Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 2 (2013-2014)

Kaderspel

De politieke barometer wijst uit dat er weinig draagvlak is onder directeuren en leraren met betrekking tot het pas afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord.

Actueel

In het Antwerpse onderwijs werken al 81 Nederlandse leraren, van wie veertig in het basisonderwijs en 41 in het voortgezet onderwijs. Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard. Onlangs kwam in het nieuws dat de stad Antwerpen actief leraren...
Amsterdam gaat alle peuters voor- en vroegschoolse educatie (vve) aanbieden, werd onlangs bekend. De gemeente ontwikkelt momenteel een plan om peuterspeelzalen, voorscholen en reguliere kinderopvang samen te voegen in één...
Van 16 september tot 5 oktober vond de Groene Voetstappenweek plaats. Deze actie maakt kinderen en ouders er bewust van dat te voet of op de fiets naar school gaan gezond en beter is voor het milieu. Sinds 2006 verzamelen...
Kinderen die regelmatig naar een kinderdagverblijf gaan, zijn beter in het aanpassen van hun communicatie aan het niveau van hun gesprekspartner dan kinderen die minder vaak gaan. Dit blijkt uit een studie van onderzoekers van de Radboud...
Leraren en schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs hebben geen vertrouwen in het Nationaal Onderwijsakkoord dat onlangs is gesloten tussen het kabinet en de Stichting van het Onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van DUO...
Samenwerkingsverbanden kunnen zich vanaf 1 oktober aanmelden voor een praktijktoets, die inzicht geeft in hoe ver ze staan in aanloop naar de start van Passend onderwijs. De praktijktoets houdt een spiegel voor en laat zien op welke punten het...
Leraren in het funderend onderwijs die onderzoek doen, richten dit onderzoek vooral op directe verbetering van de onderwijspraktijk of hun eigen professionalisering. Nog te weinig leveren zij een bijdrage aan de wetenschap, dat concludeert...
Onderhandelaars van de Centrales van Overheidspersoneel en de werkgevers bij onderwijs en overheid hebben medio september een akkoord bereikt over een aanpassing van de ABP-regeling. De overeengekomen veranderingen gaan vanaf volgend jaar in...
De technische problemen die basisschoolbesturen ondervinden bij de invoering van Basispoort zijn nog niet opgelost. De PO-Raad heeft daarom wederom overleg gehad met een delegatie van het bestuur van Basispoort, het portaal met digitaal lesmateriaal...
De professionalisering van leraren, de komst van een professioneel lerarenstatuut, de aanpak van de werkdruk en de flexibilisering van de urennorm in het voortgezet onderwijs vindt de AVS positieve afspraken in het Nationaal Onderwijsakkoord....
De professionele ruimte versterken lukt alleen als leerkrachten, schoolleiders en bestuurders zich daarvoor gezamenlijk – op school - inspannen. Dat concluderen onderzoekers uit het pilotproject ‘Professionele ruimte in het primair...
Uiterlijk 1 november 2013 moeten samenwerkingsverbanden Passend onderwijs zich laten registreren in het Basisregister Instellingen (BRIN) bij DUO. Een aantal samenwerkingsverbanden heeft dit inmiddels gedaan. De aanvragen voor registratie in BRIN...
Hoewel op veel plaatsen schoolzwemmen wordt afgeschaft door bezuinigingen, moeten scholen aandacht blijven besteden aan de zwemvaardigheid van kinderen. Dat zegt André de Jeu, directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten, in het Nederlands...
De afgelopen maanden hebben de onderwijsbonden en werkgeversorganisaties met veel mensen uit het primair onderwijs gebrainstormd en gediscussieerd over een nieuwe CAO PO. De uitkomsten van deze sessies zijn gebundeld in het Innovatieschrift ‘...
Gezonde leerlingen presteren beter. Een school kan hen stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Soms ontbreekt het scholen echter aan tijd en middelen om te werken aan een gezondere leefstijl. Vanaf 7 oktober...
Voortaan kunnen scholen gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Het prognosemodel voor onder andere leerlingenaantallen is verrijkt met nieuwe functionaliteiten en het gebruiksgemak is toegenomen. Het scenariomodel...

Thema -

‘Wij hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid’: het staat in bijna iedere schoolgids. Maar de praktijk is weerbarstig. Zowel school als ouders vinden het vaak moeilijk om goede invulling te geven aan ouderbetrokkenheid. Op sommige...
De subsidie aan de vier denominatieve ouderorganisaties stopt. Daarvoor in de plaats starten drie van hen volgend jaar een nieuwe centrale ouderorganisatie. Of zou het onderwijs de ouderorganisaties ook prima kunnen missen?
Ouders hebben als educatieve partner een positieve invloed op de leerontwikkeling van hun kind. Toch zetten scholen deze partner vaak nog te weinig in om de onderwijsresultaten te verbeteren, stelt adviseur Gerard van Uunen.

Iedere maand

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op Basisschool De Kleine Reus in Amsterdam werken kinderen met specifieke...
Alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs moeten op 1 november aanstaande formeel gevormd zijn. Dit betekent het eindpunt van strategisch-bestuurlijke activiteiten rond het samenvoegen van WSNS-verbanden, het vormen van nieuw besturen, statuten...
Ruud de Sain bespreekt 'Passie, energie, prestatie’ van Jessica van Wingerden en Bernadette van de Laak Bevlogen medewerkers werken met passie en energie en leveren betere prestaties. Een klassieke win-winsituatie. Het boek ‘Passie...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.