Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 2 (2017-2018)

Kaderspel

Al een aantal jaren zetten we in op het verder professionaliseren van schoolleiders en leraren. Inmiddels zijn we daar succesvol in. Op de pabo’s is een forse kwaliteitsslag gemaakt, ook in het samenwerken met het veld.

Actueel

De koning zei over de stand van zaken in het land: ‘Het is altijd een momentopname en nooit een eindbeeld.’ De AVS vindt dit ook van toepassing op de onderwijssector. Er is 270 miljoen euro beschikbaar voor betere salarissen en...
Er is een beperkt aantal subsidieplekken voor zij-instromers die in 2016 en 2017 begonnen zijn met scholing. Binnenkort kan een vo-docent die de overstap wil maken naar het basisonderwijs ook in aanmerking komen voor de verruimde subsidie zij-...
Scholen die een goed idee hebben voor het vergroten van het aantal en de kwaliteit van docenten voor de tekortvakken kunnen een beroep doen op de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. Tot 15 november kunnen...
Werkgevers die nog docenten zoeken voor de tekortvakken kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de gratis Kandidatenpool tekortvakken. In de Kandidatenpool zitten ruim 600 (aankomende) docenten die een baan zoeken in een tekortvak. Ruim de helft...
Stress bij leraren beïnvloedt hun manier van lesgeven, hun rol als leraar, de mate waarin zij sympathie kunnen tonen en hun omgang met leerlingen. Ze zijn minder in staat om een kalme en gestructureerde leeromgeving te creëren. Bij...
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) start, door financiële ondersteuning van het project Versterking medezeggenschap, met een nieuw project: Versterking leerlingenparticipatie. Het LAKS kan hierdoor een projectmedewerker aannemen die...
Bij calamiteiten kunnen scholen voortaan een beroep doen op het calamiteitenteam bij Stichting School & Veiligheid. Via de telefonische helpdesk ondersteunt dit team de school in eerste instantie met advies en voorlichting. Bij een zeer ernstige...
The Walt Disney Company Netherlands en Schooljudo gaan intensief samenwerken om met het vernieuwde Schooljudo-programma nóg meer in de belevingswereld van basisschoolkinderen te kruipen. Vanaf oktober worden de kinderen uitgedaagd om in de...
Schoolleiders kunnen bij het Arbeidsmarktplatform PO een tegemoetkoming aanvragen om duurzame inzetbaarheid onder het schoolteam te bevorderen. Scholen kunnen op basis van een kort projectplan (indienen tot 15 november) aanspraak maken op maximaal...
In 2015 is het LerarenOntwikkelFonds (LOF) van start gegaan. De  subsidieregeling is bedoeld als impuls om leraren meer mogelijkheden te geven om het onderwijs van onderop te vernieuwen en te verbeteren. Daarnaast stelt het LOF leraren in staat...

Thema - Werkdruk en bevlogenheid

Onderwijs en werkdruk lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. De druk ís dan ook hoog en is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Toch werken er in de sector bij uitstek ook enorm bevlogen mensen, die er vaak nog van alles naast doen. Zoals Thijs Roovers en Jan van de Ven, de drijvende (leer)krachten achter het PO-front dat actie voert tegen de hoge werkdruk en voor een beter salaris. Ze vertellen over hun idealen en hoe ze die naast hun baan voor elkaar proberen te boksen. Hoe vinden en faciliteren hun schoolleiders dat? En hoe denkt het voortgezet onderwijs over hun eisen? Prof. dr. Arnold Bakker, arbeidspsycholoog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gaat in op de relatie tussen werkdruk en bevlogenheid in het onderwijs: hoe je respectievelijk het één (ook zelf!) kunt terugdringen en het ander behouden of aanwakkeren. Dat vergt een juiste balans tussen taakeisen en hulpbronnen, uitdagingen en barrières. Schoolleiders hebben hierin ook een belangrijk aandeel, bijvoorbeeld op het gebied van autonomie, coaching, competentieontwikkeling en een goede toepassing van de cao. Tot slot bezorgt het (naderende) lerarentekort leidinggevenden in het funderend onderwijs de nodige druk en uitdagingen. Welke middelen zetten zij in om de vacatures in te vullen? Bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers kijkt kritisch mee naar korte- en langetermijnoplossingen.

Harde actie in het primair onderwijs. Op 5 oktober leggen tienduizenden leerkrachten het werk neer. De motor achter deze staking is actiegroep PO in Actie, die in februari dit jaar op Facebook begon en inmiddels een beweging is met veel invloed. Met...
De roep om lagere werkdruk en hogere salarissen gaat gepaard met veel aandacht voor het lerarentekort. Zowel in het primair als voortgezet onderwijs. Hoe krijgen schoolbesturen hun vacatures ingevuld? Het lijkt dit jaar nog net goed te gaan: de...
De werkdruk in het onderwijs is berucht. Overkomt dat de sector, of hebben onderwijsprofessionals hier zelf ook een aandeel in? “De druk van de omgeving zal altijd blijven. Het gaat erom hoe je ermee omgaat.” Wanneer taakeisen en...

Verder in dit nummer

Vanuit het onderwijsveld leerlijnen en lesinhouden ontwerpen die passen bij de veranderende samenleving. Dat is de bedoeling van Curriculum.nu. Op sommige scholen doen lerarenteams dit al, bijvoorbeeld op IKC de IJsselhof in Zwolle. Schoolleiders...
Onderwijs en opvang in Nederland zijn steeds meer gefocust op de ontwikkeling en exploitatie van integrale kindcentra. Toegroeien naar IKC’s kan alleen door intensieve samenwerking en rolwisseling, waarbij de belangen van kinderen voorop staan...

Iedere maand

AVS Academie

Scholen zijn zich bewust van het belang van een sterke cultuur, maar schrikken vaak terug voor de mogelijke consequenties bij het aangaan van een cultuurverandering. Zo’n traject zou ‘stroperig’ zijn en veel tijd en geld kosten. De...

Boekbespreking

In het hele land is de ontwikkeling en realisatie van kindcentra zichtbaar. Het is een duidelijke trend die volop in de belangstelling staat. Er ontstaan allerlei samenwerkingsvormen tussen onderwijs en kinderopvang, schoolbesturen en...

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Directeur Tom Hoeyberghs van basisschool Station in Diest geeft zijn kantoor op...

Passend onderwijs

Eén school waarin zowel kinderen van cluster 3 en 4 en het speciaal basisonderwijs bij elkaar in de klas zitten. Dat is Prisma: een school voor gespecialiseerd onderwijs in de regio Kampen. Wat ze deden, mocht niet, maar toch zetten ze...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Peter Kwint, woordvoerder onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer. Als nieuw Tweede Kamerlid loop je soms tegen opvallende zaken...

Van de AVS

In schooljaar 2017/2018 organiseert de AVS drie geplande reizen: naar de Noordse driehoek (Zweden, Finland en Estland van 8 t/m 14 april 2018), naar Dublin (16 t/m 20 april 2018) en naar IJsland (13 t/m 19 mei 2018). Daarnaast is er een groot aanbod...
“Gedragsregels voor ouders geven een leraar handvatten en scheppen duidelijkheid”, zei AVS-voorzitter Petra van Haren begin september in het Algemeen Dagblad en naar aanleiding daarvan ook in Noord-Holland Nieuws. Bijvoorbeeld dat ouders...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe kan ik mijn voorwaardelijk pensioen veiligstellen als ik in de WW kom?

Ouderen die vlak voor hun pensioen de WW in moeten, dreigen een deel van hun pensioen – het zogenaamde voorwaardelijk pensioen – te verspelen. Het voorwaardelijke pensioen is het deel van uw pensioen dat u extra heeft gekregen in verband met de afschaffing van de FPU, zeg maar de VUT voor het onderwijs.

Bent u geboren op of na 1 januari 1950 en bent u (binnenkort) ouder dan 60 jaar, dan is er een simpele manier om uw voorwaardelijke pensioen veilig te stellen. U kunt op uw pensioenoverzicht van het ABP zien hoe hoog uw voorwaardelijk pensioen is. Is dat een bedrag dat de moeite waard is, dan kunt u dat veiligstellen door één maand voor de ingangsdatum van uw werkloosheid 10 procent keuzepensioen op te nemen. Als u dan ook één maand voor de ingangsdatum van uw werkloosheid al voor 10 procent deeltijdontslag neemt, wordt het bedrag dat u maandelijks aan keuzepensioen van het ABP zult ontvangen niet gekort op uw WW-uitkering. Het laatste volgt uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 22 maart 2017*.

Pensioen is geen ‘inkomen in verband met arbeid’ in de zin van artikel 47 van de Werkloosheidswet als:

  • die pensioenuitkering door de uitkeringsgerechtigde vóór het intreden van de werkloosheid werd ontvangen, en
  • als die pensioenuitkering samenhangt met een eerder verlies van arbeidsuren (uit datzelfde dienstverband).

Verliest u bijvoorbeeld per 1 januari 2018 uw baan en bent u ouder dan 60 jaar, dan ziet het er als volgt uit:

  • Beëindiging dienstverband voor 0,1 fte en opname keuzepensioen voor 10 procent per 1 december 2017
  • Beëindiging dienstverband voor 0,9 fte per 1 januari 2018
  • Dagloonberekening over referteperiode 1 december 2016 tot en met 30 november 2017

* De letterlijke uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl onder ECLI:NL:RBNHO:2017:2519.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.