Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 4 (2018-2019)

Kaderspel

Ik hou van het woord aanstormen. Het drukt beweging uit, er gaat iets veranderen. Volgens de Van Dale betekent aanstormen ‘in wilde vaart naderen’. Ik hou ervan, totdat het gaat over het aanstormend schoolleiderstekort.

Actueel

Honderden leden gaven op 22 en 23 november gehoor aan de oproep van de AVS om opnieuw actie te voeren voor meer waardering van hun functie. De schoolleiders in het primair onderwijs lieten deze dagen de mailboxen van minister Slob en de...
Wat is mijn ambitie en hoe realiseer ik deze? Hoe zorg ik ervoor dat iedereen, ikzelf en mijn team, in zijn kracht staat? Hoe stimuleer en inspireer ik mijn medewerkers en hoe houd ik focus? Deze en andere vragen stonden centraal op de Nationale...
Het Arbeidsmarktplatform PO nodigt leerkrachten uit mee te doen aan een enquête over het schoolleidersvak. Schoolleiders kunnen leerkrachten hierop wijzen. Het Arbeidsmarktplatform wil in verband met het schoolleiderstekort inzicht krijgen in...
De subsidie korte scholingstrajecten voortgezet onderwijs, voor leraren die een passende bevoegdheid willen halen voor het vo, wordt verlengd. Leraren die een kort scholingstraject willen volgen omdat ze een passende bevoegdheid willen halen...
Het kabinet komt met maatregelen waardoor het voor leerlingen die veel zorg nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs te krijgen. Elk kind moet de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen, indien nodig met een aangepast programma op school of...
Leraren hebben zich veel te weinig betrokken gevoeld bij de aanpak om de beroepsgroep te versterken. Daarnaast is er onevenredig veel nadruk komen te liggen op het Lerarenregister. Dat concludeert D66-senator Alexander Rinnooy Kan in zijn advies...
Tijdens een bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de landelijke subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bekendgemaakt en toegelicht. Deelnemers kunnen in diverse workshops...
Ook vrijwilligers die werken met kwetsbare kinderen op scholen kunnen sinds 1 november 2018 gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Het schoolbestuur moet zich daarvoor aanmelden. De oude regeling uit 2015 was alleen van...
De ministerraad heeft onlangs ingestemd met de voordracht voor de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad in de periode 2019-2022. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van onderwijs. Prof. dr. Edith...
Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben op 21 november hun beleidsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd over het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’, dat de Onderwijsraad in april 2018 publiceerde. De ministers...

Thema - De schoolleider in perspectief

De schoolleider is al lang niet meer de ‘hoofdmeester’ die op vrijdagmiddag na een week lesgeven nog even wat administratie doet. De huidige onderwijspraktijk vraagt veel, de maatschappelijke druk op scholen is toegenomen. De schoolleider kent grote verantwoordelijkheden, is medebepalend voor de onderwijskwaliteit en houdt veel ballen in de lucht. Kortom: heeft een steeds belangrijkere taak te vervullen. Maar de status van het vak is gedaald, samen met die van het hele onderwijspersoneel. Ook de financiële waardering blijft achter. Twee ervaren schoolleiders over de veranderingen in en het aanzien van het beroep. Femke Geijsel, bijzonder hoogleraar Onderwijskunde en bekleder van de leerstoel ‘Leiderschap en management van onderwijsinstellingen’, kijkt mee: “Voor de doorontwikkeling en positionering van schoolleiderschap moet echt ruimte worden vrijgemaakt.”

Schoolleiders vormen in alle sectoren onder andere het belangrijke schakelpunt tussen strategie en uitvoering, maar er zijn ook verschillen in posities en verantwoordelijkheden, vaak ingegeven door de schaalgrootte. Leidinggevenden met ervaring in zowel het primair als voortgezet onderwijs, vergelijken de functie in beide sectoren. “Ik pleit voor ontschotting in de verschillende cao’s.”

Verschillen zijn er ook tussen schoolleiders zelf. De een stuurt de grootste basisschool van Nederland aan, de ander een kleine dorpsschool. Weer een ander was eerder leidinggevende buiten het onderwijs of staat aan het hoofd van een school voor speciaal onderwijs. Zij vertellen over de specifieke inhoud en uitdagingen van hun functie. Anderen geven antwoord op de vraag: waar zou je zijn zonder de schoolleider? “Als zij er niet is, voelt het alsof het hart uit de school is.”

Door de jaren heen is het beroep van schoolleider steeds professioneler en uitdagender geworden. De status is echter gedaald. Twee schoolleiders die hun onderwijscarrière respectievelijk eind jaren ’70 en begin jaren ’80 begonnen...
Schoolleiders vormen in alle sectoren onder andere het belangrijke schakelpunt tussen strategie en uitvoering, maar er zijn ook grote verschillen tussen leidinggeven in het primair en voortgezet onderwijs. Directeuren met ervaring in beide sectoren...
Vier verschillende schoolleiders vertellen over de inhoud en uitdagingen van hun vak. Een leerling, ouder, intern begeleider en bestuurder geven antwoord op de vraag: waar zou je zijn zonder de schoolleider? En leidinggevende uit het...

Verder in dit nummer

Een zinvolle besteding van de vrije tijd en het ontwikkelen van niet-schoolse competenties is goed voor kinderen en voor de maatschappij, betogen onderwijs- en ontwikkelingsprofessionals. Kinderen maken kennis met verschillende facetten van het...
Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die veel samenwerken, moeten soms btw afdragen over hun prestaties aan elkaar. Er zijn mogelijkheden om die btw-druk te verlagen of voorkomen. Maar hoe leg je die – Europese – fiscale...

Iedere maand

Van de AVS

AVS-leden ontvangen onder andere 9 procent korting op de OHRA Zorgverzekering en krijgen de module OHRA Gezond er gratis bij.     Sluit je de OHRA Zorgverzekering af via de AVS dan profiteer je van:  •    9%...
Leiderschap in 4D, dat is de toekomst én het thema van het AVS-congres 2019 op 15 maart aanstaande in het NBC te Nieuwegein. Het programma is ver in ontwikkeling. Sprekers als Maarten Lamers (Universiteit Leiden), de Amerikaanse...
Parbha Moekoet-Koendjbiharie (p.moekoet@avs.nl) is sinds begin november werkzaam bij de AVS als bestuursassistente. Zij zal zich vooral bezighouden met de ondersteuning en agenda’s van de (vice)voorzitters. Parbha is afgestudeerd aan de VU in...
Na enkele oproepen begin dit schooljaar hebben negen kandidaten zich aangemeld om de vrijgekomen plaatsen in de AVS Ledenraad in te vullen. Vier zittende leden stelden zich opnieuw verkiesbaar. Omdat dit samen exact het aantal vrijgekomen plaatsen...
Ook in 2019 is de AVS van 22 tot en met 26 januari present op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs te Utrecht. Op deze gratis vakbeurs kunnen (toekomstige) schoolleiders in het funderend onderwijs met al hun vakgerelateerde...

Boekbespreking

Interprofessionalisering is een vorm van samenwerken binnen een team tussen professionals met uiteenlopende expertises. Doel van het boek ‘Interprofessioneel werken en innoveren in teams’ is een waardevolle gids zijn op dit nieuwe...

Cartoon

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Kirsten van den Hul, woordvoerder funderend onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer.   Het mag niet uitmaken wie je ouders...

AVS Academie

Wat is er mooier dan dagelijks datgene te doen waar je goed in bent én waar je energie van krijgt? Door onderzoek naar je eigen zingeving, waarden en talenten en die van je team, floreer je niet alleen zelf, maar ook je team en je organisatie...

Zo kan het ook Good practice

Deze maand in Zo kan het ook!: Directeur Jolanda Hogewind zorgde na haar aantreden voor een grote, succesvolle cultuuromwenteling op het Calvijn College in Amsterdam. Onder andere door voorwaarden te scheppen waardoor leraren verantwoordelijkheid...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Werkverdelingsplan en de positie van de schoolleider: hoe zit dat?

Schoolbesturen en scholen moeten uiterlijk op 1 augustus 2019 het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019/2020 gereed en besproken hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school. In de CAO PO 2018-2019 is aangegeven dat de werkgever een aantal stappen moet hebben gezet om te komen tot het werkverdelingsplan. Maar wat betekent dat voor de positie van de schoolleider?

De werkverdeling vindt plaats binnen de kaders van het meerjarenformatiebeleid en het bestuursformatieplan. Deze worden door het schoolbestuur opgesteld. Vervolgens zal de werkverdeling op schoolniveau invulling moeten krijgen. Wettelijk is dit een werkgeversverantwoordelijkheid. De schoolleider zal in de praktijk echter vrijwel altijd degene zijn die namens de werkgever de schakel vormt tussen team en bestuur. Dit mandaat is vastgelegd in het managementstatuut. De schoolleider zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt, zodat het team (directie, leerkrachten en ondersteunend personeel) besluiten kan nemen. Onder het team wordt immers verstaan: alle werknemers binnen de school. Hoe de besluitvorming tot stand komt, is onderwerp van gesprek binnen het team. Communicatie en draagvlak zijn dan ook essentieel hierin.

In het werkverdelingsplan wordt opgenomen:

  • De verdeling van de te geven lessen/groepen over de leraren
  • De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken
  • De tijd voor vóór- en nawerk
  • Welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders)
  • De tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel
  • De pauzes
  • De aanwezigheid op school
  • De besteding van de werkdrukmiddelen
  • De kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever (indien van toepassing)

In de praktijk zijn de onderdelen van het werkverdelingsplan veelal beschikbaar vanuit (niet gewijzigde) wet- en regelgeving. De nadruk ligt met name op het voeren van het goede gesprek met elkaar. De schoolleider heeft daarin een cruciale rol.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.