Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 1 (2012-2013)

Kaderspel

De AVS heeft voor de zomervakantie onderzoek onder haar leden (waaronder ook veel bestuurders in loondienst) gedaan, waarin vrijwel alle leden zich positief hebben uitgesproken over de noodzaak te komen tot een aanvullende cao voor bestuurders en

Actueel

Uit ruim 1.000 aanmeldingen zijn negen leraren onlangs door een vakjury genomineerd voor de titel Leraar van het Jaar 2012. De winnaars voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs worden bekend gemaakt op de Dag...
Klassenverkleining werkt niet, aldus Sofie De Bondt van de Universiteit Antwerpen, die het effect onderzocht van klassengrootte op de leesprestaties in het basisonderwijs.“De grootte van de klas heeft geen invloed op de leesprestaties”,...
Scholen verdienen meer ondersteuning bij het werken aan burgerschapsonderwijs. De wettelijke eisen die nu gesteld worden aan burgerschapsonderwijs geven onvoldoende houvast, zegt de Onderwijsraad in het pas verschenen advies ‘Verder met...
Minister Van Bijsterveldt herkent het beeld van onder andere bezuinigen op onderwijzend personeel niet. Dit zegt zij in een reactie op Kamervragen over het onderzoek van DUO Market Research in opdracht van CPS, waarin staat dat scholen en besturen...
De leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via de pabo kan een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op de basis scholen, maar de mogelijkheden hiertoe worden (nog) niet optimaal benut, blijkt uit een evaluatie...
De minister en staatssecretaris van OCW geven in een reactie op de aanpak van regeldruk binnen hun ministerie aan dat zij hierover onder andere met besturen, directeuren en docenten in gesprek gaan om hun ervaringen te inventariseren. Het ministerie...
Ontwikkel een referentiekader cultuureducatie, bevorder de deskundigheid op school en stel de culturele infrastructuur meer in dienst van de scholen. Zo krijgen scholen de touwtjes in handen bij het onderwijzen van kunst en cultuur. Volgens de...
Scholen voor voortgezet onderwijs waar de schoolloopbanen van jongens bovengemiddeld verlopen, blijken voor een pragmatische benadering te kiezen, zonder specifi eke aandacht voor sekseverschillen, blijkt uit onderzoek van het Kohnstamminstituut in...
Verschillende media berichtten over een verlaging van de ABP-pensioenen met 14 procent als de rekenrente niet wordt aangepast. Volgens deze berichten zou men hierdoor in 2014 25 procent meer premie moeten betalen. ABP legt in een toelichting uit in...
De Kinderombudsman Marc Dullaert doet onderzoek naar het recht op onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. Aanleiding voor het onderzoek is de hoeveelheid vragen en klachten die de Kinderombudsman ontvangt over kinderen die niet naar school...
Het vertrouwen van ouders in het Nederlandse onderwijs is de afgelopen drie jaar gedaald van 58 naar 34 procent, blijkt uit onderzoek in opdracht van het maandblad J/M voor Ouders onder ruim 600 ouders van kinderen tussen de 4 en 16 jaar. De...
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar op sommige vlakken staan de politieke partijen...
Rijke schoolbesturen die uit onervarenheid of spaarzaamheid geld hebben opgepot dat aan onderwijs kan worden besteed, moeten de ‘extra’ reserve alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat schrijft minister Van Bijsterveldt in een...
GroenLinks Kamerlid Peters heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om informatie van (overheids)organen makkelijker toegankelijk te maken: de nieuwe wet openbaarheid van bestuur. Ook alle schoolbesturen, Regionale Verwijzingscommissies (...
Tweede Kamerlid Koppejan (CDA) heeft een initiatief nota ingediend om de strijd aan te binden tegen acquisitiefraude en spooknota’s van malafi de bedrijven. Ook scholen en schoolbesturen worden hiermee regelmatig geconfronteerd. Minister...

Thema -

Veel jonge kinderen tonen grote interesse voor techniek. Tegelijkertijd kiezen te weinig leerlingen een technische richting en kampt Nederland met een tekort aan technisch geschoold personeel. Hoe kan dat? En wat is bètatalent eigenlijk? Een...
Ieder modern gezin beschikt over apparaten met een beeldscherm: laptops, smartphones, iPads, spelcomputers en uiteraard de televisie. Kinderen komen hoe dan ook met elektronische media in aanraking en daarom is het belangrijk dat ouders en ...
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste van de wereld. Toch doen ze steeds meer een beroep op jeugdzorg. Deskundigen waarschuwen ook voor toenemende armoede en de daarmee samenhangende problemen.Tekst Astrid van de Weijenberg
De cijfers liegen er niet om. Bijna een vijfde van de Nederlandse kinderen is te dik. Steeds meer basisscholen gaan de strijd aan tegen ongezonde leefstijlen van hun leerlingen. En dat is niet altijd even makkelijk.Tekst Noortje van Dorp

Verder in dit nummer

Tienerscholen, junior colleges of tussenscholen  moeten de overgang naar het voortgezet onderwijs versoepelen en het uiteindelijke onderwijsrendement verhogen. Wat zijn het voor scholen en wat betekent deze ontwikkeling voor het primair...
Met het instrument ‘Scenariomodel’ kan het basisonderwijs voortaan zelf aan de knoppen draaien om leerlingenprognoses en formatieramingen tot vijf jaar vooruit te berekenen. Handig bij het maken een meerjarenplanning en om in te spelen...
Zijn stem lijkt geschapen voor een grote collegezaal. Tegelijk doordacht en geestdriftig produceert hij lange volzinnen, die worden onderstreept door handgebaren. Jan Maas, zelfstandig adviseur, onderhoudt nauwe banden met John en Miriam Carver en...

Iedere maand

Vlak voor de zomervakantie (eind juni) gaf AVS-voorzitter Ton Duif zijn mening in het Algemeen Dagblad over luxeverzuim en vroeg RTL hem om een reactie op het advies van de Onderwijsraad over cultuureducatie. Voor de juni-editie van het...
“We hebben scholen ontworpen in de 19e eeuw, leerkrachten en schoolleiders zijn gevormd en opgegroeid in de 20e eeuw, en zij geven les aan kinderen die leven in de 21e eeuw. Hoe kunnen we hen voorbereiden op een maatschappij waarvan niemand...
Het ministerie van OCW publiceerde eind 2011 het conceptwetsvoorstel ‘Stichting en opheffing van scholen’. Hierin is een aantal onderwerpen met betrekking tot het stichten en opheffen van openbare scholen opgenomen. Daarnaast wordt het...
Kent u collega-schoolleiders in het (speciaal) basis-, voortgezet en speciaal onderwijs die nog geen AVS-lid zijn? Laat deze (adjunct-)directeuren, locatieleiders, middenmanagers of bovenschools managers/bestuurder dan kennismaken met de AVS en...
Het speciaal basisonderwijs maakt slagen met het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs. Meer scholen stellen een taal- of rekenbeleidsplan op en ze besteden meer tijd aan de basisvaardigheden van de leerlingen. Voor taal zijn bovendien meer...
De AVS Ledenraad heeft bij aanvang van schooljaar 2012/2013 drie vacatures, onder andere door het afl open van zittingstermijnen van huidige leden. Acht leden hebben zich hiervoor, na een oproep afgelopen voorjaar, beschikbaar gesteld. De ledenraad...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand  in Zo kan het ook!: Om hun leerlingen nog meer te motiveren het onderste uit de kan te halen,...
De AVS doet al een aantal jaren steeds rond september/oktober een onderzoek onder leidinggevenden op school- en bovenschools niveau in het primair onderwijs naar de mate waarin scholen en besturen erin slagen om personeel te krijgen. Ook dit jaar...
De AVS organiseert op 21 september aanstaande van 10 tot 13 uur een bijeenkomst in hotel Mitland in Utrecht om met de kwartiermakers van de (nieuwe) samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs op een interactieve manier ervaringen...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.