Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 5 (2013-2014)

Kaderspel

Op 11, 12 en 13 februari is het weer zover. Leerlingen van groep 8 mogen laten zien wat ze kunnen. Drie dagen gebogen over de eindtoets basisonderwijs. Briefjes op de deur met ‘Stilte, toets!’. Voor veel kinderen hangt er (te) veel van af.

Actueel

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de initiatiefwet Huis voor Klokkenluiders. Het parlement nam ook een amendement aan waarin nadrukkelijk geregeld wordt dat klokkenluiders pas bij het Huis terechtkunnen als ze eerst intern melding hebben gemaakt...
De toetscultuur in het basisonderwijs verdringt de kernvraag: waartoe leiden wij op? Dat stelt dr. Monique Leygraaf, lector Diversiteit & Kritisch burgerschap aan de Hogeschool iPabo. Tot en met groep 8 buigt een kind zich maar liefst over 72...
Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat voluit moet worden doorgegaan met de invoering van Passend onderwijs op 1 augustus 2014. De komende maanden moeten wel worden benut om Passend onderwijs goed te laten landen in de klas, aldus...
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds, hebben een sectorplan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingediend. Met meer mobiliteit in de...
Nederland telt eind dit jaar 1,52 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar. Dat zijn er 75.000 minder dan vijf jaar geleden. Voor de komende acht jaar wordt een daling met nog eens 96.000 kinderen verwacht. Het aantal leerlingen...
Twaalf Nederlandse basisscholen zullen in schooljaar 2014/2015 als proef volledig tweetalig onderwijs gaan aanbieden. Jonge leerlingen krijgen er vanaf de kleuterschool maximaal de helft van de onderwijstijd les in het Engels.   Leerlingen...
De nieuwe Landelijke Ouderraad is 1 januari 2014 van start gegaan. De LO Raad is spreekbuis voor alle ouders met schoolgaande kinderen, sinds het ministerie van OCW de subsidie voor de landelijke ouderorganisaties heeft ingetrokken. Kerntaak is...
Door de volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs per 1 januari 2014 zijn vanaf dan het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) en het Besluit ziekte en...
Op 18 december 2013 is een pensioenakkoord bereikt. Het kabinet blijft er van uitgaan dat ook met een lagere pensioenopbouw wel voldoende gespaard kan worden voor een goede pensioenvoorziening. Een korte samenvatting van de genomen besluiten: -...
Mytylschool Gabriël/KinderExpertiseCentrum Atlent in ’s-Hertogenbosch heeft de Scholenbouwprijs 2013 in de wacht gesleept. Kinderen met een beperking krijgen niet alleen onderwijs, maar ook integrale zorg in deze brede school voor...
Afspraken die duurzame inzetbaarheid raken, zijn veelal onder een andere noemer te vinden. Zoals: kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van leraren of behoud van leraren en schoolleiders. Dat constateert het Arbeidsmarktplatform PO in de ‘...
Ook dit jaar kunnen scholen in het basisonderwijs in Nederland en het Caribisch gebied weer deelnemen aan de Koningsspelen. Tot en met 31 januari kunnen basisscholen en gemeenten zich inschrijven voor de Koningsspelen 2014. Vorig jaar werden de...
Technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor de vorm en de inhoud van het onderwijs. Kennisnet heeft samen met onderzoeks- en adviesbureau Gartner negen relevante technologieën geïdentificeerd die voor het Nederlandse onderwijs het...
Het geven van instructie en feedback op maat staat hoog op de onderwijsagenda. Op steeds meer scholen gaat dit gepaard met een andere organisatie van de lessen, ondersteund door digitale leermiddelen als video-instructie en tablets, waarmee...
Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben de afgelopen maanden meer dan duizend aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Scholen konden kiezen voor gratis...
Zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, bouwen in de periode 2014-2016 een Gezond Schoolplein. De eerste tweeëntwintig scholen gaan vanaf januari 2014 aan de slag. De zeventig Gezonde...

Thema -

Duidelijkheid over de normjaartaak voor schoolleiders, een breder alternatief voor de BAPO-regeling en de bestuurders-cao integreren in de eerste volledige CAO PO. Tel daar bij op dat elke school in principe een directeur heeft en dat schoolleiders...
De huidige cao primair onderwijs is niet toekomstbestendig. Dat stelt Henk Strating, oprichter van HS arbeidsvoorwaarden, cao-advies en onderhandelingen. Door de cao aan te passen aan de eisen van deze tijd kunnen leerkrachten en schoolleiders zelf...
Scholen krimpen, schoolbesturen bezuinigen. Vaak heeft dat consequenties voor de functie van de schooldirecteur. Dus ook voor zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Schoolbesturen en schooldirecteuren worstelen er dikwijls mee. In tijden van krapte...
Geen kille controleur, maar een betrokken en bekwame vakvrouw, niet vies van goede raad. Dat concludeert Kader Primair na een dagje mee op pad met onderwijsinspecteur Carolien Groote Schaarsberg. Een spannende dag, omdat voor basisschool Aventurijn...

Iedere maand

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Arbeidsplaatsen voor startende leraren creëren, starters én zittende...
Bij het realiseren van Passend onderwijs is zorgplicht een kernbegrip. Een ander kernbegrip is ‘passend onderwijsarrangement’. Het gaat daarbij niet alleen om het vinden van de meest geschikte school voor een leerling, maar het biedt...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Joël Voordewind, woordvoerder Onderwijs namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Het Herfstakkoord heeft geleid tot fors...
De AVS Ledenraad sprak op 11 december 2013 over de verkiezing van een nieuwe bestuurder voor de AVS en over het benoemen van een nieuwe voorzitter, omdat Ton Duif in maart 2014 met pensioen gaat. De eerste vacature ontstond door het einde van de...
De AVS is op zoek naar nieuwe leden voor de Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid. De commissie denkt en praat mee over de ontwikkelingen op het gebied van de CAO PO en het personeelsbeleid. Per 1 januari 2014 zijn ook de primaire...
Voor de bijeenkomst van de Commissie Onderwijsbeleid eind november 2013 werd een aantal gastsprekers/experts/ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Vanuit hun eigen betrokkenheid en enthousiasme namen zij  weer andere collega-deskundigen mee, zodat...
  Weet u dat meer dan tachtig miljoen kinderen wereldwijd geen toegang hebben tot onderwijs en daardoor geen enkele kans in hun verdere leven? Miljoenen kinderen worden gedwongen tot kinderarbeid. Het World Education Forum (WEF) wil daar...
Scholen die functiedifferentiatie toepassen en nietnormfuncties ontwikkelen moeten deze functies sinds 1 augustus 2006 beschrijven en laten waarderen met FUWASYS-PO. De AVS beschikt over een erkende en gecertificeerde functiewaarderingsspecialist...
Andy Hargreaves en Michael Fullan schreven ‘Professional Capital’ in 2012. Het boek werd kort daarna door NTO-Effekt in het Nederlands vertaald. Een goede actie, omdat het een belangrijk en goed boek is dat – zoals de ondertitel...
Naar een nieuw perspectief Het komt helaas regelmatig voor dat directeuren in conflict raken met het bestuur en dat ontslag dreigt. Ondersteuning en een luisterend oor kunnen helpen om dat proces goed door te maken. Daarom start de AVS het...

Goed onderwijsbestuur

Professionalisering voor leraren en schoolleiders staat hoog op de agenda. Er zijn afspraken gemaakt over registratie en er zijn bekwaamheidseisen geformuleerd. Ook in het overleg over de nieuwe CAO PO is het een aandachtspunt. Om de...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wat is precies een vervangingspool en kan die op elk moment ingesteld worden?

Een vervangingspool kan op twee manieren worden opgezet:

a) door de werkgever zelf

of

b) via het Vervangingsfonds.

In het eerste geval, een vervangingspool voor eigen rekening, stelt de werkgever zelf de beleidsregels op, na instemming van de (P)GMR.
In het tweede geval kan de werkgever een vervangingspool aanvragen bij het Vervangingsfonds conform artikel 18 van het Reglement Vervangingsfonds.

Een vervangingspool via het Vervangingsfonds heeft pluspunten voor de werkgever:

• vaste vervangers in dienst;
• vervangers zijn meteen inzetbaar;
• de vervangingspool wordt volledig vergoed door het Vervangingsfonds, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

N.B.: Werknemers met zwangerschaps-, bevallings-, ouderschapsof ziekteverlof zijn niet benoembaar voor een vervangingspool of worden voor de duur van het verlof van de pool uitgezonderd.

Voor de werknemer heeft een vervangingspool via het Vervangingsfonds ook voordelen:

• mogelijk perspectief voor een aanstelling bij de werkgever;
• toch werk.

Een vervangingspool mag een bepaalde omvang hebben: 4 procent van de totale formatie met een uitloop naar 6 procent. Onder formatie wordt verstaan: alle personeelsleden, exclusief de vervangers.

Plichten
Personeel dat benoemd of aangesteld is in de vervangingspool moet voor minimaal 98 procent worden ingezet. Indien wordt gestreefd naar 6 procent van de totale formatie is er sprake van 100 procent inzet. Als werkgever is het mogelijk zelf het aantal fte’s bepalen. Bij een inzet voor vervanging die lager ligt, moet het bevoegd gezag een deel van de gedeclareerde kosten terugbetalen. Verantwoording en afweging: inzet van de vervangingspool wordt bijgehouden in een pooltool. Aan het einde van het schooljaar wordt gekeken of de inzet van 98 procent is behaald. Als dat niet zo is, moet de werkgever de gedeclareerde kosten terugbetalen: het verschil tussen 98 procent van de nettoloonkosten van de vervanger min de nettoloonkosten die gemoeid zijn met de feitelijke vervangingswerkzaamheden.

Samenwerking: een vervangingspool kan ook in samenwerking worden gevormd. Er wordt dan een verdeelsleutel losgelaten tussen de diverse werkgevers.

Het is niet op elk moment mogelijk om een vervangingspool in te stellen. Een vervangingspool moet worden aangevraagd bij het Vervangingsfonds via een vast formulier (jaarlijkse cyclus, waarbij uiterlijk op 1 juni de aanvraag dient te worden ingediend). Vooralsnog heeft het Vervangingsfonds aangegeven geen beperkingen te hebben in het aantal aanvragen. Vóór 1 juli ontvangt de aanvrager dan wel of geen goedkeuring. Een formeel verzoek kan de werkgever op dit moment niet neerleggen, omdat de datum van 1 juni is gepasseerd.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.