Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Tweede consultatiefase Curriculum.nu tot en met 6 juli

21-6-2018 - De leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben er inmiddels twee ontwikkelsessies opzitten. Tot en met 6 juli kunnen schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de nieuwe tussenproducten of consultatievragen beantwoorden. De tweede ontwikkelsessie vond plaats van 23 tot en met 25 mei. De ontwikkelteams hebben op basis van de binnengekomen feedback hun visie op het betreffende leergebied bijgesteld en gewerkt aan het formuleren van de ‘grote opdrachten’ voor hun leergebied. De...
Thema's:

Schoolbestuur blijft gegevens aanleveren ondanks uitstel verplichte Lerarenregister

19-6-2018 - Ondanks het feit dat de invoering van het verplichte Lerarenregister is uitgesteld door minister Slob, moeten schoolbesturen toch gegevens blijven aanleveren. Het vrijwillige register blijft namelijk gewoon beschikbaar voor leraren die daar hun portfolio in hebben opgeslagen.   De schoolbesturen leveren de gegevens van de leraren aan bij DUO, die dit vervolgens voor de leraren klaar zet in hun portfolio. Hierin komt geen verandering; de verplichting blijft. Het portfoliogedeelte, zodra het opgeleverd wordt, kan al daadwerkelijk gebruikt worden door leraren die dat uit...
Thema's:

Voorstel schooldakrevolutie met zonnepanelen haalt meerderheid in Tweede Kamer

19-6-2018 - Een voorstel van GroenLinks en ChristenUnie om op 6000 scholen in Nederland zonnepanelen te leggen, heeft op 19 juni een meerderheid behaald in de Tweede Kamer.  Het voorstel roept de regering op om Stichting Schooldakrevolutie actief te ondersteunen. Deze stichting wil het mogelijk maken dat scholen zonder eigen investering hun dak volleggen met zonnepanelen om hun eigen energie op te kunnen wekken, zodat alle kinderen in Nederland kunnen leren op zonnestroom. Ook worden er energiebesparende maatregelen genomen. Dit zorgt niet alleen voor duurzame energie, maar is ook...
Thema's:

Bestaande arbocontracten nog tot 1 juli 2018 geldig

19-6-2018 - Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande arbocontracten aan de nieuwe wetgeving aan te passen. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol gekregen bij het arbobeleid en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. De wijziging van de Arbowet houdt onder...

Snel een verantwoorde schoolgids

19-6-2018 - Sinds februari kunnen scholen gebruikmaken van een nieuwe module in het softwareprogramma Vensters: de schoolgids. Hiermee is het eenvoudig om een schoolgids samen te stellen, waar alle - verplichte - onderdelen in staan. Diverse schoolleiders experimenteerden ermee. “Het was veel minder werk.” “Mijn oude schoolgids was veel uitgebreider, maar bevatte ook onnodige informatie. Het was veel minder werk om de schoolgids met Vensters te maken. Elke week heb ik een hoofdstuk gedaan en in acht weken was de schoolgids af”, aldus Jopie de Bruin, directeur van...
Thema's:

Nieuwe werkwijze aanvraag tijdelijke afwijking onderwijstijd

18-6-2018 - Vanaf 1 augustus 2018 wordt maatwerk in onderwijstijd mogelijk voor leerlingen in het po, so en vo die door psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Zij kunnen een aangepast onderwijsprogramma krijgen dat afwijkt van het minimum aantal uren onderwijstijd. Hiervoor is wel instemming nodig van de inspectie. De werkwijze voor het indienen en het verkrijgen van instemming voor tijdelijke afwijking van onderwijstijd verandert. De aanvraag kan vanaf 1 augustus aanstaande digitaal ingediend worden via het Internet Schooldossier (ISD)...
Thema's:

Betere prestaties met minder les?

18-6-2018 - Excellente leerlingen die de keuze krijgen om in plaats van het volgen van bepaalde lesuren zelfstandig te werken aan projecten die ze zelf hebben gekozen, scoren hogere cijfers op de middelbare school dan leerlingen die deze keus niet krijgen. Dit concludeert Ferry Haan in zijn onderzoek naar excellentiebeleid in het vo. Hij promoveerde 6 juni aan de Universiteit van Amsterdam. In het onderzochte excellentiebeleid worden leerlingen licht gecoacht door docenten, die de leerlingen zelf gekozen hebben. De leerlingen bepalen zelf wanneer ze welke lessen overslaan om aan hun...

Waardering 'Goed' nodig voor deelname aan traject Excellente Scholen 2019

18-6-2018 - In verband met de wijzigingen in het toezicht moeten scholen die in 2019 in aanmerking willen komen voor het predicaat Excellent, eerst beschikken over de waardering Goed van de inspectie. Een schoolbestuur kan de betreffende school of schoolsoort hiervoor tussen 1 augustus en 30 september 2018 voordragen via het Internet Schooldossier (ISD). Vanaf 2019 moeten scholen bij aanmelding voor het traject Excellente Scholen (en gedurende de hele looptijd van het predicaat) beschikken over de waardering Goed. Dit betekent dat een aanvraag voor een onderzoek naar Goed in...

Aanvragen gratis Quickstart Medezeggenschap

14-6-2018 - Na de zomer goed beginnen met de (nieuwe) medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur? Vraag dan een gratis Quickstart Medezeggenschap aan bij het project Versterking medezeggenschap. Deze kosteloze training voor medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur bestaat uit een dag- of avonddeel van circa vier uur op locatie met een gekwalificeerde trainer/adviseur van een van de onderwijsbonden of besturenraden. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst is er ruimte voor de praktische organisatie van de medezeggenschap, zoals het maken van een jaarplanning of communicatieplan,...
Thema's:

Programma ‘Onbeperkt meedoen’ zwengelt dialoog aan over inclusiever onderwijs

14-6-2018 - Het kabinet wil dat mensen met een beperking op alle niveaus betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken, waaronder het onderwijs. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt meedoen’ dat het kabinet onlangs aan de Kamer heeft gestuurd. In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een beperking. Er wordt al veel gedaan om mensen met een beperking mee te kunnen laten doen, maar zij ervaren dat nog niet altijd. Het kabinet wil op verschillende terreinen betekenisvolle stappen zetten. Zo komt er in de verschillende onderwijssectoren een...

Ook onderhandelaarsakkoord cao voortgezet onderwijs

14-6-2018 - Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Belangrijkste afspraak is dat de werkdruk vermindert en dat docenten meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. De cao zet daarin een eerste stap. De onderhandelaars benadrukken dat voor een echte oplossing extra geld van de overheid nodig is.   Behalve over werkdruk zijn er afspraken gemaakt over de salarissen. Onderwijzend en ondersteunend personeel krijgt een structurele loonsverhoging van 4,5 procent (...
Thema's:

Helft vmbo’ers voelt zich onveilig op school

14-6-2018 - Slechts 56 procent van de vmbo-scholieren voelt zich veilig op school, blijkt uit de eerste LAKS-monitor, het grootschalige tevredenheidsonderzoek onder bijna 75.000 scholieren dat op 14 juni verscheen. Van de vwo’ers ervaart 84 procent de school wel als een veilige plek. Ook geven beduidend meer vmbo’ers dan vwo’ers aan weinig zeggenschap te hebben op school. Het LAKS vindt dit zorgelijk aangezien in 2015 de Wet Veiligheid op school is ingevoerd. Scholen zijn sindsdien verplicht zich in te zetten voor een veilig schoolklimaat. Vmbo’ers zijn zich in de...

Verdere versterking positie leraar

11-6-2018 - Alexander Rinnooy Kan gaat, op verzoek van minister Slob, nader verkennen welke stappen moeten worden gezet om tot een stevige, professionele beroepsgroep voor leraren te komen. Rinnooy Kan gaat nog voor de zomer de eerste gesprekken voeren met lerarenorganisaties, leraren en andere betrokkenen. De inspanningen van de afgelopen jaren om tot zo’n beroepsgroep te komen, hebben tot nog toe onvoldoende opgeleverd. Daarom kiest Slob voor een ingrijpende koerswijziging. “Het opbouwen van een stevige beroepsgroep voor leraren verdient een nieuwe kans”, schrijft hij op...
Thema's:

Extra geld voor techniekonderwijs vmbo

7-6-2018 - Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1500 euro per leerling in 2018 en 3000 euro per leerling in 2019, de gemengde leerweg ontvangt de helft. Dat laat minister Slob van Onderwijs op 6 juni aan de Tweede Kamer weten in een brief over de uitwerking van de 100 miljoen euro extra voor techniekonderwijs die dit kabinet beschikbaar heeft gesteld.   Goed techniekonderwijs in het vmbo is hard nodig. Vanuit het bedrijfsleven neemt de vraag naar...

Kinderombudsman wil kinderen van ouders met problemen een stem geven

5-6-2018 - Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, hebben meer ondersteuning en sneller hulp nodig. Dat blijkt het project Hoor je mij wel. De kinderombudsman vraagt hier aandacht voor. Bijna een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met een psychische of lichamelijke ziekte, verslaving of beperking. Vaak nemen zij taken en verantwoordelijkheden op zich die niet passen bij hun leeftijd. Kinderombudsman Margrite Kalverboer: “De hulp en zorg is nu vaak alleen gericht op de vader of moeder met problemen. Hun kinderen zijn...
Thema's:

Internetconsultatie over wetsvoorstel burgerschapsonderwijs

5-6-2018 - Minister Slob vindt dat het voor veel scholen niet helder is wat ze met burgerschapsonderwijs moeten doen. De huidige wet is te onduidelijk. Slob wil de wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Over zijn nieuwe wetsvoorstel kan iedereen tot begin juli meepraten via een internetconsultatie. AVS-voorzitter Petra van Haren: ”Het onderwijsveld is ook net bezig met een curriculumherziening via Curriculum.nu. Burgerschap is één van de thema’s. Het wetsvoorstel loopt daar dwars doorheen en is dus erg voorbarig. Het veld zou eerst aan zet...

Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers en AVG

31-5-2018 - De Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers heeft tot doel nadere voorwaarden te stellen waaronder het bevoegd gezag pseudoniemen van onderwijsdeelnemers kan (laten) genereren en gebruiken. Deze nadere voorwaarden beogen de persoonsgegevens van de onderwijsdeelnemers te beschermen en te beveiligen, door de gebruiksduur van de verschillende pseudoniemen te beperken en door aan het gebruik daarvan beveiligingsvoorschriften te stellen. De regeling trad de dag na publicatie in het Staatsblad, 28 mei 2018, in werking. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening...
Thema's:

Schoolleiders positief over informeel leren en valideringsgesprekken

31-5-2018 - Schoolleiders geven niet alleen aan dat ze vooral leren door te doen. Ze geven ook aan dat ze een voorkeur hebben voor informeel leren. Ook vinden ze professionele netwerken en communities of practice geschikt om kennis te delen en te reflecteren. Dit is een van de conclusies die worden getrokken in de publicatie ‘Onderwijs aan het werk – 2018. Analyses, feiten en visies oer werken in het onderwijs’ van het CAOP. De bundel met bijdragen van vele deskundigen geeft een kritische reflectie van uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de onderwijsarbeidsmarkt...

Subsidieregeling Lerarenbeurs schooljaar 2018 – 2019 gewijzigd

31-5-2018 - Met ingang van 1 april 2018 zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd in de Subsidieregeling Lerarenbeurs. Onder andere de subsidiebedragen naar studieverlofuur zijn aangepast. De Subsidieregeling lerarenbeurs stelt leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) in staat subsidie aan te vragen voor het volgen van een geaccrediteerde deficiëntie-, bachelor- of masteropleiding. De lerarenbeurs wordt verstrekt voor één opleiding en dient per studiejaar te worden...
Thema's:

Regeling modellen diploma’s VO gewijzigd

31-5-2018 - Sinds 15 maart 2018 zijn artikel 64 van het Eindexamenbesluit VO en artikel 43d van het Staatsexamenbesluit VO komen te vervallen (Stb. 2018, 74). In deze artikelen waren overgangsbepalingen opgenomen over de relatie tussen de rekentoets en het judicium cum laude in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en het hoger algemeen voortgezet onderwijs. In de Regeling modellen diploma’s VO werd in een aantal artikelen en bijlagen naar deze overgangsbepalingen verwezen. Met deze wijziging zijn die verwijzingen komen te vervallen.
Thema's:

Onderwijsraad pleit voor meer ondersteuning voor ‘complexere’ leerlingen

29-5-2018 - Voor specifieke categorieën leerlingen is het ondersteuningsaanbod nog steeds onvoldoende. Vooral voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften wordt passend aanbod beperkt ontwikkeld. Dat schrijft de Onderwijsraad in haar advies aan onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. De raad pleit daarom voor verhoogde inzet op de ontwikkeling van nieuw structureel ondersteuningsaanbod voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leerlingen met een autismespectrumstoornis die op cognitief niveau havo of vwo...

OCW wil beroepsonderwijs versterken en toegankelijker maken

28-5-2018 - De ministers Van Engelshoven en Slob willen het beroepsonderwijs versterken en de kansengelijkheid vergroten. Daartoe ondernemen de onderwijsministers diverse acties, zoals regionale afspraken om de aansluiting tussen het vmbo en mbo te verbeteren en de samenvoeging van de gemengde en theoretische leerwegen in het vmbo. De bewindslieden geven in een brief aan de Tweede Kamer aan: “Nu de gevolgen van het afnemende leerlingaantal duidelijk merkbaar worden, staan scholen in het beroepsonderwijs voor de opgave om goed en toegankelijk beroepsonderwijs te blijven...
Thema's:

Advies Onderwijsraad aan OCW: stel landelijke taskforce Lerarentekorten in

28-5-2018 - De lerarentekorten zijn omvangrijk en zullen nog toenemen. Er is sprake van een groot en urgent maatschappelijk probleem. Dat schrijft de Onderwijsraad in een brandbrief aan het ministerie van OCW. Daarom raadt de Onderwijsraad aan een landelijke taskforce Lerarentekorten in te stellen om het nijpende probleem van lerarentekorten op te lossen.    De lerarentekorten hebben grote consequenties, zoals uitval van lesuren, lessen die gegeven worden door onbevoegden en werkdrukverhoging. De centrale overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het...
Thema's:

Schoolleiders naar Young Impact Celebration

24-5-2018 - Schoolleiders kunnen gratis naar de Young Impact Celebration waar 10.000 jongeren bij elkaar zijn vanuit het Young Impact programma. Het vindt plaats op 8 juni van 18 tot 20 uur in Rotterdam Ahoy. Er zijn sprekers en artiesten, waar onder minister Hugo de Jonge en rapper Ronnie Flex.   Het scholenprogramma van Young Impact is geschikt voor burgerschapsonderwijs en goed in te zetten tijdens de lessen burgerschap, maatschappijleer, in een themaweek of in het kader van de maatschappelijke stage, maar ook buiten het reguliere lesprogramma om. Het Young Impact scholenprogramma,...
Thema's:

Al ruim 110.000 klachten over eindexamens

22-5-2018 - In de eerste week van de eindexamens zijn bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ruim 110.000 klachten binnengekomen. De meeste klachten gingen over het examen Engels voor havo en vwo, wiskunde op het vmbo en het havo-examen economie. Vwo-leerlingen klaagden erover dat het examen Engels een aantal Duitse en Franse woorden bevatte. In het Engelse examen stond bijvoorbeeld het woord ‘raison d’être’ (reden van bestaan). Voor de vmbo’ers was de wiskundevraag over een tokkelbaan erg lastig. De landelijke schriftelijke examens duren tot en...
Thema's:

Pagina's