Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 10 (2015-2016)

Kaderspel

Leren is een voortdurend proces tijdens het leven. De mate waarin wordt geleerd wordt bepaald door de rijkheid van de leeromgeving. Voor leerlingen is de omgeving waarin zij opgroeien of naar school gaan heel divers en niet altijd even ‘rijk’.

Actueel

65 Procent van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft aan dat na de eindtoets de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven zijn bijgesteld. Herplaatsen van een leerling met een bijgesteld advies levert echter vaak problemen op....
Met een overgrote meerderheid van 87 procent hebben de leden van AVS op 31 mei 2016 ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO 2016 -2017. Met de vele positieve reacties op het bereikte akkoord over onder andere de stijging...
Op 7 juni is de verdiepingsfase Onderwijs 2032 gestart. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het in januari gepresenteerde advies ‘Ons Onderwijs 2032’. Deze verdiepingsfase bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt onder regie van...
Het percentage leerlingen dat ‘stapelt’ binnen het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren gestegen. Mogelijk komt dat omdat schoolleiders en leraren hun verantwoordelijkheid hebben genomen om leerlingen meer kansen te bieden of beter...
In het Sectorakkoord is afgesproken dat de VO-sector zelf de regie heeft om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Iedere school legt eigen accenten als het gaat om de ambities. De VO2020-scan maakt inzichtelijk welke vorderingen er gemaakt zijn...
Er komt toch twee jaar maatwerkbekostiging voor onderwijs aan asielkinderen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor een motie van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff waarin dit werd verzocht. Goed nieuws dus, na maandenlange drukuitoefening...
Op 7 juni, tijdens het vervolgdebat over Onderwijs2032, heeft de Kamer gestemd over de motie van Van Meenen (D66) en Ypma (PvdA), waarin zij stellen dat leraren in po en vo minder uren moeten lesgeven. De vierde poging voor het indienen van deze...
Vmbo-leerlingen moeten een jaar langer de tijd krijgen om hun diploma te halen, bepleitten de VO-raad en de Stichting Platforms Vmbo (SPV) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Ook willen ze meer geld voor de invoering van de tien nieuwe...

Thema - Onderwijs op maat

Vakken volgen op verschillende niveaus, maatwerkdiploma’s: er wordt al volop geëxperimenteerd met onderwijs op maat. Juist ook in het voortgezet onderwijs. En er blijkt al veel te kunnen binnen de huidige regels. Toch zijn veel scholen huiverig om bestaande structuren los te laten, terwijl het de leermotivatie en ‘ontschotting’ ten goede kan komen. De pioniers zijn enthousiast: “Iedere school kan dit.” Inclusief onderwijs is misschien wel de meest pure vorm van Passend onderwijs – op maat. Op een reguliere buurtbasisschool in Gorinchem werken ze daar hard aan – hulphonden en paarden niet geschuwd – en kunnen ook kinderen met een grotere zorgvraag terecht. “Sommigen zullen cognitief niet veel leren, maar leren bijvoorbeeld zelf te eten.” Op – nieuwe – vernieuwingsscholen in het funderend onderwijs staat maatwerk per definitie hoog in het vaandel: individuele en gepersonaliseerde leerroutes, niet denken in leeftijdsgroepen maar in leerfases, eigenaar zijn van je eigen leerproces. “Als teams kansen zien en leidinggevenden zich richten op veranderingen, kan het overal. Mits je een visie, lef en doorzettingsvermogen hebt en de omslag in stappen maakt.” De gevolgen van maatwerk voor de overgang tussen po en vo? “Een leerling die een individueel leerpad volgt, moet dat bij de finish kunnen afsluiten.” Een vo-school in Tilburg creëerde zelfs een speciale ‘groep 9’, voor piepjonge leerlingen die op de basisschool een of meer klassen oversloegen. “Maar we zijn geen verlengstuk van de basisschool.”

Nederlands volgen op vmbo-niveau, maar wiskunde op havo? Dat kan al binnen de huidige regels. De meeste scholen – vooral in het voortgezet onderwijs – durven het bieden van maatwerk en daarmee het loslaten van bepaalde structuren nog...
Passend onderwijs, met voor ieder kind onderwijs op maat. Waarbij ook kinderen met een grotere zorgvraag terecht kunnen op een school in de buurt. In Gorinchem en omgeving werken ze er hard aan. Inclusieve school KBS Mariëngaarde heeft al jaren...
Vernieuwingsscholen laten zien dat het mogelijk is het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van individuele leerlingen. Bij basisschool De Verwondering kiezen kinderen zelf voor het leesland, rekenwoud of...

Verder in dit nummer

In de kleine uurtjes voor het aanbreken van Koningsdag, terwijl Nederland lag te slapen en enkele fanatiekelingen alvast een plek innamen op de natte vrijmarkt, kwamen onderhandelaars tot een akkoord voor de CAO PO. AVS-onderhandelaars Paul van Lent...
Om internationalisering een prominentere plek te geven in het onderwijs kun je bijvoorbeeld Engels op het rooster te zetten en leerlingen via eTwinning ervaringen laten uitwisselen met leeftijdsgenoten op partnerscholen in het buitenland. Om het op...
Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs. Dit blijkt uit een peiling van de AVS waaraan meer dan driehonderd schoolleiders in het primair...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Odulphuslyceum in Tilburg startte begin dit schooljaar met ‘groep 9...

Passend onderwijs

Sociale veiligheid op school – een voorwaarde voor Passend onderwijs – moet meer zijn dan een veiligheidsplan in een ordner, dat hooguit gebruikt wordt op het moment dat er een calamiteit is, vindt Marij Bosdriesz. De ambassadeur sociale...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Karin Straus, woordvoerder Onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer In Nederland, meer dan in andere landen in de wereld, hebben...

Van de AVS

De NOS raadpleegde AVS-voorzitter Petra van Haren begin mei over de extremistische uitingen van – vooral blanke – plattelandskinderen op de basisschool over onder andere de vluchtelingencrisis. Dat gebeurt al in de jongste groepen, staat...

Boekbespreking

Het boek ‘Ongewoon goed vergaderen’ van Rob de Haas belooft een revolutie in vergaderland. Vullen we in het onderwijs onze vergaderingen al goed in? Waar ligt de verantwoordelijkheid daarvoor? Hoe belangrijk is het dat we elkaar blijven...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wat gebeurt er met de uren ‘duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers’ als iemand ziek wordt?

De AVS Helpdesk krijgt herhaaldelijk vragen over de gevolgen voor de uren ‘duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers’ als een werknemer ziek wordt.

Elke werknemer heeft een budget van 40 uur voor duurzame inzetbaarheid in de jaartaak. Voor deze uren geldt geen eigen bijdrage.

De werknemer van 57 jaar en ouder heeft naast deze 40 uur jaarlijks recht op een bijzonder budget voor oudere werknemers van 130 uur. Voor dit budget geldt een eigen bijdrage van 50 procent als de uren worden ingezet voor verlof. In artikel 8.A.7 lid 7 van de CAO PO is beschreven dat bij ziekte van werknemers de uren van dit verlof niet opgeschort worden. Tijdens ziekte in het eerste jaar blijft de eigen bijdrage berekend. Is de werknemer langer dan een jaar ziek, dan vervalt na het eerste ziektejaar de eigen bijdrage.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.