Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 11 (2010-2011)

Actueel

Scholen die mee willen doen aan de landelijke proef waarbij peuters vanaf 2,5 jaar naar de basisschool kunnen, hebben tot 1 september aanstaande de tijd een aanvraag in te dienen. Minister Van Bijsterveldt beslist daarna aan de hand van loting...
De Onderwijsraad staat in grote lijnen positief tegenover het actieplan Basis voor presteren, om opbrengstgericht werken te stimuleren. Wel geeft de raad enkele verbeterpunten aan.Zo vindt de raad dat opname in een/het (NSA-)register voor...
Het kabinet heeft met de werkgeversorganisaties en vakbonden overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel en het langer, gezond...
Het kabinet heeft besloten internetconsultatie vaker in te zetten bij de voorbereiding van wet- en regelgeving, maar niet in alle gevallen. Het blijkt...
De koppeling tussen de Arbomeester en de Arbocatalogus PO is een feit. Hiermee ondersteunt het Vervangingsfonds werkgevers bij het zoeken naar relevante...
De komende jaren zijn scholen van plan om flink te bezuinigen. De formatie (leerkrachten) en de nascholing staan bovenaan de lijst van onderwerpen waaraan minder geld wordt besteed. Dit blijkt uit een onderzoek van DUO Market Research in opdracht...
Minister Van Bijsterveldt heeft een voortgangsrapportage en een verslag van de 160 regiogesprekken Passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin ook informatie over de voorgestelde indeling van de samenwerkingsverbanden.De 75 verbanden...
Het basisonderwijs verloor het afgelopen jaar rond de 14.000 leerlingen. Dat blijkt uit de voorlopige leerlingtelling van DUO/CFi op 1 oktober 2010. De krimp slaat vooral toe in Limburg en Zeeland.Veertienduizend leerlingen minder, dat zijn...
Betere leerprestaties en een hoger kennisniveau zijn op dit moment gezien dé uitdagingen voor het onderwijs, maar in haar oratie waarschuwt prof. dr. Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA, voor de keerzijde van dit accent op...
De invloed van klanten op het doelgroepenvervoer moet beter worden geregeld. Met name gemeenten betrekken ervaringen van klanten te weinig bij de besluitvorming, waardoor onnodig veel misgaat. Voor inspraak op het leerlingenvervoer bestaat echter (...
Het aantal LB-functies in het basisonderwijs al flink is toegenomen. De sociale partners, waaronder de AVS, zijn erg blij met deze ontwikkeling. Zij roepen schoolbesturen en directies/teams op door te gaan met deze voortvarende invoering.De meest...
Meer dan de helft van de jonge ouders heeft behoefte aan andere schooltijden in het basisonderwijs. Ook willen deze ouders graag flexibele schoolvakanties. Basisscholen komen daar steeds vaker al aan tegemoet. Ruim een kwart van de scholen heeft al...
Er lijkt geen logische relatie te bestaan tussen de omvang van de dienstverlening, die van een onderwijsorganisatie en de kosten die een accountant in rekening brengt. Dit blijkt uit een indicatief (niet-representatief) onderzoek van Infinite...
Allochtone leerlingen die de basisschool beginnen met een achterstand, lopen deze voor het einde van groep 8 voor een deel in. Autochtone achterstandsleerlingen raken in de loop van het basisonderwijs juist verder achterop. Dit blijkt uit een studie...
Van de zakelijke lezers kiest ‘maar’ 15 procent ervoor om vakinformatie in de vorm van een eBook tot zich te nemen. De belangrijkste reden om het digitale boek links te laten liggen is dat men veel waarde hecht aan de papieren versie....
Voor bestuurders en toezichthouders in het onderwijs worden lagere beloningsmaxima vastgesteld dan het wettelijk maximum dat gaat gelden voor bestuurders in de gehele (semi)publieke sector. Ook worden de maximale beloningen gedifferentieerd per...
Van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft 72 procent intern toezicht georganiseerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van de PO-Raad. Het scheiden van bestuur en...

Thema -

De samenleving verandert. In hoeverre moet het onderwijs daarin mee? Ad Verbrugge van Beter Onderwijs Nederland (BON) en Harry Starren van De Baak schetsen elk aan de hand van vijf stellingen hun school van de toekomst. Dat levert twee volstrekt...
Kinderen geboren vanaf 1999 speelden als baby al computerspelletjes. Het is bovendien de eerste generatie met ouders die zelf gewend zijn te werken met digitale media. Wat doet al dat digitale informatiegeweld met de hersenen?
Hoe kan ict bijdragen aan beter onderwijs? Veel scholen zoeken een antwoord op die vraag. Drie vooruitstrevende schoolleiders vertellen hoe ict het lesgeven op hun school veranderde. Frank Evers, programmamanager van Kennisnet, adviseert scholen bij...

Verder in dit nummer

Binnen de herziene inrichting van het cultuurstelsel, waarin het kabinet veel bezuinigt om de cultuursector minder afhankelijk te maken van...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe zit het precies met de voortzetting van de regeling Loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel?

Er komen bij de AVS Helpdesk veel vragen binnen over de voortzetting van de regeling Loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel. Deze regeling, die tot stand is gekomen in het convenant Leerkracht van Nederland, loopt in zijn huidige vorm af op 1 augustus 2012. De minister heeft in een brief aan schoolbesturen die gebruik maken van de regeling laten weten dat de regeling tot 1 augustus 2015 wordt verlengd. Wel is in dezelfde brief aangegeven dat een korting op de subsidie zal worden toegepast van 17 procent. Deze korting vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn in het regeerakkoord. Dit betekent dat het bestuur een hogere eigen bijdrage moet leveren. Het dilemma hierbij is of het bestuur na 1 augustus 2012 voldoende middelen heeft om de functie in stand te houden. Deeltijdontslag is namelijk niet mogelijk. Bij het niet in stand houden van de functie, zal het personeelslid in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) geplaatst moeten worden. Eventueel zal het (bestuurs)- formatieplan moeten worden aangepast. Hiervoor moet dan nog vóór de laatste schooldag instemming verkregen worden van de personeelsgeleding van de (G)MR. In de brief wordt ook meegedeeld dat het de bedoeling is dat vanaf 1 augustus 2015 het budget dat hiermee gemoeid is zal worden toegevoegd aan het lumpsumbudget voor alle scholen. Scholen hoeven dan niet meer te voldoen aan de voorwaarden die nu gelden om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Volgens minister Van Bijsterveldt hebben scholen hiermee voldoende tijd om te anticiperen op het feit dat het budget vanaf 2015 over alle scholen verdeeld zal worden.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.