Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 10 (2018-2019)

Kaderspel

Na een vluchtige blik op de grafieken en tabellen, gaat mijn aandacht terug naar het eerste rijtje. Zie ik het nu goed? Wordt de schoolleider niet genoemd? Nee, echt niet.

Actueel

Geen extra investeringen in het primair onderwijs, noch voor schoolleiders noch voor onderwijsondersteuners, dat blijkt uit de Voorjaarsbegroting die 27 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd. De AVS vindt dit onbegrijpelijk. Voorzitter Petra van...
Bijna 90 procent van de Nederlanders staat achter een wettelijk rookverbod op schoolterreinen van middelbare scholen. 80 procent vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken en bijna driekwart wil dat...
Vanaf schooljaar 2019/2020 verandert de inhoud van de jaarlijkse prestatieanalyse voor basisscholen. De Inspectie van het Onderwijs voegt meer aspecten toe aan deze analyse, maar het doel en de werkwijze van de monitoring blijven gelijk. In de...
Het huidige reken- en wiskundeonderwijs daagt (potentieel) hoogpresterende leerlingen onvoldoende uit om tot een hoger niveau te komen. Dat staat in het rapport ‘Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen’...
Per 1 augustus 2019 is het verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in onder meer onderwijsinstellingen. Dat betekent dat mensen op school geen bivakmutsen, integraalhelmen, nikabs of boerka’s meer mogen dragen. De wet ‘...
Er is in het primair onderwijs een tekort aan schoolleiders. Hoe groot het tekort precies is, is lastig vast te stellen. Duidelijk is wel dat de problematiek van het schoolleiderstekort nog urgenter wordt. Dit staat in de ‘Verkenning...

Thema - Burgerschap en persoonlijke vorming

Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtsstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Scholen hebben, naast ouders en verzorgers, een belangrijke taak om deze gemeenschappelijke waarden over te brengen. In 2016 blijkt uit een internationaal onderzoek (International Civic and Citizenship Education Study) dat Nederlandse leerlingen minder kennis hebben dan leerlingen in omringende landen over de democratische samenleving, de onderliggende principes en toepassing ervan. Ook geven Nederlandse leerlingen aan minder goed een mening over een maatschappelijke kwestie te kunnen onderbouwen. Dit is voor minister Slob mede aanleiding om de invulling van burgerschapsonderwijs aan te scherpen. In De Staat van het Onderwijs signaleert ook de inspectie dit voorjaar dat scholen meer aandacht kunnen geven aan burgerschapscompetenties. Het wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs’ wordt na de zomer behandeld in de Tweede Kamer.

In dat voorstel staat onder meer dat de school een oefenplaats is waar leerlingen oefenen met vaardigheden die ze nodig hebben om te functioneren in de samenleving. Veel scholen doen dat al op een gerichte en planmatige manier. Bijvoorbeeld via debatteren, leerlingmediation of activiteiten met (oudere) wijkbewoners, blijkt uit drie portretjes.

Tot slot een reportage over leerlingparticipatie, en hoever je daarmee kunt gaan. Zo beslissen leerlingen van de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk mee over de aanstelling van een nieuwe directeur. “Het vraagt een stukje lef, maar wij vinden persoonsvorming heel belangrijk.”

Na de zomer stuurt minister Arie Slob het wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs’ naar de Tweede Kamer. Doel hiervan is meer duidelijkheid scheppen over de opdracht van scholen om leerlingen...
Van een bloeiende debatcultuur en gezamenlijke activiteiten met wijkbewoners tot expliciete aandacht voor communicatievaardigheden en leerlingmediation: scholen geven op veel verschillende manieren vorm aan het bevorderen van actief burgerschap en...
Op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk beslisten leerlingen uit groep 7 mee bij de keuze voor een nieuwe directeur. Waarom is hiervoor gekozen en hoe pakte het uit? Gaat het niet te ver? AVS-voorzitter Petra van Haren ging op bezoek bij...

Verder in dit nummer

Het is een organisatie van jewelste, ‘Curriculum.nu’, waarin circa 130 leraren en 18 schoolleiders zich sinds begin 2018 in ontwikkelteams buigen over de herziening van negen leergebieden in het funderend onderwijs. Zo’n anderhalf...
In 45 jaar zag Ruud de Sain (66) het speelveld van de schoolleider ingrijpend veranderen. “Je stuurt geen schooltje meer aan, je leidt een context van complexe relaties.”  Eerst even een beeld met oranje-paars filter. Het is 1974...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn er voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: de Eduard van Beinumschool in Rotterdam zet via het programma Roots of Empathy...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lammert van Raan, woordvoerder onderwijs namens de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.   In mijn klerenkast ligt een T-...

AVS Academie

Veel leerkrachten in het primair onderwijs staan jaren voor de klas voor ze zich realiseren: wil ik misschien doorgroeien? Is een leidinggevende positie iets voor mij? De leergang Middenkader van het AVS Centrum Educatief Leiderschap is opgezet om...

Boekbespreking

Het onderwijs van A tot Z. Van de A van Administratie, via de L van Luizenbaan naar de Z van Zwemles. Niek de Kruif schreef het boek ‘Een luizenbaan’ na ruim veertig jaar ervaring in het primair onderwijs als leerkracht, directeur,...

Van de AVS

De Jaargids PO – met relevante vakinformatie voor schoolleiders en een overzicht van het complete professionaliseringsaanbod van het AVS Centrum Educatief Leiderschap – is onlangs verschenen. De jaargids is tevens een schoolleidersagenda...
Voor het juninummer van het magazine Naar school! van VOS/ABB van VOS/ABB werd AVS-voorzitter Petra van Haren geïnterviewd naar aanleiding van het CPB-rapport over het weer naar voren halen van het afnamemoment van de eindtoets, vó...
De tarieven voor het AVS-lidmaatschap in schooljaar 2019/2020 zijn bekend. De contributie is geïndexeerd met 1,7 procent, conform de ConsumentenPrijsIndex (CPI). Meer informatie: www.avs.nl/lidworden (Lidmaatschapskosten)

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Welke kaders zijn leidend voor werkzaamheden in het licht van het werkverdelingsplan die zijn vastgesteld door het schoolbestuur?

Deze periode zijn schooldirecteuren in het primair onderwijs onder andere druk bezig met het komen tot een werkverdelingsplan. De AVS heeft hiervoor onlangs een handreiking verspreid en de helpdesk krijgt hierover verschillende vragen. Een daarvan is: welke kaders zijn leidend voor werkzaamheden die zijn vastgesteld door het schoolbestuur? (zie artikel 2.2 Werkverdeling op schoolniveau) 
Waar moet je dan aan denken?
 
De kaders voor de werkzaamheden zijn:
1. De jaartaak van 1.659 uur die bestaat uit de componenten: lesgeven (lestijd), (lesgebonden) tijd voor en na het werk (opslagfactor), duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken;
2. Waar de werkzaamheden plaatsvinden met daarbij afspraken over niet plaats- en tijdgebondenheid op school;
3. Het jaarlijks vastleggen van de afspraken over de werkzaamheden vanuit het werkverdelingsplan, toegespitst op iedere afzonderlijke collega, rekening houdend met privé- en organisatiebelang;
4. De werkzaamheden moeten binnen de gestelde werktijd mogelijk zijn en de verdeling van taken gebeurt jaarlijks als onderdeel van het werkverdelingsplan.

Onderwerp Artikel (nieuw)   Artikel (oud)
Meerjarenformatieplan  2.1.1/2.1 lid 2    2.15
Bestuursformatieplan  2.1.1/2.1 lid3  2.15
Begeleiding startende medewerkers  2.1 lid 4 2.7 lid 2
In kaart brengen 2.2 lid 1 2.7 meerdere leden
Tijdig op de hoogte stellen 2.2 lid 2  2.9 lid 2/2.14 lid 2
Draagvlak 2.2 lid 4  -
Voor zomervakantie team in gesprek 2.2 lid 5 -
Werkverdeling 2.2 lid 7 2.9/2.14
Conceptverdelingsplan maken  2.2 lid 8 -
Voorleggen aan team/PMR 2.2 lid 9 -
Inzet werknemer  2.3 leden 1 t/m 5 2.9/2.14

Overzicht verschillen Hoofdstuk 2 per 1 augustus 2018 en 
Hoofdstuk 2 per 1 augustus 2019 (CAO PO)
 
Meer weten?
Handreiking Werkverdelingsplan: www.avs.nl/artikelen/handreiking-werkverdelingsplan

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.