Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 7 (2013-2014)

Kaderspel

Jaarrede van scheidend AVS-voorzitter Ton Duif, uitgesproken tijdens het 19e AVS-congres ‘Leiders voor de toekomst’ op 14 maart 2014.

Maidenspeech van Petra van Haren, de nieuwe voorzitter van de AVS, uitgesproken tijdens het 19e AVS-congres ‘Leiders voor de toekomst’ op 14 maart 2014.

Actueel

De voorzitter en oprichter van de Algemene Vereniging Schoolleiders Ton Duif is met pensioen, Petra van Haren is sinds 15 maart voorzitter van de AVS. Van Haren (48) was de afgelopen tien jaar algemeen directeur/voorzitter van de Raad van...
De Tweede Kamer heeft in februari een motie aangenomen om basisscholen in het invoeringsjaar van de verplichte eindtoets voor taal en rekenen (2014/2015) de mogelijkheid te bieden een keuze te maken uit een ruimer aantal toetsen. Tijdens een...
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen binnenkort vakken op een hoger niveau volgen en het predicaat cum laude op hun diploma krijgen. Dat zijn enkele maatregelen van staatssecretaris Dekker van Onderwijs om excellente leerlingen meer...
De norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector wordt aangescherpt. Vanaf 2015 mogen topbestuurders in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan het salaris van een minister. Nu is dat nog 130 procent van het ministerssalaris...
De toegankelijkheid van het onderwijs staat onder druk doordat overgangen in het onderwijs niet soepel genoeg verlopen. Dat constateert de Onderwijsraad in het briefadvies ‘Overgangen in het onderwijs’ begin maart aan...
De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. De Vereniging Hogescholen wil daarom dat pabo’s mbo-studenten kunnen screenen bij aanmelding...
Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen straks bij een veroordeling worden gedwongen weer naar school te gaan om hun diploma te halen. Het kabinet stemde onlangs in met het wetsvoorstel maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel...
Groesbeek heeft de hulp van tekenaar Dick Bruna ingeschakeld om de omgeving rondom de basisscholen in de gemeente verkeersveilig te maken. In Groesbeek staan sinds kort attentiepalen die weggebruikers duidelijk maken dat zij een schoolomgeving...
In het kader van de Dag van de Leraar wordt ook dit jaar de verkiezing Leraar van het Jaar georganiseerd. Met deze verkiezing wil de Onderwijscoöperatie aandacht vragen voor het vakmanschap van vier individuele leraren en de beroepsgroep als...
De pilot ‘Startgroepen voor peuters’ loopt goed en de betrokkenen zijn positief, blijkt uit een tussenrapportage die staatssecretaris Dekker medio februari naar de Tweede Kamer stuurde. In 2015, als de proef eindigt, wordt meer bekend...
De Citotoetsuitslagen zijn bekend. Basisschoolleerlingen behaalden in 2014 gemiddeld een score van 535, een resultaat dat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Het best passende brugklastype bij deze score is gemengde/theoretische leerweg en havo...
Scholen kunnen zich tot en met 18 april aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat Excellente School 2014. Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs die excellent onderwijs bieden aan hun leerlingen en daarmee een...
Zo’n tweehonderd beginnende leraren in het primair onderwijs krijgen na hun opleiding de kans om werkervaring op te doen. De komende twee jaar nemen zij de lessen over van ervaren collega’s met de garantie op een vaste baan. Ervaren...
Hoewel het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs in het begin voortvarend verliep en constructief van aard was, kan na enkele verdiepingssessies gesteld worden dat het nu stroever verloopt. Het overleg is momenteel geschorst. Met...
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt gratis ondersteuning en advies op het gebied van medezeggenschap binnen Passend onderwijs. De komende periode zijn nieuwe diensten en producten te verwachten. Hieronder bevinden zich een...
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het scenariomodel geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Ook maakt het scenariomodel prognoses over de personele en materiële bekostiging van scholen en...
De open inschrijving voor het aanvragen van ondersteuning voor de inrichting van een gezond schoolplein is vanaf 12 maart gestart. Alle scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen via Gezondeschool.nl/...

Thema -

Na jaren van bijstellen en uitstellen is het op 1 augustus zover: de invoering van Passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden leggen momenteel de laatste hand aan de ondersteuningsplannen. De ondersteuningsplanraden van het samenwerkingsverband...
Het startpunt voor de decentralisatie van de jeugdzorg is de basisschool. In Enschede vinden ze dat heel normaal. “Tijdig signaleren gebeurt op school. En waar anders is het contact met ouders zo goed?”, zegt de wethouder. “De...
Techniek moet een prominentere plaats krijgen op de basisschool. Maar hoe realiseer je dat in een gewoon klaslokaal? In Veendam krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 techniekles op een onderbouw locatie van het voortgezet onderwijs. Vrijwilligers...

Iedere maand

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Leerlingen van STIP VSO Utrecht lopen sinds september stage bij de nabijgelegen...
Het zicht op pensioen roept veel vragen op, mede door de vele aangekondigde veranderingen en de overheid die langer doorwerken wil stimuleren. Bij de AVS Helpdesk komen hierover wekelijks meerdere vragen binnen van leidinggevenden in...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Mag een directeur ook zitting nemen in de medezeggenschapsraad of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad?

Geregeld krijgt de helpdesk van de AVS vragen over de medezeggenschap en de rol van schooldirecteuren hierin. Als u als directeur door het schoolbestuur gemandateerd bent om het gesprek namens het bestuur met de medezeggenschapsraad (MR) te voeren, kunt u géén lid zijn van de MR. U vervult dan namelijk een bestuurlijke rol. Voor lidmaatschap van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ligt dit anders. U bent in de rol van werknemer vrij om zitting te hebben in de GMR. Het moet in het managementstatuut dan wel duidelijk zijn dat u geen mandaat heeft van het schoolbestuur om met de GMR overleg te voeren namens het bestuur.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.