Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 9 (2010-2011)

Actueel

Tijdens dit Onderwijs café, georganiseerd door de AVS, PO-Raad en VO-raad, gaan politici, beleids- en opinie makers met elkaar en met vertegenwoordigers uit het veld in gesprek en debat over de overgang van groep 8 naar de brugklas. Dit alles...
Minister van Bijsterveldt heeft de bezuiniging op Passend onderwijs een jaar uitgesteld. "We doen dit omdat we in en buiten Den Haag meer draagvlak...
Uit de geactualiseerde vooraanmeldingsgegevens van STAMOS (Statistieken ArbeidsMarkt OnderwijsSectoren) blijkt dat ten opzichte van maart 2010 het aantal...
Een aanzienlijk deel van het geld voor onderwijshuisvesting wordt niet gebruikt voor schoolgebouwen. Gemeenten besteden bijna 400 miljoen euro per jaar ten onrechte niet aan de huisvesting van scholen. Hierdoor loopt de kwaliteit van de...
Schoolbesturen vragen in een brief aan het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf ) om een heroverweging van de moderniseringsvoorstellen. De besturen geven aan te streven naar eigen risicodragerschap, maar de huidige moderniseringsvoorstellen van het...
De interpretatie van informatie uit leerlingvolgsystemen vergt een hoge mate van deskundigheid. Maar leerkrachten, intern begeleiders, schooldirecteuren en bovenschools managers zijn in het algemeen geen statistici, waardoor de gegevens verkeerd...
Het Nederlandse onderwijsbestel dient vooral de belangen van maatschappelijke partijen en is minder gericht op de individuele behoeften van de leerling. Dat concludeert Leo Lenssen in het proefschrift dat hij onlangs verdedigde aan de Universiteit...
Kinderen fietsen steeds minder, waardoor scholen afhaken bij het praktijkgedeelte van het Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Dit blijkt uit onderzoek door VVN. Zo’n 11 procent van de scholen die wel meedoen aan het theoretisch...
Uit de (vierde) Leermiddelenmonitor van SLO blijkt dat de door leerkrachten en leidinggevenden verwachte toename van het gebruik van eigen ontwikkelde of gevonden leermiddelen uitblijft. Ook het gebruik van digitale leermiddelen groeit slechts...
De afgelopen maand heeft u via de website kunnen reageren op de stelling: Leiderschap is opbrengstgericht of is geen leiderschap 60% Eens 14% Oneens 26% Deels eens De reacties zijn (ingekorte) weergave(n), ingezonden via de website...
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW ingestemd met een herziening van de onderwijssubsidies. Hiermee zouden scholen minder last moeten hebben van administratieve rompslomp en...

Thema -

Kinderen begrijpen op jonge leeftijd al complexe verbanden en kunnen cognitief meer aan dan zij nu meestal op de basisschool aangeboden krijgen. Daarmee blijft hun leervermogen onderbenut en presteren kinderen minder dan waartoe ze in staat zijn,...
Opbrengstgericht werken staat centraal in het onderwijsbeleid, zeker sinds het verschijnen van de Kwaliteitsagenda `Scholen voor morgen´ (2007). Meer en meer zijn schoolleiders en leerkrachten aan de slag met het leren van wat goed gaat en van...
Opbrengstgericht werken maakt zichtbaar dat wat je doet, zin heeft. Succes gegarandeerd dus, al mag dat wel wat meer gevierd worden volgens Gea Spaans. De bevlogen projectleider van het Projectbureau Kwaliteit is enthousiast over de resultaten van...
Volgend schooljaar mogen tien basisscholen starten met een experiment waarin zij hun lesuren fl exibeler kunnen verdelen over het schooljaar. Dat maakte...
De Inspectie van het Onderwijs werkt momenteel aan een nieuw waarderingskader voor het speciaal onderwijs. De inspectie wil op een aantal punten belangrijke wijzigingen doorvoeren. Een fors in het oog springende verandering is het verlaten van het...
Onderwijscongressen zijn de ideale plek om op de hoogte te blijven van onderwijs ontwikkelingen en je te laten inspireren door pioniers en hun methodes. Kader Primair liep een dag mee tijdens het onderwijscongres `Tien jaar leren in Lunteren...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe moet ik omgaan met de compensatie van zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie?

Er blijkt onduidelijkheid te zijn over het compenseren van zwangerschaps- en bevallingsverlof tijdens de zomervakantie. Valt dit verlof (gedeeltelijk) in de zomervakantie, dan gelden de volgende regels: Voor directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel met les en/of behandeltaken: voor de periode van het verlof tot een maximum van drie weken. Bijvoorbeeld: de zomervakantie loopt van 1 juli tot 15 augustus. Het verlof loopt tot 14 juli. De compensatie is tien dagen. Deze dagen worden in principe gekoppeld aan de zomervakantie, tenzij er andere afspraken worden gemaakt. Voor onderwijsondersteunend personeel zonder les en/of behandel taken geldt een volledige compensatie.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.