Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 9 (2014-2015)

Kaderspel

Bij het thema toekomstbestendig onderwijs denken we al snel aan inhoudelijke ontwikkelingen voor de toekomst. Zaken als de 21st century skills of de integratie van ict en het omgaan met de informatiemaatschappij in relatie tot onderwijs.

Actueel

Uit alle hoeken van Friesland en Groningen kwamen schoolleiders op 21 april naar het bestuursbureau van Penta Primair in Grootegast voor de ledenbijeenkomst van de AVS. Onderwijsinspecteur Martin Uunk ging met de schoolleiders in gesprek over het...
De onderwijsinspectie presenteerde op 15 april drie rapporten: De staat van de leerling, De staat van de leraar en De staat van het onderwijs 2014/2015. Het lijkt de AVS een goede ontwikkeling als er volgend jaar ook een ‘Staat van de...
Weg met de afvinklijstjes van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijssector zelf moet bepalen wanneer onderwijs goed is en hoe ze gecontroleerd wil worden. Maar is de sector wel klaar voor die verantwoordelijkheid? Verslag van Onderwijspoort op...
Tablets in het basis- en voortgezet onderwijs dienen zowel onderwijskundige (differentiatiemogelijkheden en onmiddellijke terugkoppeling) als pragmatische (logistieke) doelen. Directeuren en leraren verwachten vooralsnog echter geen effecten op...
Kleuters presteren iets beter als ze samen werken met de iPad, in plaats van dat ze er alleen op werken. Dit concludeert promovenda Courtney Blackwell van de Northwestern University in Evanston, nabij Chicago. Kinderen die een iPad moesten delen...
Scholen zijn momenteel intensief aan de slag met de formatieplannen voor het nieuwe schooljaar. De onderwijsbonden - waaronder de AVS - het ministerie van OCW en de PO-Raad roepen schoolbesturen op hierbij gebruik te maken van de functiemix....
Kinderen leren meer van digitale prentenboeken dan van traditionele statische boeken. Vooral taalzwakke kinderen begrijpen een verhaal beter dankzij bewegende beelden. Maar interactieve spelletjes werken juist verstorend. Dat concludeert...
Leraren op de basisschool en het voortgezet onderwijs hebben last van problemen tussen leerlingen die zich afspelen op sociale media. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet onder 324 leraren basisonderwijs en voortgezet onderwijs. ...
Nederlandse schoolleiders en leraren vragen om heldere kaders en een gedeelde visie op het ‘waartoe’ van onderwijs en leren. Er is een grote behoefte aan meer en beter maatwerk, meer samenhang in leerlijnen en tussen vakken, en betere...

Thema - Toekomstbestendig onderwijs

Is toekomstbestendigheid nog wel mogelijk in deze veranderlijke tijd? Wat van vandaag zal over pakweg vijf jaar nog hetzelfde zijn? Het onderwijs heeft de bijna onmogelijke taak om samen met de ouders kinderen op te voeden en toe te rusten met vaardigheden die ze in staat stellen als volwassenen te functioneren in een wereld waarvan we nog geen goed beeld hebben. Met technologie die we nog niet kennen, voor een beroep dat nu nog niet eens bestaat. Veel scholen denken daar zelf in alle lagen – inclusief de leerlingen – actief over na en inmiddels is ook de overheid gestart met een nationaal debat hierover onder de noemer Onderwijs2032.

De zogeheten 21e eeuwse vaardigheden – digitale geletterdheid, samenwerken, creativiteit – lijken meer van belang dan ooit en winnen aan aandacht, weliswaar nog niet structureel. Om welke vaardigheden gaat het precies en hoe nieuw zijn ze eigenlijk? Die ‘toekomstbestendige’ vaardigheden in een rijke leeromgeving hebben wel een gedegen fundament van basisvaardigheden nodig, zoals rekenen en taal. Hoe combineer je beide, zonder dat de prestaties achteruit gaan? Dat ‘hybride’ zijn kan, laten steeds meer scholen zien.

We gaan van kennisoverdracht naar leren leren, hoewel leerstofjaarklassen en klassikaal frontaal onderwijs nog steeds bestaan, evenals de mythe van de gemiddelde leerling. Toch wordt onderwijs individueler, meer op maat. De onderwijsgevende vervult vaker een rol als coach. Ict speelt hierin een belangrijke rol. Wat is de keerzijde hiervan, er vanuit gaande dat leren een sociaal proces is en samenwerken een belangrijke 21th century skill? “Onderzoek naar vernieuwingen als de iPadschool is heel belangrijk.”

Leerlingen optimaal voorbereiden voor de uitdagingen van de moderne tijd door hen 21e eeuwse vaardigheden aan te leren. Stiekem doen we al veel, maar hapsnap en niet gestructureerd. Leraren weten niet goed hoe er vorm aan te geven. “Integreer...
Door de intrede van ict ontstaat meer ruimte voor het doorbreken van jaargroepen, voor tijden plaatsonafhankelijk leren en gepersonaliseerd leren. Daarmee ontstaan ook de kritische vragen. Wat doet het met leerlingen als ze dagelijks achter een...
Het moet anders: daarover zijn we het eens. Maar hoe? In het hele land ontwikkelen scholen zelf nieuwe manieren om jongeren klaar te stomen voor een nog ongewisse toekomst. Samen vormen al die vernieuwingen een bont boeket. Maar daarin zie je wel...

Verder in dit nummer

Is het inspectiebezoek een toneelstukje, waarbij het er vooral om gaat de administratie ‘op orde’ te hebben? Veel onderwijsmensen zien het zo, blijkt uit een in april gehouden enquête. Maar het inspectietoezicht gaat veranderen: in...
Schoolbesturen in het primair onderwijs slaan met een Regionaal Transfercentrum de handen ineen om problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Dit leidt tot gezonde mobiliteit voor ervaren medewerkers en kansen voor jonge leerkrachten. ‘Aan de...

Iedere maand

Goed onderwijsbestuur

Tijdens drie verschillende workshops, onder meer tijdens het AVS-congres, ontmoetten de auteurs bijna vijftig bestuurders, directeuren of HRbeslissers uit het onderwijs. Ze gingen in gesprek met mensen uit zowel het primair onderwijs als middelbaar...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, woordvoerder Onderwijs voor de D66 in de Tweede Kamer. Onderwijs moet wat D66 betreft aansluiten bij wat kinderen...

Van de AVS

Ook dit jaar biedt de AVS weer met een uitgave boordevol informatie. Op verzoek van zeer veel schoolleiders hebben poleden inmiddels weer een jaargids met agendagedeelte ontvangen. In de uitgave staan verder het professionaliseringsaanbod...
AVS voorzitter Petra van Haren was donderdag 9 april te horen op Radio 1 (18.10 uur) in een item over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor invalkrachten. De wet die per 1 juli aanstaande van kracht wordt beperkt de inzet van vervangers en...
Het ABC van de CAO PO De AVS Helpdesk heeft een ABCwegwijzer gemaakt voor de CAO PO 20142015. Per onderwerp gerangschikt, op alfabet, om eenvoudiger het juiste item te vinden. Een handzaam boekje, dat bedoeld is als een leidraad voor de...

AVS Academie

Een gedreven schoolleider heeft een veelzijdige en veeleisende rol in een steeds complexer wordende omgeving, die focus verwacht op professionalisering en kwaliteit. Een schoolleider die weet te bouwen en verbinden. Een grote verantwoordelijkheid,...

Boekbespreking

Onderwijspedagoog Gert Biesta schreef twee eerdere boeken – ‘Beyond learning’ (2006) en ‘Goed onderwijs’ (2010) – die samen met dit derde ‘Het prachtige risico van onderwijs’ een onderwijstheorie zijn...

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: In het ‘Lab4Makers’ van basisschool ’t Slingertouw in...

Passend onderwijs

Scholen en ouders ervaren door de veranderende regelgeving per 1 januari 2015 veel problemen bij het vormgeven van onderwijszorgarrangementen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Betrokken organisaties en scholen hebben in overleg...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Is het van belang om bij onderhandelingen over een beëindiging van het dienstverband te komen tot beëindiging daarvan voor 1 juli 2015 in verband met de Wet Werk en Zekerheid?

De AVS wordt geconfronteerd met schoolleiders die in onderhandeling zijn met hun werkgever over een geregelde beëindiging van hun dienstverband en van hun werkgever het advies krijgen om deze maar vooral voor 1 juli 2015 te beëindigen op grond van veranderingen door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), in de WW en verwachte veranderingen in de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO, voorheen BBWO).
Die haast is vaak niet terecht. Voor het openbaar onderwijs al helemaal niet, omdat dat niet valt onder het bereik van de WWZ. Maar voor bijzonder onderwijs veelal ook niet, omdat:

  • De vele wijzigingen in de WWZ niet een beëindiging in onderling overleg raken, maar betrekking hebben op geheel andere onderwerpen (eerder een contract voor onbepaalde tijd, verplicht voorgeschreven ontslagroutes waar er nu nog keuzevrijheid is, etc.);
  • De kantonrechtersformule na 1 juli 2015 weliswaar plaats maakt voor de minder riante transitievergoeding, maar dat dat alleen opgaat voor het aanvragen van ontslagvergunningen en ontbindingsverzoeken die na 1 juli worden ingediend;
  • Partijen na 1 juli 2015 alle vrijheid hebben om af te wijken van de transitievergoeding;
  • Door de bank genomen de werkgever via een inhoudelijke procedure minder makkelijk tot een ontbinding van het dienstverband via de kantonrechter zal komen dan nu het geval is (van open norm naar limitatief opgesomde ontslaggronden);
  • De wijziging in de WW per 1 juli 2015 die in verband met een beëindiging van belang is, zich beperkt tot het feit dat na een half jaar werkloosheid alle arbeid als passend wordt aangemerkt, waar dat nu na één jaar werkloosheid zo is;
  • De afbouw van de uitkeringsduur WW na 1 januari 2016 in stappen gaat van (nu maximaal) 38 maanden naar 24 maanden. Die 24 maanden maximale uitkeringsduur is pas 1 april 2019 een feit. Het eerste kwartaal van 2016 is de maximale uitkeringsduur 37 maanden, het tweede kwartaal 36 maanden, het derde kwartaal 35 maanden etc. Totdat er twaalf maanden van af zijn per 1 april 2019.

Wat betreft deWOPO staat momenteel min of meer vast dat deze maximaal zal lopen tot de AOWdatum, in plaats van tot de leeftijd van 65 jaar. Dat is dus juist voor de wat oudere werknemers alleen maar een voordeel.Wat dat betekent voor de jongere werknemers tot 45 jaar is nog niet te zeggen (wellicht pas recht op een aansluitende WOPOuitkering op iets hogere leeftijd dan nu en na mogelijk iets meer dienstjaren in het onderwijs). Voor de middencategorie werknemers (van 45 tot 53) geldt in feite – als de uitkeringsduurWOPO verkort wordt – dat minder goed dan nu nog steeds heel goed is.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.