Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 1 (2013-2014)

Kaderspel

Op het moment dat ik dit Kaderspel schrijf, is het de laatste dag van de schoolvakantie in het midden van het land en is bijna iedereen weer volop bezig met het nieuwe schooljaar. Hopelijk bent u voldoende uitgerust.

Actueel

In het verlengde van de Regeling stimulering invoering Passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2 2012/2013 heeft de staatssecretaris van OCW besloten om ook voor het schooljaar 2013/2014 een aanvullende...
Veel Antwerpse scholen hebben vacatures voor leerkrachten. Maar omdat het aanbod schaars is, heeft de stad besloten om Nederlandse leerkrachten te zoeken die de grens willen oversteken, meldt de Volkskrant. Volgens de meest recente schattingen...
Het verstrekken van lessen in muziek, dans, drama en beeldende kunsten aan personen onder de 21 jaar wordt beschouwd als algemeen vormend onderwijs voor kinderen en jongeren en is daarom vrijgesteld van btw. Het maakt niet uit wie het onderwijs...
Vlak voor het zomerreces heeft een groot deel van de Tweede Kamer steun betuigd aan het behoud van een basis voor het Nederlands onderwijs in het buitenland. Een motie van Tweede Kamerleden Lucas (VVD) en Mohandis (PvdA) werd aangenomen. De motie...
Het onderwijs voor peuters en kleuters met een achterstand moet beter. Dat schrijft de onderwijsinspectie in een omvangrijk rapport eind augustus aan de Tweede Kamer. De onderwijsinspectie concludeert in het rapport ‘Eindrapport...
Het primair onderwijs in Nederland presteert bovengemiddeld, blijkt uit Education at a Glance 2013. In dit jaarlijkse rapport van de OESO wordt het Nederlandse onderwijs internationaal vergeleken met onderwijsstelsels in landen over de hele wereld....
"In veel huidige professionaliseringstrajecten van schoolleiders is vooral aandacht voor instrumentele vaardigheden en minder voor wezenlijke aspecten van het schoolleiderschap”, concludeert onderzoeker Daniëlle Verschuren in haar...
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat een steekproef uitvoeren onder scholen die niet hebben gereageerd op het verzoek de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen te inventariseren. Staatssecretaris Wilma Mansveld van...
Vanaf 1 augustus 2013 moet het ontwikkelingsperspectief zijn vastgesteld van elke leerling die een school bezoekt van het (voortgezet) speciaal onderwijs in een van de samenwerkingsverbanden die als pionier Passend Onderwijs al vanaf 1 augustus 2013...
Met het huidige tempo van nieuwbouw zou een schoolgebouw honderd jaar mee moeten gaan, maar daar zijn ze niet op ontworpen. Bij de schoolgebouwen, die gemiddeld 38 jaar oud zijn, staan kwaliteit en geschiktheid nu al onder druk.  Dit blijkt uit...
Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen die in armoede opgroeien. Dat kan door te investeren in hulp die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Dat staat in een advies van...
Acht schoolgebouwen zijn nog in de race voor de prestigieuze Scholenbouwprijs 2013 die het ministerie van OCW dit jaar voor de tiende keer organiseert. De jury bezoekt de acht projecten – geselecteerd uit 162 inzendingen - eind deze maand. Het...
De jaarlijkse Vier in balans monitor 2013 van Kennisnet laat zien dat ict een integraal onderdeel is van het Nederlandse onderwijs. Toch haalt het onderwijs nog onvoldoende rendement uit ict. Het verschil tussen gewenst en daadwerkelijk gebruik is...
Beginnende leraren zijn negatief over de manier waarop de lerarenopleiding hen heeft voorbereid op de inzet van ict bij het geven van onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek dat ITS in opdracht van Kennisnet uitvoerde onder pasafgestudeerden van pabo en...
Besturen van basisscholen ondervinden nog veel problemen bij het gebruik van Basispoort, een centrale aanbieder van digitaal lesmateriaal van verschillende schoolleveranciers en uitgeverijen. Sinds augustus 2013 bieden verschillende...

Thema -

In Nederland doen onderwijsteams enorm hun best het taalniveau van de leerlingen op peil te krijgen en te houden. Maar wat als je standaard te maken hebt met een leerlingpopulatie die van huis uit niet de taal spreekt waarin wel toetsen en examens...
Volgens staatssecretaris Sander Dekker is het zonde als leerlingen pas in groep 7, zoals nu vaak het geval is, een vreemde taal leren. Internationalisering is hot, maar ook een containerbegrip. Hoe ziet het eruit in de klas? Drie schoolleiders...
Een kwart van de scholen voor primair onderwijs doet aan uitwisselingen, vroeg vreemdetalenonderwijs en studiereizen. Het Europees Platform ondersteunt scholen bij beleid en activiteiten en verstrekt subsidies. Schoolbestuur Konot maakte hier...

Verder in dit nummer

Bij Kwintessens draait alles om de ontwikkeling van kinderen en scholen. De educatieve uitgever biedt ook diverse producten rond identiteit en professionalisering voor schoolleiders en ib’ers. AVS-leden kunnen gebruikmaken van een korting van...
Om het oplopende tekort aan goed geschoolde technici tegen te gaan, sloten de overheid, het onderwijs, de vakbonden en het bedrijfsleven afgelopen voorjaar het Techniekpact. Belangrijkste afspraak voor basisscholen is dat er in 2020 structureel...
Vanaf 1 augustus 2014 is het zover. Dan zijn scholen verplicht een passende plek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Twee voorlopers – waarvan voor een samenwerkingsverband dit schooljaar de zorgplicht al geldt...
Alle scholen moeten sinds 1 juli 2013 een stappenplan klaar hebben liggen voor het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode beschrijft in vijf stappen wat bijvoorbeeld een leerkracht moet doen bij vermoedens van...
De AVS Ledenraad heeft zeven vacatures, onder andere door het aflopen van zittingstermijnen. Zesentwintig leden hebben zich hiervoor, na een oproep in juni, beschikbaar gesteld. De ledenraad gaat over tot verkiezingen om uit deze kandidaten zeven...
Komend schooljaar organiseert de AVS weer culturele en thematische reizen met schoolbezoeken naar bestemmingen binnen en buiten Europa. Nieuw in het aanbod is een reis naar Curaçao, van 18 tot en met 26 januari 2014. Tijdens deze reis wordt...

Iedere maand

Prof. dr. Edith Hooge aanvaardde op 21 juni 2013 het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Multi-level governance van onderwijsorganisaties’ bij TiasNimbas Businessschool aan de Universiteit van Tilburg. Ter gelegenheid daarvan sprak zij een...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, woordvoerder (primair) onderwijs voor D66 in de Tweede Kamer.
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De intensieve samenwerking tussen De Berkenschool en kinderdagverblijf Dribbel in...
Hoe verloopt de toelating van een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte in het kader van Passend onderwijs? Kader Primair zet de aanmeldingsprocedures voor de diverse schooltypen op een rijtje.
Pieter Kuit bespreekt 'Verdraaide organisaties' van Wouter Hart Vanuit de dynamiek van de samenleving neigen wij naar een beheers- en maakbare systeemwereld. Te vaak dwalen we af van de bedoelde denkrichting, met als gevolg een illusie...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe moet je ouders na een echtscheiding informeren over de school en – de vorderingen van – hun kind? Kun je een kind van gescheiden ouders inschrijven met een handtekening van één van de ouders?

De AVS Helpdesk wordt regelmatig geraadpleegd over dit onderwerp, zeker in situaties waarin de omgang tussen beide ouders na de scheiding problematisch verloopt.
Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun (minderjarige) kind op school. Soms ontstaan problemen met de informatieverschaffing aan gescheiden ouders, met name als de niet met het gezag belaste ouder geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich daartegen verzet. Op grond van artikel 1: 377b van het Burgerlijk Wetboek moet de ouder die alleen met het gezag is belast de andere ouder op de hoogte stellen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind en dient zij/zij de andere ouder te raadplegen over te nemen beslissingen. De rechter kan deze bepaling buiten toepassing verklaren als het belang van het kind dat vereist.

Desondanks wordt in principe de niet met het gezag belaste ouder op zijn verzoek door de school waar het kind onderwijs volgt op de hoogte gesteld (artikel 1:377c BW). De school is niet verplicht die informatie te verschaffen, als deze informatie ook niet aan de met het gezag belaste ouder zou worden verschaft of aan de persoon bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, dan wel dat het belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet. Actief informeren is hier van belang, zoals bijvoorbeeld het uitnodigen voor ouderavonden en rapportgesprekken. Als de situatie dat vraagt afzonderlijk voor beide ouders.

Vooral als een van de ouders bezwaar maakt, zal een school soms een lastige beslissing moeten nemen en mogelijk ingeklemd raken tussen de ene ouder die de informatie wenst en de andere ouder die deze informatieverstrekking in strijd met het belang van het kind acht. Het is van groot belang dat de school een neutrale positie inneemt en geen ‘partij kiest’ voor een van beide ouders. De school maakt in de genoemde situatie een eigen afweging en kan niet bouwen op het oordeel van anderen. Als de school besluit om de gevraagde informatie te weigeren op grond van die eigen afweging, kan de rechter op verzoek van de niet met het gezag belaste ouder bepalen dat de informatie op een eventueel door de rechter te bepalen manier moet worden verstrekt. De rechter wijst een dergelijk verzoek tot informatie in ieder geval af als het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van de informatie.
Ook de interpretatie van belangrijke feiten en omstandigheden kan tot verschillen in opvatting leiden met (een van) de betrokken ouders. Het advies is om hier zorgvuldig mee om te gaan en vanuit de neutrale positie van de school actief en gedegen te informeren, tenzij dit niet in het belang van het betreffende kind/de betreffende leerling is. Ook hier maakt de school een eigen afweging.

In- en uitschrijven
Speciale aandacht is er ook voor het in- en uitschrijven: de school mag er vanuit gaan dat een ouder die zich meldt om een kind in te schrijven daartoe gemachtigd is, ook in de situatie van gescheiden ouders. Een handtekening van de tweede ouder met gezag is niet verplicht. De meest recente uitspraak van de Geschillencommissie hierover bevestigt dit (25 sept 2012, 105425). De commissie beveelt wel aan om op het inschrijvingsformulier de ruimte te scheppen voor het vermelden van de gegevens van beide ouders en van de manier waarop het gezag is geregeld. In geval van een scheiding dient de school deze informatie te achterhalen. Overigens is het uitschrijven van een leerling een reguliere administratieve handeling, waarvoor geen instemming of handtekening van een van de ouders noodzakelijk is. Hieraan voorafgegaan is immers de inschrijving aan de school.

Het verdient aanbeveling in de schoolgids te vermelden hoe de school in deze situaties handelt, liefst gebaseerd op bovenschools organisatiebeleid.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.