Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 7 (2016-2017)

Actueel

Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald (naar 22.948). Het totale percentage daalde van 1,8 naar 1,7 procent (1400 minder)....
Bijna 80 procent van de kinderen met een risico op een achterstand krijgt peuteronderwijs. Ook peuters zonder achterstand gaan steeds vaker naar de voorschool. De voorschoolse educatie, bedoeld voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar, is flink gegroeid....
In september start de Radboud Universiteit in Nijmegen met een bacheloropleiding ‘Pedagogische wetenschappen van primair onderwijs’. De AVS is voorstander van een divers samengesteld lerarenteam en verwacht dat deze nieuwe opleiding...
Zorgen voor meer studenten aan de lerarenopleidingen, zij-instroom bevorderen, meer leraren behouden, ‘stille reserve’ activeren en betere carrièreperspectieven ontwikkelen . Met deze oplossingsrichtingen wil het ministerie van...
Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top PO op 8 oktober 2016 heeft staatssecretaris Dekker aangekondigd dat er subsidie beschikbaar komt voor de vervanging van schoolleiders die een masteropleiding willen volgen. De subsidieregeling wordt...
Scholen in het primair onderwijs en musea kunnen weer een lopend educatieproject aanmelden voor de tweejaarlijkse Museumeducatie Prijs. Het beste educatieprogramma wordt beloond met 40.000 euro. Het prijzengeld is bestemd voor verdere ontwikkeling...
Door bezuinigingen op onderwijsachterstanden dreigt het kabinet af te breken wat voorscholen en het primair onderwijs juist hebben opgebouwd. Dat schrijven onder meer gemeenten, ouder-, kinderopvang- en onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, in...
Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting een herziend curriculum. Het voorstel van de AVS, de...
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een limiet wordt gesteld aan de hoogte van de vrijwillige bijdrage die scholen in het primair en voortgezet onderwijs aan ouders mogen vragen. De Tweede Kamerleden Joyce Vermue (PvdA) en Jasper van Dijk...
Sander Dekker trekt geen extra middelen uit voor een verplichte inzet van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) had in een initiatiefnota gevraagd om deze verplichting. Wel...
In 2016 hebben gemeenten 256 fte aan cultuurcoaches gerealiseerd. Dat is veel meer dan de oorspronkelijk begrote 135 fte. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Zonder structurele...
Het programma Gezonde School is een van de gezondheidsprogramma’s die veel vooruitgang heeft geboekt. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM in opdracht van ZonMw heeft uitgebracht en onlangs gepresenteerd werd tijdens de...

Thema - Onderwijs, opvang en zorg

De samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg wordt steeds intensiever, zoals bijvoorbeeld in integrale kindcentra. Desondanks zorgt het feit dat het nog verschillende stelsels zijn voor belemmeringen in de kruisbestuiving. De politiek vindt volledige synergie in één universeel systeem vooralsnog niet nodig: te duur en ‘het kan al want het gebeurt al.’ Een taskforce ontwikkelt momenteel voor de zoveelste keer voorstellen om de verbinding tussen de sectoren onderwijs en opvang te vergemakkelijken, maar wel nog steeds bínnen de bestaande structuren.
Wat is in dit huidige ‘keurslijf’ al mogelijk? Hoever gaat de integratie? Wat vraagt dat aan leiderschap, creativiteit en soms misschien wat burgerlijke ongehoorzaamheid?
Kader Primair nam onder andere een kijkje op Scola in Elburg, waar kinderopvang, basis- én voortgezet onderwijs onder één dak zitten en integraal samenwerken. Verder vertellen leidinggevenden van een IKC in wording en in al wat verder gevorderde stadia over hun rol in de samensmelting, wat goed gaat en waar ze tegenaan lopen. “We zijn regelmatig met juristen in de weer.” Ook gaan ze in op de waardering voor hun functie: “Die is anders dan directeur van een school of opvanglocatie, je focus ligt meer buiten. Daar hoort een andere waardering bij.” En aandacht voor de eerste resultaten van een wetenschappelijk onderzoek in IKC-proeftuinen. Die wijzen erop dat interdisciplinaire teams, soms met een heuse ‘inclusiepedagoog’, de ontwikkeling van kinderen positief beïnvloeden. “Het zou heel passend zijn als het ministerie van Onderwijs zou bewegen in de richting van een ministerie voor Kindzaken”, aldus een van de proeftuin-directeuren.

Scola biedt onderdak aan opvang en onderwijs van 0 tot 16 jaar in het Gelderse Elburg. “We willen kinderen het gevoel geven dat er geen overgang is van voorschool tot voortgezet onderwijs.” AVS-voorzitter Petra van Haren nam een kijkje...
In kindcentra lukt het leraren, pedagogisch medewerkers en jeugdzorgmedewerkers steeds beter om een echt team te vormen en zich samen te richten op de brede ontwikkeling van kinderen. Harde cijfers zijn er nog niet, maar de teams hebben zelf de...
Wie onderwijs, opvang en andere voorzieningen wil integreren, heeft een hoop bruggen te slaan. Zowel tussen de medewerkers als naar de regelgevende buitenwereld. IKC in wording: obs Molenakker (Weert) ‘We hebben allemaal dezelfde passie....

Verder in dit nummer

Platform Onderwijs2032 benoemde vorig jaar in haar adviesrapport persoonsvorming tot een van de drie hoofddoelen van onderwijs, naast kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting. Hoe maak je als school werk van deze opdracht en voor welke...
Op kbs De Zandberg in Breda kunnen leerlingen hun talenten ontplooien in De Zandberg Academie. Iedere zes weken verschijnt er een ‘menukaart’ met projecten als Meestervervalsers (schilderen), Het perfecte plaatje (fotografie) en Dance,...

Iedere maand

Van de AVS

Bijna alle scholen in Nederland besteden aandacht aan burgerschap, maar het burgerschapsonderwijs is wel voor verbetering vatbaar, concludeert de Inspectie van het Onderwijs. AVS-voorzitter Petra van Haren zegt 7 februari op Radio 1 dat scholen elk...
 De beleidscommissie Onderwijs van de AVS sprak op 10 februari over bestuur en toezicht, het Schoolleidersregister en het opbrengstenmodel van de inspectie. In het kader van bestuur en toezicht is gesproken over de rol van medezeggenschap en...

AVS Academie

De eerste lichting deelnemers aan de leergang Action Learning is inmiddels halverwege. De succesvolle leeren veranderaanpak draait om het leren spreken van elkaars taal. Collectief leren is de opmaat voor synergie, een gedeelde visie en betere...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Mag ik zelf bepalen waar ik mijn uren duurzame inzetbaarheid aan besteed, zowel binnen als buiten de school?

De werknemer bespreekt vóór de zomervakantie met zijn werkgever de inzet van de uren duurzame inzetbaarheid voor het komende schooljaar. In de CAO PO 2016-2017 zijn onderwerpen genoemd, maar dat is geen limitatieve opsomming. Zo kunnen er afspraken gemaakt worden over niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden of een ander gekozen doel. Het is aan de werkgever om aan te geven of het gekozen doel past binnen het curriculum van de school of dat het bijdraagt aan de persoonlijke en/of schoolontwikkeling. Het advies is hierover vroegtijdig beleid te formuleren en vast te stellen. Als een werknemer aangeeft dat hij of zij een cursus macrameeën wil volgen, maar dat hij/zij binnen de school niets met het vak handenarbeid doet, dan zal hiervoor in het kader van de duurzame inzetbaarheid geen medewerking worden verleend. Een ander voorbeeld is om een uur later te beginnen om vooraf te kunnen sporten. Past dit binnen het rooster, dan kan de werkgever ermee instemmen. Wel moet er gewaakt worden voor precedentwerking of handelen naar willekeur. Zich inzetten voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk buiten de school hoort in principe niet te vallen onder duurzame inzetbaarheid, tenzij het bijdraagt aan de maatschappelijke betrokkenheid of burgerschap, dat binnen de school wordt uitgedragen. Het is aan de werkgever om wel of niet in te stemmen met de plannen. Er kan ook gekozen worden voor het sparen van de uren, maximaal drie jaar, om een bepaald onderwerp of doel te kunnen uitvoeren. Als gekozen wordt voor verlof, dan dienen de volledige uren hiervoor ingezet te worden. Dit geldt vanaf de leeftijd van 57 jaar. Sparen voor verlof kan maximaal vijf jaar plaatsvinden op basis van een vooraf ingediend plan.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.