Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 6 (2017-2018)

Kaderspel

Het vak leidinggevende kent veel rollen en verantwoordelijkheden die allemaal heel belangrijk zijn. In het primair onderwijs hebben schoolleiders vaak leiderschaps- én managementtaken.

Actueel

Zoals elk jaar is ook in 2017 onderzoek gedaan naar de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs. In januari 2018 stuurde minister Slob een brief over de uitkomsten aan de Tweede Kamer. De gemiddelde groepsgrootte is al een aantal jaren vrijwel...
De relatief nieuwe mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor doorstroomprogramma’s is goed benut. Voor de overgang vmbo-mbo/havo moest zelfs geloot worden in verband met het bereiken van het subsidieplafond. Scholen kunnen voor de...
De Tweede Kamer debatteerde op 31 januari in een Algemeen Overleg over onderwijs, ict en leermiddelen. De sectorraden in het funderend onderwijs riepen de Kamer op met duurzame oplossingen te komen omdat inzet van ict en investeringen hierin van de...
De sociale partners in het primair onderwijs zijn vandaag begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dat hebben zij vandaag per brief aan minister Slob gemeld. Daarnaast wordt er 14 februari toch gestaakt in Noord-Nederland: als PO-front...
Schoolbesturen vinden het geen goed idee als de (G)MR instemmingsrecht krijgt op hoofdlijnen van hun meerjarig financieel beleid. Dat blijkt uit een veldconsultatie in het funderend onderwijs over dit onderwerp die in het najaar van 2017 is...
Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee op termijn de huidige rechtspositionele verschillen tussen het openbaar en bijzonder onderwijspersoneel komen te vervallen. Na inwerkingtreding van deze Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in...
Po in actie heeft de website lerarentekortisnu.nl  in het leven geroepen om een overzicht te krijgen van scholen en klassen waar geen leerkracht staat door het lerarentekort. Naar aanleiding van een aantal tweets eind januari waarin...
Op 29 januari 2018 heeft het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs bekendgemaakt dat de Regeling Subsidie Lerend Werken als absolute einddatum 31 augustus 2019 heeft gekregen. De subsidieaanvraag...
Personeel in het primair onderwijs is overwegend positief over de leercultuur op hun school en iets minder positief over de inzetbaarheidscultuur. De leidinggevende blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen: naarmate personeel positiever oordeelt...
40 procent van de beroepsbevolking die nu (nog) niet in het onderwijs werkt, zou dat wel willen als het loopbaanperspectief breder is. Ook het gemakkelijker kunnen halen van een lesbevoegdheid is een belangrijke factor om te kiezen voor het...
Ook scholen die niet excellent zijn, kunnen - mits hun onderwijskwaliteit aantoonbaar goed is -  in aanmerking komen voor deelname aan het experiment Regelluwe scholen. De bedoeling is dat deze scholen nog dit schooljaar van start kunnen gaan,...
ABP heeft op verzoek van sociale partners (met name via de vakbondskoepels, waar ook AVS deel van uitmaakt en de inbreng van haar leden heeft ingebracht) besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei 2018. Dat betekent dat de...
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft onlangs de subsidiemogelijkheden voor 2018 bekendgemaakt. Op het gebied van cultuureducatie vergroot het Fonds de investeringen in cultuuronderwijs in het vmbo. Basisscholen en pabo’s die werk willen...
Op 1 februari 2018 zijn de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs formeel van start gegaan, ondanks het feit dat de gesprekken vanuit het PO-front met minister Slob nog niet zijn afgerond. Deze stap is door de sociale partners gezet in het...

Thema - Leiderschap in evenwicht

Beweging, evolutie, groei, vorming: allemaal synoniemen van het woord ‘ontwikkeling’. Dat is waar het tijdens het 23e AVS-congres op 16 maart om draait: ontwikkeling als mens, als leider en als maatschappij. Want zonder ontwikkeling staat alles stil. En dat allemaal in evenwicht. Want balans is belangrijk. In dit congresthemanummer over leiderschap in evenwicht belichten we uit de verschillende subthemalijnen mensontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en innovatieontwikkeling onderdelen die u kunnen inspireren, en die helpen om verder te werken aan uw eigen ontwikkeling als leider, als onderdeel van een team. 
Hoe zorgen duo-directeuren bijvoorbeeld voor evenwicht bij het samen leidinggeven aan een of meerdere scholen? En wat zijn de voordelen en valkuilen van zo’n constructie? Bij gespreid leiderschap ga je nog een stapje verder en ligt het proces van sturen en keuzes maken bij de hele schoolorganisatie. Schoolleiders die dit toepassen vertellen over hun ervaringen en de opbrengsten. “De leerkracht met meer expertise over het betreffende onderwerp neemt de lead. Ik ondersteun waar nodig en kijk of we binnen de kaders blijven.” Leiderschap in de school spreiden is een opstap naar duurzame schoolontwikkeling. Daarbij heb je immers het hele team nodig. Schoolleiders die het anders durven doen vertellen hoe zij – evenwichtig – vormgeven aan verbetering en (curriculum)vernieuwing op hun school. En hoe je de impact van deze innovaties en veranderingen meet.
 
Meer informatie over het AVS-congres 2018 treft u in het middenkatern van deze Kader Primair. Nog niet ingeschreven? Ga dan snel naar www.avs.nl/congres2018 en profiteer van de aantrekkelijke vroegboekkorting tot en met 23 februari!

Als schoolleider sta je er vaak alleen voor, en dat terwijl de druk behoorlijk kan oplopen. Een (adjunct-)directeur of locatieleider naast je kan dan een wereld van verschil maken. “Wij vullen elkaar heel mooi aan.” Begrotingen,...
Er zijn goede redenen om leiderschap in de school te spreiden. Gespreid leider­schap is een opstap naar duurzame school­ontwikkeling. Verder sluit deze leiderschaps­stijl goed aan bij de huidige maatschappij, waarin mensen autonoom en...
Onderwijs verbeteren of vernieuwen is een proces waarbij je het hele team nodig hebt, blijkt uit de verhalen van verschillende schoolleiders. “Wilde iemand écht niet mee, dan namen we afscheid.”   Een week met je leerlingen...

Verder in dit nummer

Samenwerken binnen een onderwijscoöperatie kan eenpitterscholen tijdwinst, kosten­besparingen en extra kennis opleveren. Bij onderwijscoöperatie Pompeblêd in Friesland werken zeven scholen voor voortgezet onderwijs samen bij de...
Scholen kunnen zelf al veel doen aan werkdruk en doen dat ook. Dat werd eind 2017 duidelijk in een AVS-peiling waarin meer dan 1.500 schoolleiders aangaven maatregelen te hebben genomen om de werkdruk te verlagen. Maar er is meer nodig. De AVS...

Iedere maand

Boekbespreking

Gespreid leiderschap brengt een schoolorganisatie in een spannend avontuur. Dat is de insteek van de auteurs van het onlangs verschenen ‘Gespreid leiderschap in het onderwijs - elkaar invloed gunnen voor vernieuwing’. Frank Hulsbos en...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer.   Zodra de leraar een hoge werkdruk heeft, neemt ook de...

Van de AVS

AVS-voorzitter Petra van Haren kwam op 8 januari aan het woord in Trouw over de deal die het kabinet wil maken als het gaat om het verhogen van de lerarensalarissen in het primair onderwijs. In ruil daarvoor wil het kabinet dat de sector in de cao-...
Het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van enkele onderwijsorganisaties waaronder de AVS en PO-Raad, biedt medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs ondersteuning. Zoals de voor schoolleiders interessante gratis training...
Onder de titel ‘Onbekend fortuin’ fungeert het amfitheater op het AVS-congres 2018 als dé verzamelplaats van voor veel schoolleiders tot nog toe onbekende subsidiekansen. Daarvoor presenteert Nuffic het Erasmus+-programma, het...

Zo kan het ook Good practice

Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Cbs De Linge in Kapelle-Biezelinge (Zeeland) werkt met ‘Bord in de Klas’ om leerlingen direct...

Passend onderwijs

Ook scholieren met een ernstige taalontwikkelingsstoornis moeten zich goed kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs. In Arnhem krijgen leerlingen van vso Kentalis College De Stijgbeugel samen met leerlingen van de reguliere vmbo-school Maarten...

AVS Academie

“Het is niet meer de vraag of we aan de slag gaan met onderwijsinnovatie, maar hoe”, zegt Simon Bijl, schoolleider van IKC GA de Ridder in Beilen. In de nieuwe leergang ‘Herontwerp voor toekomstig onderwijs’ van het AVS...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Functiebeschrijvingen schoolleiders: hoe zit dat?

De AVS krijgt veel vragen over de inschaling van directiefuncties in het primair onderwijs. De sector gebruikt sinds 2006 het Fuwasys-systeem van functie­waardering. Het toepassen hiervan is voorbehouden aan gecertificeerden – opgenomen in het register – van Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (zie www.spo3.nl). Als gecertificeerd functiewaardeerder geeft AVS-adviseur Paul van Lent chronologisch weer hoe de inschaling van directiefuncties binnen het functiewaarderingssysteem is verlopen, gaat hij in op de actuele stand van het systeem en hoe op dit moment omgegaan dient te worden met de inschaling van directeuren. Daarnaast licht hij vanuit zijn rol als AVS-woordvoerder aan de cao-tafel ook de arbeidsvoorwaardelijke kant toe.
 
Binnen het Fuwasys-systeem worden functies beschreven en gewaardeerd op basis van veertien kenmerken. Uit de beschrijving vindt een weging plaats die een somscore oplevert. Deze is bepalend voor het functieniveau. De inschaling vindt vervolgens plaats naar de in de CAO PO opgenomen salarisschalen. In de cao is de toepassing van de functiewaardering vastgelegd in hoofdstuk 5, Functie en functiewaardering. De relevante artikelen zijn hieronder weergegeven.
 
5.1 Functies
1.                
De functies worden in de navolgende functiecategorieën onderscheiden:

a.                
directie

b.                
leraar

c.                
onderwijsondersteunend personeel

d.                
participatiebaan

2.                
Zonder voorafgaand ontslag kan voor de werknemer geen andere functie gaan gelden dan de functie waarin de werknemer is benoemd of aangesteld, tenzij met de werknemer is overeen­gekomen dat de functie een tijdelijk karakter heeft en het daarbij behorende salarisniveau slechts tijdelijk zal gelden met inachtneming van artikel 3.9, tweede lid en artikel 4.8, tweede lid.

3.                
Leidinggevende functies en functies met leidinggevende taken worden vóór 1 juli 2016 beschreven en gewaardeerd met FUWA PO. De uitkomst en inschaling worden per 1 augustus 2016 van kracht.

 
5.2 Normfuncties
1.                
Voor de functies behorend tot de categorie directie worden de functies en de daarbij behorende taakkarakteristieken uit bijlage VII.A van de cao vastgesteld als normfuncties. Dit artikellid vervalt per 1 augustus 2015.

2.                
Voor de functies behorend tot de categorie leraren worden de functies en de daarbij behorende taakkarakteristieken uit bijlage VII.B van de cao vastgesteld als normfuncties.

3.                
Voor de functies behorend tot de categorie onderwijsondersteunend personeel worden de functies en de daarbij behorende taakkarakteristieken uit bijlage VII.C van de cao vastgesteld als normfuncties.

 
5.5 Functiebouwwerk
1.                
Werkgever en P(G)MR dragen jaarlijks vóór 1 augustus zorg voor aanpassing van het functieboek op zowel bestuurs- als schoolniveau met inachtneming van de afspraken over de functiemix in artikel 5.6 en 5.7, waarbij:

a.                
de huidige normfuncties en niet-normfuncties blijven gehandhaafd en nieuwe niet-normfuncties worden geïntroduceerd en volgens FUWA PO gewaardeerd, of

b.                
alle functies volgens FUWA PO worden gewaardeerd.

2.                
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeldfuncties opgenomen in ‘Voorbeeldfuncties in FUWA PO’. De samenstelling van het functieboek op bestuursniveau betreft het geheel van functies naar soort en niveau met inachtneming van de normfuncties of van FUWA PO. Werkgever en PGMR maken eveneens een afspraak over het geheel aan bovenschoolse functies naar soort, niveau en aantal, met inachtneming van de afspraken over de functiemix.

3.                
Werkgever en PMR maken een afspraak over de invulling van het functiebouwwerk op schoolniveau voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal, alsmede het beoogde invoeringstraject inclusief de invoeringsdatum. De inrichting van het functiebouwwerk op schoolniveau wordt binnen de kaders van het functieboek op bestuursniveau en in samenhang met het (meerjaren) formatieplan besproken met inachtneming van de afspraken over de functiemix.

 
Voorbeeldbeschrijvingen
De normfunctiebeschrijvingen voor leidinggevenden zijn per 1 augustus 2015 vervallen. Werkgevers kunnen nu gebruik maken van de voorbeeldbeschrijvingen die binnen FUWA PO voor de ­leidinggevende functies zijn gemaakt.
Als de voorbeeldbeschrijvingen ongewijzigd worden toegepast, is de waardering zoals in de beschrijving is opgenomen geldend. De inschaling vindt dan conform de functie in de leidinggevende schalen plaats, zoals deze in de CAO PO 2016-2017 zijn opgenomen. Als er sprake is van aanpassingen in de beschrijvingen, dient elke beschrijving waar dat voor geldt door een SPO-gecertificeerd functiewaardeerder te worden gewaardeerd.
 
Functiezwaarte en inschaling
In de voorbeeldbeschrijvingen van leidinggevenden is gekeken naar de functiezwaarte, waarbij een samenhang aanwezig is tussen functie-inhoud, complexiteit en de omvang van de school of scholen waaraan leiding wordt gegeven. Op basis hiervan kunnen grove indicaties worden gegeven over de samenhang tussen de schaal en de omvang van de school of scholen waaraan leiding wordt gegeven. Het gaat uiteindelijk om de zwaarte van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken en de vraag of zaken substantieel en structureel van aard zijn. Kortom, de systematiek van inschaling op basis van het leerlingaantal op 1 oktober van enig jaar is daarmee niet langer als enige criterium van toepassing, maar dient wel op de juiste manier te blijven gebeuren in de directieschalen (D of A).
 
Bij wijziging van de (inschaling van) directie- en management­functies die worden op genomen in het functieboek, is het verplicht dat deze beschreven en gewaardeerd moeten zijn door een gecertificeerd functiewaardeerder (als deze afwijken van de voorbeeldbeschrijvingen) en dat deze met P(G)MR zijn afgesproken.
Op basis van onderstaande artikelen uit de huidige cao kan een schoolbestuur de inschaling met de uitvoering van de daadwerkelijke werkzaamheden in D- (en A-)schalen laten plaatsvinden.
 
5.8 Functiedifferentiatie
4.                
Voor de beschrijving en waardering van niet-normfuncties maakt de werkgever gebruik van FUWA PO.

5.                
In FUWA PO is voor het primair onderwijs een set van voorbeeldfuncties opgenomen die specifiek voor deze sector is ontwikkeld. De werkgever kan functies ontwikkelen die afwijken van de voorbeeldfuncties.

6.                
Voor het waarderen van functies die afwijken van de voorbeeldfuncties maakt de werkgever gebruik van een hiertoe door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs gecertificeerde adviseur.

 
Functiecategorieën
Bij invoering van Fuwasys per 1 augustus 2006 is bepaald dat de numerieke schaal conform de salarisschalen zoals opgenomen in de CAO PO geconverteerd dienen te worden naar de volgende functiecategorieën: directeur (D-schaal), adjunct-directeur (A-schaal), leerkracht (L-schaal) en onderwijsondersteunend personeel (numerieke schaal). Later is datzelfde ook voor bestuurders gaan gelden (B-schalen). Concreet en schematisch betekent dit:
 
Leraren
schaal 9       = LA
schaal 10     = LB
schaal 11     = LC
 
Adjunct-directeuren
schaal 10     = AB
schaal 11     = AC
schaal 12     = AD
schaal 13     = AE
 
Directeuren
schaal 10     = DA
schaal 11     = DB
schaal 12     = DC
schaal 13     = DD
schaal 14     = DE
 
Cao-tafel
Met de publicatie van de voorbeeldbeschrijvingen schoolleiders is de inschaling in directieschalen nog van toepassing. De deelnemers aan de cao-tafel hebben afgesproken dat functiehuis en loongebouw onderzocht worden gedurende de looptijd van de huidige CAO PO 2016-2017, waarna wordt bekeken hoe een en andere geïmplementeerd kan worden.
 
Rechtspositionele consequenties
Soms wordt of is door een schoolbestuur een keuze gemaakt om inschaling in een numerieke schaal toe te passen. Dit is echter niet juist, omdat de numerieke schalen onderwijsondersteunend personeel betreffen en geen directieschalen zijn. Bij deze keuze heeft dit rechtspositionele consequenties. Indeling in een numerieke schaal betekent een lager (eindschaal)salaris en geen toelagen directeur. Het is daarmee geen formele directiefunctie, omdat er een onderwijsondersteunende functie geldt. Dan is ook geen registratie in het Schoolleidersregister PO mogelijk.
 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.