Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader primair 5 (2016-2017)

Kaderspel

Leerlingen brengen circa duizend uur per jaar op school door. De school is nog altijd een vast kader, waar sociale en lerende netwerken een belangrijke basis zijn. Langzaam vervaagt een aantal van deze vaste kaders.

Actueel

Om een oplossing te bieden voor de invallersproblematiek in basis- en speciaal onderwijs, zijn de onderwijsbonden bereid om van januari tot en met maart 2017 de ketenbepaling van de Wwz tijdelijk buiten werking te stellen. Hierdoor hoeven geen...
In de CAO PO 2016-2017 en de CAO VO 2016-2017 hebben de sociale partners afgesproken dat gedurende de looptijd van de cao één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs wordt ingesteld, die disciplinaire maatregelen...
Als gevolg van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in de CAO PO 2016-2017. Naar aanleiding van de vervangingsproblematiek binnen het...
Het (duurzaam) inzetbaar zijn wordt van steeds groter belang voor zowel de werkgever als de werknemer. Om hun betrokkenheid bij de bedrijfsgezondheidszorg te vergroten, worden met ingang van 1 juli 2017 in de arbeidsomstandigheden randvoorwaarden...
De pensioenen worden in 2017 niet verlaagd, meldt ABP. Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkingsgraad. De precieze dekkingsgraad is eind januari bekend. Ondanks dat een verlaging dit jaar niet aan de orde is, blijft de toekomstige financi...
Het eindverslag van het Sectorplan PO laat positieve neveneffecten zien op gebied van arbeidsmarktontwikkelingen. Een positief neveneffect is dat door samenwerking in regionale transfercentra (RTC’s) het voor werkgevers gemakkelijker is...
Het Jeugdeducatiefonds is op 15 december officieel van start gegaan. Dit fonds biedt financiële hulp aan kinderen uit minimagezinnen waarvan de ouder(s) niet in staat zijn om extra kosten of noodzakelijk geachte ondersteuning zelf te bekostigen...
Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio. Op die manier kunnen meer kinderen met een...
In het visierapport ‘Beter toezien’, dat 22 december werd overhandigd aan onderwijsminister Jet Bussemaker, wordt een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen geschetst. Daarin wordt de school benaderd...
Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober jl heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs beloofd de komende jaren 40 miljoen euro (2017-2022) uit te trekken voor vervanging als de schoolleiders zelf in de collegebanken zitten. De...
Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker om het vormen van samenwerkingsscholen te vergemakkelijken is door de Tweede Kamer gekomen. Een duidelijke meerderheid stemde voor het wetsvoorstel van Dekker, maar de christelijke fracties...
Veel kinderen en jongeren ervaren een te hoge werkdruk. Ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod. Dit komt naar voren uit de Kinderrechtentour door Nederland, die Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in september startte....

Thema - School als vindplaats

Onderwijsprofessionals zien leerlingen – en ouders – bijna dagelijks en hebben ook een signaleringsfunctie als het gaat om (maatschappelijke) problemen. Een op de negen kinderen uit groep 7 en 8 heeft helaas al meerdere ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt, blijkt uit onderzoek. Een school is echter geen zorginstelling en heeft de expertise van ketenpartners nodig om preventief of handelend op te treden. Kader Primair nam een kijkje bij enkele preventieprojecten waarbij jeugdzorgspecialisten nauw verbonden zijn met scholen. “De specialist is geen nummer op afstand meer, maar heeft een gezicht gekregen.”

Wanneer we inzoomen op kindermishandeling en huiselijk geweld, blijkt dat het vertrouwen dat het onderwijs heeft in de professionele partners rondom de melding minimaal is. Er wordt weinig teruggekoppeld en gemonitord; er is dus nog een wereld te winnen in de samenwerking en afstemming. Tegelijkertijd zien scholen lang niet alles en wordt de meldcode aangescherpt. Een schoolleider: “Je moet het lef hebben om door te pakken en veiligheid boven privacy of klachten van ouders te stellen.” Ouders vormen ook een belangrijke factor bij kansenongelijkheid. Den Haag lanceerde afgelopen najaar een actieplan en alliantie. Het veld reageert: “Het is goed dat er aandacht is voor de begeleiding van laagopgeleide ouders.” Er is ook kritiek, bijvoorbeeld op de financiële ruimte en het geluid van bovenaf. “Het eigenaarschap voor verbetering en ontwikkeling moet in de school en de wijk liggen.” Gelukkig zijn er diverse ‘speedbootjes’ die voor de tanker uit pionieren met wijkverbinding en locatieplannen op basis van de schoolpopulatie.

‘Scholen moeten kinderen helpen met problemen thuis’, kopte dagblad Trouw naar aanleiding van recent onderzoek van TNO en Augeo waaruit blijkt dat een op de negen kinderen uit groep 7 en 8 meerdere ingrijpende gebeurtenissen heeft...
Het aantal kinderen dat slachtoffer is van kindermishandeling neemt maar niet af. Door het melden van een vermoeden te verplichten, hoopt staatssecretaris Van Rijn (VWS) dat mishandeling sneller in beeld komt, eerder stopt en de kans op herhaling...
Kinderen met dezelfde talenten krijgen niet altijd dezelfde kansen in het onderwijs. Afgelopen najaar presenteerde OCW een actieplan: een pakket maatregelen om kansen­ongelijkheid tegen te gaan. De AVS pleit onder andere voor een aanpak die...

Verder in dit nummer

Scholen zetten steeds vaker verschillende digitale middelen in om met ouders te communiceren. Een app is laagdrempelig, tijdsbesparend en goedkoper dan een briefje. Websites krijgen een andere functie en de inhoud wordt vaker ververst. “...
Het onderwijs moet innoveren, zegt de Belgische organisatiedeskundige en bestsellerauteur Jef Staes. “Het gaat de verkeerde kant op met de wereld en om daarin verandering te brengen, hebben we mensen nodig die zich willen blijven ontwikkelen....

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Veluws College Cortenbosch organiseert jaarlijks een high tea waarbij...

Passend onderwijs

Uit de tiende voortgangsrapportage Passend onderwijs blijkt dat niet al het geld voor Passend onderwijs het afgelopen anderhalf jaar is uitgegeven. AVS-voorzitter Peter van Haren: “We zien graag een inzet van de middelen op wijkniveau, waarbij...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Rik Grashoff, onderwijswoordvoerder namens GroenLinks in de Tweede Kamer. Vorig jaar zijn veel mensen, ook in Den Haag, geschrokken...

Van de AVS

De AVS organiseert van 2 tot en met 8 april 2017 een studiereis naar Zweden, Estland en Finland. Deze unieke reis, ‘De Noordse Driehoek’, biedt deelnemers de kans om kennis te maken met drie onderwijssystemen die al jarenlang hoog scoren...
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS besprak op 2 december 2016 de Gelijke Kansen Alliantie, het vernieuwde inspectietoezicht en de uitkomsten van de expertmeeting ‘tekorten po’. Sandra ten Holter van OCW sprak met de...
De AVS en EP-Nuffic, het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs, gaan gezamenlijk het thema ‘Internationalisering in het primair onderwijs’ dichterbij de scholen brengen en hulp bieden bij...
De NOT is de grootste vakbeurs voor onderwijsprofessionals in de Benelux en vindt plaats van 24 tot en met 28 januari 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook de AVS is er te vinden. Bezoekers vinden de AVS onder standnummer 8B034, binnen het thema...

AVS Academie

Mooie ontmoetingen tussen schoolleiders en leiders uit andere sectoren als het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen kenmerkten de eerste Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs afgelopen herfst. Ook werd de aankondiging...

Boekbespreking

Dolf van den Berg duidt zijn jongste publicatie aan met het understatement ‘essay’. De omvang is dan ook wel een stuk minder dan zijn eerdere boeken, maar de inhoud is er niet minder belangwekkend om. Van den Berg zet de betekenis van...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wat moet/mag nu wel en wat niet als het gaat om informatie verstrekken aan gescheiden ouders?

Uit wetsartikelen blijkt dat het in eerste instantie aan de (gescheiden) ouders is om elkaar te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. In sommige gevallen is de relatie tussen de ouders echter zo vertroebeld, dat goede onderlinge communicatie niet meer aan de orde is. Dan komt de school in beeld. De AVS Helpdesk raadt scholen aan om beleid te formuleren over informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Dit kan door de school worden opgenomen in de schoolgids. Ook bij aanmelding van nieuwe leerlingen is het raadzaam om de juridische status met betrekking tot gezag, omgang en informatievoorziening van ouders in kaart te brengen. Verder kan er op het aanmeldingsformulier standaard worden gevraagd naar namen en adressen van de beide ouders.

Hieronder een overzicht van de wetteksten waaraan de school zich dient te houden:

Burgerlijk Wetboek
Artikel 1:377b BW bepaalt dat de met het gezag belaste ouder verplicht is de andere, niet met gezag belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan (zoals schoolrapporten en  informatie over extra begeleiding).
 
Artikel 1:377c BW bepaalt dat de school verplicht is een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als hij of zij daarom vraagt, van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. Er zijn op deze regel twee uitzonderingen:
• de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken;
• de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich tegen
het verschaffen van de informatie verzet.
 
WPO en WVO
Artikel 11 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en artikel 23b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) bepalen dat de school over de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun ouders. De school moet altijd neutraal zijn.
• Een school moet voorkomen partij te worden in een echtscheidingsconflict en moet alle schijn van partijdigheid vermijden.
• De school hoeft soms geen informatie te verstrekken als zij daardoor haar neutraliteit verliest. Bijvoorbeeld wanneer een ouder vraagt of er een verschil is in de leerprestaties van de kinderen in de weken dat ze bij de vader en de weken dat ze bij de moeder zijn.

Adviezen LKC

Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen. Deze heeft veel klachten behandeld over informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Enkele belangrijke punten uit de adviezen van de LKC:
• De school heeft een actieve informatieplicht. Zij moet ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geven. De school heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.
• Als de school weet dat er geen omgang is tussen een ouder en het kind, mag de school geen genoegen nemen met de mededeling van de ouder dat die de andere ouder wel zal informeren. De school moet dit controleren.
• Wanneer in een echtscheidingsconvenant is vastgelegd dat de ene ouder de andere ouder moet informeren en dit vervolgens niet gebeurt, moet de school de betreffende informatie aan de andere ouder verschaffen.
• Als de school informatie in tweevoud aan het kind meegeeft, voldoet de school in principe aan haar informatieplicht. Wanneer vervolgens blijkt dat de informatie een van de ouders niet bereikt, moet de school een andere manier zoeken om de informatie te verstrekken.
• Als een van de ouders geen gezamenlijk oudergesprek wil, moet de school de mogelijkheid bieden voor afzonderlijke gesprekken met beide ouders.
• De school moet de ouder zonder gezag informatie geven over belangrijke zaken over het kind of diens verzorging of opvoeding. De ouder moet daar wel zelf om vragen, de school hoeft dit dus niet uit eigen beweging te doen. De informatie kan gaan over de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zoals leerprestaties of medische kwesties. Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrapport, maar niet een uitnodiging voor een algemene ouderavond of een schoolfoto.
• Op de informatieplicht kan een uitzondering worden gemaakt als het belang van het kind zich verzet tegen het verstrekken van de informatie. De school moet een eigen afweging over dat belang maken. De school moet de gezaghebbende ouder over een verzoek tot informatieverstrekking op de hoogte brengen. Als de ouder met gezag zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de andere ouder of dit niet in het belang van het kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen, bij voorkeur met een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de informatieplicht is opgenomen. De veiligheid
van het kind speelt een rol bij de afweging of de school informatie verstrekt .
 
Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.