Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 5 (2018-2019)

Kaderspel

Is het mogelijk om kwaliteitsbeleid ambitieus te noemen? Helemaal als we het hebben over funderend onderwijs? De hoogste kwaliteit kán niets anders zijn dan een vanzelfsprekendheid.

Actueel

Een artikel eerder dit schooljaar in Dyademagazine beschrijft drie mogelijkheden om eventuele scheve verhoudingen in de beloning tussen leraren en leidinggevenden recht te trekken. De eerstgenoemde oplossing is leidinggevenden te benoemen in een L-...
De ministerraad stemt in met een wetsvoorstel van minister Slob van OCW om meer richting te geven aan burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs. Scholen moeten leerlingen onder meer kennis van en respect voor de basiswaarden van de...
De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling - waar ook de AVS deel van uitmaakt - een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang:...
De digitale adaptieve centrale eindtoets voor groep 8 is in 2019 niet beschikbaar. Dat komt doordat het computersysteem 'onvoldoende stabiel' is om een goede afname van de toets te garanderen. Scholen kunnen in 2019 wel gewoon de...
Vanaf 9 januari komt er een landelijk online vertelpunt (www.vertelpunt.nl/ocw), waaropprofessionals, ouders en leerlingen hun ervaring met Passend onderwijs kunnen delen. De thema’s die uit deze gedeelde ervaringen naar voren komen, zijn een...
Leraren in het primair en voortgezet onderwijs kunnen hun ideeën voor beter onderwijs kracht bijzetten met een aanvraag bij het Lerarenontwikkelfonds (LOF). Als zij dat voor 22 januari aanstaande doen, kunnen zij daarmee aan de slag op hun...
Elke po-school moet zich verantwoorden over de inzet van het geld voor verlaging van de werkdruk, zoals afgesproken in het werkdrukakkoord. De schoolleider moet bijvoorbeeld het bestedingsplan ter goedkeuring voorleggen aan de PMR. Dit staat...
Besturen in het primair onderwijs krijgen straks een vast basisbedrag per school en per leerling. Ook wordt de volledige bekostiging op kalenderjaarbasis vastgesteld en uitgekeerd. Deze maatregelen stellen besturen en schoolleiders in staat betere...
In de vierde ontwikkelsessie (12 t/m 14 december) hebben de ontwikkelteams de grote opdrachten vastgesteld en waar mogelijk uitgewerkt in bouwstenen. De eerste aanzet voor de bouwstenen worden begin januari op curriculum.nu gepubliceerd. Vanaf 11...

Thema - Ambitieus kwaliteitsbeleid

De onderwijsprestaties van leerlingen in het Nederlandse funderend onderwijs dalen op een aantal punten. Maar dit blijkt niet per se te betekenen dat ook de – veel bredere – onderwijskwaliteit achteruit gaat. De onderwijsinspectie legt uit wat het verschil is, onderwijspedagoog Gert Biesta en een groot Haags schoolbestuur analyseren mee. Wel signaleert de inspectie dat veel scholen tevreden lijken met de basiskwaliteit, “terwijl dat echt neerkomt op de minimumeisen die aan het onderwijs worden gesteld”. Tegelijkertijd ziet zij dat een grote groep schoolleiders meer wil bieden en daarin succes heeft. Kader Primair sprak drie schoolleiders die actief sturen op kwaliteit(sverbetering) over het waarom en hoe. “We stellen een ambitie vast op basis van onze populatie, en vertalen dat naar ons plan op schoolniveau.” En: “Bij alles wat we doen kijk ik of het bijdraagt aan onze doelen. Sommige dingen doen we dus niet.” Een collega: “Wij streven continu naar verbetering. Waarom zou je als school níet willen excelleren?” Tot slot gaan we in op de voordelen van onderzoeksmatig werkende scholen voor onder meer de onderwijskwaliteit. “Als je op basis van goed onderbouwde beslissingen je onderwijs steeds verbetert, kan het niet anders of daar worden je leerlingen beter van”, zegt een schoolleider van een ‘onderzoekende’ school. Hoe stimuleer je je team én leerlingen om een onderzoekende houding aan te nemen?

Dorien Zevenbergen, de toekomstige projectleider van de Staat van het Onderwijs, wil graag een misverstand voorkomen: de inspectie concludeert dat een aantal onderwijsprestaties daalt, maar doet geen uitspraken over de onderwijswijskwaliteit....
Dalende prestaties en tevreden zijn met de basiskwaliteit. Hoe zien schoolleiders dat zelf? Drie directeuren die actief sturen op kwaliteit aan het woord. Zorgen voor goede processen Eva Naaijkens is schoolleider en medeoprichter van de Alan...
Nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding zijn naast kennis cruciale vaardigheden in deze snel veranderende informatiemaatschappij. Dat krijgen leerlingen mee op een school waarvan het bestuur en de schoolleiding leraren en leerlingen stimuleren...

Verder in dit nummer

Scholen krijgen steeds vaker te maken met veeleisend en dwingend gedrag van ouders. Hoe ga je daarmee om als schoolleider? En vooral: hoe kun je het voorkomen of zelfs ombuigen in het voordeel van de school? “Je wordt nóg zorgvuldiger....
Het is mogelijk om de positie van de schoolleider concreter, formeler en toekomstbestendiger te maken, is een van de conclusies uit het open gesprek dat schoolleiders uit het primair onderwijs op 13 december voerden met onderwijsminister Slob, de...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Docent en afdelingsleider Michiel Tange zette op het Penta College Hoogvliet...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, woordvoerder onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer. Vraag het aan leerlingen, ouders, leraren, of andere gewone...

Van de AVS

Leiderschap in 4D, dat is de toekomst én het thema van het AVS-congres 2019 op 15 maart aanstaande in het NBC te Nieuwegein. Het volledige programma is bekend en de inschrijving geopend. Wie zich aanmeldt vóór 1 februari,...
AVS-voorzitter Petra van Haren kwam op 30 november 2018 aan het woord in RTL Nieuws over het belachelijk maken van leraren via ‘meme-accounts’ op Instagram. Een middelbare school in Eindhoven deed hiervan aangifte en verwijderde of...
De beleidscommissie onderwijs van de AVS kwam op 23 november bijeen en adviseerde het AVS-bestuur over diverse onderwerpen, zoals een krachtige rol voor schoolleiders, Curriculum.nu en de meldcode kindermishandeling. Naar aanleiding van het...
Ook in 2019 is de AVS van 22 tot en met 26 januari present op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs te Utrecht. Het thema van deze gratis vakbeurs voor professionals in po, vo, mbo en kinderopvang is ‘De sleutel voor...

AVS Academie

Een schoolcultuur waarin teamleden van elkaar willen leren, is onder meer belangrijk voor de onderwijskwaliteit. Cultuur lijkt echter moeilijk grijpbaar. De leergang Cultuurpracticum van het AVS Centrum Educatief Leiderschap laat schoolleiders zien...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wat zijn de verschillen tussen de bedrijfsarts en de arbodienst?

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezond arbeidsbeleid. Denk aan het beleid rond ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Ondersteuning door een deskundige is hierbij verplicht. Dat kan een bedrijfsarts of een arbodienst zijn. Voor sommige taken is een bedrijfsarts verplicht. Aansluiten bij een arbodienst is niet verplicht. Maar verzekeraars eisen soms wel van werkgevers dat zij zich aansluiten bij een arbodienst.

Verschillen arbo-arts en bedrijfsarts
Een arbo-arts:
• is in dienst bij een arbodienst
• is een basisarts
• is geen arbeidskundig specialist
• mag alleen doorverwijzen na goedkeuring door een bedrijfsarts
• mag niet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van de werknemer
• moet zijn ingeschreven in het BIG-register
 
Een bedrijfsarts:
• huurt de werkgever zelf in
• is een arbeidskundig specialist
• mag een werknemer doorverwijzen naar een specialist
• mag medicijnen voorschrijven
• mag medische gegevens opvragen over de werknemer (na toestemming van werknemer)
• moet zich iedere vijf jaar herregistreren en daarvoor aan verschillende eisen voldoen
• is (daarom) verplicht zich continu bij te scholen en wordt regelmatig gecontroleerd
• moet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van de werknemer
• moet zijn ingeschreven in het BIG-register en in een specialistenregister
 
Wat mogen arbodienst en bedrijfsarts allebei?
• advies geven over arbeidsomstandigheden, arbobeleid, preventie en verzuimbeleid
• begeleiden van re-integratie van de zieke werknemer
• een RI&E toetsen (Risico Inventarisatie en -Evaluatie)
• werknemers periodiek onderzoeken (PAGO)
• een arbeidsomstandighedenspreekuur houden
• de aanstellingskeuring doen van een werknemer
• beroepsziektes melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 
Wat mag alleen de bedrijfsarts?
• vaststellen of de werknemer door ziekte echt niet meer kan werken
• beoordelen wat de werknemer nog wel kan doen
• de ziekte binnen zes weken bespreken met de werknemer, een probleemanalyse opstellen en de werkgever adviseren over re-integratie en werkhervatting
 
UWV
Voor het UWV telt alleen het oordeel van arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet een goed dossier aanleggen. Daarbij hoort onder andere het opvragen van medische gegevens van een werknemer. Goede dossiervorming is ook belangrijk voor een deskundigenoordeel door het UWV.
Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.