Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 2 (2014-2015)

Kaderspel

De governance-ontwikkeling in het funderend onderwijs tekent zich de laatste jaren steeds duidelijker af.

Actueel

Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld. Deze nieuwe cao is een eerste stap op weg naar...
De nieuwe samenwerkingsverbanden Passend onderwijs blijven in elk geval tot 1 augustus 2016 vrijgesteld van btw bij de detachering van personeel. Dat hebben de ministeries van OCW en Financiën met elkaar afgesproken, meldt besturenorganisatie...
De Belastingdienst legt basisscholen honderdduizenden euro's naheffingen op voor de vergoeding die zij betalen aan vrijwillige overblijfouders, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Volgens de Belastingdienst is de tegemoetkoming die de...
Ondanks aandringen van de Tweede Kamer wil staatssecretaris Sander Dekker twee uur gymles op basisscholen niet wettelijk verplicht stellen. Er zijn in het sectorakkoord al harde afspraken gemaakt dat scholen hun leerlingen vanaf 2017 wekelijks...
De lestijd voor lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs zit gemiddeld op het gewenste niveau, blijkt uit een nulmeting van het Mulier Instituut onder 455 gymleraren en 343 schoolleiders. Het gewenste niveau komt neer op ongeveer twee...
De verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud aan schoolgebouwen wordt vanaf 1 januari 2015 overgeheveld van de gemeente naar het schoolbestuur. Om schoolbesturen inzicht te geven in de manieren waarop zij de kosten voor het buitenonderhoud van...
De Code Goed onderwijsbestuur in het vo heeft de afgelopen jaren geleid tot een professionelere inrichting van bestuur en toezicht. Wel zijn besturen weinig transparant over het naleven van de code en komt de scheiding tussen intern toezicht en...
Het consumentenprogramma Kassa besteedde op 27 september uitgebreid aandacht aan de schoolkosten in het voortgezet onderwijs. Ouders, staatssecretaris Sander Dekker, Stichting Leergeld, de Landelijke Ouderraad en de AVS zaten in de uitzending....
Van alle scholen in po, vo en mbo heeft 25 procent zich de afgelopen twee jaar ingezet om de gezondheid op school te verbeteren. Ruim 2.500 scholen maakten gebruik van ondersteuning van het programma #Jeugdimpuls. Dat blijkt uit een rapportage van...

Thema - (Be)sturen onder druk

Schoolleiders moeten steeds meer, maar hebben voor hun gevoel vaak juist minder te zeggen. Van onderwijsbestuurders wordt ook steeds meer verwacht, wat z’n weerslag heeft op hun verhouding met de schooldirecties. Welke wrijving bestaat er tussen deze managementlagen? Welke druk heerst er? Waar lopen ze tegenaan?

Edith Hooge, hoogleraar ‘Multi-level governance van onderwijsorganisaties’, vindt niet dat er sprake is van een dalende autonomie van schoolleiders, maar ziet wel hun functie veranderen. “Schoolbesturen nemen nu de verantwoordelijkheid die ze formeel al langer hadden.” In de praktijk zien we gelukkig ook genoeg voorbeelden van gezonde werkrelaties tussen bestuurders en schoolleiders, ongeacht de grootte van de onderwijsorganisatie en de taakverdeling. De gemene delers: korte lijntjes, vertrouwen, ruimte en accepteren dat je verantwoording af moet leggen.

Dat schoolleiders bij de AVS terecht kunnen voor (juridische) ondersteuning mag duidelijk zijn, maar deze belangenbehartiging geldt ook voor bestuurders vanuit hun rol als werknemer. Of het nu gaat om een onterechte ontslagprocedure of een conflict met een toezichthouder die de verkeerde pet opzet en een dwingende bestuurlijke rol op zich neemt. “Het is heel wat anders als het plotseling jezelf betreft.”

“Schoolleiders worden ‘gesandwicht’ tussen bestuur en zelfsturende teams”, zegt bijzonder hoogleraar Onderwijsbestuur Edith Hooge, die het beroep ziet veranderen. “Ze moeten minder krampachtig...
Staat de relatie bestuurder-schoolleider onder druk nu het onderwijs steeds meer wordt afgerekend op resultaten? Dat hoeft niet per se. Als scholen maar voldoende vrijheid krijgen om te bepalen hoe ze tot die resultaten komen. Ook van hun bestuur....
De AVS is er voor de (individuele) belangenbehartiging van alle leidinggevenden in het funderend onderwijs (po en vo). Dus óók voor bestuurders en bovenschools directeuren vanuit hun rol als werknemer van het bestuur of de Raad van...

Verder in dit nummer

‘Glanzende’ relaties tussen school en ouders doen leerlingen goed. De Glans-techniek betrekt ouders stap voor stap bij de schoolcarrière van hun kind. Acht scholen van Stichting Consent proberen de techniek uit. Twee...
Het onderwijs moet beter. Meer aandacht voor het uitdagen van leerlingen, voor alle leraren een persoonlijk opleidingsbudget en modernisering van het onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs. Dat staat in de Onderwijsbegroting 2015, die op...

Iedere maand

Boekbespreking

‘Gezag: de wetenschap van macht, gezag en leiderschap’ is een heel aardig boek over natuurlijk leiderschap en zeker niet het zoveelste over dit onderwerp. Auteurs Mark van Vugt en Max Wildschut hebben echt iets te vertellen vanuit een...

Passend onderwijs

Een aantal leden van de Commissie Onderwijs van de AVS bracht onlangs een bezoek aan de Professor van Gilseschool in Haarlem, een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking (cluster 2). Deze hanteert een drieledige...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Karin Straus, woordvoerder onderwijs voor de VVD in de Tweede Kamer. Verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Dit is het doel...

Van de AVS

De ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 is afgerond. Van de vele leden die hun stem hebben uitgebracht is 56 procent voor. Dit brengt de AVS in bij het eerstkomende overleg aan de cao-tafel. Zowel voor- als tegenstanders...
AVS-voorzitter Petra van Haren is een bezige bij, die veelvuldig te vinden is op de onderwijswerkvloer. Via de website van de AVS kunnen leden haar maandelijkse weblog lezen met haar visie op de gebeurtenissen in het funderend...
Wie zich buiten de grenzen wil laten inspireren, gaat met de AVS op reis! Op www.avs.nl/educatievereizen vindt u het volledige programma van het huidige schooljaar. Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met de AVS, Monique...
De AVS ondertekende op 15 september 2014 als eerste onderwijsorganisatie de samenwerkingsovereenkomst voor het project Versterking medezeggenschap. De andere ondertekenaars zijn: AOb, CNV Onderwijs, FvOv, PO-...

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Hoe maak je je leerlingen mediawijs? Met haar traject Moderne Media...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe zit het met de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO?

Iedere werknemer is zelf verantwoordelijk voor de eigen professionalisering. Hij of zij maakt jaarlijks afspraken met de leidinggevende over de eigen professionalisering. Deze afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan. In het onderhandelingsakkoord is opgenomen dat hiervoor tachtig uur op jaarbasis beschikbaar is. Werknemers krijgen (met uitzondering van schoolleiders) twee klokuren per werkweek (deeltijd naar rato) voor hun professionele ontwikkeling. Ook stelt de werkgever op schoolniveau (brinnummer) gemiddeld 500 euro per fte beschikbaar die de werknemer in staat stelt invulling te geven aan zijn/haar professionalisering. De bepalingen rondom de 10 procent deskundigheidsbevordering komen te vervallen.

Facilitering schoolleider
De in de CAO PO 2013 opgenomen faciliteiten blijven onverminderd van kracht. Een schoolleider heeft, naast de bestaande scholingsbudgetten, recht op een professionaliseringsbudget van 2.000 euro per jaar *. Dit budget wordt in overleg met de werkgever ingezet in de vorm van studieverlof en/of studiekostenvergoeding. Het budget kan ook worden besteed aan andere professionaliseringsactiviteiten. Het directielid kan het professionaliseringsbudget in overleg met de werkgever gedurende maximaal drie jaar sparen. Is het budget binnen vier jaar niet besteed, dan zal dit worden toegevoegd aan het algemene scholingsbudget. In het jaarlijkse functionerings- en/of beoordelingsgesprek worden de besteding van het scholingsbudget en de opgedane kennis en vaardigheden besproken. De schoolleider moet zich inschrijven in het Schoolleidersregister PO. Dit is in de CAO PO 2013 ook al zo bepaald (zie artikel 9.6b Schoolleidersregister lid 1). De werkgever faciliteert dit door de registratiekosten te vergoeden.

* met ingang van de CAO PO 2016 – 2017 is het bedrag verhoogd naar € 3.000.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.