Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 4 (2015-2016)

Kaderspel

Op scholen waar vluchtelingenkinderen worden opgevangen is heel wat te zien. Op vele manieren spannen leidinggevenden en leraren zich tot het uiterste in om goede opvang en goed onderwijs te verzorgen.

Actueel

De Nationale Jeugdraad (NJR) heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld om jongeren naar de juiste afslag te leiden: de Young Leaders methodiek. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze aanpak werkt. Het programma Young Leaders is op basis van...
Het Nederlandse onderwijs presteert over het algemeen genomen goed. Nederlandse scholieren krijgen meer les dan hun leeftijdsgenoten in andere OESO-landen, met hun diploma zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt, en Nederlanders zijn minder vaak...
Sociale partners hebben in het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2014-2015 afgesproken om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader te beschrijven. Deze worden met het ingaan van een nieuwe CAO PO als bijlage XVII opgenomen. De bijlage is...
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft naar aanleiding van gebiedswijzigingen per 1 januari 2015 de stichtings- en opheffingsnormen primair onderwijs voor de betrokken gemeenten per 1 januari 2016 aangepast. De geactualiseerde lijst voor de...
Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs wordt nu een aanmeldprocedure geïntroduceerd. Nieuw hierin is...
De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8 procent. De huidige premie is 19,6 procent. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde)...
Leerlingen die drie keer per week al bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen tijdens het experiment ‘Fit...
Het AVS-congres 2016, dat plaatsvindt op vrijdag 18 maart aanstaande in Nieuwegein, wordt als bron vermeld voor informeel leren bij alle zeven professionaliseringsthema’s van het Schoolleidersregister PO. Dat betekent dat er een link naar...
Ruim 350 scholen in het vo en mbo hebben in 2015 een Schoolkantine Schaal uitgereikt. Deze scholen hebben hun kantines gezond gemaakt aan de hand van richtlijnen van het Voedingscentrum. Sinds 2013 is het aantal scholen met een schaal bijna...
De massale toestroom van vluchtelingen confronteert scholen meer dan ooit met kinderen die onderwijs nodig hebben. Het vergt snelheid, creativiteit en oplossingsgerichtheid. Voor veel scholen is het onduidelijk welke (bestaande) regelingen en...
Dit schooljaar moeten scholen voor de verplichte eindtoets voor groep 8-leerlingen in het reguliere basisonderwijs een keuze maken uit drie eindtoetsen. Scholen kunnen zich vanaf 1 december 2015 tot en met 31 januari 2016 inschrijven voor een...
Het aantal zwakke afdelingen in het voortgezet onderwijs is het afgelopen schooljaar afgenomen van 7,0 naar 4,4 procent. In het basisonderwijs, waar de sterke verbetering zich al eerder inzette, is per 1 september 2015 een stabiel beeld te zien. In...

Thema - Invloed van buitenaf

Hoe deal je als school(leider) met de hedendaagse invloeden van buitenaf? Bijvoorbeeld met de straatcultuur die leerlingen het schoolgebouw in brengen. Op welke manier kun je met een goed pedagogisch klimaat, waardengericht onderwijs en moreel leiderschap de soms negatieve invloeden daarvan ombuigen naar preventie en kansen? “Als wij ze onze normen en waarden niet leren, zijn ze kansloos bij het zoeken naar een stageplek, of later een baan.”

De toestroom van vluchtelingenkinderen op scholen is ook een uitdaging ‘van buitenaf’ voor het onderwijs. Leren van succesaanpakken voorkomt steeds opnieuw het wiel uitvinden. Pionierende schoolleiders op dit gebied laten zien wat hun oplossingen zijn voor een gemeenschappelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Toolboxen, draaiboeken, filmpjes en discussiepapers bewijzen hun dienst. “We leggen verbanden. We willen graag dat scholen helder in beeld krijgen wat er nodig is om goed onderwijs te geven.”

Bij de vorming van een integraal kindcentrum – al dan niet ten gevolge van krimp – krijg je bij uitstek te maken met verschillende partijen ‘van buitenaf’. In Zeeuws-Vlaanderen hebben zij samen een stevige basis gelegd voor toekomstbestendige kindvoorzieningen met optimale ontwikkelkansen, die een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs én de leefwereld in deze regio. “We combineren het beste van verschillende werelden.”

Straattaal in de gangen. Een leerling die op de tafel gaat staan. Machogedrag en grote ego’s. Geen berouw tonen na een correctie van de leraar. Intimidatie en bedreiging. Maar ook: jongeren die uitvallen. Voor veel scholen in multiculturele...
Toolboxen, draaiboeken en introductiefilms met discussiepapers. Scholen zijn creatief in het uitventen van hun ervaringen met onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Borging van expertise en het uitdragen van succesaanpakken voorkomt steeds opnieuw het...
Hoe vorm je een integraal kindcentrum? Welke partners ‘van buiten’ betrek je daarbij? In krimpregio Zeeuws-Vlaanderen hebben verschillende partijen het afgelopen jaar een stevige basis gelegd om verder te werken aan toekomstbestendige...

Verder in dit nummer

Als je een aantal directeuren van school laat wisselen, heeft dat een verfrissend effect op de hele organisatie. Twee schoolbesturen vertellen waarom zij kozen voor een directeurencarrousel. Joep de Boer (61) had het prima naar zijn zin op De...
Meer muziek op school betekent meer plezier, samenwerking en creativiteit. Dat klinkt prachtig, maar hoe zorg je voor structureel goed muziekonderwijs? De subsidieregeling ‘Impuls muziekonderwijs’ biedt basisscholen de komende jaren een...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Kindcentrum Campus Columbus sloot een scherpe deal met de plaatselijke...

Passend onderwijs

Uit het jaarverslag en de adviezen van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) blijkt dat scholen het nog lastig vinden om te bepalen hoe ver hun zorgplicht reikt. Olga Luiken, secretaris bij de Stichting Onderwijsgeschillen, gaat aan de hand...

Politieke column

Maatschappelijke problemen komen op kindervoeten de school binnen. Scholen krijgen nogal wat over zich heen deze dagen. Ga er maar aan staan. Gruwelijke aanslagen in Frankrijk, veel reacties en felle debatten in alle media, soms de dreiging van...

Van de AVS

“Een verplicht digitaal vaardigheidsbewijs voor kinderen is geen goed idee”, zei AVS-voorzitter Petra van Haren bij BNR Nieuwsradio begin november. De Nationale Cybersecurity Raad schrijft in haar ‘Advies over cybersecurity in...
Perspectief op School biedt besturen en schoolleiders een online platform voor schoolondersteuningsprofielen. AVSleden profiteren van een kennismakingsvoordeel. Met de invoering van Passend onderwijs is het een wettelijke verplichting voor...
‘Het gezicht van de schoolleider’ is het thema van het 21e AVS-congres dat plaatsvindt op vrijdag 18 maart in het NBC in Nieuwegein. Cartoonist Jos Collignon heeft hierbij een passend beeldmerk gemaakt. De leidinggevende is de spil...
Wat willen schoolleiders ontwikkelen en hebben ze nodig op weg naar de transitie funderend onderwijs? De overgangen in ons onderwijsstelsel – specifiek tussen po en vo – staan centraal tijdens de regionale bijeenkomsten voor...

Boekbespreking

Iedere leidinggevende, medewerker, bestuurder, HR-professional of student kan met het boek ‘Op pad met mijn talenten’ van Paul ’t Mannetje aan de slag op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Elke verandering begint bij jezelf...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe zit het met het vakantieverlof bij ziekte? Worden die uren gecompenseerd?

In de CAO PO is per 1 augustus 2015 het volgende veranderd als het gaat om het vakantieverlof: in de nieuwe situatie heeft een werknemer recht op 428 uur vakantieverlof, inclusief de algemeen erkende feestdagen (deeltijder naar rato). Vóór 1 augustus werden de vakantie-uren voor (onderwijs)personeel berekend in een schooljaar en voor onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken in een kalenderjaar. Sinds 1 augustus 2015 vindt de opbouw van het vakantieverlof voor beide soorten medewerkers plaats van 1 oktober tot en met 30 september. De schoolvakanties en vrije dagen vallen allemaal binnen 1 oktober – 1 oktober. Het verlof bestaat uit wettelijke vakantieverlof van vier keer de wekelijkse arbeidsduur (160 uur). De overige uren zijn bovenwettelijk vakantieverlof *. Het verlof wordt in de schoolvakanties verleend. Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/ of behandeltaken wordt bij voorkeur in de schoolvakantie verleend. Als er meer uren verlof zijn om in schoolvakanties op te nemen, dan wordt het restant van de verlofuren in overleg op andere momenten opgenomen. Dit kan voorkomen als er nog vakantieverlof resteert uit het vorige school(jaar).

Rekenvoorbeeld 1
Een medewerker heeft al de vakanties genoten in schooljaar 2015/2016 (herfst 40 – kerst 80 – voorjaar 40 = 160 uur) en wordt ziek in mei. De collega is ziek in de meivakantie en drie weken in de zomervakantie. Er is geen sprake van compensatie omdat het wettelijke vakantieverlof van 160 uur is genoten.

Rekenvoorbeeld 2
Een medewerker is ziek vanaf november tot en met de start van het nieuwe schooljaar. Deze collega heeft 40 uur verlof genoten in de herfstvakantie. Deze collega heeft in het volgende schooljaar nog een recht van 120 uur vakantieverlof**.
Het is van belang om de inzet van verlofuren en afwezigheid door ziekte in relatie met elkaar jaarlijks te bezien voor de afspraken over de inzet in een volgend (school)jaar.

* Zie CAO PO artikel 8B1 lid 4
**Zie CAO PO artikel 8B1 lid 5

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.