Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2013-2014)

Actueel

Dat scholen wel eens leerlingen weigeren is van alle tijden. “Het is juist een teken van sterkte dat scholen zeggen: voor deze leerling kan ik geen goed onderwijs verzorgen, we gaan voor dit kind een andere oplossing zoeken”. Dat zei AVS...
De dekkingsgraad is flink gestegen in het derde kwartaal. Op 30 september was deze 103,3 procent, terwijl de dekkingsgraad aan het eind van het tweede kwartaal nog 97 procent was. Eind 2013 moet de dekkingsgraad minstens 104,2 procent zijn, anders...
Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is vrijwel stabiel gebleven. In het speciaal onderwijs is dit percentage licht gestegen. Het ziekteverzuim bij het onderwijs ondersteunend personeel...
Het plan om de pensioenopbouw vanaf 2015 verder te verlagen wordt voorlopig niet uitgevoerd. Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt het kabinetsvoorstel niet. Vooral voor jongeren heeft het plan om de pensioenopbouw te versoberen grote...
Op www.hetkaninhetonderwijs.nl is onlangs de Functiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd. Het instrument helpt schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten inzicht te krijgen in hoe hun school ervoor staat met betrekking tot de functiemix...
De grootte van scholen heeft nauwelijks effect op de leerprestaties van leerlingen. Ook de invloed op bijvoorbeeld de sociale cohesie op school, betrokkenheid van leerlingen en leraren en ouderparticipatie is nauwelijks aantoonbaar. Wel aangetoond...
Toepassing van het in Finland ontwikkelde anti-pestprogramma KiVa vermindert pestklachten in Nederland met meer dan 50 procent. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek onder leiding van socioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG...
In Nederland wordt het beroep van leraar hoger gewaardeerd dan in enig ander Europees land, met uitzondering van Griekenland. Ook geven Nederlandse respondenten het eigen onderwijssysteem een redelijk hoog cijfer. In tegenstelling tot andere landen...
Basisscholen in Overijssel en Drenthe hebben relatief gezien de meeste directeuren van het hele land. In de provincie Overijssel zit 9,5 procent van al het personeel op de scholen in de directie; in Drenthe is dat nog net een fractie meer. Dat...
Vierentwintig scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gaan elkaar helpen hun werk nog professioneler te maken. In een interscolaire peer review gaan leraren van de verschillende scholen elkaars...
De bedragen van de personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2013/2014 zijn bijgesteld en de bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2013/2014 aangepast. In de regeling is artikel 38a met...
Eurocommissaris Vassiliou voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken wil meer aandacht voor mediawijsheid. Vassiliou kreeg tijdens de conferentie Dag van de Mediawijsheid medio oktober, samen met minister Jet Bussemaker een rondleiding...
In België kunnen vanaf dit schooljaar dove leerlingen op de basisschool ondersteuning krijgen van een gebarentaal- of schrijftolk. Voorheen werd er van uit gegaan dat leerlingen in het basisonderwijs te jong waren om gebarentaal voldoende...
Het Leermiddelenplein van SLO en het Wikiwijs-platform van Kennisnet en de Open Universiteit hebben de krachten gebundeld. Vanaf heden gaan beide websites samen verder onder de naam Wikiwijsleermiddelenplein. Op het onderwijsplatform www....
Om geschillen tussen ouders, school en samenwerkingsverbanden te voorkomen en op te lossen, hebben het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad een nieuwe website gelanceerd. Op de website staat informatie over de verschillende soorten...
Steeds minder gemeenten voeren beleid op het gebied van onderwijssegregatie, blijkt uit het onderzoek ‘Bestrijding van onderwijssegregatie in gemeenten’ van FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Het aantal gemeenten dat...
De sociale partners hebben een aantal wijzigingen aangebracht in de CAO PO 2013. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de errata bij de genoemde cao. Het betreft een aantal tekstuele aanpassingen en de bedragen voor het wettelijk minimumloon per 1...
Met de oprichting van het World Education Forum nemen onderwijsgevenden zelf het heft in handen om ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school gaan. Het forum zal druk uitoefenen op politici wereldwijd om scholen voor alle kinderen te bouwen....
De basisscholen die experimenteren met flexibele onderwijstijden zijn elk op hun eigen manier vernieuwend bezig. Wel vraagt het van de scholen extra inzet in financieel en organisatorisch opzicht. Dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede...
Tot uiterlijk 1 december kunnen schoolbesturen en scholen hun leerlinggegevens in BRON aanpassen. Het gaat om gegevens die worden gebruikt voor de teldatum 1 oktober. Wijzigingen die na 1 december worden aangebracht, tellen voortaan niet meer mee...
Brin-wijzigingen met ingangsdatum 1 januari 2014 verwerkt DUO nog dit jaar als schoolbesturen vóór 9 december 2013 een correct ingevuld Brin-mutatieformulier inzenden. Met dit formulier moet het bestuur de vereiste stukken,...

Thema -

Waarschijnlijk staat-ie in de top 5 ergste nachtmerries voor schoolleiders: je school belandt op het overzicht zeer zwakke scholen van de inspectie. Welke impact heeft dat op het team en de ouders? Vier schoolleiders – die ieder een zeer...
Veel scholen zien op tegen een bezoek van de onderwijsinspecteur. Waarom die angst? Is die terecht? Hoe kun je als schoolleider de druk wegnemen en goed beslagen ten ijs komen? “Een school moet zijn eigen inspecteur zijn.”
De herfstzon staat pal op de grote ramen van zijn werkkamer. Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs, heeft zijn colbert weggehangen en zit ontspannen aan tafel. “Wij formuleren de basiskwaliteit. Als die op orde is, begint het pas....

Verder in dit nummer

De binnenkort verplichte centrale eindtoets wordt door Cito samengesteld. Wel wordt de weg vrijgemaakt voor andere toetsaanbieders om te komen met een alternatieve eindtoets. De macht der gewoonte en de druk van buitenaf zal het voor scholen echter...
Eén keer met de klas naar een museum gaan, is nog geen cultuureducatie. Culturele instellingen worden geacht met scholen in gesprek te gaan over hun behoefte, zodat – liefst – een maatwerkaanbod ontstaat en de educatiefunctie...

Iedere maand

Het AVS-congres 2014 vindt plaats op 14 maart in het NBC te Nieuwegein. De titel van het congres is ‘Leiders voor de toekomst’. Het onderwijs gaat een nieuw tijdperk in van onder andere excellentie en talentontwikkeling. De toekomst...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Karin Straus, woordvoerder (primair) onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer.
Een pregnante vraag in alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs is op dit moment: wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van basisondersteuning? Zijn dat de afzonderlijke besturen of is dat het (bestuur van het) samenwerkingsverband? Beide...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De Rotterdamse Children’s Zone stoomt achterstandsleerlingen sinds vorig...
Dat scholen wel eens leerlingen weigeren is van alle tijden. “Het is juist een teken van sterkte dat scholen zeggen: voor deze leerling kan ik geen goed onderwijs verzorgen, we gaan voor dit kind een andere oplossing zoeken”, zei AVS-...
De eerste bijeenkomst van de Onderwijsbeleidscommissie van de AVS op 20 september werd opgeluisterd door vier nieuwe leden. Drie andere nieuwe leden schuiven bij de volgende bijeenkomst aan. Een mooie uitbreiding die aantoont dat er veel collega-...
Ron Bruijn bespreekt  ‘De mooiste weg’, een boek over leiderschap van Johan Spitteler en Reinoud Buijs, beiden verbonden aan de leiderschapsopleiding van het Centrum voor Nascholing. De ondertitel geeft de kern van het boek...

Goed onderwijsbestuur

Misstanden in de semipublieke sector, waaronder onderwijs, spelen meestal op het gebied van bestuur en toezicht houden. Dit leidde in mei 2013 tot het instellen van de commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.