Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Weblog

Onderwijs als olievlek

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de kwaliteit van het hoger onderwijs. De instroom neemt af en ook inhoudelijk innoveren wij niet snel genoeg mee met technische ontwikkelingen zoals ICT of robotisering. Uit het OECD rapport van 2016 bleek dat het Nederland het goed doet waar het gaat over leerprestaties ten opzichte van de rest van Europa. Ook al zien we de tweedeling en kansenongelijkheid in onze samenleving, in de landen om ons heen tekent zich dit nog veel scherper af en doet Nederland het relatief goed. Kortom veel gaat er goed maar veel kan absoluut nog beter. Hierbij is het belangrijk om funderend onderwijs en opvolgend het onderwijs door de hele keten heen als vertrekpunt te nemen. Onderwijs als brede basis voor onze burgers, de maatschappij en economie. Misschien behoeft het begrip ‘Gelijke kansen’ een nieuwe duiding. Wellicht kunnen wij onze onderwijskoers richten vanuit de kracht van diversiteit en deze in balans brengen met waarneembare gelijkwaardigheid. Dit door al in het funderend onderwijs te vertrekken vanuit democratische en morele waarden en deze nadrukkelijker te koppelen aan wat we dan de bedoeling van ons onderwijs vinden. Door identiteit, cultuur en persoonsvorming belangrijk te maken in ons onderwijs. Op deze manier kunnen we een andere kwalitatieve benadering van ontwikkelen, opvoeden en leren inbedden in ons brede onderwijssysteem, waar ook educatieve partners deel van uitmaken. Onderwijs als olievlek. De voor- en vroegschoolse periode met het funderend onderwijs als de steen in de vijver van het leven van onze kinderen, waar na cirkel na cirkel elke opvolgende fase een wijdere kring van mogelijkheden en kansen biedt. Het is een uitdaging om de professionele dialoog binnen onze scholen te richten op beleidslijnen en brede kaders waarbij gelijke kansen, identiteit van school en individu, democratische en morele waarden een duidelijke plek krijgen binnen het onderwijs en deel uit maken van vakoverstijgende leerlijnen.

Trefwoorden: ICT, Innovatie

Weblog

Hieronder vindt u het archief van de weblog.

Het lijkt wel of er verwarring is over wat bedoeld wordt met onderwijskwaliteit en de beoogde doelen en verantwoordelijkheden in de sectoren po en vo. Het is vooral diffuus of benoemde zaken aan politiek, bestuur of schoolleider zijn en...

In het Regeerakkoord is vastgelegd dat we in Nederland streven naar ‘excellent onderwijs’. Een uitdagende doelstelling in een land waar het niet altijd op prijs wordt gesteld als je boven het maaiveld uit steekt. In het perspectief van de...

De beleidsmakers onderwijs kunnen genoeglijk achterover leunen, althans zo lijkt het. Er is immers een regeerakkoord, een nationaal onderwijsakkoord, er zijn sector c.q. bestuursakkoorden, er is een agenda voor versterken van de bestuurskracht,...

Pagina's