Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 5 (2015-2016)

Kaderspel

In zowel opvoeding als onderwijs is het belangrijk dat het goede wordt voorgeleefd en dat een kind hulp en sturing krijgt om te kunnen groeien. Het gezin, de school en maatschappij hebben normaal gesproken een aantal normen en waarden.

Actueel

Voor scholen is het niet altijd duidelijk wie de kosten voor een ingrijpende renovatie betaalt: de school, de gemeente of samen. Leerlingen krijgen onnodig lang les in verouderde schoolgebouwen omdat gemeenten en schoolbesturen steggelen over de...
Ruim de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs (56 procent) vindt de eigen werkdruk niet acceptabel. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2012 (41 procent) en ten opzichte van alle werknemers in Nederland is het 41 procent...
Tweelingen moet je niet altijd op jonge leeftijd al in aparte klassen zetten. Het scheiden kan leiden tot slechtere resultaten en het leidt vaker tot angst, onzekerheid en verdriet. Bijna 40 procent van de meerlingouders vindt dat de school zich...
De sectorraden in het po en vo roepen schoolbestuurders op hun scholen tijdig te laten overstappen naar de digitale Overstapservice Onderwijs (OSO) en vooral ook afspraken te maken binnen de regio over het gebruik ervan. OSO is vanaf komend...
Bestuurders die mensen verbinden en hen inhoudelijk op één lijn weten te krijgen, kunnen adequater sturen op de onderwijskwaliteit van scholen. Het ondersteunen van schooldirecteuren is daarbij de ‘gouden knop om goede sturing...
Het kabinet weet niet hoeveel extra leraren Nederland nodig heeft voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Een berekening wijst uit dat in het po bijna 500 leerkrachten nodig zijn en in het vo ruim 600 docenten. Dat meldt de Volkskrant eind...
Jelmer Evers, leraar geschiedenis aan het UniC in Utrecht, is voor de tweede keer genomineerd voor de prestigieuze Global Teacher Prize, bedoel om onderwijsinnovatie te stimuleren. De prijs van 1 miljoen dollar is ingesteld door de Varkey...
Hoeveel leerlingen kan ik de komende jaren op mijn school verwachten? Is het waar dat de school in onze wijk of woonkern onder de opheffingsnorm dreigt te komen? Klopt het dat onze school een groeischool is? Dit zijn belangrijke vragen voor...
Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen gaat...

Thema - De ontregelde school

Regel- en werkdruk in het funderend onderwijs zijn velen in deze sector al decennia een doorn in het oog. De Regeldrukagenda 2014 – 2017, die werd opgesteld door het ministerie, onderwijsorganisaties en het veld, bevat maatregelen die scholen meer lucht moeten geven. Wat staat daar zoal in, en wat zijn oplossingen? ‘Den Haag’ blijkt niet de enige veroorzaker van werk- en regeldruk, het onderwijs kan er zelf ook wat van: van bestuur tot leraar, op alle niveaus. “Soms zit het ‘m in de eigen kwaliteitsopvatting.”

Gelukkig zijn er ook schoolleiders heel inventief bezig met het ‘ontregelen’ van hun organisatie. Wat te denken van een event manager voor vieringen en uitjes, of het inleveren van vakantiedagen? Met onorthodox personeelsbeleid, waarbij hij ook de schoolomgeving betrekt, gaat directeur Bart van der Ent de werkdruk te lijf.

In de vers gestarte pilot Regelluwe scholen mogen ruim veertig scholen bepaalde regels aan hun laars lappen. Mits dit de kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs ten goede komt. Het gaat bijvoorbeeld om het afwijken van de onderwijstijd, het uitstellen van de profielkeuze, het beperken van instroommomenten of een schoolplan schrijven voor één jaar in plaats van vier. De deelnemende scholen verwachten geen wonderen, “maar met kleine stappen komen we er wel. We ervaren nu dat er veel minder regels zijn dan we denken.”

Bart van der Ent, directeur van basisschool De Ontdekking in Didam, heeft de organisatie van zijn school zo geregeld dat leerkrachten hun handen vrij hebben om goed onderwijs te geven. Een ‘event manager’ organiseert bijvoorbeeld...
Lekt er te veel tijd weg naar administratie? Heeft de school door alle regels te weinig speelruimte om het onderwijs naar eigen wens in te richten? De Regeldrukagenda schept meer ruimte. Nu maar hopen dat leraren, schoolleiders en bestuurders die...
Ruim veertig scholen mogen vanaf nu hun teugels wat meer laten vieren. Zij doen mee aan de pilot Regelluwe scholen die op 1 januari is gestart. “Verwacht niet dat we een revolutie teweegbrengen.” Het experiment Regelluwe scholen geeft...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Dalton Sterrenschool De Vliegenier hanteert flexibele onderwijstijden. Ouders...

AVS Academie

Hoe positioneer ik mij naar ouders, leraren of bestuurders? Hoe ga ik om met conflictsituaties? Hoe voorkom ik een burn-out? Hoe maken we onze overlegstructuur effectiever? Er kunnen meerdere redenen zijn voor een leidinggevende om een coach in te...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.