Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 8 (2012-2013)

Kaderspel

De kwaliteit van het onderwijs is in hoge mate afhankelijk van de professionals in de school: leerkrachten en schoolleiders.

Actueel

Staatssecretaris Dekker wil leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) met ingang van schooljaar 2015/2016 onderbrengen bij Passend onderwijs. De staatssecretaris denkt met deze maatregel de ondersteuning aan leerlingen effici...
Het kinderpardon dat op 1 februari 2013 van kracht is geworden, biedt asielkinderen die zonder zicht op een verblijfsvergunning ten minste vijf jaar in Nederland hebben verbleven (en hun gezinsleden) de mogelijkheid om gelegaliseerd te worden. De...
Er wordt ’bespottelijk’ veel gevraagd van kleuters op de basisschool. Daardoor groeit de kans dat ze psychische problemen ontwikkelen als faalangst, pesten en ADHD. Dat stelt de Werkgroep en Steungroep Kleuteronderwijs, een groep van zo...
Onlangs is de nieuwe landelijke arbitragecommissie samenwerkingsverbanden Passend onderwijs geïnstalleerd. De commissie kan geschillen tussen scholen en samenwerkingsverbanden Passend onderwijs beslechten. De nieuwe arbitragecommissie zal...
Pestgedrag in het primair onderwijs is intensiever geworden. Het aantal kinderen dat digitaal wordt gepest, is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek naar pesten door de School & Innovatie Groep....
Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs kunnen (financiële) steun krijgen voor gezamenlijk mobiliteitsbeleid. De invoering van de samenwerkingsverbanden heeft niet alleen organisatorische en financiële gevolgen maar ook personele...
In Het Onderwijs Café - een initiatief van de AVS, PO-Raad en VO-raad - op 10 april in het Haagse Dudok werden deskundigen, Kamerleden en onderwijsorganisaties het over een ding eens: pesten moet worden aangepakt. Maar hoe? Daarover...
Tot 26 april aanstaande kunnen schoolbesturen, schoolleiders, samenwerkingsverbanden, leraren, ouders, medezeggenschapsorganen, gemeenten, jeugdzorginstellingen en overige geïnteresseerden nog reageren op het concepttoezichtkader voor de...
In het sociaal akkoord is de nullijn voor de zorg en overheidspersoneel voorlopig verdwenen. In het akkoord wordt het bezuinigingspakket voor 2014, ter grootte van 4,3 miljard euro, opgeschort. Kabinet en sociale partners zijn het eens...
Ursie Lambrechts is benoemd tot bestuursvoorzitter van de begin dit jaar opgerichte organisatie Schoolleidersregister PO, de opvolger van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke...
Het Participatiefonds heeft het vernieuwde reglement voor het schooljaar 2013/2014 gepubliceerd. De opzet van het reglement is geheel aangepast om het indienen van vergoedingsverzoeken overzichtelijker te maken. Verder is duidelijker welke...
Het aantal schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs dat onder verscherpt financieel toezicht staat, groeit. Dat blijkt uit gegevens die de Onderwijsinspectie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft verstrekt aan de AOb...
Schoolleiders, leerkrachten, leerlingen en ouders worden opgeroepen om mee te denken over creatieve invalshoeken voor educatieve apps. Om de betrokkenen bij het onderwijs te stimuleren hun ideeën over goede educatieve apps met elkaar te...
Een op de drie 1-jarige kinderen speelt geregeld of vaak op een tablet. In 2012 was dit nog een op de acht. Bij de driejarigen is dit zelfs al meer dan de helft van de kinderen, blijkt uit onderzoek onder duizend ouders met kinderen tussen 0 en 7...
Kinderen die in het digitale tijdperk zijn opgegroeid zijn niet automatisch in staat technologieën goed in te zetten voor het leren. Ook de huidige generatie leraren in opleiding, met veel ervaring in het persoonlijk gebruik van ict, heeft niet...
Er is meer subsidie beschikbaar om mannen voor de klas te krijgen. Door een combinatie van twee regelingen gaat het nu in totaal om 26.000 euro per hij-instromer. Om meer mannen voor de klas te krijgen ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO...
Kinderen met gescheiden ouders scoren ruim twee punten lager op de Cito-eindtoets dan andere kinderen. Meisjes en jongens uit gezinnen met hogere inkomens scoorden hoger dan gemiddeld. Kinderen die wonen in een gezin met een stiefouder haalden in...

Thema -

Ict in de school: voor de ene schoolleider een verrijking, voor de ander een bron van zorg. Wat doe je met de leerkracht die vasthoudt aan klassikaal-met-boek-op-tafel? En hoe herken je een ict-bekwame schoolleider? (Tip: niét aan zijn hippe...
Tussen de tien en vijftien Steve Jobsscholen starten in augustus. Deze iPadscholen gaan onderwijs bieden met behulp van apps van Apple. Er zijn meer scholen die intensief gebruik maken van ict: de Sterrenschool werkt met Microsoft en de Cloudschool...

Verder in dit nummer

Je pensioen of FPU is bereikt of in zicht. En of je er nu wel of niet naar hebt uitgekeken: dat hoofdstuk wor dt afgesloten. Maar wat als je na je onderwijscarrière graag nog iets doet met al die opgebouwde vakkennis en -ervaring? Je...
Steeds meer schoolbesturen maken gebruik van uitzendvormen zoals payrolling, waarbij sommige werknemers bij een bedrijf op de loonlijst staan. Er zijn zelfs besturen die zelf payrollcontracten verzorgen. Mits tijdelijk, en er netjes volgens de...
Voor elke leerling in het basisonderwijs wordt de eindtoets verplicht. Dankzij een concessie aan de Kamer wordt het schooladvies wel leidend. Kader Primair sprak met scholen die al sinds jaar en dag zonder eindtoets werken. Wat vinden zij van deze...
De Koningsspelen; voor veel basisscholen kwam het verzoek van het Nationaal Comité Inhuldiging om ter ere van de kroning van Willem-Alexander massaal te gaan sporten met basisschoolleerlingen als een verrassing. Toch hebben veel scholen er de...

Iedere maand

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Michel Rog, woordvoerder (primair) onderwijs in de Tweede Kamer voor het CDA.
Auteurs Thomas Blekman en Rosemarie Konijnenburg laten in ‘Orkestratie van effectuation’ zien dat werknemers in deze tijden van crisis en krimp de merkambassadeurs van de organisatie zijn. Dit kunnen organisaties bereiken door eerst het...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Slimme kinderen krijgen vaak wel ‘pluslessen’, maar te weinig gerichte...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wanneer plaats je een medewerker in het risicodragend deel van de formatie (rddf )?

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen ontslag- en werkgelegenheidsbeleid.

Ontslagbeleid
Als bij het opstellen van het (bestuurs)formatieplan voor het volgend schooljaar op grond van het aantal leerlingen geconstateerd wordt dat er niet voldoende formatieve ruimte beschikbaar is, dan moet in het (bestuurs)formatieplan worden aangegeven hoeveel formatie in het rddf wordt geplaatst. Het betreft dan de formatie, niet de personen.

Omdat in de CAO-PO 2013 is bepaald, dat het (bestuurs)formatieplan vóór 1 mei aan de geleding personeel van de (G)MR moet worden voorgelegd, dient op deze datum bekend te zijn hoeveel formatie in de rddf wordt geplaatst.

Vóór de ingangsdatum van de zomervakantiemoet het personeelslid schriftelijk en aangetekend op de hoogte gesteld worden dat hij/zij in het rddf is geplaatst gedurende het volgende schooljaar. Het rddf kan alleen de gehele formatieplaats omvatten. Plaatsing in het rddf gebeurt op basis van de diensttijd en de eventuele geldende afvloeiingsregeling en -protocollen van 31 juli 2006 of eerder. Verder is Bijlage III van de CAO-PO van toepassing. Werkgelegenheidsbeleid

Als het bestuur werkgelegenheidsbeleid voert, dan geldt een werkgelegenheidsgarantie van twee jaar. Als de werkgelegenheid niet meer te garanderen is, dan moet het bestuur Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) voeren. In overleg met de vakcentrales wordt dan gekeken welke maatregelen te treffen zijn.

Bij de gedwongen fase is rddf-plaatsing aan de orde. De CAO-PO schrijft in Bijlage III voor dat ontslag in verband met de opheffing van de betrekking niet eerder kan plaatsvinden dan nadat de functie – en de daarin benoemde of aangestelde werknemer – gedurende een heel schooljaar in het rddf is geplaatst. Er wordt in deze bijlage geen onderscheid gemaakt tussen ontslag- en werkgelegenheidsbeleid en de bepaling is voor beide situaties geldend.

Binnen het DGO wordt bepaald welke functies in het rddf geplaatst gaan worden en welke criteria hierbij gelden.

NB: er is verwarring ontstaan over het feit dat de tekst van artikel 2.8 van de CAO-PO 2009 is toegevoegd aan artikel 10.4, lid 6, van de CAO-PO 2013. De toevoeging betreft echter alleen een praktische, en geen inhoudelijke wijziging.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.