Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 6 (2018-2019)

Kaderspel

Als ik aan jou vraag ‘wie vind jij een toonaangevende leider’, wat zou je dan antwoorden? Waarschijnlijk noem je een naam van een leider die je bewondert. Of een leider die een geweldig resultaat heeft bereikt.

Actueel

In de week van 4 tot en met 8 februari zochten veel schoolleiders in het primair onderwijs geen vervanging voor zieke leerkrachten. Met de actie #wijschoolleiders niet (te) vervangen! van de AVS en CNV Schoolleiders vroegen zij aandacht voor een...
Komende zomer wil minister van Engelshoven van Emancipatie met een onderwijsboot meevaren tijdens de Canal Parade 2019 in Amsterdam. Op de boot zal plek zijn voor allerlei organisaties die bijdragen aan het thema van de OCW-boot ‘Veiligheid...
Minister Van Engelshoven heeft op 30 januari de Regeling onderwijsaccountsprotocol OCW 2018 bekendgemaakt. Deze regeling heeft betrekking op het kalenderjaar 2018. Vanaf 2016 wordt het accountantsprotocol in juli beschikbaar gesteld op de website...
Een derde van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) staat positief tegenover het wetsvoorstel om het bekostigingsmodel voor het vo te vereenvoudigen. Iets meer dan een derde staat er neutraal tegenover (37...
Na ‘zorg en welzijn’, ‘openbaar bestuur, veiligheid en juridisch’ staat onderwijs op de derde plek als het gaat om ongewenst gedrag op het werk door externen. Ook bij ‘ongewenste seksuele aandacht en pesten door...
Het opdoen van internationale ervaring in het onderwijs wordt steeds gebruikelijker. Bijvoorbeeld het leren in of van een andere taal, de grens over gaan voor een uitwisseling of een internationaal curriculum. Opvallend is dat leerlingen en...
De Gezonde School wil haar ideeën en plannen aan scholen voorleggen en vindt het belangrijk dat het aansluit bij de wensen en behoeften van het onderwijs. Daarom is het in schooljaar 2017/2018 gestart met het panel Gezonde School. Er is ruimte...
Ouders, leraren en leerlingen krijgen meer te zeggen over de financiën van een school in het basis- en voortgezet onderwijs. De medezeggenschapsraad moet voortaan akkoord gaan met de hoofdlijnen van de begroting van scholen. Dat heeft de...
Minister Slob van OCW vindt het belangrijk dat kinderen vroeg beginnen met sport en bewegen. Hiervoor moeten de ouders, de wijk, de school, de overheid en de sportvereniging zich gezamenlijk inspannen. Maar kinderen voldoende laten bewegen is geen...

Thema - Leiderschap in 4D

Het schoolleidersvak is complex en kent vele dimensies. Leiderschap is de essentie. Leiderschap in 4D is de toekomst én het thema van het AVS-congres 2019 op 15 maart in het NBC te Nieuwegein. Duidelijk leiderschap uit zich in een visie en heldere koers op weg naar de toekomst. Onderweg in het hier en nu omvat Dichtbij leiderschap een leergemeenschap waar leiders nauw betrokken zijn bij hun mensen en werkzaamheden. In een netwerk dat aanzet tot samenwerking, creatie en innovatie is sprake van Delend leiderschap. En Dynamisch leiderschap vraagt om continue verandering en aanpassing in een steeds veranderende setting. In dit themanummer belichten we vanuit de vier verschillende D’s onderdelen die jou kunnen inspireren en helpen bij je leiderschap. Zo vergt het duidelijk leiderschap als je bezig bent met een herbezinning op het concept school ten behoeve van toekomstgericht onderwijs. Een Brabants schoolbestuur besloot – over dichtbij leiderschap gesproken – op initiatief van twee GMR-ouders om gezamenlijk het werkklimaat kritischer onder de loep te nemen en te verbeteren. Hoe je gedrag van je team kunt veranderen met behulp van gamification, zoals elkaar meer feedback geven, op een andere manier samenwerken of vaardigheden verbeteren, vertelt specialist Antoon Sturkenboom in het kader van delend leiderschap. Tot slot illustreert een schoolleider van een ‘Jeelo-school’ dat je met dit dynamische onderwijs en dito leiderschap goed kunt inspelen op de steeds veranderende maatschappij.

We kunnen kinderen nóg beter voorbereiden op hun toekomst. Vanuit die overtuiging passen veel scholen hun visie op ‘leren’ aan en gaan zij hun onderwijs anders organiseren. Waar lopen de schoolleiders tegenaan en wat levert het op...
Een veilig werk- en leerklimaat, het staat in veel meerjarenplannen van schoolbesturen. Maar kan iedereen frank en vrij zijn zorgen benoemen? Is er een professionele aanspreek­cultuur? Kortom: hoe veilig is dat klimaat, vroeg de GMR van Eenbes...
Games in het onderwijs zijn niet nieuw; iedereen kent de spelletjes om de reken- of spellingsvaardigheden op een hoger peil te krijgen. Minder bekend is dat je games ook kunt gebruiken in onderwijsteams. Gamification-expert Antoon Sturkenboom weet...

Verder in dit nummer

“Onze voornaamste zorg is dat de erkenning van de kern en complexiteit van het vak schoolleider uitblijft. En het wringt dat er geen passend salaris tegenover staat. Er moet gewoon meer geld bij. Nu. Niet pas bij een nieuw regeerakkoord....
Buitensluiten, roddelen en intimidatie. Op sommige scholen leidt het gedrag van collega’s tot sociale onveiligheid, blijkt uit onderzoek. Wat doet dit met je team? En wat doe je eraan als schoolleider? “Dat eerste halfjaar ging ik...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Basisschool Willibrordus in Esch werkt met Jeelo. Dit is schoolbreed...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Roelof Bisschop, woordvoerder onderwijs namens de SGP in de Tweede Kamer.    Op de vraag ‘Weet je al wat je later...

Van de AVS

Nederlandse scholen krijgen de komende jaren te maken met een groeiend aantal kinderen van expats, die vaak geen Nederlands spreken. Deze kinderen gaan minder vaak naar – overbezette – internationale scholen, maar komen op reguliere...
De AVS was van 22 tot en met 26 januari present op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs te Utrecht. School­leiders en geïnteresseerden konden met al hun vak­gerelateerde vragen terecht bij de AVS-stand in hal 3....

Boekbespreking

Werkgelukkige medewerkers in het onderwijs, in de sector zorg & welzijn en bij de overheid is mooi. Maar leidt dat ook ergens toe? Tot een gelukkigere samenleving? In het 125-pagina’s tellende boek ‘Geluk werkt door’ laten de...

AVS Academie

Hoe kan de schoolleider zorgen voor een prettige werksfeer, waarin sprake is van gefocuste samenwerking? De leergang Teamflow voor schoolleiders van het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt daarvoor een handreiking. Twee deelnemers van de eerste...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wat gaat er veranderen als de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ in werking treedt?

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) heeft gevolgen voor personeel dat in dienst is bij een openbare school, die in stand gehouden wordt door de gemeente, of in dienst is bij een stichting voor openbaar onderwijs. Deze wet is niet van toepassing op personeelsleden van een openbare school die onder een samenwerkingsschool of samenwerkingsbestuur vallen.
Personeelsleden in openbare onderwijsinstellingen hebben tot op heden een ambtelijke aanstelling en vallen onder het ambtenarenrecht. Dat gaat bij het aannemen van de wetswijziging veranderen. De aanstelling wordt dan vervangen door een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek gaat dan gelden. Dit is al zo voor de bijzondere onderwijsinstellingen en voor werknemers in het bedrijfsleven. De streefdatum van invoering van de wetswijziging is 1 januari 2020.
Om de WNRA te kunnen invoeren, moeten de onderwijswetten – zoals de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs – gewijzigd worden. Al deze wijzigingen zijn opgenomen in het wetsvoorstel ‘Wet tot wijzigingen van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs’. Dit wetsvoorstel zorgt er ook voor dat personeel in het openbaar onderwijs niet gaat vallen onder de Ambtenarenwet 2017. Dit betekent dat voor personeel in openbare en bijzondere scholen dezelfde regels gaan gelden.
 
Meer informatie: www.werkeninhetonderwijs.nl (Verandering rechtspositie medewerkers in het openbaar onderwijs)

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.