzamelen over de energiebesparende maatregelen die ze hebben getroffen. De planning was krap, omdat de verplichte maatregellijsten waarover moest worden gerapporteerd pas begin dit jaar gepubliceerd werden en de portal waar de gegevens moesten worden ingevoerd later openging...
Thema's:

Leraren moeten makkelijker kunnen switchen tussen sectoren

2-7-2019 - Werken in het onderwijs moet aantrekkelijker worden. Als een leraar bevoegdheden kan stapelen over sectoren heen, wordt het makkelijker om te switchen tussen de verschillende onderwijssectoren, wat de loopbaanperspectieven voor leraren vergroot. Daarom willen de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob een nieuw bevoegdhedenstelsel gaan inrichten, dat in nauwe samenwerking met leraren, scholen en lerarenopleidingen ontwikkeld wordt.   Voor leraren is de stap naar een ander vak of andere sector binnen het onderwijs vaak te groot. De baan die ze hebben is vaak al druk en dan...
Thema's:

Feedback geven op laatste Curriculum.nu consultatieronde Digitale geletterdheid

2-7-2019 - Voor het ontwikkelteam Digitale geletterdheid van Curriculum.nu heeft Netwerk Mediawijsheid feedback gebundeld naar aanleiding van sessies met het netwerk. Het is nu mogelijk om voor de laatste keer mee te denken over Digitale geletterdheid voordat de resultaten worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Mediawijsheid wordt binnen het onderwijs als belangrijk onderdeel gezien en dit jaar worden de eerste stappen gezet richting de opname van digitale geletterdheid in het curriculum. Op 7 juni organiseerde Netwerk Mediawijsheid een feedbacksessie voor het ontwikkelteam Digitale...
Thema's:

Miljoenen voor vmbo-techniekonderwijs in 45 regio’s

1-7-2019 - 45 regio’s krijgen in totaal ruim 231 miljoen euro om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen. Dat is bijna 16.000 euro per leerling.   Vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven hebben samen plannen gemaakt om het techniekonderwijs op scholen de komende vier jaar te verbeteren. Dit varieert van een nieuwe gezamenlijke technieklocatie opzetten tot leerlingen praktijklessen laten volgen bij bedrijven.   Nog eens 33 andere regio’s hadden ook plannen ingediend, die nog niet goedgekeurd zijn. Deze regio’s krijgen tot 1 oktober de...

Klimaatactivist Lossie wordt voorzitter van LAKS

1-7-2019 - Pieter Lossie (17), leerling van het openbare Minkema College in Woerden, is de kersverse voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Hij kreeg landelijke bekendheid als klimaatactivist. Samen met zes andere scholieren vormt hij het nieuwe bestuur. Lossie vindt het vooral belangrijk de mening van jongeren te horen. Het bestuur vertegenwoordigt ruim 1 miljoen scholieren. Begin dit jaar sloot Lossie zich aan bij Youth for Climate en ging in dat kader ook twee keer op bezoek bij premier Mark Rutte en klimaatminister Eric Wiebes in het Torentje. “Het was een...
Thema's:

Input voor advies Onderwijsraad over artikel 23

27-6-2019 - Welke betekenis heeft de vrijheid van onderwijs in deze tijd? Is de onderwijskwaliteit gebaat bij  meer vrijheid voor scholen of is juist meer overheidsinvloed nodig? Leidt de vrijheid van onderwijs tot een voldoende gevarieerd onderwijsaanbod? En hoe verhoudt zich artikel 23 tot een aantal vraagstukken in het onderwijs, zoals segregatie of tekortschietende kwaliteit bij sommige scholen? De Onderwijsraad nodigt onderwijsprofessionals uit input te geven voor een advies aan het kabinet. Reageren is mogelijk tot 15 september. Al ruim 100 jaar waarborgt de Grondwet dat we in...
Thema's:

Productiviteit onderwijs daalt

27-6-2019 - De prestaties van de leerlingen groeien in meerdere onderwijssectoren niet mee (het aantal leerlingen en de toegevoegde waarde per leerling) met de stijgende kosten in het onderwijs. Dat betekent dat de productiviteit in het onderwijs daalt. Verder blijkt dat de invloed van overheidsbeleid per saldo eerder een negatief dan positief effect heeft op de productiviteit. Dat blijkt uit de laatste onderwijstrendanalyse van IPSE Studies waarover een artikel is verschenen in de Staat van de Ambtelijke Dienst 2019 van de leerstoelen van het CAOP. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd...
Thema's:

Voorgeschiedenis afnamemoment eindtoets en lobby AVS

27-6-2019 - Voorgeschiedenis In 2011 adviseert de AVS in het gezamenlijk advies met de PO-Raad en VO-raad ‘Effectief schakelen’ een latere afname van de eindtoets. Scholen zien hier voordelen in. Naast het maximaal gebruik maken van de onderwijstijd in groep 8 kunnen scholen in het voortgezet onderwijs beter aansluiten op het niveau dat een leerling aan het eind van groep 8 heeft bereikt. De informatie over de voortgang van een leerling  is actueler, zodat het vo de leerlingen een doorgaande, ononderbroken leerlijn kan bieden en een soepelere overgang. Voor het eerst heeft...
Thema's:

Subsidieregeling vrijroosteren leraren

26-6-2019 - Twintig schoolbesturen in het PO en VO kunnen subsidie aanvragen om op scholen met veel achterstandenproblematiek leraren vrij te roosteren. De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 17 juni tot en met 15 september 2019. De maatregel maakt deel uit van het Actieplan Gelijke Kansen (2017-2020). De subsidie om leraren vrij te roosteren is bedoeld om scholen met veel achterstandenproblematiek de mogelijkheid te geven leraren te laten deelnemen aan activiteiten op het gebied van coaching en intensieve begeleiding van leerlingen. Dit is de tweede subsidieronde. Een bestuur kan...
Thema's:

Verslag AVS Ledenraad 14 juni 2019

25-6-2019 - De laatste bijeenkomst van de AVS Ledenraad in schooljaar 2018/2019 vond plaats op 14 juni. Naast interne zaken kwamen ook de politieke ontwikkelingen in het schoolleidersvak ter sprake, waaronder de cao.   Op één verhindering na is de ledenraad voltallig aanwezig. Een ledenraadslid treedt af in verband met het verlaten van het schoolleidersvak. De vacature zal dit najaar bij de eerstkomende verkiezingsronde worden opgevuld. Interne en administratieve zaken worden vlot en professioneel afgehandeld. De ledenraad maakt kennis met Alien Cnossen, de nieuwe...
Thema's:

Onderwijsraad en Raad voor Cultuur: verhoog het leesplezier bij jongeren

25-6-2019 - Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier, en beter gaan lezen? Daarvoor moeten scholen, bibliotheken en ouders de handen ineenslaan. Ook moet de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur op 24 juni hebben aangeboden aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Jongeren lezen minder en vooral minder lang. Ze lezen wel veel korte tekstjes (vooral online), maar voor diep lezen (het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken)...
Thema's:

Vervroeging eindtoets verbetert kansengelijkheid en schooladvies blijft leidend

21-6-2019 - Het schooladvies en de eindtoets worden naar elkaar toegehaald, heeft minister Slob besloten. Het schooladvies wordt een voorlopig advies en wordt tussen 1 februari en 1 maart gegeven. In de eerste helft van maart volgt de afname van de eindtoets. Tussen 15 april en 1 mei krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies waarbij de eindtoetsuitslag meegerekend is. Op basis daarvan schrijven leerlingen zich gelijktijdig in op een middelbare school. De minister heeft besloten in de lijn die de AVS heeft bepleit. Voorzitter Petra van Haren: “Wij steunen de minister. Ik denk...

Roelf Willemstein ontvangt koninklijke onderscheiding

21-6-2019 - Burgemeester Bouwmeester van de gemeente Leusden heeft op vrijdag 21 juni tijdens een netwerkbijeenkomst en boekpresentatie in De Veluwse Schavuyt te Apeldoorn een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan voormalig AVS-directeur Roelf Willemstein. Willemstein (64 jaar) was oorspronkelijk leerkracht en directeur in het speciaal basisonderwijs. Sinds 2000 was hij werkzaam bij de vak- en beroepsorganisatie Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Hier was hij van 2000 tot 2018 algemeen directeur en vanaf 2010 tevens directeur van het AVS Centrum Educatief Leiderschap....
Thema's:

Ruim kwart gedupeerden eindtoets kreeg heroverweging advies

21-6-2019 - Ruim 13 procent van de gedupeerde kinderen van groep 8 met een te hoog of te laag toetsadvies door een fout in de waardering van de eindtoets, kreeg een nieuw schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS onder schoolleiders*. Bij nog eens 15 procent van de leerlingen is het schooladvies heroverwogen maar niet bijgesteld. In totaal is als gevolg van de foutieve waardering van een aantal eindtoetsen ruim een kwart van de schooladviezen heroverwogen. Dit zou betekenen dat 28 procent van de 19.250 gedupeerden een mogelijkheid tot heroverweging...

LAKS: problemen rond examens geen incidenten, grondige aanpak vereist

20-6-2019 - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vraagt om snelle actie van de politiek en scholen. Naar aanleiding van de fouten rondom de schoolexamens op het Calvijn College te Amsterdam en de misstanden vorig jaar in Maastricht, trekt het LAKS aan de bel over problematiek rond de examens. Volgens het LAKS gaat het structureel mis en zijn deze twee zaken zeker niet de enige twee. 68 leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam moeten een aantal schoolexamens opnieuw maken. De leerlingen moeten de onderdelen inhalen omdat de school ze eerder niet heeft getoetst, terwijl ze...
Thema's:

5 miljoen om scholen te verduurzamen

20-6-2019 - Het Nationaal Energiebespaarfonds start, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een pilot om scholen financieel te helpen hun schoolgebouw te verduurzamen: de Scholen Energiebespaarlening. Voor deze laagrentende leningen is 5 miljoen beschikbaar. De meeste gebouwen van basis- en middelbare scholen zijn nog niet voorzien van zonnepanelen of op een andere manier verduurzaamd. Met de Scholen Energiebespaarlening kunnen schoolbesturen tegen een aantrekkelijke rente investeren in hun schoolgebouw. De Scholen Energiebespaarlening kent...

Pagina's