Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 4 (2012-2013)

Kaderspel

Onlangs viel mij de eer te beurt op te treden in een online videoprogramma van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD/ OESO) over de verschillende onderwijssystemen in de wereld.

Actueel

De gemiddelde groep in het Nederlandse basisonderwijs telt 22,8 leerlingen. Staatssecretaris van OCW Sander Dekker zet hiermee het eerder door de Algemene Onderwijsbond genoemde aantal van 26 leerlingen naar eigen zeggen ‘in perspectief...
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aedes, MOgroep, PO-Raad en de Brancheorganisatie kinderopvang hebben een position paper ondertekend om de kwaliteit van vastgoed, zoals scholen, buurthuizen en sportaccommodaties, te verbeteren en effici...
De AVS vertegenwoordigt naast  5.500 schoolleiders ook 700 bovenschoolse directeuren en bestuurders . De AVS vindt dat zij recht hebben op een goede cao en salarisschalen die tegemoet komen aan de toenemende complexiteit van de...
De Eerste Kamer heeft medio november unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor het aan banden leggen van topinkomens in de publieke en semipublieke sector. Het wetsvoorstel normeert dan wel maximeert de inkomens van topfuncties in de publieke...
Een derde van de schoolleiders in het basisonderwijs in Rotterdam ziet dat leerlingen aantoonbare hogere resultaten behalen als gevolg van verbeterde ouderbetrokkenheid. Dat blijkt het ITS-onderzoek ‘Beter presteren in Rotterdam: school en...
Het Vlaamse onderwijs telt steeds meer vrouwelijke directeuren, vooral in het primair onderwijs. Uit het jaarverslag 2011 van het Agentschap van Onderwijsdiensten (AgODi) blijkt dat van de 669 nieuwe directeuren die in 2011 begonnen in het onderwijs...
De Besturenraad heeft onder gemeenten een enquête gehouden naar de kosten van leerlingenvervoer naar scholen van een bepaalde godsdienstige richting of levensbeschouwing. Daaruit blijkt dat deze kosten ruim 4 procent van de totale kosten voor...
Minister Bussemaker van OCW stelt 167 miljoen euro beschikbaar voor excellente, wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s. Zes onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen geld om de komende tien...
Het regeerakkoord straalt geen visie uit, vinden de deelnemers aan het onderwijscafé op 14 november, een initiatief van de AVS, PO-Raad en VO-raad. Het is mooi dat het kabinet wil investeren in kwaliteit, maar de nullijn voor de...
Penta Primair, een stichting voor christelijk primair onderwijs in Grootegast (Groningen) met 25 scholen, ontving een onderscheiding voor het beste jaarverslag 2011 van het primair onderwijs in Nederland. Ook vorig jaar kwam Penta Primair als...
Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de sectororganisaties en vakbonden, waaronder de AVS, een landelijk conceptkader opgesteld voor de personele gevolgen van de invoering van de wet Passend onderwijs. Het principeakkoord moet er voor...
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil een gezamenlijke aanpak van agressie en geweld in het onderwijs. Hierover gaat de staatssecretaris op korte termijn in gesprek met werkgeversorganisaties en vakbonden. Dekker reageert hiermee op...
Om te voorkomen dat leerlingen door de leeftijdsscheiding tussen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs thuis komen te zitten of lang(er) moeten reizen omdat ze op een andere school moeten worden ingeschreven, kunnen scholen een...
Voor een onderzoek naar succesfactoren voor opbrengstgericht werken in groep 1 en 2 is School aan Zet op zoek naar basisscholen die hieraan willen meewerken. Oberon heeft opdracht gekregen dit praktijkonderzoek uit te voeren omdat ook in de...
De mogelijkheden van ict in het onderwijs kunnen nog veel beter benut worden. Dit blijkt uit de ‘Vier in balans monitor 2012’, die expertisecentrum Kennisnet onlangs presenteerde tijdens Dé Onderwijsdagen. Het overgrote deel van...
Schoolleiders in Noorwegen vinden het een grote uitdaging digitale middelen op school te implementeren. Een grote oorzaak hiervoor zijn de krappe budgetten. Dit blijkt uit Noors onderzoek naar het gebruik van digitale middelen in het primair en...
Bijna 80 procent van de (G)MR-leden ervaart woelige tijden en  tweederde heeft te maken met krimp van leerlingen. Dat blijkt uit een peiling tijdens het WMS-congres 'Verder op weg met de WMS' op 21 november, waar driehonderd MR-...
Het kan voorkomen dat twee fuserende scholen nog voordat de fusie een feit is, stappen willen zetten om de overgang naar de nieuwe fusieschool te vergemakkelijken. Het gaat hierbij om het samenvoegen van de kleutergroepen van beide scholen. Het...
Volgens staatssecretaris van OCW Sander Dekker is er bij de invoering van een tweede, eenvoudigere Cito-toets voor leerlingen “geen sprake van preselectie of mogelijke onder- of overadvisering, maar van toetsing op maat”. Dit antwoordt...

Thema -

Anno 2012 wordt er nogal wat van een schoolleider gevraagd. Hij of zij moet een mensenmens zijn, en tegelijkertijd de organisatiedoelstellingen in het oog houden. En daarnaast zorgen dat de teamleden zich individueel kunnen ontwikkelen op een manier...
Schoolleiders hebben met steeds meer belanghebbenden in en om de school te maken. Volgens het promotieonderzoek van Bas de Wit, beleidsadviseur bij de VO-raad, zorgt dit krachtenveld met enige regel maat voor loyaliteitsconfl icten bij leiding...
Zelf ervaren en in actie komen zijn sleutelbegrippen in cursussen voor de hedendaagse leidinggevende. Moderne trainingen gaan gepaard met rollenspelen met acteurs, games, verrassende locaties en e-learning met apps. Vaak is het ook een combinatie...
De beste kwaliteit van onderwijs door sterk en visionair leiderschap, dat is waar de AVS zich voor inzet. Door mee te denken en praten over het beste onderwijsbeleid, door de belangen van schoolleiders te behartigen en door hen een levenslange...

Verder in dit nummer

Het nieuwe kabinet heeft voor het onderwijs hoge ambities, blijkt uit het regeerakkoord. “We willen tot de top vijf van de wereld gaan horen”, schrijft de coalitie in de onderwijsparagraaf. Maar intussen blijft het onderwijspersoneel op...
Dr. Brent Davies – een van de sprekers op het AVS-congres in maart 2013 – legt uit waarom hij zijn hele beroepsleven heeft gewijd aan educatief leiderschap: ‘‘Als je de manier kunt veranderen waarop schoolleiders denken en...
Het aanpassen van de schooltijden stemt over het algemeen tot tevredenheid bij de betrokkenen, blijkt uit recente onderzoeken. Het effect op de resultaten is nog niet gemeten, maar lijkt ook positief en zeker is dat ze in elk geval niet achteruit...
‘We hebben scholen ontworpen in de 19e eeuw, leerkrachten en schoolleiders zijn gevormd en opgegroeid in de 20e eeuw, en zij geven les aan kinderen die leven in de 21e eeuw. Hoe kunnen we hen voorbereiden op een maatschappij waarvan niemand...

Iedere maand

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Schoolbestuur COG Drenthe organiseert scholing voor onderwijspersoneel in een niet...
Samenwerking jeugd-ggz, onderwijs en gemeenten Nu de wet Passend onderwijs defi nitief van kracht is en de regie voor jeugdzorg vanaf 2015 bij de gemeenten ligt, wordt naar onderlinge samenhang gezocht. Hiertoe is vorig jaar, in samenwerking met...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Mohammed Mohandis, woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer voor de PvdA. Als nieuw Kamerlid ben ik blij dat ik de eer heb...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe moet ik als leidinggevende handelen als ouders het bij een echtscheiding niet eens zijn over de schoolkeuze voor hun kind(eren)?

Wekelijks komen er bij de AVS Helpdesk vragen binnen over hoe een schoolleider moet handelen als ouders het na een echtscheiding niet met elkaar eens zijn over plaatsing van hun kind op een bepaalde school. De vraag doet zich met name voor als ouders ver uit elkaar gaan wonen. Als een ouder het kind van de ene school haalt en op een andere school inschrijft, kan het gebeuren dat de andere ouder een advocaat inschakelt. Deze komt dan schriftelijk en aangetekend met de mededeling dat de inschrijving niet is toegestaan.
Het advies is om het bestuur een beleid te laten opstellen met betrekking tot toelating van leerlingen, waarin gevraagd wordt om de handtekening van beide ouders. Dit beleid dient te worden opgenomen in de schoolgids. Wordt niet aan deze eis voldaan, dan wordt het kind niet toegelaten. Als door het bestuur (nog) geen beleid is opgesteld, dan luidt het advies om de ouders via hun advocaten te laten regelen waar het kind geplaatst wordt. De schoolleider moet ervoor waken dat hij of zij een partij wordt binnen deze discussie. Met het tonen van een overeenkomst kan het kind geplaatst worden. Sinds de invoering van BRON hoeft bij het inschrijven van een leerling niet meer gewacht te worden op de uitschrijving bij een andere school.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.