Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 9 (2017-2018)

Kaderspel

DNA

Vorige maand verscheen het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ van de Onderwijsraad (zie ook artikel op pagina 24).

Actueel

Exclusief onderwijs leidt tot betere prestaties bij leerlingen, concludeert Inge Zweers van de Universiteit Utrecht in haar onderzoek. Ze volgde voor haar proefschrift inclusieve en exclusieve leerlingen met gedragsproblemen. Deze bevinding strookt...
Op woensdag 30 mei staken duizenden leraren en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in de provincies Gelderland en Overijssel. Op de Beestenmarkt in Deventer wordt een actiebijeenkomst gehouden.   Het PO-Front organiseert de...
Gemeenten en de sectorraden hebben plannen gemaakt om de huisvesting van po- en vo-scholen op orde te krijgen. Elke gemeente zet voor de eerstkomende zestien jaar een plan op papier ten aanzien van de schoolgebouwen. Renovatie die de levensduur...
Er komt een betere verdeling van het onderwijsachterstandengeld dat gemeenten en scholen krijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob van Onderwijs. De totale investering van het kabinet in het bieden van...
Per 1 augustus 2018 kan een tweede lichting scholen instromen in de pilot ’10-14 onderwijs’. “Scholen kunnen met 10-14 onderwijs een bijdrage leveren aan kansengelijkheid”, aldus minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer...
Het wordt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker om te fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de...
Schoolleiders die de werkdruk op hun school willen aanpakken, kunnen deelnemen aan het project Samenwerken aan werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO. In het project staan samenwerking en de dialoog in het team centraal. Scholen die deelnemen,...
Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Tot 31 mei kunnen aanvragen ingediend worden bij DUS-I. Het gaat om leerlingen die op een hoger...
De meeste tto-leerlingen zitten op het vwo, maar ten opzichte van vorig schooljaar is de groei het sterkst op de havo. Dit blijkt uit het rapport Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs dat Nuffic op 30 april publiceerde. In schooljaar...

Thema - Gelijke kansen

Het onderwijs zou alle leerlingen in principe gelijke kansen moeten bieden, maar kansenongelijkheid is toch al jaren een terugkerend issue in de sector. Recentelijk nog in de Staat van het Onderwijs van de inspectie. Ongelijkheid is een breed maatschappelijk probleem, dat in ons huidige onderwijssysteem niet zomaar even te fiksen is door alleen scholen. Waar staan we, wat werkt wel en wat niet, en hebben de initiatieven om gelijke kansen te creëren zin? Maakbaarheid kent immers ook grenzen… We vroegen het aan Inge de Wolf, projectleider en hoofdauteur van de Staat van het Onderwijs en onderwijssocioloog Paul Jungbluth. Programmaleider Monaïm Benrida van de Gelijke Kansen Alliantie, in 2016 op initiatief van het ministerie van OCW opgericht, geeft een update van het effect hiervan tot nu toe.

Dat leidinggevenden in het funderend onderwijs zich zeer verantwoordelijk voelen en zich extra inspannen voor het aanpakken van kansenongelijkheid, blijkt uit een rondgang langs enkele bevlogen en ondernemende collega’s. Voor een succesvolle aanpak is samenwerking met en inzet van andere partijen echter onontbeerlijk: ouders, andere sectoren, de gemeenschap, overheid. “Kansengelijkheid is een zoektocht. Het is vaak een kwestie van de lange adem om commitment te creëren, maar het lukt wel.”

Tot slot een kijkje in de wereld van het schaduwonderwijs en de invloed hiervan op kansenongelijkheid. Louise Elffers schreef er onlangs het boek ‘De bijlesgeneratie – opkomst van de onderwijscompetitie’ over. “Schaduwonderwijs mag geen voorwaarde worden om succesvol te zijn”, waarschuwt de onderwijskundige.

De ‘bijlesgeneratie’, noemt onderwijskundige Louise Elffers de groeiende groep leerlingen die (eindtoets)bijles, huiswerkbegeleiding, extra ondersteuning of examentraining krijgt. Begeleidingsinstituten schieten als paddenstoelen uit de...
Ondanks alle initiatieven nemen tegenstellingen toe. Vier leidinggevenden uit het onderwijs over waarom en hoe zij zich extra inspannen voor kansengelijkheid op school. ‘We voeren ambitiegesprekken met leerlingen én hun ouders...
Brede schooladviezen en dito brugklassen, langere brugperiodes, tienerscholen, Passend onderwijs… Op talloze manieren werken scholen aan gelijke kansen voor kinderen. De tweedeling neemt echter nog steeds toe. Geen wonder: ongelijkheid zit...

Verder in dit nummer

Hoe ziet het primair onderwijs eruit in 2030? Dat vroeg de AVS in een ledenpeiling rond een van de lerarenstakingen. Want naast betere salarissen en minder werkdruk – die beslist ook nodig zijn! – is het voor leidinggevenden in het...
Versterking van leiderschap in de school vraagt om een gezamenlijke inspanning van schoolleiders, -besturen en het ministerie van OCW, schrijft de Onderwijsraad in het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ dat op 19 april...

Iedere maand

Van de AVS

  De AVS verwelkomt Presikhaaf Schoolmeubelen als nieuwe voordeelpartner. AVS-leden kunnen daardoor gebruikmaken van heel wat voordelen.   Het Arnhemse Presikhaaf Schoolmeubelen is toonaangevend als het gaat om de inrichting van scholen...
De jaargids – inclusief agenda, professionaliserings­aanbod en vakinformatie – is onlangs verschenen. AVS-leden in het primair onderwijs hebben een exemplaar thuisgestuurd gekregen. Geïnteresseerde vo-leden kunnen een gratis...
Sinds april is de AVS een nieuwe medewerker rijker: Erwin Timmermans (e.timmermans@avs.nl) versterkt de afdeling communicatie als webmaster/content­manager. Hij plaatst informatie op en draagt zorg voor het onderhoud van de website(s) van de AVS...
De voltallige beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwam op 4 april bijeen. Verschillende zaken zijn besproken: medezeggenschap, muziekonderwijs, het werkdrukakkoord en wetgeving rond de eindtoets. Hierover is advies uitgebracht aan het AVS-bestuur...
  Naar aanleiding van vragen over de verandering van de voorschriften voor een nieuw schoolplan legt de AVS Helpdesk uit welke wijzigingen dat zijn en hoe je hieraan als directeur, samen met je team, vorm kunt geven.   Sinds 1 augustus...
Uit een analyse die het Algemeen Dagblad maakte van de extra inkomsten die scholen binnenkrijgen, blijkt dat de vrijwillige ouderbijdrage op veel scholen stijgt. Dat kan ongelijkheid tussen leerlingen veroorzaken, stelt AVS-voorzitter Petra van...

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Brabantse scholengemeenschap De Rooi Pannen (vmbo en mbo) gaat de studiekosten...

Passend onderwijs

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs neemt weer toe. Ook in het speciaal basisonderwijs is het leerlingenaantal gestegen, blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het onderwijsverslag van de inspectie over schooljaar 2016/2017. “...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Rudmer Heerema, woordvoerder Onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer. Onlangs is de Staat van het Onderwijs over schooljaar 2016...

Boekbespreking

Medezeggenschap is een groot goed. Medewerkers, ouders en leerlingen kunnen daardoor een bijdragen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Iedere stem telt. MR-leden vertegenwoordigen de geleding waarvoor zij in de raad zitten. Hoe komt het dat...

AVS Academie

“Een school bouwen of verbouwen is een complexe aangelegenheid. Waar begin je? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe compenseer je je gebrek aan bouwkundige kennis?” Schoolleider Jeroen Sterk van de Burgemeester van Mierloschool in Rijen...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wat betekent het nieuwe schoolplan voor mijn school?

Sinds 1 augustus 2017 is het vernieuwde toezicht door de onderwijsinspectie ingevoerd. Hierin zijn ook de voorschriften voor het schoolplan veranderd. In het onderzoekskader 2017 wordt een helder onderscheid gemaakt in basiskwaliteit – die verankerd is in de wet – en de eigen kwaliteitsambities van besturen en scholen. Die eigen ambities vormen de basis voor het schoolplan. In het nieuwe schoolplan kunnen scholen hun ambities en de eigen visie op onderwijskwaliteit een plek geven. Hiermee kan elke school haar eigen kwaliteitseisen en ambities laten zien. Zo kan het nieuwe schoolplan een mooie basis vormen voor het gezamenlijk gesprek over onderwijskwaliteit en de verdere verbetering daarvan.
 
Wat verandert er?
Bestaande schoolplannen blijven onveranderd vier jaar geldig. Er hoeft dus niet meteen een bestaand schoolplan te worden aangepast. Is het schoolplan binnenkort wel aan vernieuwing/actualisering toe? Dan zijn dit de twee belangrijkste wijzigingen:
  1. In het schoolplan beschrijf je voortaan ook hoe het personeelsbeleid eruit ziet dat is gericht op het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel;
  2. Het schoolplan geeft een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg.
Ook behoeft de aanpassing of vernieuwing van het nieuwe schoolplan de instemming van de medezeggenschapsraad (WMS artikel 10 1b).
 
Meer informatie is te lezen in de brochure ‘Het schoolplan verandert’. Deze beschrijft hoe zo’n nieuw schoolplan er uit kan zien, waar het aan moet voldoen en hoe de inspectie daar op toeziet. Zie www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schoolplan
Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.