Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 9 (2018-2019)

Kaderspel

Actueel

De Museumeducatie Prijs onderstreept het grote belang van samenwerking tussen basisscholen en musea. Het beste educatieproject wint 45.000 euro om het project nog beter te maken en navolging ervan te stimuleren onder andere scholen en musea....
Schoolleiders hebben over het algemeen goede ervaringen met de ondersteuning die het Schoolleidersregister PO biedt bij hun professionaliseringsactiviteiten. Wel vinden veel schoolleiders dat hun eigen ontwikkelbehoefte meer voorop zou moeten staan...
Dit jaar doet een recordaantal scholen mee aan de Nationale Buitenlesdag op dinsdag 2 april: meer dan 2650 scholen. Een uitdagende buitenles stimuleert beweging en zorgt ervoor dat kinderen zich daarna beter kunnen concentreren in de klas. Kinderen...
Vanaf dinsdag 7 mei start een brede consultatiefase over de conceptvoorstellen van de ontwikkelteams van Curriculum.nu. Deze consultatiefase duurt tot en met zondag 11 augustus. Op basis van de ontvangen feedback brengen de ontwikkelteams een advies...
In het kader van de uitvoering van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 hebben dit jaar al onderzoeken naar en bijeenkomsten over de functiebeschrijvingen van directeuren, adjunct-directeuren, onderwijsassistenten, logopedisten,...
Schoolleiders zijn aan zet. Zij voeren hun vak uit in een complexe en uitdagende omgeving. Het vak staat volop in de schijnwerpers. De derde Staat van de Schoolleider is op 10 april tijdens het congres ‘Staat van het onderwijs...
Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis onderwijsmagazine ‘Veilig’. Aanleiding is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling per 1-1-2019, die leraren helpt om sneller en beter te...
De AVS signaleert een behoefte onder schoolleiders in het primair onderwijs aan meer informatie over het werkverdelingsplan, dat per 1 augustus 2019 in werking treedt. De AVS heeft daarom een Handreiking Werkverdelingsplan gemaakt. Schoolbesturen...
Nog altijd hebben (adjunct-)directeuren in het primair onderwijs te maken met hoge werkdruk, mede door allerlei (administratieve) verplichtingen. Dit geldt niet alleen voor schoolleiders, maar voor alle collega’s in de sector. Daarom heeft de...

Thema - Bewegen en leren

Bewegen is goed. Voor iedereen, dus ook voor de schooljeugd. Maar hoe goed precies? En op welke manier en in welke mate moet je bewegen om een bepaald effect te sorteren? In deze Kader Primair zoomen we in op de relatie tussen bewegen en leren. En hoe het onderwijs deze optimaal kan benutten en in de praktijk brengen. Ingewikkeld hoeft het niet te zijn, maar (soms) een andere mindset en een aanjager zijn noodzakelijke voorwaarden.
De impact op de cognitieve functies blijkt sterk af te hangen van hoe je bewegen op je school inzet. Vooral de combinatie van bewegen én reken- en taallessen heeft een positieve invloed op de leerprestaties. Denk aan tafels opzeggen terwijl je een bal vangt, springend klokkijken, ‘ren je rot’ naar het goede antwoord, stappen zetten tijdens het in stukjes delen van een woord, et cetera. Drie scholen leggen uit hoe zij dit ‘bewegend leren’ concretiseren in tijd, ruimte en middelen. Over zelf verzonnen spelvormen bij bestaande methodes, al dan niet op een gemarkeerd schoolplein en met eenvoudige middelen. “We hebben vooral gekeken hoe bewegend leren makkelijk inzetbaar kan zijn door leerkrachten”, aldus een schoolleider. Tot slot een uitstapje naar het nut van risicovol spelen versus de aansprakelijkheid van scholen. Want een net wat uitdagender ingericht schoolplein of een (nog) niet-gecertificeerde speelvoorziening kan veel gedoe met zich meebrengen. Een deskundige op het gebied van buitenspelen: “Ik adviseer meestal de grootste risico’s weg te werken, aangevuld met een pedagogisch verhaal dat risico’s bij opgroeien horen.”

Het is eigenlijk te gek voor woorden, zegt Remo Mombarg, dat kleuters lekker door de klas lopen en kliederen in de zand- en waterhoek, maar zodra ze in groep 3 komen aan een tafeltje moeten zitten. Mombarg, lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport...
Kabouter met ou of au? Leerlingen rennen naar de ene kant van het speelplein of naar de andere. De goede of de verkeerde kant. Bewegen en leren gaan heel goed samen. Het lijkt een goede manier om schoolprestaties te verbeteren en leidt in elk geval...
Veel kinderen bewegen te weinig. En als ze buitenspelen, is het beweegaanbod beperkt. Gevolg: meer ernstige valpartijen, motorische en sociale onhandigheid en minder kennis van de natuur. Daarom zijn uitdagende speelpleinen en buitenlessen waarbij...

Verder in dit nummer

De Nederlandse Daisy Mertens, leerkracht op basisschool De Vuurvogel in Helmond, is een van de tien beste leraren van de wereld. Wat is de kracht van deze leraar en hoe stimuleer je als schoolleider de talenten in je team? Schoolleider Marcel van...
Een techniekinstructeur die naar huis werd gestuurd omdat hij de profeet Mohammed zou hebben beledigd in de klas. Het ‘nekvelincident’ dat leidde tot schorsing van een onderwijsassistent. Een geschorste docent vanwege het bekijken van...

Iedere maand

De Jaargids PO – met relevante vakinformatie voor schoolleiders en een overzicht van het complete professionaliseringsaanbod van het AVS Centrum Educatief Leiderschap – is onlangs verschenen. De jaargids is tevens een schoolleidersagenda...
Per 1 mei werkt Alien Cnossen ( a.cnossen@avs.nl ) bij de AVS als directeur van het Centrum Educatief Leiderschap. Zij volgt Roelf Willemstein op. Cnossen heeft bij en voor veel verschillende organisaties gewerkt, maar haar wortels liggen in het...
Op 2 april raadpleegde Editie NL AVS-voorzitter Petra van Haren over de vrijwillige ouderbijdrage die helaas niet altijd vrijwillig is. Aanleiding was een leerling van een middelbare school die niet bij de eigen diploma-uitreiking mag zijn, omdat...
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS – bestaande uit leden/schoolleiders – adviseert het bestuur. De commissie vergaderde op 12 april 2019 over diverse actuele onderwijskundige onderwerpen. Het lerarentekort is steeds moeilijker...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Rudmer Heerema, woordvoerder onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer. Vorig jaar mocht ik rond deze tijd ook een column voor Kader...

AVS Academie

Hoe ziet een bestuurlijk profiel eruit en past bestuurlijk leiderschap bij mij? Deze vragen staan centraal in de leergang ‘Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap’ van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Twee deelnemers vertellen...

Boekbespreking

Er zijn al veel adviezen uitgebracht over interdisciplinair samenwerken binnen het werkveld onderwijs, opvang en zorg. Een belangrijk onderwerp daar waar scholen de opdracht hebben Passend onderwijs te verzorgen. In het boek ‘Over het...

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Directeur Ellen Scheermeijer van de IJburgse Willibrordschool in Amsterdam...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Komt het werkverdelingsplan in de plaats van taakbeleid?

Met ingang van 1 augustus 2019 treedt het werkverdelingsplan in werking in het primair onderwijs. Schoolbesturen en scholen moeten het plan voor schooljaar 2019/2020 gereed en besproken hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school. De vraag is of het werkverdelingsplan in de plaats komt van eerder gemaakt beleidsdocumenten zoals het taakbeleid, de arbeids- en rusttijden, et cetera. Het antwoord op deze vraag is ‘nee’.

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is bepaald dat de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft op bepaalde beleidsdocumenten die met name genoemd worden. Wettelijk gezien zijn deze beleidsdocumenten niet van tafel. Deze documenten hoeven niet ook benoemd te worden in de cao.

Leidt het werkverdelingsplan tot andere inzichten met betrekking tot de bestaande beleidsdocumenten, dan dient eerst de procedure gevolgd te worden voor wijziging hiervan. Na instemming van de personeelsgeleding van de MR kan wijziging pas daadwerkelijk doorgevoerd worden.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.