Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 1 (2017-2018)

Kaderspel

Het Nederlandse onderwijs heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij een bijzondere balans is ontstaan tussen grote autonomie van scholen enerzijds en het afleggen van verantwoording anderzijds.

Actueel

Schoolleiders in het primair onderwijs verdienen 12 procent minder loon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Het gemiddelde loon van leraren in het primair onderwijs ligt zelfs 14 procent onder dat van vergelijkbare werknemers in de...
Pabo-studenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. Beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Het aandeel instromende pabo-studenten met een niet-westerse achtergrond loopt terug. Dit blijkt uit de eerste ‘Arbeidsmarktanalyse...
Vanaf 1 januari 2019 moet het onderwijs een eigen afwegingskader hanteren voor het melden van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat staat in het aangepaste 'Besluit verplichte meldcode', dat in juli werd...
Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar voor zeven nieuwe vmbo-mbo netwerken binnen het programma Toptechniek in bedrijf. In deze netwerken werken de partijen samen aan het behoud van goed, aantrekkelijk techniekonderwijs en het verbeteren...
Scholen met veel achterstandsleerlingen kunnen deelnemen aan een tweejarige pilot waarbij leraren worden vrijgeroosterd voor coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van leerlingen. De pilot vloeit voort uit het actieplan gelijke kansen van...
Professionalisering van schoolleiders heeft veel effect op de schoolleider zelf. Daarnaast versterkt professionalisering de schoolvernieuwing. Ook kan scholing helpen het schoolklimaat te verbeteren. Of er effecten zijn op de kwaliteit van onderwijs...
Het aantal scholen met het vignet Gezonde School steeg in 2017 van 807 naar 876. Om een vignet te behalen, moet een school aan bepaalde criteria voldoen. Op minimaal één thema moet structureel aan gezondheid gewerkt worden. Op de site...
Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema’s of vakgebieden, zoals Nederlands,...
De aanvraagperiode voor het aanvragen van subsidie voor verduurzaming en verfrissing van schoolgebouwen is verlengd tot en met 29 december 2017. Voor aanvragen vanaf 15 september geldt ook een verlenging: de subsidieactiviteiten moeten niet...
Naar schatting 65 procent van de basisschoolleerlingen van vandaag zullen later gaan werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Tegelijkertijd leiden we nu duizenden leerlingen op voor banen die in de nabije toekomst verdwijnen door automatisering...
Vanaf 1 september 2017 kunnen scholen met een langzame internetverbinding subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle, toekomstbestendige internetverbinding. Na aftrek van een eigen bijdrage van 2.500 euro vergoedt de overheid de helft van de...

Thema - Kracht van kennis delen

Kennisuitwisseling binnen én buiten de onderwijssector kan ten goede komen aan goed onderwijs. In de laatste Staat van het Onderwijs van de inspectie vallen de grote kwaliteitsverschillen tussen scholen op. Wisselen scholen onderling dan maar...
Nooit meer een formulier invullen waarvan je denkt: waarom doe ik dit? Dat is het doel van Operatie Regels Ruimen. Zes pilotscholen – vijf po en één vo – gingen het afgelopen half jaar de strijd aan met regeldruk, onder...
Hoewel het op scholen vaak genoeg over leren gaat, geldt dat vooral voor leerlingen en hoe hun talenten het beste benut kunnen worden. Het is minder gebruikelijk dat schoolleiders het hebben over hun eigen lerend vermogen en kennis ‘van buiten...

Verder in dit nummer

Energiebesparing staat voorop bij de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Dat is goed voor het milieu, maar slecht voor leraren en leerlingen: aan het binnenmilieu wordt vaak nauwelijks gedacht. Uit onderzoek blijkt dat scholen die met beide...
“Leiderschap heeft baat bij stilte”, zegt Ingrid Doornbos, de nieuwe vicevoorzitter van de AVS. “Gun elke schoolleider om iedere dag tien minuten uit het raam te staren. Om zo de details te ontstijgen en de hoofdlijnen in de gaten...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Leerlingen van het Calvijn College in Tholen voerden een eTwinning-project uit...

Passend onderwijs

Hanneke Blom is sinds twee jaar meerscholendirecteur van drie scholen voor speciaal onderwijs (cluster 4) in de regio Den Haag en een expertisecentrum voor gedrag dat scholen voor primair onderwijs ambulant begeleidt. Haar opdracht: zorg ervoor dat...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Eppo Bruins, woordvoerder onderwijs namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Het zal je als schoolleider maar overkomen: stakende...
In schooljaar 2017/2018 organiseert de AVS drie geplande reizen: naar de Noordse driehoek (Zweden, Finland en Estland van 8 t/m 14 april 2018), naar Dublin (16 t/m 20 april 2018) en naar IJsland (13 t/m 19 mei 2018). Daarnaast is er een groot aanbod...
In het Algemeen Dagblad van 12 juni werd AVS-voorzitter Petra van Haren geraadpleegd over trends in schoolreisjes. “Steeds meer basisscholen kiezen bewust voor een educatieve trip. Scholen moeten tegenwoordig heel veel in beperkte tijd doen en...
De ledenraad van de AVS is een afvaardiging vanuit de leden, die het beleid van het AVS-bestuur kritisch volgt en vanuit diverse invalshoeken onder de loep neemt. De raad discussieert en adviseert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de AVS...

AVS Academie

Met gepersonaliseerd onderwijs doe je recht aan de verschillen tussen kinderen, maar ook aan die tussen teamleden, zeggen twee schoolleiders die de leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs van het AVS Centrum Educatief Leiderschap volgen...

Boekbespreking

Farid Tabarki beschrijft in ‘Het einde van het midden’ de actuele ontwikkelingen in onze samenleving en hun betekenis voor nu en onze toekomst. Ook voor het onderwijs. Hij geeft geen theoretische uiteenzetting, maar beschrijft vanuit...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wat betekent het aflopen van het tripartiete akkoord personele gevolgen invoering Passend onderwijs voor de (niet) gemaakte afspraken?

De AVS Helpdesk krijgt regelmatig vragen over wat te doen nu het tripartiete akkoord over de personele gevolgen van Passend onderwijs per 1 augustus 2017 afgelopen is. Het akkoord is omgezet in wet- en regelgeving. Dat betekent niet dat alle afspraken komen te vervallen. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staat hoe samenwerkingsverbanden vanaf 1 augustus 2017 om moeten gaan met personeel van bijvoorbeeld (v)so-besturen en de voormalige rec’s, dat nog geen passend werk heeft gevonden. Zij moeten op overeenstemming gericht overleg (oogo) voeren met de werkgevers van deze personeelsleden. De laatste fase (verplicht oogo over resterend personeel) is geregeld in artikel 28 van de AMvB Passend onderwijs (zie hieronder). Dat artikel vervalt niet per 1 augustus 2017 en blijft dus van kracht.

Overleg over niet herplaatst personeel
Artikel 28 van de AMvB Passend onderwijs zegt hierover: 1. Het samenwerkingsverband is gehouden om, wanneer een bevoegd gezag of personeelsorganisatie daarom verzoekt, met dat bevoegd gezag en de personeelsorganisaties een op overeenstemming gericht overleg te voeren over het personeel dat in het derde schooljaar waarin artikel 77a van de wet is vervallen, nog niet zal zijn herplaatst en dat niet als gevolg van natuurlijk verloop zal zijn uitgestroomd op of voor 1 augustus 2016.

2. Een bevoegd gezag als bedoeld in het eerste lid is, het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, een centrale dienst of een school die het budget ten behoeve van aanvullende zorg voor leerlingen in het samenwerkingsverband ontving (bedoeld in artikel 77, vierde lid van de wet), waarbij het personeel in schooljaar 2014/2015 in dienst is.

3. Het personeel, bedoeld in het eerste lid, is het personeel dat op 1 mei 2012 als ambulant begeleider in dienst was bij een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, een regionaal expertisecentrum als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, of een centrale dienst.

4. Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van personeel, niet zijnde ambulant begeleiders, dat op 1 mei 2012 is dienst was bij een samenwerkingsverband als bedoeld in de wet, een school die het budget ten behoeve van aanvullende zorg voor leerlingen in het samenwerkingsverband ontving (bedoeld in artikel 77, vierde lid van de wet) of een regionaal expertisecentrum als bedoeld in de Wet op de expertisecentra en dat in het eerste schooljaar waarin artikel 77a van de wet is vervallen, niet zal zijn herplaatst.

(bron: Staatsblad 2014 95 16)

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.