Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 2 (2012-2013)

Kaderspel

Het is weer formatietijd. En terwijl ik dit schrijf (27 september, red.) lijkt alles voorspoedig te verlopen. Voor de AVS tijd om via haar eigen kanalen te proberen de formatie te beïnvloeden, zodat de juiste afspraken worden gemaakt.

Actueel

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en BizWorld, uitgever van een lesprogramma over ondernemen, hebben in tegenstelling tot eerder onderzoek positieve effecten gevonden van het gebruik van een dergelijk lesprogramma op de ontwikkeling van...
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs een pakket aan maatregelen gepresenteerd om het onnodig korten van pensioenen en het onnodig stijgen van de premies te beperken. Pensioenfonds ABP ziet een aantal positieve...
Het gebruik van open in verhouding tot gesloten digitaal leermateriaal door leerkrachten is in evenwicht, blijkt uit het jaarlijks Wikiwijs-onderzoek naar het gebruiken, maken en delen van (digitaal) leermateriaal.Met open leermateriaal wordt...
De gegevens op de website www.functiemix.minocw.nl zijn in september 2012 geactualiseerd en betreffen de ontwikkeling van oktober 2006 tot en met maart 2012.In het convenant Leerkracht van Nederland zijn eerder door de minister van OCW, de...
Nederlandse leerkrachten die deelnemen aan Edukans Werelddocent hebben door hun ervaringen met collega’s in ontwikkelingslanden een beter inlevingsvermogen, kunnen beter samenwerken en zijn meer in staat tot zelfrefl ectie. Dat blijkt uit...
Directeur en AVS-lid Mathieu Bootsveld van sbo-school Facet in Zwolle heeft de zilveren Schoolleider van het Jaar-Pluim gewonnen, een initiatief van Onderwijsbureau Meppel om alle schoolleiders in het zonnetje te zetten. De feestelijke uitreiking...
Een snelle instroom van hoger opgeleide mannen met een diversiteit aan vooropleidingen en werkervaringen kan als een verrijking worden gezien voor de basisschool. Daarom stelt het Arbeidsmarktplatform PO 350.000 euro beschikbaar voor de instroom van...
De provincie Friesland krijgt onder voorwaarden de bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Daarvoor is wel vooraf instemming nodig van de minister...
De landelijke lancering van het vignet Gezonde School vond afgelopen september plaats op de Anne Frankschool in Den Haag. Demissionair Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf het startsein in aanwezigheid van Olympisch kampioen...
Er komt vanaf 1 december 2012 een Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Dat maakten minister Van Bijsterveldt en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), eerder bekend. Het regieorgaan bundelt...
De Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, Ruimte-OK, is vanaf 1 oktober 2012 een feit. De onafhankelijke stichting helpt scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, kinderopvangorganisaties en gemeenten om meer grip op...
Om er voor te zorgen dat kinderen naar school gaan en niet ongeoorloofd wegblijven, hebben de basisscholen in Nijmegen en de gemeente nieuwe maatregelen afgesproken. Met het ‘verzuimprotocol’ werken scholen en gemeente samen aan het...
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie introduceert het doen van aangifte ‘onder nummer’ voor slachtoffers van geweld tegen personeel met een publieke taak, waaronder onderwijspersoneel. Hiermee hoeven slachtoffers en getuigen...
Risicoleerlingen, zoals leerlingen met een lage sociaaleconomische status, kinderen met leerproblemen en jongens, profiteren meer dan andere kinderen van een goede relatie met hun leerkracht. Deze relatie is echter niet altijd even goed, concludeert...
Uit tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes blijkt dat steeds meer leerlingen thuis met hun ouders over school praten en dat ouders steeds vaker helpen bij huiswerk. In 2006 gaf 35,8 procent van de leerlingen aan thuis vaak over school te...
De instroom van studenten aan de lerarenopleiding voor basisonderwijs zal de aankomende jaren toenemen. Dit blijkt uit de Referentieramingen 2012 van het ministerie van OCW, die te vinden zijn op Stamos.nl, de website met statistieken van de...
Vanuit alle hoeken van Nederland hebben leerkrachten afgelopen zomer plannen ingestuurd in het kader van Onderwijs Pioniers po 2012/2013. Deze voorstellen bevatten hun ideeën voor vernieuwingen op hun eigen scholen. Twintig plannen komen in...
De Eindtoets Basisonderwijs verschijnt vanaf 2013 voor groep 8 op papier en digitaal in twee versies: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau.De opgaven in de Eindtoets Basis zijn gemiddeld wat moeilijker dan de opgaven in de Eindtoets Niveau....
Het kabinet zet zich in om aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen nog dit jaar verplicht te stellen. Voor het verplichten van voorlichting over homoseksualiteit was een wijziging van de kerndoelen voor het (speciaal) primair...
In de sector onderwijs steeg het aantal lopende WW-uitkeringen afgelopen augustus fors, zowel ten opzichte van de maand daarvoor (+ 27 procent) als ten opzichte van augustus 2011 (+24 procent), meldt het CBS. Het onderwijs kent in de zomer...
Hoe kijken leidinggevenden van (semi-)publieke organisaties zelf aan tegen ‘publiek leiderschap’? TiasNimbas Business School en IVA Beleidsonderzoek en Advies voerden een onderzoek uit onder leidinggevenden in het publieke domein. Zij...
Veel schoolleiders en -bestuurders vinden dat zij onvoldoende kennis hebben van de juridische kanten van het gebruik van sociale media. Intussen heeft meer dan de helft wel eens een incident meegemaakt door of via sociale media. Dit blijkt uit een...
De minister van OCW heeft de bedragen voor de materiële instandhouding – de zogenoemde programma’s van eisen – van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband vastgesteld,...

Thema -

Door te focussen op speciale groepen in het primair onderwijs – hoogbegaafd of zwak bijvoorbeeld – blijft de gemiddelde leerling overeind. Op papier geven scholen vaak aan zich bewust te zijn van de verschillen tussen leerlingen, maar...
Soms gaat leren niet vanzelf. De Feuersteinmethode analyseert waar individuele leerlingen tegenaan lopen. Door die blokkades te verhelpen en het denkvermogen te prikkelen, leren kinderen leren. De methode, die vooral bekend is onder remedial...

Iedere maand

Het Reformatorisch Dagblad berichtte op 11 september over de open brief van de de AVS samen met de PO-Raad, CNV Onderwijs en FvOv waarin de organisaties onder andere de nieuwe minister van Onderwijs oproepen niet te bezuinigen op het primair...
AVS-leden kunnen in aanmerking komen voor fiscale verrekening van hun vakbondscontributie, door uiterlijk 1 november aanstaande een verklaring in te leveren bij de werkgever. Deze is verplicht aan de regeling mee te werken. De korting...
 Op 14 november aanstaande verzorgen John en Miriam Carver samen met de AVS en Maas Bestuurs vraagstukken een seminar over toezicht en bestuur, op Nyenrode Business University. Dr. John Carver is de grondlegger van het Policy governance-model,...
De AVS Ledenraad is verheugd te kunnen meedelen dat vier nieuwe leden zullen toetreden tot de raad, waarmee die weer voltallig is. Zij werden in de periode van 8 tot en met 21 september gekozen uit acht kandidaten. De ledenraad verwelkomt:•...
Word aspirant-lid voor € 30!Nog geen (adjunct-)schooldirecteur of leidinggevende, maar wel ambities of interesse in die richting? Onderwijsmedewerkers, bijvoorbeeld bouwcoördinatoren of ib’ers, kunnen voor  € 30...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe functioneert de medezeggenschapsraad op mijn school eigenlijk?

Deze vraag wordt de laatste tijd meer en meer gesteld aan de AVS Helpdesk. Het functioneren van een MR kan een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van de school en het beeld naar de ouders en omgeving toe. Veel verzoeken om informatie gaan over de bevoegdheden van ouder- en personeelsgeleding en over de communicatie tussen MR en directie. Daarnaast zijn de afgelopen tijd enkele aanvullende bevoegdheden aan de MR toegekend, namelijk: Op het gebied van de fusietoets

Artikel 10. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
h. overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs, artikel 66b van de Wet op de expertisecentra en artikel 53f van de Wet op het voortgezet onderwijs. Op het gebied van nevenvestigingen en disclocaties

Artikel 10. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
i. de verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de school of nevenvestiging dat zich op een andere locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond van artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs. Op het gebied van Passend onderwijs

Artikel 11. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad
r. vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 14a. Instemmingsrecht ondersteuningsplanraad
Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming van de ondersteuningsplanraad met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan, bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs, respectievelijk artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Naar aanleiding van de vele vragen van leden stelt de AVS momenteel een publicatie samen over de ontwikkeling van medezeggenschap. De uitgave ‘Goed Onderwijs Goede MR’ is binnenkort verkrijgbaar bij de AVS. Indien er behoefte is aan ontwikkeling en begeleiding van de MR kunnen deskundige AVS-adviseurs deze u ook bieden. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.