Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 8 (2018-2019)

Kaderspel

Sinds anderhalf jaar werk ik in de onderwijssector en ik heb mij in die tijd over veel verbaasd. Bijvoorbeeld over de talloze werkgroepen, regiegroepen, commissies, ronde en vierkante tafels, overleggen en andere bijeenkomsten.

Actueel

Vanaf 13 maart tot en met 22 mei 2019 kunnen scholen zich aanmelden voor het predicaat Excellente School 2020-2022.   Om mee te mogen doen, moet een school de waardering Goed van de inspectie hebben gekregen. De Inspectie van het Onderwijs...
De samenwerking tussen basisscholen en kinderopvangorganisaties is sinds 2016 sterker geworden. In 2019 zijn de doelen vaker op elkaar afgestemd, is er meer afstemming tussen de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers en zijn er vaker afspraken...
Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt welke 30 scholencombinaties gaan meedoen aan de pilot pro/vmbo onderbouwklassen 2019-2020. Leerlingen worden in deze klassen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Doel van de pilot is onderwijs op...
Juf Daisy Mertens van basisschool De Vuurvogel in Helmond is net niet de beste leerkracht van de wereld geworden. De prijs ging naar wiskundeleraar Peter Tabichi uit Kenia, die op zondag 24 maart in Dubai de Global Teacher Prize uitgereikt...
Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn ook leerlingen in het sbo en so verplicht om de eindtoets te maken. De Adaptieve Centrale Eindtoets is dan voldoende geschikt voor het s(b)o. Sinds schooljaar 2014-2015 is de eindtoets in het regulier...
De onderwijsprijs 2019 gaat voor het basisonderwijs naar Nieuweschool in Panningen in Limburg en voor het voortgezet onderwijs naar het PENTA College in Hoogvliet (Rotterdam). Alida Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het...
Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar voor vier werkplaatsen die drie jaar praktijkgericht onderzoek gaan verrichten naar een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden. Schoolbesturen met een bestaande of nieuw op te zetten...
De conceptbeschrijvingen van de functies van adjunct-directeur en directeur zijn onlangs aan de cao-tafel besproken. Voor de conceptbeschrijvingen hebben er zes bijeenkomsten plaatsgevonden, waaraan bestuurders, adjunct-directeuren en directeuren...
De inzet van het extra budget vanuit het werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting onder leerkrachten. Het geld wordt het vaakst besteed aan de inzet van een of meer (extra) onderwijsassistent(en). Dat blijkt uit onderzoek onder...
Schoolleiders in het primair onderwijs hebben een hoge werkdruk door de 32 beleidsthema’s waar zij verantwoordelijk voor zijn. Naast hun reguliere werk zijn ze ook vaak ‘manusje van alles’, mede door de personeelstekorten in de...

Thema - Werkdruk

De hoge werkdruk in het primair onderwijs aanpakken: dat was het doel van het werkdrukakkoord dat de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, begin 2018 afsloten met de PO-Raad en het ministerie van OCW. Nu, ruim een jaar later, kunnen we vaststellen dat het werkt: de structurele middelen zijn voor het overgrote deel terechtgekomen waar het moest – bij de schoolteams – en de werkdruk is op veel scholen inderdaad merkbaar lager. Al blijft het voor velen een druppel op de gloeiende plaat. Minister Slob stelde daarom onlangs, onder druk van de vakbonden, ook de al toegezegde vervolggelden eerder beschikbaar. Zo weten schoolleiders eerder waar zij in financieel opzicht aan toe zijn en ontstaan extra kansen om de werkdruk nog volgend schooljaar verder te verlagen.

Waar hebben scholen de middelen het afgelopen schooljaar aan besteed? Bijvoorbeeld aan extra (vak)leerkrachten, onderwijsassistenten, ict, administratieve ondersteuning en ondersteunende medewerkers zoals conciërges en eventmanagers. In dit thema de actuele stand van zaken onder schoolleiders naar aanleiding van een recente AVS-peiling over de gemaakte keuzes, wensen, effecten, knelpunten (zoals het lerarentekort) en tevredenheid.

Wat het doet met teamleden, ouders en leerlingen als er een extra teamlid rondloopt op school, laten we zien in het artikel over basisschool Charlois in Rotterdam. Daar is de nieuwe functie ‘eventmanager’ ingevuld door de energieke Claudina da Graça. We vroegen haar collega’s naar de ervaringen en hoorden alleen maar gejuich.

Ruim een jaar geleden hebben de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, met de PO-Raad en het kabinet een werkdrukakkoord afgesloten. Hierin is afgesproken dat scholen structureel 237 miljoen euro per jaar krijgen, vanaf schooljaar 2021/2022 loopt dit...
Hoe zijn de werkdrukmiddelen het afgelopen schooljaar ingezet? Voor welke oplossingen kozen schoolteams en met welk resultaat? Drie schoolleiders over het effect van extra geld. Extra onderwijsassistent is succes   Eefje Bloemscheer is...
Obs Charlois in Rotterdam-Zuid besteedt het werkdrukgeld aan een duizendpoot: de school heeft een eventmanager. Sinds augustus vervult Claudina da Graça deze nieuwe functie. Ze organiseert alle schoolfeesten, kopieert, begeleidt uitjes en...

Verder in dit nummer

Het Nederlandse onderwijs aan expatkinderen is overal verschillend geregeld en is voor expatouders onoverzichtelijk. Intussen kiezen zij wel steeds vaker voor reguliere scholen, die daar lang niet altijd voor toegerust zijn. Waar Utrecht een...
Schoolleiders voor wie het AVS-congres een jaarlijks terugkerend evenement is, zullen gemerkt hebben dat de dag anders dan gebruikelijk start. Terwijl zij zich verzamelen in Nieuwegein, staan er veel leraren op het Malieveld in Den Haag. De...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op obs de Bolster in Sint-Michielsgestel zitten slechthorende en horende...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Michel Rog, woordvoerder onderwijs namens het CDA in de Tweede Kamer. Het bieden van gelijke kansen in het onderwijs is een...

Van de AVS

Het Algemeen Dagblad, NRC, De Telegraaf en diverse (onderwijs)websites besteedden medio maart aandacht aan de nieuwe actie van de AVS voor meer erkenning van en waardering voor het complexe werk van schoolleiders in het primair onderwijs. Daarbij...

AVS Academie

Zoveel (school)leiders, zoveel soorten van leidinggeven. Wie wil leren hoe het is om het team regie te geven over veel zaken op schoolniveau en om tot een lerende organisatie te komen, doet er goed aan de leergang Gespreid leiderschap van het AVS...

Boekbespreking

Steeds meer kinderen in Nederland krijgen een label opgeplakt. Psychiatrische diagnoses zijn blijven stijgen, maar ook labels als dyslexie of hoogbegaafdheid worden steeds vaker uitgedeeld. Het doorgronden van de toenemende diagnosedrift is de...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe staat het met het werkverdelingsplan?

Op 1 augustus 2019 is het werkverdelingsplan van kracht. Dat is in de CAO PO 2018-2019 (versie maart 2019) vastgelegd.

De AVS heeft voor schoolleiders een handreiking werkverdelingsplan gemaakt. De handreiking biedt informatie over de cao-artikelen en geeft stap voor stap weer hoe te komen tot een werkverdelingsplan voor de school. In de handreiking is een voorbeeld werkverdelingsplan opgenomen, een jaarkalender voor schooljaar 2019/2020 en een advies voor het creëren van draagvlak in het team.

De vakbonden - waaronder de AVS - en de PO-Raad hebben tevens een infographic laten ontwikkelen door het Arbeidsmarktplatform PO. De infographic geeft aan op welke manier de gesprekken over de werkverdeling gevoerd moeten worden. Het schematisch overzicht kan gebruikt worden bij het invullen van de afspraken. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. In acht stappen kunnen schoolbestuur, schoolleider en team afspraken maken over de verdeling van het werk. Lees meer in het artikel "Eerste aanzet werkverdelingsplan via infographic".

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.