Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 8 (2011-2012)

Actueel

De verplichting om de Cito Eindtoets voor het basisonderwijs af te nemen wordt hoogstwaarschijnlijk met een jaar uitgesteld. De AVS is er niet rouwig om. “We zijn niet tegen testen”, aldus AVS-voorzitter Ton Duif. “Maar wel tegen...
Combinatiefunctionarissen dragen positief bij aan de landelijke doelstellingen van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Dat concluderen Kennispraktijk voor Sport, Onderwijs en Gezondheid en het Mulier Instituut na onderzoek naar de effecten...
Maximaal 1.200 basisscholen kunnen zich vanaf april aanmelden voor een jaar lang schoolfruit en -groenten. Het programma start volgend schooljaar.De eerste twintig weken zijn de groenten en het fruit gratis, daarna dient de school een structurele...
Het aantal brede scholen in het primair onderwijs is de afgelopen jaren verder toegenomen (200 per jaar): in het po zijn er nu ruim 1.600 brede scholen. De verwachting is echter dat de groei de komende jaren zal afnemen, blijkt uit het Jaarbericht...
De IMBU-regeling (In Mindering Brengen Uitkeringen), vervalt op 1 augustus 2012. Het intrekken van deze regeling is onderdeel van de OCW-regeling waarin de bedragen voor de personele lumpsumbekostiging en voor het budget voor personeels- en...
Uit geactualiseerde gegevens op Stamos blijkt dat de instroom van nieuwe studenten in 2011 voor alle lerarenopleidingen is afgenomen. De afname is bij mannelijke en vrouwelijke studenten voor alle lerarenopleidingen nagenoeg hetzelfde. Ook het...
Meer dan twee derde van de kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar ervaart de buitenschoolse opvang (bso) als te ‘schools’. Een kwart noemt de opvang zelfs ‘saai’. Ze willen veel meer inspraak in wat ze mogen doen....
Onlangs is een jury in het leven geroepen die scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs aan de minister zal voordragen voor het predicaat ‘excellente school’. De jury ontwikkelt momenteel de selectiecriteria en nodigt alle scholen...
Uit de tweede voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020, de ‘Kennis en Innovatie Foto 2012’, blijkt dat er vooruitgang is in de Nederlandse kennissamenleving. Nederland maakt weer kans om tot de top 5 van...
Bij werknemers in het primair, voortgezet en hoger onderwijs is de laatste jaren een stijging te zien van psychische klachten. Dat constateert de Arbo Unie naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar het verzuim binnen het onderwijs. Hieruit...
De gezamenlijke onderwijsbonden, waaronder de AVS, hebben de ludieke actie om aan de Eerste Kamer duidelijk te maken dat de bezuiniging op Passend onderwijs van tafel moeten de titel ‘Elk kind Passend onderwijs’ meegegeven.Het gaat 5...
Een meerderheid van de gemeenten en schoolbesturen is vóór overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen in het primair onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen. Wel vinden zij het belangrijk dat er...
Minister Van Bijsterveldt gaf medio april op de Haagse basisschool Koningin Beatrix het startschot voor een speciale Facebookpagina voor ouders en scholen. De pagina is onderdeel van de campagne die ouders en scholen faciliteert om met elkaar in...
Ruim twee derde van de ouders – 69 procent – zich zorgen maakt over digitale kinderlokkerij, oftewel grooming, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Altijd Wat (NCRV) en het magazine J/M Ouders naar de gevaren op internet voor...

Verder in dit nummer

Professionalisering bij bovenschoolse leidinggevenden staat dit schooljaar vooral in het teken van bestuurlijke inrichting en verhoudingen. Schoolleiders scholen zich vooral bij op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. En, opvallend...

Iedere maand

Samenwerkingsverband Rijnstreek (rond Alphen aan den Rijn) heeft een bijzonder laagdrempelige manier van ondersteuning voor de scholen in het samenwerkingsverband: je belt of mailt de persoon die bij het arrangement ‘hoort’ en je krijgt...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Mogen leerlingen al vóór hun vierde jaar naar school?

De laatste tijd wordt aan de AVS Helpdesk steeds vaker de vraag gesteld of leerlingen al vóór hun vierde jaar naar school mogen. Ouders hebben hiervoor uiteenlopende redenen, zoals: ‘Mijn kind is er zo aan toe’, ‘Ze vervelen zich thuis’ of ‘Het scheelt zoveel in de kosten voor kinderopvang’.

Elke school moet zich echter houden aan het naleven van de toelatingsleeftijd, die is opgenomen in artikel 39 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). In dit artikel staat het volgende: “Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Inschrijving vindt plaats ten minste een maal per maand.”

Ook geeft dit artikel duidelijkheid over de periode voorafgaand aan de vierde verjaardag van elk kind. In de periode van de leeftijd van drie jaar en tien maanden tot het bereiken van de leeftijd van vier jaar kan de school kinderen gedurende ten hoogste vijf dagen toelaten. Dit mogen ook tien dagdelen zijn. Scholen zijn niet verplicht hieraan mee te werken. Deze kinderen zijn namelijk geen leerlingen in de zin van de wet en tellen bijvoorbeeld ook niet mee voor de teldatum.

Intussen biedt de WPO door een wetswijziging (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs) de ruimte voor het experimenteren met de toelating van driejarigen. Dat is momenteel voorbehouden aan die scholen die daarvoor toestemming hebben gekregen van het ministerie van OCW.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.