Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Weblog » Armoede

Armoede

Volgens het CBS groeit 6,7 % van alle kinderen in Nederland op in een gezin dat afhankelijk is van de bijstand.  Het gaat dan om 226.000 kinderen. Er was vooral een toename te zien in de herkomstgroepering overige niet-westerse landen, waarvan zo’n 7000 Syrische kinderen. Ook de afhankelijkheid bij grote gezinnen van Marokkaanse herkomst bleek groot. De meeste bijstandskinderen wonen in grote steden zoals Rotterdam waar 18% van alle kinderen in een bijstandsgezin woont. Maar in ook steden als Amsterdam, Den Haag, Groningen of Heerlen zijn veel van deze kinderen.

Dit zijn belangrijke gegevens voor onderwijs. In de staat van het onderwijs werd een toenemende tweedeling gesignaleerd in kansrijke en kansarme kinderen. De sociale achtergrond en vooral het opleidingsniveau van ouders spelen daarbij een belangrijke rol. Het is uit divers eerder onderzoek al bekend dat vaak uit gezinnen met kansarme ouders, ook de kansarme kinderen komen. Onderwijs en talentontwikkeling kunnen een belangrijke functie hebben in het doorbreken van patronen die er toe leiden dat leerlingen kansrijker worden. Instroom en doorstroom optimaal inrichten en samenwerken met het bedrijfsleven om de succesvolle toeleiding naar de arbeidsmarkt te versterken. Daar moeten we dus volop op inzetten! Dat vraagt om leiderschap waarbij ondernemende schoolleiders met visie nodig zijn, die nieuwe verbindingen en partnerschappen aan durven gaan. Schoolleiders die hun onderwijs durven innoveren op een manier die diversiteit weet op te vangen en een kansrijke omgeving schept.
Beleidsmatig zijn er in onderwijsland op dit moment twee grote thema’s aan de orde. Inzet van achterstandsmiddelen en ook onderwijs aan asielkinderen. In beide gevallen zijn socialisatie, burgerschapsvorming maar vooral ook taalontwikkeling belangrijke doelstellingen.

Met name voor de taalontwikkeling geldt dat centrale voorzieningen van onderwijs Nederlands als tweede taal, betere vorderingen boeken dan kleinschalig aanbod op de lokale school. Maar ook is juist voor integratie en socialisatie het samen naar school gaan op een reguliere school in het dorp of de wijk van belang.

Voor vluchtelingenleerlingen is er maatwerkbekostiging ingericht. Ook is er nu gelukkig in het PO evenals in het VO een tweede jaar bekostiging aan toegevoegd. Bij deze ontwikkelingen roept het bevreemding op dat de bekostigingsdrempel in stand blijft dat er pas vanaf 4 kinderen middelen beschikbaar worden gesteld. De motivatie dat dit nu juist een goede prikkel is om centrale taalvoorzieningen in te richten is moeilijk te duiden. Er zijn nog altijd veel scholen die minder dan 4 kinderen opvangen. Van meet af aan streven deze scholen naar maximale kwaliteit in taalonderwijs. Waar mogelijk wordt al naar centrale taalvoorzieningen gestreefd. Maar wát maakt nu toch dat deze scholen helemaal geen extra middelen krijgen om in de eerste fase taalontwikkeling, socialisatie en integratie te bevorderen uit de maatwerkbekostiging? Is er bij deze leerlingen dan geen extra inspanning nodig?

We willen tweedeling tegengaan en álle kinderen optimale kansen bieden. Is het geen pure armoede dat wij dan tegelijkertijd toch systematisch een hele groep kinderen, uit toch al een kansarme groep, uit financiële drijfveren eerlijke kansen ontzeggen!?

Trefwoorden:

Weblog

Hieronder vindt u het archief van de weblog.

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de...

Vorig jaar zijn we gestart met de Gelijke Kansen Alliantie. Blijkbaar was dit nodig omdat wij binnen onze maatschappij en systemen nog kennelijk niet voldoende tegemoet komen aan gelijke kansen voor onze leerlingen, laat staan het maatschappelijk...

In mijn jaarrede op het AVS-congres heb ik nog eens herhaald dat we willen dat leerlingen gelijke rechten en kansen hebben, rekening houdend met de culturele en sociale erfenis die zij meebrengen. Scholen zijn een vindplaats waar deze erfenis in...

De school als lerende organisatie, een gevleugelde uitdrukking waarbij je denkt aan dynamiek, groei, ontwikkeling en leren voor iedereen die er deel van uitmaakt. De school als selectie-instituut. Dat hoor je zelden, want dat klinkt onsympathiek...

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de AVS de European School Head Association (ESHA) tweejaarlijkse conferentie heeft georganiseerd van 19-21 oktober in Maastricht. Terugblikkend is er een gevoel van veel energie en hoop. Vanaf...

Sterke schoolleiders zijn een cruciale factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dat blijkt uit divers (inter)nationaal onderzoek en ook maakte recent de OESO daar weer melding van. Nederlandse schoolleiders hebben een hoge mate van...

Op steeds meer plekken gaat het over de tweedeling in de maatschappij en dat deze zich al voordoet vanaf het funderend onderwijs. Waar we vanuit ons hart en onze passie in onderwijs denken dat we alle leerlingen gelijke kansen bieden,...

Volgens het CBS groeit 6,7 % van alle kinderen in Nederland op in een gezin dat afhankelijk is van de bijstand.  Het gaat dan om 226.000 kinderen. Er was vooral een toename te zien in de herkomstgroepering overige niet-westerse landen,...

Het uiteindelijk uitgangspunt van onderwijs dat we met elkaar formuleren is gericht op kansrijk instromen en doorstromen in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons stelsel, waarbij door de sectoren heen kansrijk...

Vorig jaar is de nieuwe wetgeving rond de schoolverwijzing en het verschuiven van de eindtoets ingegaan. Een prima ontwikkeling die recht doet aan de expertise van de basisschool en die ook de leerlingen de kans geeft om te laten zien...

Pagina's