Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 9 (2015-2016)

Kaderspel

Nederlandse schoolleiders hebben in verhouding tot de landen om ons heen een zeer grote mate van autonomie. Ook leraren zijn professionals die vanuit hun autonomie willen en kunnen handelen.

Actueel

Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. De...
Nog tot 31 mei aanstaande kunnen schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het primair onderwijs terecht bij het Meldpunt Regeldruk PO met klachten over belastende registratieverplichtingen. Het meldpunt is een initiatief van OCW, PO...
“Het is wenselijk om eerst een verdiepingsfase in te lassen, voordat we met een ontwerpfase starten.” Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij een voorstel doet voor de...
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is niet bereid extra geld uit te trekken voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Een jaar extra geld zou voldoende moeten zijn. Tweederde van de basisscholen geeft echter aan zelf geld toe te leggen op het...
Aan de Teaching and Learning International Survey (TALIS), ontwikkeld door de OESO, doen in 2018 44 landen mee, waaronder Nederland. Omdat het Nederlandse basisonderwijs nog niet eerder heeft meegedaan, is er in mei een pilot waarin schoolleiders en...
Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen voortaan naar de kinderopvang op peuterspeelzaal. Gemeenten krijgen 60 miljoen om de peuters die nu niet gaan opvang te bieden voor twee dagdelen gemiddeld per week. Dit is afgesproken tussen minister Asscher...
Dat zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs hun lessen bewegingsonderwijs van vakleerkrachten krijgen, zal op korte of middellange termijn nog niet haalbaar zijn. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een reactie op de initiatiefnota van...
Vertegenwoordigers van scholen uit de 28 Europese lidstaten kwamen op 8 en 9 april bijeen in Ljubljana om vanuit de paraplufunctie van de European School Heads Association (ESHA) belangrijke ontwikkelingen te bespreken die schoolleiders in heel...
Bijna de helft van de basisscholen geeft aan dat de school voor voortgezet onderwijs verplichtend of vanuit een plaatsingswijzer aanvullende informatie heeft gevraagd over de groep 8 leerling alvorens tot inschrijving over te gaan. Dit is in...
Minister Bussemaker van OCW wil stappen ondernemen om de wet te wijzigen voor kinderen die hogere Cito-scores hebben dan het schooladvies luidde. In dat geval moeten leraren verplicht hun advies aanpassen. Dit zei de bewindsvrouw in het...
De eerste zogenaamde alliantiefabrieken worden op woensdag 18 mei en dinsdag 7 juni georganiseerd. Tijdens deze regionale bijeenkomsten gaan collega-bestuurders en –schoolleiders van po-scholen actief aan de slag met de professionalisering van...
Veel kinderen met laagopgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Zo blijft talent onderbenut. Bij het vergelijken van kinderen met dezelfde intelligentie blijkt dat leerlingen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen...
In 2017 wordt het verplicht dat leraren geregistreerd staan. Op 25 april is het wetsvoorstel hiervoor ingediend bij de Tweede Kamer. In het register worden alleen bevoegde leraren opgenomen. De Raad van State had kritiekpunten en adviseerde het...

Thema - Europees schoolleiderschap

De verschillen binnen het Europese onderwijs zijn groot. Maar er zijn ook thema’s die scholen en schoolleiders in heel Europa aangaan. De European School Heads Association (ESHA), waar AVS-leden automatisch bij aangesloten zijn, vervult een verbindende functie en lobbyt op Europees niveau voor de belangen van schoolleiders. Voorzitter Clive Byrne uit Ierland: “We delen ondanks de verschillen idealen over het opleiden van kinderen en de waarden die we willen doorgeven. We moeten respect kweken en haat tegengaan.” Aandacht voor wereldburgerschap in het curriculum kan daaraan bijdragen. Internationalisering als antwoord op de toenemende diversiteit in een globaliserende wereld heeft het onderwijs deels al opgepakt. Nederlandse schoolleiders vertellen over hun aanpak. “Het is onze taak leerlingen voor te bereiden op de veranderde wereld. Die vraagt om nog meer kennis en vaardigheden om ze een stevige basis te geven, van waaruit ze kunnen kijken zonder oordelen en openstaan voor anderen.” De Onderwijsraad pleit in een advies dat deze maand verschijnt voor een integrale benadering en visieontwikkeling. Schoolleiders zelf kunnen hun (inter)- nationale contacten verbreden en ervaringen uitwisselen tijdens de ESHA-conferentie van 19 – 21 oktober 2016 in Maastricht. Op het programma staan onder andere bezoeken aan scholen met interessante en vernieuwende onderwijsconcepten. Een deelnemer: “De opbrengsten van internationale conferenties zijn cruciaal om het schoolleiderschap op een hoger plan te tillen.”

De zon schijnt in Dublin, óók in het kantoor van Clive Byrne. De voorzitter van de European School Heads Association (ESHA) zit achter z’n bureau en schetst via Skype de grote verschillen binnen het Europese onderwijs. Zijn...
Van kleuters die Engels leren, een uitwisselingsproject met Spanje tot een internationaal universitair onderzoek; er gebeurt al van alles aan internationalisering in het onderwijs. Om kinderen op te leiden tot wereldburgers pleit de Onderwijsraad...
De laatste dag van de tweejaarlijkse ESHAconferentie in Maastricht staat deels in het teken van internationale bezoeken aan scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio. Er is gezocht naar een uitwisselingsvorm waarbij schoolleiders echt...

Verder in dit nummer

De Heumensoordschool in Nijmegen die de afgelopen maanden honderden vluchtelingkinderen onderwijs bood, krijgt een doorstart. Scholengroep Rijk van Nijmegen (vo) gaat na de zomervakantie in hetzelfde schoolgebouw de internationale schakelklas (ISK)...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De onderbouwleerlingen van de vmbo-afdeling van het Stanislascollege in Rijswijk...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.