Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2017-2018)

Kaderspel

Eindelijk was er dan het regeerakkoord. Met een verbluffende paragraaf als het gaat om investeringen in het primair en voortgezet onderwijs.

Actueel

Onder luid applaus van hun leerlingen en collega’s namen de vier winnaars op zaterdag 7 oktober hun award in ontvangst, uit handen van minister Bussemaker van Onderwijs. De winnaars zijn stuk voor stuk uitblinkers in hun vak en gaan komend...
Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) zijn op 26 oktober door koning Willem-Alexander beide officieel benoemd en beëdigd als OCW-ministers in het nieuwe kabinet. Slob is onder andere verantwoordelijk voor primair en...
Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Het budget hiervoor is 5 miljoen euro, genoeg voor zo’n 300 scholen....
Begin november start een campagne voor de website Scholenopdekaart.nl gericht op ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Voor scholen een goed moment om de puntjes op de ‘i‘ van het schoolprofiel te zetten of ermee...
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel pseudonimiseren leerlinggegevens. Als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook aanneemt, kan de digitale gegevensuitwisseling tussen scholen en educatieve leveranciers straks met behulp van een...
Ter ondersteuning van activiteiten in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie is de Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs op 18 oktober 2017 gepubliceerd. Met daarin nadere regels over de uitkering van subsidies voor lokale en regionale...
Van 13 t/m 16 november 2017 is het voor de vierde keer de landelijke Week van de Werkstress. In het hele land organiseren bedrijven activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten. Ook scholen kunnen meedoen aan de Week van...
Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘verbind voor het kind’. Iedereen, ook scholen, kunnen activiteiten organiseren tijdens deze week. De kick-off bijeenkomst is op maandagmorgen 20 november in Den Haag. Tijdens...
Half oktober was de General Assembly (GA) van de European School Head Association (ESHA) bij elkaar om op Europees niveau onze netwerken verder uit te bouwen en kennis te delen over onze gemeenschappelijke thema’s, zoals ruimte voor autonomie...
Schoolleiders en -bestuurders hebben op 8 november de gelegenheid hun ervaringen en visie te toetsen aan die van prof. dr. Alma Harris. Zij heeft een grote reputatie vanwege haar internationaal vergelijkend onderzoek naar leiderschap in het...
Op zaterdag 25 november vindt de tweede Nationale Schoolleiders Top plaats in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Het thema luidt: Leiderschap ontwikkel je samen. Naast schoolleiders is er ook een groot aantal toonaangevende leiders en bestuurders...
Obs Stedeke in Diepenheim, het Calvijn College in Tholen en Terra Het Groene Lyceum in Emmen zijn de winnaars van de eTwinningprijs 2017. De prijzen werden woensdagochtend 4 oktober uitgereikt tijdens de conferentie ‘iedereen is van de...
Er zijn drie wijzigingen in de regelgeving bij de eindtoets PO: een verhoging van de IQ grens van 70 naar 75 in de ontheffingsgronden; het toevoegen van de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/ VMBO Basis’ en tot slot het opnemen van...
Van woensdag 1 november tot en met donderdag 1 februari 2018 kunnen scholen zich aanmelden voor deelname aan Excellente Scholen 2018. Een Excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te...
Via de subsidie Lerend Werken van het Vervangingsfonds kunnen schoolleiders in het primair onderwijs 80 procent subsidie krijgen op coaching voor een gerichte en efficiënte aanpak op verzuim. Het traject ‘coaching on the job’ dient...

Thema - School en ouders

De relatie tussen school en ouders is complex en altijd aan verandering onderhevig. Zo is de grens tussen onderwijs en opvoeding veel minder strikt dan vroeger, deed Passend onderwijs zijn intrede en werd gepersonaliseerd leren geïntroduceerd. Ouders ‘bemoeien’ zich meer met school. Enerzijds omdat ze het beste willen voor hun eigen kroost, anderzijds omdat school vaker een beroep op ze doet. De vraag aan ouders sluit echter niet altijd aan bij hoe zij zouden willen en kunnen bijdragen. Het is voortdurend zoeken naar de beste vorm van (educatief ) partnerschap, in het belang van het kind. De Staat van de Ouder 2017 van Ouders & Onderwijs pleit ervoor het contact minder individueel – want dat is het steeds meer geworden – en meer collectief vorm te geven. Lees hoe scholen die al in deze geest handelen, en hun leerlingen, daar de vruchten van plukken. De toegenomen mondig- en betrokkenheid van ouders leidt er ook toe dat (juridische) conflicten sneller op de loer liggen. Hoe kun je als schoolleider voorkomen dat ontevredenheid uitloopt in een conflict? En als het toch zover komt: hoe ga je ermee om? Een schoolleider en een -bestuurder delen hun ervaringen en een ervaren mediator geeft tips. Daarnaast kan digitaal communiceren met ouders, mits professioneel ingezet en voor doeleinden die zich daarvoor lenen, ten goede komen aan de onderlinge relatie en een boost betekenen voor de participatie en verbondenheid. “Als men ziet dat andere ouders zich opgeven voor een activiteit werkt dat stimulerend”, merkt een schoolleider die gebruik maakt van een online oudercommunicatieplatform.

Ouders en scholen staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Communicatie is dé sleutel tot een goede verstandhouding. “Als een groep ouders boos is, weet je als directeur dat je te laat bent omdat je ergens iets hebt laten liggen....
Steeds meer scholen gaan over op – besloten – digitale platforms voor hun communicatie met ouders. Het bespaart tijd en vergroot de ouderbetrokken- en verbondenheid. “De mogelijkheden zijn oneindig”, ervaart een...
Scholen benaderen ouders vooral individueel voor gesprekken over hun kind en allerhande klusjes. Terwijl ouders volgens ouderorganisatie Ouders & Onderwijs ook behoefte hebben aan een collectiever educatief partnerschap en inzet op basis van hun...

Verder in dit nummer

Leerlingen voorbereiden op een andere toekomst vergt organisatie  verandering De wereld verandert en niet zo’n klein beetje ook. Technologische innovaties, een flexibiliserende arbeidsmarkt en demografische verschuivingen bijvoorbeeld,...
In het regeerakkoord staat dat voor de aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs 10 miljoen euro beschikbaar is in 2018. In de drie jaren daarna loopt dat bedrag op tot structureel 450 miljoen vanaf 2021. Omgerekend naar brinnummer is er...

Iedere maand

Passend onderwijs

Aan de slag met je werkhouding en gedrag samen met je ouders, een Impulsklasleerkracht en -ouderbegeleider. En dat drie maanden lang één ochtend per week. Dat doen de leerlingen van de Impulsklas. Ouderbetrokkenheid en een positieve...

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg startte vorig...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lisa Westerveld, woordvoerder onderwijs namens GroenLinks in de Tweede Kamer. In groep 7 en 8 deed ik als kind mee met het...

Van de AVS

Nog niet gestemd voor de verkiezing van de AVS Ledenraad? Dit kan nog tot en met 31 oktober! Ga naar www.avs.nl/ledenraadverkiezingen
Het NOS-journaal vroeg AVS-voorzitter Petra van Haren op 6 oktober naar een toelichting op een onderzoek van het Jeugdjournaal naar schooltoiletten. Daaruit blijkt dat de helft van de leerlingen de wc’s vies vindt en dat 60 procent de gang...
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwam begin oktober bijeen om te spreken over de academische leerkracht, een landelijk niveau van basisondersteuning en goed verantwoorden. De commissieleden bespraken met twee leden van de...

AVS Academie

Binnen elke school spelen complexe vraagstukken die een beroep doen op de onderzoekende houding van schoolleiders, intern begeleiders en leraren. Samen op zoek gaan naar oplossingen zorgt voor een leerrijke ervaring en leidt tot verbetering en...
Hoe zorg je er in korte tijd voor dat je medewerkers tot een prettige en effectieve samenwerking komen, in wisselende, kleine en tijdelijke teams op verschillende thema’s? In deze nieuwe, zesdaagse leergang leren leidinggevenden stapsgewijs...

Boekbespreking

De manier waarop de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt is vanaf 1 augustus 2017 veranderd. Een publicatie hierover kon uiteraard niet uitblijven: ‘Veranderend toezicht. Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Zijn er nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren?

Per 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren in werking getreden. De voorgaande bekwaamheidseisen waren ondergebracht in zeven competenties, de nieuwe bekwaamheidseisen zijn daaruit gelicht. Dit omdat er veel spraakverwarring was tussen competenties en competentiebenaderingen van bekwaamheid. De SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) vormen niet een concreet en eenduidig kader voor de interpretatie van de bekwaamheidseisen.

vgv-kp3-2017_0.png

De nieuwe eisen aan de bekwaamheid van leraren staat in het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. In artikel 2.2 staan de volgende drie bekwaamheidseisen:
a) Vakinhoudelijke bekwaamheid
b) Vakdidactische bekwaamheid
c) Pedagogische bekwaamheid

In de daarop volgende artikelen staan de eisen en aanvullende eisen. Zij gelden voor:
• basisonderwijs, special basisonderwijs en speciaal onderwijs
• voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
• beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Leraren moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen. Zij die niet voldoen moeten de gelegenheid krijgen om de bekwaamheidseisen aan te leren. Scholen moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor de bekwaamheid van leraren en zijn verplicht om van iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden. Hierin staan de afspraken tussen werkgever (directeur) en leraar. Bij de werving van nieuw personeel mogen scholen alleen leraren benoemen/aanstellen die aan de bekwaamheidseisen voldoen. De school mag zelf aanvullende normen opstellen.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van de school. Zij houdt zich niet bezig met de kwaliteit van de individuele leraar. Maar als de school niet voldoet aan de eisen voor de onderwijskwaliteit, kijkt de inspectie wel naar de bekwaamheidsdossiers op de school.
Meer informatie: http://wetten.overheid.nl/ BWBR0018692/2017-08-01

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.