Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Van de voorzitter

Onderwijs als olievlek

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de kwaliteit van het hoger onderwijs. De instroom neemt af en ook inhoudelijk innoveren wij niet snel genoeg mee met technische ontwikkelingen zoals ICT of robotisering. Uit het OECD rapport van 2016 bleek dat het Nederland het goed doet waar het gaat over leerprestaties ten opzichte van de rest van Europa. Ook al zien we de tweedeling en kansenongelijkheid in onze samenleving, in de landen om ons heen tekent zich dit nog veel scherper af en doet Nederland het relatief goed. Kortom veel gaat er goed maar veel kan absoluut nog beter. Hierbij is het belangrijk om funderend onderwijs en opvolgend het onderwijs door de hele keten heen als vertrekpunt te nemen. Onderwijs als brede basis voor onze burgers, de maatschappij en economie. Misschien behoeft het begrip ‘Gelijke kansen’ een nieuwe duiding. Wellicht kunnen wij onze onderwijskoers richten vanuit de kracht van diversiteit en deze in balans brengen met waarneembare gelijkwaardigheid. Dit door al in het funderend onderwijs te vertrekken vanuit democratische en morele waarden en deze nadrukkelijker te koppelen aan wat we dan de bedoeling van ons onderwijs vinden. Door identiteit, cultuur en persoonsvorming belangrijk te maken in ons onderwijs. Op deze manier kunnen we een andere kwalitatieve benadering van ontwikkelen, opvoeden en leren inbedden in ons brede onderwijssysteem, waar ook educatieve partners deel van uitmaken. Onderwijs als olievlek. De voor- en vroegschoolse periode met het funderend onderwijs als de steen in de vijver van het leven van onze kinderen, waar na cirkel na cirkel elke opvolgende fase een wijdere kring van mogelijkheden en kansen biedt. Het is een uitdaging om de professionele dialoog binnen onze scholen te richten op beleidslijnen en brede kaders waarbij gelijke kansen, identiteit van school en individu, democratische en morele waarden een duidelijke plek krijgen binnen het onderwijs en deel uit maken van vakoverstijgende leerlijnen.

Trefwoorden: Kwaliteit, ICT, Innovatie

Archief

November 2014:  ‘Samen waar het kan, apart waar het moet’. Een uitspraak van Frans de Jong van de Internationale School van de Haagse Schoolvereniging. Goed integreren van tweetalig onderwijs heeft, zo ervaar ik in het boeiende gesprek, veel raakvlakken met maatwerk zoals wij dit benaderen binnen passend onderwijs. Deze school maakt deel uit van de pilotgroep zoals staatsecretaris Sander Dekker deze heeft geïnitieerd. Vooral de inzet van ‘native- speakers’ en vakleerkrachten, naast het werken met parallelgroepen (waardoor klassen 50-50% Nederlandse- anderstalige kinderen) die Engelstalig onderwijs geven. Mooi is het eigenaarschap dat bij kinderen wordt neergelegd om zelf te kiezen of zij de lesverwerking in de Nederlandse of Engelse taal willen doen naast inhoudelijke differentiatiemogelijkheden.

November 2014: mooie start van de maandagmorgen bij Gerard van der Burgt van Stichting Oeverwal. Gesproken over het belang van professionaliteit en professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders, de ruimte die de nieuwe cao daar voor biedt en het SRPO als instrument. Ingezoomd op het belang van pro- actief schoolleiderschap en tijdige dialoog in geval van krimp en regionale belangen. Gesproken over kansen bij mobiliteit. Kwaliteit voorop stellen, goed onderwijs moet toegankelijk moet blijven. Goed werkgeverschap hoort daarbij.

Oktober 2014 - Ontvangen in de MT vergadering van het SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO. Bijpraten over de ontwikkeling van het SWV en de eerste ervaringen na 1 augustus jl. De ontwikkeling in de krachtenvelden van o.a: ouder- school; bestuurder PO- bestuurder als mede eigenaar SWV; thuiszitters-> definitie en aanpak; inspectiekader Bao en inspectiekader SWV sluiten onvoldoende aan; OOP versus verlenen lichte zorg, waar begint zinvolle administratie; wanneer wordt de tweede peildatum SBO bekend?; hoe omgaan met informatie en de scholenkaart/ sociale kaart als SWV met respect autonomie schoolbestuur; hoe bewaak je primaire belang kind in bestuurlijk en organisatorische ontwikkelingen etc. In woordenboek Passend Onderwijs worden lokaal begrippen en hun betekenis verschillend geduid, dat maakt het landelijk gesprek soms diffuus. Natuurlijk ook het belang van de positie van de schoolleider besproken. Deze kan en moet versterkt worden als Passen Onderwijs ín de school gerealiseerd en gedragen moet worden. Leerkrachten kunnen het niet alleen, SWV kan het niet alleen! Dank voor het open gespek.

Oktober 2014 - Ontmoeting met Interimbestuurder Hans Tromp van Stichting Movare uit Kerkrade. Mooi gesprek over professionalisering van schoolleiders en het verplicht registreren bij het SRPO en de registratie en herregistratie eisen die daarbij een rol spelen. Regionale uitdagingen benoemen zoals het verbinden van scholen en schoolleiders vanuit de inhoud. Aandacht voor kwaliteit van onderwijs, krimp en samenwerking. Nadenken over de rol bestuurder en schoolleider, de sector en de AVS.

Oktober 2014 - Gesprek met Michel Ummels (gepensioneerd) accountmanager onderwijs van Stichting Vitaal Kapitaal Limburg. Mooi gesprek hoe oud- professionals van binnen en buiten de sector een actieve rol kunnen vervullen op non-profit basis, zonder daarbij commerciële diensten aan te bieden. Ook (aanstormende) post actieve leidinggevenden uit het funderend onderwijs willen vaak nog wat betekenen voor de sector. Inspirerend gesprek! 

Oktober 2014 - Uitgenodigd bij TEDxMaastricht. Prachtige dag! Veel inspiratie opgedaan op maatschappelijke en educatieve toekomstvisie. Midas Kwant, 17 jaar, die het PO heeft ‘overleefd’, onder presteerde, nu gevierd app-programmeur is en vraagt of we ons onderwijs willen aanpassen op behoefte van jeugd. Jaqueline de Loos, 14 jaar van het United World College, spreekt over de ‘impact of kindness’ in vrijwel perfect Engels. Open uitnodiging aan iedereen om op 21 Maart 2015 te komen naar TEDxYouth@Maastricht, waarin kinderen hun visie op de wereld geven. En nog zoveel meer.

Oktober 2014: Prinses Beatrixschool in Ouddorp, gastheer directeur A. Ruit. Tweede eilandconferentie PC- onderwijs Goeree-Overflakkee. Geweldig om te zien hoe een groep directeuren (Marleen Koppert, Karin Meyer, Jos Baar en Adri Trommel) een geweldige conferentie voor directies en later het gezamenlijk personeel organiseert met zoveel inhoud en ontmoeting! De school golvend als duinen de vorm als een schip een dag kloppend hart om alle parels aan kennis en inspiratie te delen. Sprekers als Luc Stevens, Kees Vernooy, Jan Jutten en Prinsen Laurentien ‘Elkaar verstaan’- Taal en denken als thema. Dank dat ik jullie gast mocht zijn.

September 2014: Globecollege Utrecht. Scheidend rector Maud van der Knaap vertelt over de kwaliteitsslag die de school heeft gemaakt en de uitdagingen van het vmbo. Om tot leren te komen is, naast allerlei andere factoren, ook de schoolomgeving belangrijk. Opnieuw een mooi gesprek met een gepassioneerde schoolleider!

September 2014: Fortior, onderwijsorganisatie voor katholiek en protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Venlo. Een krimpregio met onderwijskundige uitdagingen. Bevlogen bestuurder Peter van Eijk is een betrokken AVS-lid. Reflecteert op ontwikkelingen in onze sector. ’s Avonds op de Talent Campus gastheer voor de informatieavond CAO onderhandelaarsakkoord PO.

September 2014: Stichting Kom Leren. Na de fusie vooral kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs centraal. Van PO tafel naar sterke regionale en ook interdisciplinaire verbinding.  Hoge ambities dus nog veel te doen. Dank Rob Beaumont voor het prettige gesprek.

September 2014: bezoek aan de stichtingen OPSP en SPOOR: OPSPOOR in Purmerend. Twee besturen die op vrijwel alle terreinen geïntegreerd zijn in optimaal samenwerken. Een mooi inhoudelijk en ook kritisch gesprek met bestuurders Jelte de Graaf en Alina Kuiper over de rol van de bestuurder, de rol van de schoolleider, schoolontwikkeling, organisatieontwikkeling en het belang van een toekomstgerichte, innovatieve visie op onderwijs 

September 2014: bezoek aan Stichting Wolderwijs te Ruinerwold. Algemeen directeur Martijn Mulder geeft samen met drie directeuren een pakkende presentatie over de manier waarop het strategisch beleid, met inbreng van ál het personeel, ouders en binnenkort ook kinderen tot stand komt! Een stichting die bij al haar handelen de onderwijskwaliteit voorop stelt. Door over de scholen heen met lerende teams te werken wordt ontwikkeling breed gedragen. Er is al een aantal jaren actief mobiliteitsbeleid, waarbij gekeken wordt naar talenten van leerkrachten en de behoefte van de school. Dynamiek in een prachtige landelijke omgeving.

September 2014: bezoek aan CBS de Eshorst in Beilen. De directeur Annemieke Westra staat voor haar visie! Deze school realiseert een Educatief Kind Centrum (EKC) met een buurtfunctie. Door nauwe samenwerking en afstemming met de pedagogische medewerkers en het schoolgebouw effectief aan te passen wordt op een mooie manier afstemming en integratie bereikt. Het team werkt hard aan een cultuuromslag. De (leer)behoefte van het kind wordt centraal gesteld door te kijken naar persoonlijkheidskenmerken en leerdynamiek van zowel teamleden als kinderen. Dank voor de ontvangst, uitleg en rondleiding.

Pagina's

Twitter