Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 5 (2014-2015)

Kaderspel

Gezondheid is een groot thema in 2015. Fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociale, economische en maatschappelijke gezondheid, en natuurlijk de conditie van het gezonde verstand.

Actueel

“Een school is een verzamelplek, ik geloof niet in het moedwillig in brand steken van een school.” Dat zei AVS-voorzitter Petra van Haren in een uitzending van Editie NL op 2 januari, naar aanleiding van twee afgebrande basisscholen in...
De bezoldigingsmaxima van bestuurders in het onderwijs, de cultuursector en de media zijn per 1 januari 2015 verlaagd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verder verlagen van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector....
Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft nog steeds grote bezwaren tegen de plannen rondom de rekentoets, ondanks dat er verbeteringen gepland zijn. Het LAKS erkent dat het rekenniveau van de Nederlandse scholieren niet op pijl is, maar...
De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van schoolbesturen voor een - tijdelijke - functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten heeft inmiddels een baan gevonden. Dit zijn enkele...
Op 19 januari 2015 lanceert staatssecretaris Dekker acht regionale talentnetwerken en hun kwartiermakers. De talentnetwerken ondersteunen po- en vo-scholen bij het stimuleren en uitdagen van talentvolle leerlingen. De netwerken zijn bedoeld om...
Op zaterdag 21 maart 2015 vindt de tweede editie van TEDxYouth@Maastricht plaats. Een onafhankelijke conferentie voor jeugd van 10 tot 18 jaar om hen kennis te laten maken met ideeën en inspiratie te vinden. “Ideeën die het waard...
De veiligheid van kinderen en jongeren in Nederland moet beter. Nog te veel kinderen zijn slachtoffer van seksueel geweld, kindermishandeling, mensenhandel, kinderporno of pestgedrag. Ook het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gestegen. Dat...
Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd willen dat er meer aandacht komt voor het aanleren van gezond gedrag op school. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Hartstichting heeft laten uitvoeren onder 1.000 ouders.   De ondervraagde ouders...
Kinderen bewegen meer als er genoeg ruimte is om te spelen tijdens het speelkwartier. Besteed tijdens gymlessen aandacht aan spelletjes en sporten die leerlingen op het schoolplein kunnen doen. Stimuleer leerkrachten om kinderen aan te moedigen of...
Steeds meer scholen werken structureel en planmatig aan gezondheidsbevordering. Samen met het RIVM Centrum Gezond Leven bereikt de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) inmiddels een kwart van alle scholen. Daarnaast komt er...
Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet en speciaal onderwijs is het aantal (zeer) zwakke scholen de afgelopen vier jaar gedaald. Ten opzichte van een jaar eerder (2013) zette de daling in 2014 door in het vo en so. In het po bleef het...
Vanaf komend voorjaar zijn scholen voor speciaal onderwijs voor het betalen van zorg en onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen niet langer afhankelijk van diverse geldstromen. Voor 1 maart 2015 wordt de bekostiging voor deze EMB-...

Thema - De gezonde school

Elk nieuw jaar begint met goede voornemens, vooral op het gebied van gezondheid. Ook scholen worden zich steeds meer bewust van dit thema. Zo ondertekent de AVS binnenkort op de NOT het Nationaal preventieprogramma ‘Alles is gezondheid’, vanuit de gedachte dat schoolleiders en bestuurders samen met leerlingen, ouders, schoolteams en educatieve partners een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid op school en daarbuiten. De integrale Gezonde School-aanpak wijst scholen de weg in het woud van losse initiatieven en activiteiten.

Gezonde kinderen hebben een voorsprong van drie maanden in didactische leeftijd, blijkt uit onderzoek. Dit triggerde het Limburgse schoolbestuur Movare om te experimenteren met een gloednieuw onderwijsconcept, gericht op onder andere sporten en gezonde voeding. Tot grote vreugde van ‘beweegprofessor’ Erik Scherder, die de positieve invloed op het brein benadrukt. De Universiteit Maastricht onderzoekt wat het doet met de leerresultaten.

Aandacht voor gezondheid is niet alleen voor leerlingen belangrijk. Het Ds. Piersoncollege houdt medewerkers in balans door een gevarieerd aanbod, van mindfulness tot hardlopen. Leraren moeten immers het goede voorbeeld geven, ook op het gebied van roken, alcohol- en drugs. Vier gezonde schoolvoorbeelden – van groen schoolplein tot gezonde schoolkantine – gunnen ons een kijkje in de keuken. En gelukkig: “Af en toe een snack kan nog.”

Een gezond 2015!

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder roept op meer te bewegen op scholen. De positieve invloed van bewegen en ook gezonde voeding op leerprestaties en welbevinden is in verschillende onderzoeken aangetoond. In Limburg experimenteert men in het...
Scholen besteden op uiteenlopende manieren aandacht aan gezondheid. Van groen schoolplein tot rookvrije school, van bewegen tot binnenklimaat en van voeding tot het welbevinden van leerlingen én personeel. Een greep uit de gezonde voorbeelden...
Een anti-pestproject, extra gymlessen of gezonde snacks in de kantine. Scholen doen vaak al van alles om een gezonde leefstijl te stimuleren. De Gezonde School-aanpak helpt scholen om deze losse activiteiten te bundelen in structureel beleid....

Verder in dit nummer

Geert ten Dam, scheidend voorzitter van de Onderwijsraad, ziet de schoolleider als degene die van de school één geheel maakt en verbindingen legt met andere partijen. Door de visies van alle betrokkenen aaneen te smeden, ontstaat een...
Met de komst van Passend onderwijs is de verwachting dat steeds meer leerlingen zullen overstappen van speciaal basisonderwijs naar regulier voortgezet onderwijs. Ook kinderen met gedragsproblemen blijven langer in het regulier onderwijs. Hoe gaan...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De Taalschool van obs De Driepas in Echt slaagt erin de groeiende en zeer...

Passend onderwijs

Om onderwijs opbrengstgericht én passend te maken moeten we bij de realiteit beginnen. De leraar is het uitgangspunt. De mate waarin hij het onderwijs kan behappen, is bepalend voor elk succes. Het is de taak van de schoolleider om zijn...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Tjitske Siderius, woordvoerder Onderwijs voor de SP in de Tweede Kamer. Politici en beleidsmakers belijden het met de mond: meer...

Goed onderwijsbestuur

Goed onderwijsbestuur en de relatie met onderwijskwaliteit, de cruciale rol van de schoolleider; onderwerpen die in deze rubriek regelmatig aan de orde komen. In het Jaarwerkplan 2015 van de onderwijsinspectie is de kwaliteit van het onderwijs een...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

​Waar moet ik aan denken bij de veranderingen in de wet Passend onderwijs en de rol van de MR?

Het van kracht worden van de wet Passend onderwijs brengt ook veranderingen met zich mee in de medezeggenschap. Schoolleiders vervullen een cruciale rol bij het realiseren van Passend onderwijs en hebben daarmee ook een belangrijke taak bij het informeren van ouders en de medezeggenschapsraad. Hulp kan daarbij nodig zijn. Het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs biedt ondersteuning over de medezeggenschap binnen Passend onderwijs aan personeelsleden, medezeggenschapsraden, ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Directeuren en bestuurders kunnen bij het steunpunt terecht voor advies over het schoolondersteuningsprofiel, de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband.

Ondersteuning, informatie en advies van het steunpunt zijn in schooljaar 2014/2015 kosteloos beschikbaar. Dit aanbod wordt voor de AVS uitgevoerd door de adviseurs Ivon de Wilde, Jan Stuijver en Paul van Lent. Zij kunnen desgewenst in maatwerkbijeenkomsten (eventueel incompany) onder andere de specifieke rol van schoolleiders voor het voetlicht brengen.

Meer informatie? Mail naar adviesopmaat@avs.nl of bel de AVS Helpdesk voor concrete vragen. Zie ook www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.