Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 7 (2014-2015)

Kaderspel

De AVS is een organisatie voor leidinggevenden in het funderend onderwijs, zijnde het primair en voortgezet onderwijs. De dialoog over doorlopende lijnen in opvoeding en ontwikkeling wordt breed gevoerd, ook binnen de AVS.

Actueel

Voor een overzicht van de bedragen in het kader van de materiële instandhouding voor het primair onderwijs 2015 heeft het ministerie van OCW een brochure gepubliceerd. Deze brochure is een nadere uitwerking van de Regeling vaststelling...
Staatssecretaris Sander Dekker is tegen het plan om schoolbesturen het recht te geven op volledige doordecentralisatie van de huisvestingsverantwoordelijkheid. In een brief aan de Tweede Kamer geeft hij aan dat daaraan te veel risico’s kleven...
De onderhandelingen tussen de vakbonden en de PO-Raad over de inzet voor de CAO PO 2015–2016 zijn op 27 februari 2015 van start gegaan. Uitgangspunt is het invoeren van een beleidsarme cao.   De AVS is begin januari 2015 gestart met het...
Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) wil dat er een landelijk interventieteam komt dat gemeenten en scholen helpt die te maken hebben met radicaliserende moslimjongeren. Volgens burgemeester Aboutaleb en de directeur van COT...
Scholen blijven werken met afgekeurde antipestmethoden. Kinderombudsman Marc Dullaert verbaast zich erover dat er nog steeds scholen zijn die afgekeurde programma’s gebruiken. Ook Daan Wienke, voorzitter van de commissie die namens het...
Het is de basisscholen goed duidelijk dat zij bepalend zijn bij het uitbrengen van het schooladvies. Een verwijzingsprotocol is hierbij belangrijk. De commissie Onderwijs van de AVS heeft de eerste ervaringen met schoolverwijzing met elkaar...
Een multidisciplinair team van onderzoekers gaat, onder leiding van prof. Dr. Chris Visscher (UMCG/RUG), de precieze relatie tussen bewegen en schoolprestaties uitdiepen. Hiervoor is een subsidie van het NRO van 425.000 euro beschikbaar. Hun...
Vrouwelijk onderwijsmanagers scoren op vrijwel alle leiderschapscompetenties significant hoger. De mannen overschatten zichzelf vaker dan vrouwen. Leidinggevenden in het primair onderwijs scoren hoger op effectiviteit en betrokkenheid dan...
Met verschillende maatregelen wil OCW bijdragen aan de vermindering van regeldruk in het onderwijs. Die regeldruk draagt bij aan hoge werkdruk en kan het werkplezier ondergraven. De rapportage ‘Aanpak regeldruk Onderwijs 2013-2014’ bevat...

Thema - Funderend onderwijs

Funderend onderwijs behelst de ontwikkeling van onze jeugd van 0 tot 18 en speelt zich af binnen verschillende contexten. Er zijn diverse onderwijssectoren en -typen bij betrokken, maar bijvoorbeeld ook het hele voor- en naschoolse gebeuren en jeugdzorg. De verschillen in onder andere wet- en regelgeving, bekostiging, didactiek, pedagogiek en cultuur kunnen leiden tot uiteenlopende knelpunten en barrières. Hoe creëer je toch zoveel mogelijk één geheel, met doorgaande (leer)lijnen? Wie neemt de regie en welke leiderschapscompetenties vergt dit? AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het vraagt om een stelseldiscussie. Die raakt ook aan de achterkant, waar verschillende ministeries en cao's belemmerend werken. Als we de brede ontwikkeling van kinderen mogelijk willen maken, moeten we daarnaar kijken.”

De thema-artikelen laten zien dat er al veel gebeurt om te komen tot een samenhangende sector funderend onderwijs. Zoals de vorming van integrale kindcentra, het uitwisselen van leraren in het primair en voortgezet onderwijs met gesloten beurzen, het volgen van vakken op verschillende niveaus in het vo en zelfs een geheel individuele leerroute zonder vakken, lessen en cijfers. “Wat we doen mag, er is niets illegaals aan”, zegt directeur Hiltje Rookmaker van de Leon van Gelder. Paul Rosenmöller van de VO-raad: “Er moeten nog dingen wettelijk worden geregeld, zoals dat leerlingen examen kunnen doen op meerdere niveaus, maar er is meer mogelijk dan je denkt.”

Dat de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs groot is, daarover is men het eens. Pedagogisch, didactisch: po en vo zijn verschillende werelden. Maar is dat erg? Horen drempels bij het leven of moeten we er alles aan doen om die kloof...
Het voortgezet onderwijs verandert. Talentontwikkeling is het credo, met onderwijs op maat als sleutel. “We zitten gevangen in een systeem dat niemand wil.” Eerst de feiten. Een kwart van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs...
De school van de toekomst is een vorm van een integraal kindcentrum, een IKC. Dat zegt twee derde van de schoolleiders in een peiling van de AVS. Over het hoe en waarom van een IKC, over wensen, kansen en barrières. Een verheugende...

Verder in dit nummer

Snipverkouden is hij, maar Paul Rosenmöller, sinds november 2013 voorzitter van de VO-raad, staat ons monter en energiek te woord. Hij wil meer vertrouwen zien: binnen scholen, en tussen primair en voortgezet onderwijs. En scholen moeten niet...
Na ‘Parijs’ is het onderwerp radicaliserende jongeren weer helemaal actueel. Volgens de Veiligheidsmonitor 2014 ziet 4 procent van de schoolleiders tekenen van religieus extremisme op school. Gemiddeld is er 0,1 incident per locatie....

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend houdt de leerlingen graag op een zo hoog...

Passend onderwijs

Scholen hebben een zorgplicht. Elke school en elk bevoegd gezag wil hier graag aan voldoen, maar hoe? Wat is de beste plek voor welke leerling? Inzicht in het aanbod en de kwaliteit van de ondersteuning van scholen is essentieel voor Passend...

Goed onderwijsbestuur

Het is alweer even geleden dat scholen bastions waren waarbij het voor ouders en andere partners moeilijk was om er binnen te dringen. Voor het onderwijs wordt het steeds belangrijker om te benoemen met welke stakeholders men te maken heeft en hoe...

Politieke column

In 2007 verschenen er berichten in de media dat de rekenvaardigheden van pabo-studenten onder de maat zou zijn. Veel eerstejaars studenten hadden moeite met de voorgeschotelde rekenopgaven. Ook bij leerlingen in het po en vo bleek het algemene...

Van de AVS

Ook dit jaar komt de AVS weer met een uitgave boordevol informatie. Op verzoek van zeer veel schoolleiders zit er weer een calendarium in. U miste vorig schooljaar massaal de zo bruikbare schoolleidersagenda van de AVS. De uitgave voor dagelijks...
Een nieuw boek over leidinggeven wordt op 20 maart aanstaande gelanceerd tijdens het AVS-congres ‘Leiden vanuit kracht’. Alle congresdeelnemers ontvangen een gratis exemplaar. De uitgave is tot stand gekomen door een samenwerking van...

Boekbespreking

Leren zichtbaar maken is de Nederlandse vertaling van Visible Learning for Teachers. Het stelt niet het onderwijzen centraal, maar het leren van de leerlingen en de impact van de leraar op datzelfde leren. Als we er vanuit gaan dat de schoolleider...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.