Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 7 (2014-2015)

Kaderspel

De AVS is een organisatie voor leidinggevenden in het funderend onderwijs, zijnde het primair en voortgezet onderwijs. De dialoog over doorlopende lijnen in opvoeding en ontwikkeling wordt breed gevoerd, ook binnen de AVS.

Actueel

Voor een overzicht van de bedragen in het kader van de materiële instandhouding voor het primair onderwijs 2015 heeft het ministerie van OCW een brochure gepubliceerd. Deze brochure is een nadere uitwerking van de Regeling vaststelling...
Staatssecretaris Sander Dekker is tegen het plan om schoolbesturen het recht te geven op volledige doordecentralisatie van de huisvestingsverantwoordelijkheid. In een brief aan de Tweede Kamer geeft hij aan dat daaraan te veel risico’s kleven...
De onderhandelingen tussen de vakbonden en de PO-Raad over de inzet voor de CAO PO 2015–2016 zijn op 27 februari 2015 van start gegaan. Uitgangspunt is het invoeren van een beleidsarme cao.   De AVS is begin januari 2015 gestart met het...
Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) wil dat er een landelijk interventieteam komt dat gemeenten en scholen helpt die te maken hebben met radicaliserende moslimjongeren. Volgens burgemeester Aboutaleb en de directeur van COT...
Scholen blijven werken met afgekeurde antipestmethoden. Kinderombudsman Marc Dullaert verbaast zich erover dat er nog steeds scholen zijn die afgekeurde programma’s gebruiken. Ook Daan Wienke, voorzitter van de commissie die namens het...
Het is de basisscholen goed duidelijk dat zij bepalend zijn bij het uitbrengen van het schooladvies. Een verwijzingsprotocol is hierbij belangrijk. De commissie Onderwijs van de AVS heeft de eerste ervaringen met schoolverwijzing met elkaar...
Een multidisciplinair team van onderzoekers gaat, onder leiding van prof. Dr. Chris Visscher (UMCG/RUG), de precieze relatie tussen bewegen en schoolprestaties uitdiepen. Hiervoor is een subsidie van het NRO van 425.000 euro beschikbaar. Hun...
Vrouwelijk onderwijsmanagers scoren op vrijwel alle leiderschapscompetenties significant hoger. De mannen overschatten zichzelf vaker dan vrouwen. Leidinggevenden in het primair onderwijs scoren hoger op effectiviteit en betrokkenheid dan...
Met verschillende maatregelen wil OCW bijdragen aan de vermindering van regeldruk in het onderwijs. Die regeldruk draagt bij aan hoge werkdruk en kan het werkplezier ondergraven. De rapportage ‘Aanpak regeldruk Onderwijs 2013-2014’ bevat...

Thema - Funderend onderwijs

Funderend onderwijs behelst de ontwikkeling van onze jeugd van 0 tot 18 en speelt zich af binnen verschillende contexten. Er zijn diverse onderwijssectoren en -typen bij betrokken, maar bijvoorbeeld ook het hele voor- en naschoolse gebeuren en jeugdzorg. De verschillen in onder andere wet- en regelgeving, bekostiging, didactiek, pedagogiek en cultuur kunnen leiden tot uiteenlopende knelpunten en barrières. Hoe creëer je toch zoveel mogelijk één geheel, met doorgaande (leer)lijnen? Wie neemt de regie en welke leiderschapscompetenties vergt dit? AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het vraagt om een stelseldiscussie. Die raakt ook aan de achterkant, waar verschillende ministeries en cao's belemmerend werken. Als we de brede ontwikkeling van kinderen mogelijk willen maken, moeten we daarnaar kijken.”

De thema-artikelen laten zien dat er al veel gebeurt om te komen tot een samenhangende sector funderend onderwijs. Zoals de vorming van integrale kindcentra, het uitwisselen van leraren in het primair en voortgezet onderwijs met gesloten beurzen, het volgen van vakken op verschillende niveaus in het vo en zelfs een geheel individuele leerroute zonder vakken, lessen en cijfers. “Wat we doen mag, er is niets illegaals aan”, zegt directeur Hiltje Rookmaker van de Leon van Gelder. Paul Rosenmöller van de VO-raad: “Er moeten nog dingen wettelijk worden geregeld, zoals dat leerlingen examen kunnen doen op meerdere niveaus, maar er is meer mogelijk dan je denkt.”

Dat de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs groot is, daarover is men het eens. Pedagogisch, didactisch: po en vo zijn verschillende werelden. Maar is dat erg? Horen drempels bij het leven of moeten we er alles aan doen om die kloof...
Het voortgezet onderwijs verandert. Talentontwikkeling is het credo, met onderwijs op maat als sleutel. “We zitten gevangen in een systeem dat niemand wil.” Eerst de feiten. Een kwart van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs...
De school van de toekomst is een vorm van een integraal kindcentrum, een IKC. Dat zegt twee derde van de schoolleiders in een peiling van de AVS. Over het hoe en waarom van een IKC, over wensen, kansen en barrières. Een verheugende...

Verder in dit nummer

Snipverkouden is hij, maar Paul Rosenmöller, sinds november 2013 voorzitter van de VO-raad, staat ons monter en energiek te woord. Hij wil meer vertrouwen zien: binnen scholen, en tussen primair en voortgezet onderwijs. En scholen moeten niet...
Na ‘Parijs’ is het onderwerp radicaliserende jongeren weer helemaal actueel. Volgens de Veiligheidsmonitor 2014 ziet 4 procent van de schoolleiders tekenen van religieus extremisme op school. Gemiddeld is er 0,1 incident per locatie....

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend houdt de leerlingen graag op een zo hoog...

Passend onderwijs

Scholen hebben een zorgplicht. Elke school en elk bevoegd gezag wil hier graag aan voldoen, maar hoe? Wat is de beste plek voor welke leerling? Inzicht in het aanbod en de kwaliteit van de ondersteuning van scholen is essentieel voor Passend...

Goed onderwijsbestuur

Het is alweer even geleden dat scholen bastions waren waarbij het voor ouders en andere partners moeilijk was om er binnen te dringen. Voor het onderwijs wordt het steeds belangrijker om te benoemen met welke stakeholders men te maken heeft en hoe...

Politieke column

In 2007 verschenen er berichten in de media dat de rekenvaardigheden van pabo-studenten onder de maat zou zijn. Veel eerstejaars studenten hadden moeite met de voorgeschotelde rekenopgaven. Ook bij leerlingen in het po en vo bleek het algemene...

Van de AVS

Ook dit jaar komt de AVS weer met een uitgave boordevol informatie. Op verzoek van zeer veel schoolleiders zit er weer een calendarium in. U miste vorig schooljaar massaal de zo bruikbare schoolleidersagenda van de AVS. De uitgave voor dagelijks...
Een nieuw boek over leidinggeven wordt op 20 maart aanstaande gelanceerd tijdens het AVS-congres ‘Leiden vanuit kracht’. Alle congresdeelnemers ontvangen een gratis exemplaar. De uitgave is tot stand gekomen door een samenwerking van...

Boekbespreking

Leren zichtbaar maken is de Nederlandse vertaling van Visible Learning for Teachers. Het stelt niet het onderwijzen centraal, maar het leren van de leerlingen en de impact van de leraar op datzelfde leren. Als we er vanuit gaan dat de schoolleider...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe kom je op bestuurs- en schoolniveau tot de keuze voor het overleg- of basismodel bij de uitwerking van de nieuwe CAO PO?

De AVS Helpdesk krijgt veel vragen over de uitwerking van de CAO PO 2014-2015 op bestuurs- en schoolniveau. Scholen krijgen daarmee de mogelijkheid om te werken met het overleg- of basismodel. Het besluit om over te gaan tot een model wordt door het bestuur als voorgenomen besluit voorgelegd aan de PGMR. Die heeft hierover instemmingsrecht. Het bestuur kan ook besluiten om beide modellen als mogelijkheid aan de scholen aan te bieden. De directeuren kunnen dan met het team en de PMR een keuze maken.

Het genomen besluit wordt vervolgens voorgelegd aan de PMR van iedere afzonderlijk school ressorterend onder de stichting. Het advies is om voordat een schoolleider het besluit van het bestuur (goedgekeurd door de PGMR) voorlegt aan de PMR, eerst draagvlak verkrijgt bij het team. Meer dan de helft van het team moet het met het besluit eens zijn. Als het team geen meerderheid heeft en de PMR is vervolgens wel voor instemming, kan het besluit om over te gaan naar het andere model nog niet doorgaan. Er is door de cao-partners voor deze constructie gekozen om zeker te zijn van draagvlak bij de teams van de scholen.

Als een bestuur besluit om niet over te gaan tot het overlegmodel maar het team en de PMR willen dat eigenlijk wel, dan luidt het advies om als PMR een ongevraagd advies aan het bestuur te geven met het verzoek om bijvoorbeeld als pilotschool wel met het overlegmodel te gaan werken. De ervaringen kunnen dan gebruikt worden bij de overwegingen om in het volgende jaar wel een voorgenomen besluit te nemen om over te stappen naar het overlegmodel.

Als er gekozen is voor het overlegmodel wordt na drie jaar geëvalueerd wat de ervaringen zijn.

Verschil
Het overlegmodel gaat niet meer uit van het maximum uren lestijd van 930 uur (zie CAO PO artikel 2.1 en 2.2). Scholen kunnen hierdoor meer op maat en vanuit de eigen specifiek context de inzet van het personeel in de werktijd organiseren. Dat is een uitvloeisel uit het veld, opgenomen in het Innovatieschrift dat als uitgangspunt is gehanteerd bij de onderhandelingen over de nieuwe cao. Dit was eerder ook al mogelijk in het basismodel. Het verschil is nu dat er bij het basismodel met schriftelijke instemming van de medewerker jaarlijks meer lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken dan 930 uur kan worden overeengekomen. Dit is niet mogelijk bij het eerste jaar van indiensttreding. Kortom: de keuze voor het overlegmodel geeft meer ruimte om als directeur in overleg met het team te komen tot een voor de eigen school zo optimaal mogelijke inzet van alle medewerkers. Jaarlijks bespreek de schoolleider met het team de inzet van het personeel, rekening houdend met de wensen van de individuele medewerker.

Noot: per 1 augustus 2019 komt het onderscheid tussen basismodel en overlegmodel te vervallen. In de CAO PO 2019 zal niet meer over een model gesproken worden, maar geldt als uitgangspunt: Met wederzijds goedvinden kan worden afgesproken dat de werknemer meer dan 940 uur lesgevende taken heeft, met inachtneming van de totale 1659 uur.

De fluctuatie zit hem in het feit dat leerlingen over een periode van 8 jaar minimaal 7520 uur les krijgen. Door de vakantiespreiding en de verschuiving daarvan over de regio’s in de verschillende jaren ontstaan lange en korte schooljaren. Dit aantal uren kan daarom per schooljaar variëren. Voor deeltijders geldt dit aantal uren naar rato.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.