Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 6 (2011-2012)

Kaderspel

Het is dan toch nodig op 6 maart aanstaande. Ik doel op de landelijke staking tegen het onderwijsbeleid van deze regering, met als speerpunt de bezuinigingen op Passend onderwijs.

Actueel

De negen Amsterdamse basisscholen die vorig schooljaar hebben meegewerkt aan de pilot ‘Lunchen op School’ zijn enthousiast over het gezamenlijk gezond lunchen op school. Leerlingen vinden het lekker en gezellig en ook de ouders zijn...
Henk Keesenberg (tot voor kort landelijk coördinator Passend Onderwijs) en de AVS hebben besloten per heden intensief samen te gaan werken. Henk zal voor een aantal dagen per week verbonden zijn aan de AVS. Hij is beschikbaar voor alle advies-...
De rapporten die de onderwijsinspectie op internet publiceert over de kwaliteit van basisscholen spelen voor ouders nauwelijks een rol bij de schoolkeuze voor hun kind. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk...
ABP heeft onlangs de maatregelen en de percentages vastgesteld om zijn fi nanciële positie te verbeteren. Deze maatregelen moeten leiden tot een verbetering van de dekkingsgraad van het fonds eind 2013. De pensioenuitkering wordt mogelijk 0,5...
In groep 1 en 2 van de basisschool kunnen kinderen sneller en beter leren rekenen met een meer systematisch opgebouwd en gevarieerder onderwijsprogramma. Dit blijkt uit studie van het NWO.Egbert Harskamp en Annemieke Jacobse van de Rijksuniversiteit...
De veronderstelde relatie tussen wetenschap & techniek en opbrengstgericht werken is niet eenduidig, zo blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut, dat schoolportretten maakte van basisscholen die bezig zijn met projecten Wetenschap &...
Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool gaan vanaf volgend schooljaar verplicht een centrale eindtoets voor taal en rekenen afl eggen. Het wetsvoorstel is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Als de Tweede én Eerste Kamer akkoord gaan...

Thema -

De schoolleider anno 2012 is geen hoofdonderwijzer meer die als nevenactiviteit de schoolmelkkaarten controleert. Hij of zij is leidinggevende van een middelgroot bedrijf. De stap naar het schoolleiderschap blijkt dan ook regelmatig (te) groot....
Bij Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Groene Hart in Woerden kunnen leerkrachten via een speciaal daarvoor bedacht traject talenten ontdekken en ontwikkelen. Het accent ligt op leidinggeven. “Medewerkers zijn zich vaak niet bewust...
In drie decennia zette Finland een onderwijssysteem neer dat leidde tot wereldwijd unieke leerprestaties. En dat zónder stampwerk, toetsenreeksen en strenge overheidsregels. Finse scholen behalen betere resultaten met minder lestijd en minder...
Vanwege het uitblijven van resultaten bij grootschalige onderwijsvernieuwingen stelde de Onderwijsraad onlangs nog dat wetenschappers zich te weinig met praktijkvragen zouden bezighouden. Dat kan van bijzonder hoogleraren Tinka van Vuur en en Harrie...

Verder in dit nummer

De schoolleider zit regelmatig in een spagaat tussen het schoolbestuur en het team op school. Zijn of haar positie is vaak niet helder omschreven en verantwoordelijkheden zijn niet altijd duidelijk. En dat is gevaarlijk, zeker bij zwaar weer....
V(so)-school OdyZee in Kloetinge (Zeeland) is de eerste gecertificeerde passief gebouwde school van Nederland en winnaar van de Passief Bouwen Award 2011. Het draait om isolatie bij passiefbouw: dikke muren houden ’s winters de warmte zoveel...
Ouderbetrokkenheid staat weer volop in de belangstelling, sinds minister Van Bijsterveldt afgelopen najaar wees op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school voor de schoolontwikkeling van kinderen. Ondanks dat uit onderzoek blijkt...

Iedere maand

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Ton Elias, woordvoerder (primair) onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer.
Als veel ouders en kinderen niet in de directe omgeving van de school wonen, zoals dat in het speciaal (basis)onderwijs meer regel dan uitzondering is, vraagt de com municatie tussen school, ouders en andere zorgpartners om een speci fi eke...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De Juliana van Stolbergschool in Hoogeveen liet een interactief, digitaal...
Nieuwsgierig hoe uw school er in 2020 uit zal zien? Met welke ontwikkelingen krijgen we te maken? Wat gaat de exponentiële ontwikkeling van de technische mogelijkheden voor ons betekenen? Heb ik straks nog voldoende personeel om mijn onderwijs...
De Tweede Kamer stemde in december 2011 in met het voorstel voor de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT). Deze wet beoogt een maximum te stellen aan de beloning van bestuurders en...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Waarmee moet u rekening houden bij de invoering van andere schooltijden?

Steeds vaker komt bij de helpdesk de vraag binnen wat te doen bij de invoering van andere schooltijden. Als de school – uit naam van het bestuur – overweegt andere schooltijden in te voeren, moet een aantal stappen worden gezet. De eerste stap is de oriëntatie. Hierbij is van belang om de ambitie te formuleren (Waarom willen we dit eigenlijk?), de startsituatie in kaart te brengen (Hoe is het nu?) en hierover een visie te formuleren. Stap twee is de voorbereiding. Hierbij zijn achtereenvolgens van belang: het formeren van en maken van afspraken met een werk-, project- of kerngroep, het organiseren van informatiebijeenkomsten, peiling van behoeften en wensen, de keuze voor een van de schooltijdmodellen en de uitwerking daarvan voor wat betreft organisatie, personeel, huisvesting en fi nanciering. Vervolgens moet besluitvorming plaatsvinden. Het kan een overweging zijn om daartoe een pilot uit te voeren. Deze stap wordt afgerond met het maken van een plan van aanpak voor invoering, waarbij het continu investeren in draagvlak onder ouders en werknemers een aandachtspunt is. De laatste stap betreft de daadwerkelijke invoering: het starten met de nieuwe schooltijden. Hierbij is het belangrijk om tussentijds te evalueren en bij te stellen. Voer na verloop van tijd een tevredenheidonderzoek uit en communiceer over de voortgang en resultaten hiervan naar ouders en werknemers. In het tweede schooljaar kunnen dan, indien nodig, aanpassingen worden doorgevoerd.

Uiteraard moeten schoolleider en bestuur bij de invoering van andere schooltijden rekening houden met de wettelijke bepalingen. De wet verplicht de school de onderwijstijd van 7.520 uur over acht schooljaren te realiseren. Het verschil tussen onder- en bovenbouw mag vervallen. Als gekozen wordt voor een verschillend aantal uren in onder- en bovenbouw geldt dat leerlingen in de eerste vier leerjaren tenminste 3.520 uur les krijgen (gemiddeld 880 uur per schooljaar) en in de laatste vier schooljaren ten minste 3.760 uur. Uitgaande van gemiddeld 940 uur per schooljaar kunnen de resterende 240 uur door de school worden ondergebracht bij ofwel de leerjaren 1 tot en met 4, ofwel 5 tot en met 8, ofwel gedeeltelijk bij de leerjaren 1 tot en met 4 en gedeeltelijk bij die van 5 tot en met 8.

Overgangsregeling Om te voorkomen dat kinderen lesuren tekort komen moet de school een overgangsregeling hanteren Deze regeling duurt ongeveer vier schooljaren, afhankelijk van de reeds opgebouwde uren in voorgaande jaren op het moment van invoering. Bij plannen voor het wijzigen van de schooltijden moet het bestuur eerst alle ouders raadplegen (artikel 15.3 WMS). Dit kan door vooraf een referendumkader op te zetten: enquêtelijst samenstellen, percentage respons bepalen en percentage instemming formuleren. Ook heeft de (G)MR instemmingsrecht (artikel 13 lid h WMS). Als de aanpassing van de schooltijden gevolgen heeft voor de rust- en werktijden, dan is instemming vereist van de geleding personeel van de (G)MR (artikel 2.4 lid 3 cao po en artikel 12 lid d WMS).

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.