Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 9 (2012-2013)

Kaderspel

In 1993 kreeg ik de gelegenheid schoolleiders uit het primair onderwijs te verenigen binnen een nieuwe organisatie: de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Actueel

Er doen zich belangrijke verwachte effecten van de functiemix voor, maar er zijn ook knelpunten waar de meeste scholen nog geen antwoord op hebben. De kwantitatieve streefcijfers voor 2014 gaan waarschijnlijk niet gehaald gaan worden. Dat blijkt uit...
Uit recent promotieonderzoek van Sander Hoogendoorn (Amsterdam Center for Entrepreneurship – ACE) blijkt dat gemengde teams beter presteren dan teams die vooral bestaan uit mensen van hetzelfde geslacht. Hoogendoorn heeft in zijn onderzoek...
De provincie Friesland krijgt onder voorwaarden de bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het kabinet stuurde hiertoe begin mei een...
Kinderen die extra zorg nodig hebben moeten onderwijs op maat kunnen krijgen. Daarvoor pleit Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn onderzoek naar thuiszitters en het recht op onderwijs. De Kinderombudsman concludeert dat er in het onderwijs een...
De prestaties van leerlingen kunnen aanzienlijk verbeteren wanneer zij getraind en gestimuleerd worden om de juiste leerstrategieën in te zetten. Dit blijkt uit een NWO-studie van de Rijksuniversiteit Groningen. In het basis- en voortgezet...
Steeds meer dertigplussers in Vlaanderen kiezen voor de lerarenopleiding. In de afgelopen vier jaar is het aantal dertigers  dat zich aanmeldde voor de lerarenopleiding met 30 procent gestegen. Van deze groep slaagt echter 70 procent er niet in...
De Mytylschool Amsterdam, de Noteboomschool en Reade Revalidatie vormen sinds kort een nieuw expertisecentrum voor speciaal onderwijs en revalidatie in Amsterdam. Een concept waarbij openbaar speciaal onderwijs en medisch specialistische revalidatie...
Een school waarin docenten goed met elkaar samenwerken, is een school waarin docenten van elkaar leren. Dit blijkt uit NWO-onderzoek naar professionele leergemeenschappen van docenten. Hoogleraar Wilfried Admiraal van Universiteit Leiden...
Jonge leerlingen voelen zich prettiger op een school met een groen schoolplein dan op een school met een betegeld schoolplein. Kinderen uit groep 4 en 5 vinden school leuker, hebben meer vriendjes en geven aan minder gepest te worden dan hun...
Archipelschool Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg start bij voldoende aanmelding een deeltijd-kleutergroep voor hoogbegaafde leerlingen onder de naam SterQ! Na vier jaar te hebben gewerkt met hoogbegaafde leerlingen in de groepen 3 tot en met 8,...
Nederlandse scholen in het buitenland komen in grote problemen als ze geen subsidie meer krijgen van Nederland. Onderwijsminister Bussemaker ontving onlangs een brief hierover van vijftien scholen in Spanje, Portugal en Italië, schrijft de...
De inschrijftermijn van de stimuleringsregeling van het Arbeidsmarktplatform PO die scholen in staat stelt pas afgestudeerden van de (academische) pabo aan zich te binden, is verlengd. Er zijn inmiddels 41 aanvragen gehonoreerd, maar er is nog...
In een hoorzitting, georganiseerd door het ministerie van OCW, heeft de PO-Raad onlangs namens 155 schoolbesturen bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking van eindtoetsgegevens. Dat schrijft de sectororganisatie op haar website. De hoorzitting...

Thema -

Een goede schoolleider is resultaatgericht, heeft oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen, kent de behoeften van ouders en leerlingen en is vanzelfsprekend goed in communiceren. Maar vooral zien schoolleiders zichzelf als coach en inspirator.
Onderwijs geven is een mooi vak. En zeker ook het vak van schooldirecteur. Maar hoe ziet dit ‘metier’ er nu uit? In de tachtiger jaren verschoof de inhoud van het vak van hoofd der school naar schoolleider en kwam de naam schooldirecteur...
Vroeger genoot het ‘hoofd van de lagere school’ vaak een vanzelfsprekend maatschappelijk aanzien. Hoe staat het tegenwoordig met de beroepseer van de schoolleider?

Verder in dit nummer

Hoe kun je in groep 1 en 2 al aandacht besteden aan leren lezen zonder dat dit de prestatiedruk voor kleuters verhoogt? Uit onderzoek blijkt dat klankherkenning cruciaal is om goed en snel te leren lezen. Het Programma Fonemisch Bewustzijn springt...
Het overblijven op de basisschool scoort gemiddeld een ruime voldoende. Bijna 20 procent van de schoolleiders is echter ontevreden over de organisatie van de middagpauze en ziet de negatieve gevolgen hiervan terug in de klas. Dit blijkt uit...

Iedere maand

AVS-voorzitter Ton Duif pleitte eind april in diverse media voor een protocol voor het omgaan met dreigementen als het neerschieten van docenten en medeleerlingen zoals die periode op aan het adres van een vo-school in Leiden geuit werden. In Leiden...
De AVS Agenda 2013/2014 is onlangs verschenen. Vol met relevante (vak) informatie en uiteraard weer een jaarplanner waarin schoolvakanties en feestdagen tot en met januari 2015 zijn opgenomen. Alle leden hebben een gratis exemplaar ontvangen. Extra...
De AVS en CPS organiseren op 11 september aanstaande het 2e Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid in Amersfoort voor schoolleiders en -bestuurders po, vo en mbo. Iedere deelnemer mag een ouder gratis meenemen. Het congres geeft schoolleiders en...
De Onderwijsraad bracht medio april een advies uit met als belangrijk thema de maatschappelijke legitimiteit van schoolbesturen. Daaruit blijkt onder meer dat verdere professionalisering van schoolbestuurders nodig is met het oog op de toegenomen...
In juni organiseert het Schoolleidersregister PO vier regionale startbijeenkomsten onder de titel ‘Samenwerken aan kwaliteit in het primair onderwijs!’. De bijeenkomsten staan in het teken van de professionalisering van het beroep...
Het bekende zorgplan van het samenwerkingsverband wordt in het kader van Passend onderwijs vervangen door het regionaal ondersteuningsplan. Hierin beschrijft het nieuwe samenwerkingsverband hoe het Passend onderwijs voor elk kind gaat realiseren.
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Stichting Op Kop in Giethoorn heeft 110 geschoolde tso-vrijwilligers én een...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Jasper van Dijk, woordvoerder (primair) onderwijs in de Tweede Kamer voor de SP.
John G. de Leeuw bespreekt 'Slim!' van Theo Wildeboer ‘Slim!’ is een nieuw boek over managementtechnieken in de praktijk. In het boek worden door auteur Theo Wildeboer vijftig verschillende technieken uitgewerkt om een school te...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Per 1 augustus word ik ontslagen. Wat moet ik doen? Wat zijn mijn rechten en plichten?

WW
Uiterlijk binnen twee dagen nadat iemand werkloos is geworden moet hij of zij zich inschrijven bij het UWV via www.werk.nl  (met DigiD) en uiterlijk binnen een week moet hij/zij een WW-uitkering aanvragen bij deze instantie. Recht op WW ontstaat als:
• het ontslag niet verwijtbaar is;
• de medewerker voldoet aan de wekeneis (minstens 26 weken gewerkt in de afgelopen 36 weken);
• de medewerker voldoet aan de jareneis (minstens vier kalenderjaren gewerkt in de afgelopen vijf kalenderjaren).
Als de medewerker voldoet aan de wekeneis duurt de basisuitkering drie maanden.
Voldoet iemand ook aan de jareneis dan duurt de verlengde WW-uitkering even zoveel maanden als het arbeidsverleden, met een maximum van 38 maanden.

Pensioen
Tijdens WW en ASU (Aansluitende Uitkering) bouwt de medewerker gedeeltelijk pensioen op bij ABP (37,5 procent) tot hij of zij 62 jaar wordt (ook als de ASU doorloopt tot iemands 65e levensjaar). Het is mogelijk om meer pensioen op te bouwen (raadpleeg voor meer informatie ABP bijsparen).

Andere uitkeringen
Mensen werkzaam in het onderwijs maken ook aanspraak op een bovenwettelijke uitkering op grond van het Besluit Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling voor Onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO). Een aanvraag indienen hiervoor kan bij KPMG (www.wwplus.nl/aanvraag-uitkering) binnen drie maanden na de eerste WW-dag, mits de medewerker de UWV-beschikking heeft ontvangen.
Een medewerker kan aanspraak maken op een aanvullende uitkering gedurende de WW-uitkering. Het eerste jaar wordt aangevuld tot 78 procent van het laatstverdiende salaris, daarna tot 70 procent.
Daarnaast kan een medewerker aanspraak maken op loonsuppletie, als aansluitend aan het ontslag een baan is aanvaard tegen een lager dagloon.
Verder kan een medewerker aanspraak maken op een garantieuitkering. Als na ontslag uit het onderwijs een andere baan wordt aanvaard maar de medewerker wederom werkloos wordt, waarbij geen recht is op een bovenwettelijke uitkering, dan kan de eerder toegekende bovenwettelijke uitkering herleven.

Na afloop van de WW-uitkering kan iemand aanspraak maken op een Aansluitende Uitkering (ASU), als hij/zij op de eerste WW-dag minstens 40 jaar is en een diensttijd heeft van tenminste vijf jaar in het primair onderwijs. De uitkering bedraagt 70 procent van het dagloon van de oude baan tot een bepaald maximum.

Verplichtingen tijdens WW-uitkering
Iemand met een WW-uitkering moet minimaal één keer per week een sollicitatieactiviteit doen. Ook dient hij of zijn verplicht gebruik te maken van het outplacementtraject dat de werkgever aanbiedt of van re-integratiebegeleiding via het Participatiefond als hij/zij langer dan een jaar een WW-uitkering heeft.

Vrijstelling van sollicitatieplicht
In overleg met de ex-werkgever kan vrijstelling gegeven worden voor solliciteren bij:
• het volgen van opleiding mits die noodzakelijk is om werk te vinden;
• proefplaatsing om twee maanden met behoud van uitkering onbetaald werk te doen bij een eventuele nieuwe werkgever (ook toestemming van UWV nodig);
• de proef- of startperiode voor een eigen bedrijf. Het ondernemingsplan moet wel door de ex-werkgever of het UWV goedgekeurd zijn. Tijdens de startperiode is het zelfs mogelijk betalende klanten/opdrachtgevers te hebben, maar de uitkering wordt dan wel voor de duur van 26 weken met 29 procent verlaagd;
• mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Passend werk aanvaarden
Iemand met een WW-uitkering moet na zes maanden ook solliciteren naar banen met een lager opleidingsniveau, minder salaris en/ of grotere reisafstand. Na één jaar worden alle banen als passend beschouwd, zelfs als het salaris lager is dan de WW-uitkering. Ook een tijdelijke baan is passend werk (ook voor zeer korte tijd). Passende reistijd gedurende het eerste jaar werkloosheid bedraagt maximaal twee uur per dag; daarna gaat de reistijd omhoog naar maximaal drie uur per dag.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.