Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Weblog » Elke dag een beetje het verschil maken

Elke dag een beetje het verschil maken

In mijn jaarrede op het AVS-congres heb ik nog eens herhaald dat we willen dat leerlingen gelijke rechten en kansen hebben, rekening houdend met de culturele en sociale erfenis die zij meebrengen. Scholen zijn een vindplaats waar deze erfenis in kaart gebracht kan worden. Op scholen kan gesignaleerd worden of er sprake is van (langdurige) armoede. Ook liggen er grote kansen. Inmiddels groeien meer dan 225.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Uit het recent verschenen SER-rapport blijkt dat de problematiek nog veel groter is. In 2014 leefden volgens dit rapport 378.000 kinderen in armoede, waarbij 60 procent ouders heeft die werken. Armoede is een grote voorspeller als het gaat over het ontstaan van andere problemen. Het gaat dan over sociale kwetsbaarheid en minder welbevinden, maar ook lagere prestaties op school en het ontwikkelen van probleemgedrag. Uiteindelijk werkt het door op de langere termijn en heeft deze groep grotere kansen om als volwassene ook weer te belanden in een situatie van armoede of sociale uitsluiting.

Het feit dat armoede een maatschappelijk fenomeen is waarvan het ontstaan of bestrijden een complexe aanpak vanuit meerdere perspectieven vraagt, betekent dat deze agenda een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van diverse kabinetssectoren. Onderwijs moet hiervoor het gesprek aangaan met Economische Zaken, Sociale Zaken of zelfs Algemene Zaken. Bestrijding van kansenongelijkheid en armoede vraagt om een samenhangende aanpak. Taal, socialisatie, identiteit en persoonsvorming zijn belangrijke pijlers voor kansengelijkheid. Dat begint al in de voor- en vroegschoolse periode en het gezin waar een kind opgroeit. Onderwijs heeft een belangrijke taak in de keten. Laten we deze dan ook in nauwe samenwerking - zo niet integratie - met voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen en allerlei vormen van kinddiensten oppakken en nader uitwerken. Hierbij moeten we vooral niet wachten tot het grote nationale beleid stappen heeft genomen en keuzes heeft gemaakt, al is dit natuurlijk ook noodzakelijk. Laten we vooral in de directe omgeving van onze school, met lokale en regionale partners, alle kansrijke initiatieven nemen die mogelijk zijn. Ieder stapje telt, iedere dag in het leven van een kind is er één, elke dag kunnen wij een beetje het verschil maken. 

Trefwoorden:

Weblog

Hieronder vindt u het archief van de weblog.

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de...

Vorig jaar zijn we gestart met de Gelijke Kansen Alliantie. Blijkbaar was dit nodig omdat wij binnen onze maatschappij en systemen nog kennelijk niet voldoende tegemoet komen aan gelijke kansen voor onze leerlingen, laat staan het maatschappelijk...

In mijn jaarrede op het AVS-congres heb ik nog eens herhaald dat we willen dat leerlingen gelijke rechten en kansen hebben, rekening houdend met de culturele en sociale erfenis die zij meebrengen. Scholen zijn een vindplaats waar deze erfenis in...

De school als lerende organisatie, een gevleugelde uitdrukking waarbij je denkt aan dynamiek, groei, ontwikkeling en leren voor iedereen die er deel van uitmaakt. De school als selectie-instituut. Dat hoor je zelden, want dat klinkt onsympathiek...

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de AVS de European School Head Association (ESHA) tweejaarlijkse conferentie heeft georganiseerd van 19-21 oktober in Maastricht. Terugblikkend is er een gevoel van veel energie en hoop. Vanaf...

Sterke schoolleiders zijn een cruciale factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dat blijkt uit divers (inter)nationaal onderzoek en ook maakte recent de OESO daar weer melding van. Nederlandse schoolleiders hebben een hoge mate van...

Op steeds meer plekken gaat het over de tweedeling in de maatschappij en dat deze zich al voordoet vanaf het funderend onderwijs. Waar we vanuit ons hart en onze passie in onderwijs denken dat we alle leerlingen gelijke kansen bieden,...

Volgens het CBS groeit 6,7 % van alle kinderen in Nederland op in een gezin dat afhankelijk is van de bijstand.  Het gaat dan om 226.000 kinderen. Er was vooral een toename te zien in de herkomstgroepering overige niet-westerse landen,...

Het uiteindelijk uitgangspunt van onderwijs dat we met elkaar formuleren is gericht op kansrijk instromen en doorstromen in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons stelsel, waarbij door de sectoren heen kansrijk...

Vorig jaar is de nieuwe wetgeving rond de schoolverwijzing en het verschuiven van de eindtoets ingegaan. Een prima ontwikkeling die recht doet aan de expertise van de basisschool en die ook de leerlingen de kans geeft om te laten zien...

Pagina's