Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 10 (2010-2011)

Actueel

Scholen en instellingen die kortlopend, praktijkgericht onderzoek willen doen, kunnen tot 1 november 2011 een aanvraag indienen via http://www.kortlopendonderzoek.nl/.  Mogelijke onderwerpen zijn kwaliteits- of leerlingzorg, ict, zelfstandig...
Ondanks het jaar uitstel voor de bezuinigingen in het passend onderwijs blijft de AVS samen met onder meer CNV Onderwijs en de AOb strijden tegen de...
Minister Van Bijsterveldt heeft begin mei in een brief aan de schoolbesturen aangekondigd de conciërgeregeling te verlengen tot 1 augustus 2015....
De TiasNimbas Business School kent de eerste academische masteropleiding voor schoolleiders en onderwijsmanagers. De Nederlands-Vlaamse...
Er komt geen pilot om de rijksbijdrage voortaan rechtstreeks aan een schoolvestiging uit te keren, in plaats van aan het bevoegd gezag, meldt de...
  Het kabinet heeft met de werkgeversorganisaties en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel en het langer gezond kunnen doorwerken. De afspraken zijn een uitwerking...
Het omzetten van een dislocatie of nevenvestiging van een basisschool naar een zelfstandige school met een eigen brinnummer kan in de toekomst...
Nieuwe onderwijsgebouwen zijn gemiddeld 25 procent energiezuiniger dan minimaal is vereist in het Bouwbesluit, meldt het Agentschap NL. Dit blijkt uit...
De meeste ouders vinden vooral persoonlijke aandacht voor hun kind op school het belangrijkst. Dat blijkt uit de positieve verhalen die zij meldden...
De resultaten op het gebied van begrijpend lezen en rekenen van basisscholen die deelnemen aan taalen rekenverbetertrajecten zijn verbeterd. In schooljaar 2009/2010 presteerden meer scholen boven de norm van de inspectie dan het schooljaar daarvoor...
Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) is in 2010-2011 met bijna 70 procent gegroeid ten opzichte van vorig schooljaar. Op meer dan vijfhonderd basisscholen...
Thuiswonende kinderen hebben steeds vaker oudere ouders. In 2010 was bijna een op de drie ouders met thuiswonende kinderen vijftig jaar of ouder. Het...
Een op de vijf leerkrachten vindt dat sollicitatieronden naar hoger betaalde leraarsfuncties in het primair en voortgezet onderwijs eerlijk verlopen...
Uit nieuw, Zuid-Koreaans onderzoek blijkt dat 1 op de 38 kinderen autistisch is. Dat is veel meer dan de eerdere schatting van 1 op de 100 kinderen uit een Amerikaans onderzoek. Het kan dus zijn dat autisme wereldwijd te weinig vastgesteld wordt,...
VGS Advies heeft onderzocht wat kenmerkende persoonlijkheidsstijlen zijn voor directeuren in het basisonderwijs. Dit gebeurde aan de hand van vragen aan directeuren aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). De...
De Nederlandse samenleving beweegt zich in een richting waarin hoger en lager opgeleiden gescheiden van elkaar leven. Een samenleving waarin iedereen kansen heeft om talent via het onderwijs te verzilveren, verandert gaandeweg in een samenleving...
In een enquête gehouden onder AOb-leden wijzen zeven op de tien respondenten het idee van prestatiebeloning naar de prullenbak. In plaats daarvan kunnen scholen beter slecht functionerende leerkrachten ontslaan, vindt tweederde. Teambeloning wordt...
Leerlingen met een beperking en hun ouders ervaren in het onderwijs geregeld problemen. Dat varieert van het ontbreken van geschikt lesmateriaal tot fysieke aanpassingen of tot moeite bij het vinden van stageplaatsen. Ook ondervinden mensen met een...
De straling die veroorzaakt wordt door gsm’s en draadloze netwerken kan, zeker bij kinderen, de gezondheid in gevaar brengen. Dat is de conclusie van een rapport van de Raad van Europa. Daarom wil die raad een totaal verbod op mobiele telefoons en...
Over het effect van de campagnes tegen de bureaucratie in het onderwijs zijn bestuurders en schoolleiders niet erg te spreken, blijkt uit een recente enquête van de Besturenraad. De vele regeltjes vormen nog altijd een bron van ergernis, waaronder...
Onderwijsminister Van Bijsterveldt heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de financiële positie van het primair onderwijs. Daaruit blijkt onder meer dat de minister het tekort op materiële bekostiging niet compenseert. V...

Thema -

Het rekenonderwijs op de basisschool verbeteren, dat is de centrale gedachte achter het onderzoekprogramma `Rekenen in het primair onderwijs´. In totaal...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hebben ouders invloed op het onderwijskundig rapport?

De AVS Helpdesk krijgt regelmatig vragen over ouders die invloed willen uitoefenen op het onderwijskundig rapport. De school moet voor elke leerling die de school verlaat een onderwijskundig rapport opstellen voor de ontvangende school.

In artikel 42 van de WPO (Wet Primair Onderwijs) staat omschreven dat het onderwijskundig rapport wordt opgesteld door de directeur, na overleg met het onderwijzend personeel. Ouders hebben géén invloed op de inhoud van het onderwijskundig rapport en kunnen dus géén correcties doorvoeren. De ouders ontvangen wel ter kennisgeving een afschrift van het onderwijskundig rapport. Op grond van de artikelen 33 en 34 van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) is de basisschool verplicht ouders van een leerling te informeren over welke gegevens van de leerling vanuit het onderwijskundig rapport worden gebruikt en aan wie deze gegevens worden verstrekt op welk moment en met welk doel.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.