Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Weblog

Onderwijs als olievlek

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de kwaliteit van het hoger onderwijs. De instroom neemt af en ook inhoudelijk innoveren wij niet snel genoeg mee met technische ontwikkelingen zoals ICT of robotisering. Uit het OECD rapport van 2016 bleek dat het Nederland het goed doet waar het gaat over leerprestaties ten opzichte van de rest van Europa. Ook al zien we de tweedeling en kansenongelijkheid in onze samenleving, in de landen om ons heen tekent zich dit nog veel scherper af en doet Nederland het relatief goed. Kortom veel gaat er goed maar veel kan absoluut nog beter. Hierbij is het belangrijk om funderend onderwijs en opvolgend het onderwijs door de hele keten heen als vertrekpunt te nemen. Onderwijs als brede basis voor onze burgers, de maatschappij en economie. Misschien behoeft het begrip ‘Gelijke kansen’ een nieuwe duiding. Wellicht kunnen wij onze onderwijskoers richten vanuit de kracht van diversiteit en deze in balans brengen met waarneembare gelijkwaardigheid. Dit door al in het funderend onderwijs te vertrekken vanuit democratische en morele waarden en deze nadrukkelijker te koppelen aan wat we dan de bedoeling van ons onderwijs vinden. Door identiteit, cultuur en persoonsvorming belangrijk te maken in ons onderwijs. Op deze manier kunnen we een andere kwalitatieve benadering van ontwikkelen, opvoeden en leren inbedden in ons brede onderwijssysteem, waar ook educatieve partners deel van uitmaken. Onderwijs als olievlek. De voor- en vroegschoolse periode met het funderend onderwijs als de steen in de vijver van het leven van onze kinderen, waar na cirkel na cirkel elke opvolgende fase een wijdere kring van mogelijkheden en kansen biedt. Het is een uitdaging om de professionele dialoog binnen onze scholen te richten op beleidslijnen en brede kaders waarbij gelijke kansen, identiteit van school en individu, democratische en morele waarden een duidelijke plek krijgen binnen het onderwijs en deel uit maken van vakoverstijgende leerlijnen.

Trefwoorden: ICT, Innovatie

Weblog

Hieronder vindt u het archief van de weblog.

Emancipatie, streven naar gelijke rechten en zelfstandigheid. Een prachtig begrip. Op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als resolutie...

Het onderwijs kraakt in zijn voegen. Scholen zetten alle zeilen bij om zorg en onderwijs te realiseren voor alle kinderen die zij opnemen. De volgende tekst uit ‘Two cheers for Democracy’ van E.M. Forster geeft stof tot nadenken onder...

Meertalig onderwijs is in toenemende mate een actueel onderwerp. Waar in de kamer en door de politiek vooral gesproken wordt over de rol van Engels of talen uit de grensregio’s, kunnen we ook denken aan alle andere talen die in ons land...

Op 9 april dit jaar schreef de staatsecretaris in een brief dat toptalenten in het funderend onderwijs te weinig worden uitgedaagd. Ze vervelen zich op school en presteren onder hun kunnen. Het was de aanleiding voor het Plan van Aanpak...

Excellentie is de term die de laatste tijd enorm opgang maakt. Excellente leerlingen, excellente scholen, excellente leerkrachten, excellente schoolleiders, excellente bestuurders, excelleren in lessen en curricula en ga zo maar door. Wat...

Vanuit het voortgezet onderwijs  wordt steeds serieuzer gesproken over de mogelijkheid om gedifferentieerd onderwijs te volgen en gedifferentieerd examen te doen. Het zou mogelijk moeten zijn om bijvoorbeeld wiskunde te doen op vwo- niveau en een...

Het platform Onderwijs 2032 zoekt naar antwoorden op de vragen wat leerlingen nu moeten leren om straks een vliegende start te kunnen maken op de arbeidsmarkt; hoe de school leerlingen kan helpen om actieve, verantwoordelijke en sociale burgers...

In het bestuursakkoord PO is een aantal zaken afgesproken voor de sector. In veel gevallen is de schoolleider niet op de hoogte van dit akkoord. Ook zijn schoolleiders niet echt bij de totstandkoming betrokken geweest. In deze beleidsagenda...

Leidinggevenden in het funderend onderwijs doen ertoe. Dit betekent dat leiders en leiderschap nadrukkelijk benoemd en gepositioneerd dienen te worden in educatief beleid en in schoolorganisaties. Voor de AVS is dit een evident gegeven. Zij...

In november 2013 werd het rapport ‘Naar een lerende economie’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gepresenteerd. Eén van de auteurs, Peter van Lieshout, benadrukt vooral dat er meer aandacht moet zijn voor het verdienvermogen...

Pagina's