Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 10 (2013-2014)

Kaderspel

Het is bijna zover. Over krap anderhalve maand gaat Passend onderwijs wettelijk van start. Een mooi moment om hier bij stil te staan. Een intensieve operatie, die naast bedreigingen en alle geleverde inspanningen vooral ook kansen biedt.

Actueel

Vrije school voor speciaal onderwijs de Lans in het Gelderse Brummen verloor vorig jaar buiten zijn schuld om bijna de helft van zijn leerlingen. Met als gevolg dat ook het aantal personeelsleden moest worden gehalveerd. In een Decentraal...
Uit de LAKS-monitor 2014, het landelijke tevredenheidsonderzoek onder 60.000 scholieren, blijkt dat 20 procent slecht te spreken is over de manier waarop hun leraar lesgeeft. De ontevredenheid van scholieren over hoe leraren hen weten te motiveren...
Het levert geen besparing op om het onderwijsgeld direct aan de scholen uit te keren. De kosten zouden zelfs hoger kunnen zijn dan nu het geval is. Dat stelt minister Bussemaker van OCW in een reeks antwoorden op Kamervragen. Vanuit de Tweede...
Om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarenkorps te garanderen in het primair en voortgezet onderwijs, moet de salariëring voor met name eerstegraads leraren marktconform worden. Ook is het noodzakelijk dat alle leraren, en in het bijzonder...
Leerlingen uit groep 5, 8 en het speciaal basisonderwijs (sbo) presteren iets beter op leesvaardigheid dan zes jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Cito. In de periode 2011-2012 zijn peilingen uitgevoerd naar het niveau van leesvaardigheid...
Schoolleiders leren in de praktijk minstens zoveel als via formele vormen van professionalisering. Informeel leren vindt vooral plaats wanneer schoolleiders werken aan het doorvoeren van verbeteringen en vernieuwingen in de school. Maar ook door te...
De zeventigjarige onderwijssocioloog Jaap Dronkers stopt na zeventien jaar met het maken van ranglijsten van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De hoeveelheid tijd en de stress door de kritiek in de (sociale) media speelden een rol bij...
‘Trots en noodzakelijke attitude in het onderwijs’ was het thema van het debat dat op 18 juni tijdens het afscheid van AVS-directeur Michiel Wigman werd gevoerd in Zeist. Het pittige debat volgde op een meer dan een uur durende levendige...
In het Algemeen Overleg (AO) over onderwijs en digitalisering van 11 juni benadrukten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker dat ze de verdere invoering van digitale leermiddelen in het onderwijs willen bevorderen. De VO-raad meldt dat OCW...
Leraren en leidinggevenden blijken nogal eens van opvatting te verschillen als het gaat om het gebruik van leermiddelen. Zo hebben leidinggevenden duidelijk een zonniger kijk op de toepassing van ict dan leraren. En terwijl leidinggevenden het...
Ook de Eerste Kamer wil af van het verplichte karakter van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Dat bleek al eerder uit een debat (10 juni). Staatssecretaris Dekker van OCW wist daarin de twijfelende PvdA over de streep te trekken...
Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet werk en zekerheid...
Vanaf schooljaar 2014/2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets beschikbaar. Behalve de centrale eindtoets, mogen...

Thema -

Veel scholen hebben moeite om opbrengstgericht werken effectief vorm te geven, blijkt uit het laatste Onderwijsverslag van de inspectie. Martin Vredeveld, oud-onderwijsadviseur en vanaf augustus opnieuw schoolleider, bepleit een ruimere...

Iedere maand

Aan schoolleiders worden hoge eisen gesteld. Het vak vergt veel. Hoe kun je energiek en effectief leidinggeven en leren? Het boek ‘Vitale schoolleider, vitaal schoolteam’ van Ron van der Vlist reikt daarvoor handvatten aan. Met maar...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Is er sprake van wijzigingen in de termijnen van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO)?

De regeling voor de bovenwettelijke uitkeringen is per 1 januari 2014 overgedragen aan de sociale partners (vakbonden en PO-Raad). In de verlengde CAO PO 2013 is de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) opgenomen in bijlage XVI. De juristen van de AVS krijgen bij het afsluiten van een vaststellingsof beëindigingsovereenkomst van sommige andere juristen van de tegenpartij te horen dat er haast gemaakt moet worden, omdat  de WOPO gaat veranderen. Vaak wordt daarbij de datum 1 juli 2014 genoemd.

Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe, moderne cao voor het primair onderwijs. Eventuele wijzigingen in de WOPO zijn nog niet in het geding als het gaat om de bovenwettelijke uitkeringen. Er wordt wel gekeken of eventuele reparatie tot de mogelijkheden behoort, voor wat betreft de duur tot de AOWgerechtigde leeftijd.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.