Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 5 (2010-2011)

Actueel

Het aantal zeer zwakke scholen is opnieuw fors gedaald. Aan het begin van 2010 waren er nog rond de honderd zeer zwakke basisscholen in Nederland. Op 1 januari 2011 staan er nog 49 scholen op de lijst van de Inspectie van het Onderwijs. In het...
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) behandelde de afgelopen maanden twee zaken van Volendamse scholen over leerlingen met een hoofddoek. Het betrof...
Uit een monitor van de projectgroep Combifuncties Onderwijs blijkt dat scholen en besturen die deelnemen aan de `Impuls brede scholen, sport en cultuur´...
Mevrouw prof. dr. Geert ten Dam is onlangs benoemd tot nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad. Zij is 1 januari 2011 van start gegaan als opvolger van...
Volgens de helft van de ouders mag het traditionele schooltijdenmodel op de schop. Werk en carrière blijken voor ouders de belangrijkste redenen om de `...
In de Tweede Kamer zijn onlangs vragen gesteld over de inzetbaarheid van freelancers (ZZP´ers) bij vervanging van onderwijsgevend personeel. Om de kosten...
De ministers van OCW en Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) hebben 51 onderwijsprojecten geselecteerd die voor ruim 7 miljoen euro...
Uit onderzoek blijkt dat in discussies over het onderwijs een te grote nadruk ligt op de minimum(uren) norm en dat onvoldoende naar voren komt dat...
Bewegingswetenschappers en onderwijskundigen van het Universitair medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (UMCG/RUG) gaan op...
De minister van Onderwijs heeft vanaf 1 januari 2011 de bevoegdheid om scholen met minder dan 23 leerlingen open te houden.In de Wet op het Primair...
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft een aantal bijlagen van de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC gewijzigd. De wijzigingen zijn noodzakelijk om de gegevenslevering optimaal aan te laten sluiten bij de behoefte aan...
Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet komt met een sluitend...
De `Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009-2011´ zijn vastgesteld. Bovendien is de uitbetalingstermijn van de lerarenbeurs aangepast.De...
De uitvoering van het `Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs´ (BBWO) is met ingang van 1 januari 2011...
Het ministerie van OCW publiceerde onlangs de arbeidsmarktbarometer voor het po, vo en mbo. Hierin staat het aantal vacatures in deze onderwijssectoren...
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat onderzoeken of het mogelijk is om de normbedragen voor de bouw van schoolgebouwen af te schaffen en te...
De mobiele telefoon als lesmiddel kan in het basisonderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan betere leerresultaten. Leerlingen beleven plezier aan mobiel leren en besteden daarom meer (vrije) tijd aan de leerstof. Dat is de uitkomst van een...
Op Nederlandse scholen heerst een wildgroei aan programma’s tegen pesten, waarvan niet duidelijk is of ze werken. Dat stelt socioloog René Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen. Het gevaar daarvan is geld te verspillen of, erger, dat de...
Sommige leerkrachten verwachten weinig van hun allochtone leerlingen, vaak onterecht. Dit beïnvloedt hun prestaties, in negatieve zin. Vooroordelen van meester of juf hebben effect op de prestaties van leerlingen. Dit geldt voor allochtone...
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs lijken nog onvoldoende zicht te hebben op de mogelijke aanwezigheid van asbest in hun gebouwen. De sectorraden in po en vo roepen scholen op om te zorgen voor volledig inzicht in de situatie....
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft bij brief van 17 december 2010 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken brede scholen. In deze brief wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de brede scholen. Daaruit komt naar...
Het persoonsgebonden nummer is in het primair onderwijs met succes ingevoerd. Dat schrijft minster Van Bijsterveldt in haar brief van 16 december 2010 aan de Tweede Kamer. Eind 2010 zijn alle scholen in het primair onderwijs op BRON aangesloten....

Thema -

Het schooljaar is onevenwichtig ingedeeld. Tegenover perioden van piekdrukte staat een zomervakantie van zes of zeven aaneengesloten weken, plus herfst...
Leerkrachten zijn al jaren de aanvoerders van twee ranglijsten: de meest bevlogen beroepsgroep en de meest uitgebluste beroepsgroep. TNO onderzocht welke werkstressoren en energiebronnen samenhangen met deze nummer 1-posities en beschrijft relevante...
Stress is van alle tijden, meent Toon Taris, hoogleraar arbeidsmotivatie aan de Universiteit Utrecht. Wat niet betekent dat er niks aan te doen valt. “Zoek afwisseling in je bezigheden.”
Schoolleiders zijn de bewakers van de werkdruk van hun leerkrachten. Vier directeuren vertellen hoe ze omgaan met stress in hun team én hoe ze hun eigen werkdruk ervaren.Tekst Jaan van Aken

Verder in dit nummer

De meest recente PISA-resultaten liegen er niet om. Nederlandse jongeren scoren internationaal gezien op leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen...
Een lespakket over pesten, een brochure over schoolmelk of een digiles over genotsmiddelen. Scholen worden overspoeld door aanbieders van gezondheidsprojecten en lesmateriaal. De ‘Gezonde School’ brengt hier verandering in: een vraaggerichte...
Jan Berent Heukensfeldt Jansen leidt een fi nancieel bedrijf. Hij stelt hoge doelen en verwacht maximale inzet van zijn mensen. Maar hij gebruikt ‘zachte’ leiderschapsinstrumenten: persoonlijke aandacht, de passie van medewerkers aanboren en...

Iedere maand

Leden van de AVS kunnen gebruik maken van aantrekkelijke privévoordeelregelingen. Binnen dit aanbod zijn een aantal nieuwkomers:Apple Online...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: het bestuur van basisschool het Mozaïek in Arnhem heeft het ziekteverzuim...
Dagblad Trouw bracht op 1 december 2010 in het katern De Verdieping een uitgebreid artikel over toetsen, waarin ook AVS-voorzitter Ton Duif aan het woord...
De AVS Ledenraad heeft op dit moment drie vacatures en zoekt, per direct, enthousiaste leden die in de raad plaats willen nemen. Ook zoekt de ledenraad kandidaten die op termijn dit orgaan willen versterken. Een aantal leden zal namelijk per 1...
De Onderwijsraad publiceerde eind november 2010 het rapport `Verzelfstandiging in het onderwijs II´. In de pers lag de nadruk op het feit dat de...
Half februari 2011 verloot de AVS vier educatieve reizen onder nieuwe leden en AVS-leden die een nieuw lid aanmelden.Deze actie (geldt niet voor...
Na een succesvolle `aftrap´ begin november 2010 zal de eerste officiële netwerkdag van het netwerk personeelsbeleid plaatsvinden op dinsdag 15...
De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) vindt van 25 tot en met 29 januari aanstaande plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. In de AVS-stand (8B076...
Het Onderwijscafé van de AVS, PO-Raad en VO-raad op woensdag 2 februari 2011 (van 16.00 tot 18.00 uur) gaat over de overgang po-vo.Politici, beleids- en...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Joël Voordewind, woordvoerder Onderwijs namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer.
Bij de aanbieding en de behandeling van de onderwijsbegroting is er begrijpelijk nogal wat onrust ontstaan, met name rond de bezuiniging van 300 miljoen...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Ben ik verplicht me te onderwerpen aan een assessment terwijl ik al jaren directeur van de school ben? En wie is eigenlijk eigenaar van de assessmentrapportage?

Assessment in het onderwijs kan twee doelen dienen. Het eerste is beter zicht te krijgen op de mogelijkheden en het functioneren van de kandidaat bij een eerste aanstelling of benoeming. Ten tweede kan een ontwikkelassessment gebruikt worden om de ontwikkeling en ontwikkelpunten van een persoon die al langer werkzaam is bij de organisatie in zicht te krijgen ten behoeve van het functioneren en beoordelen, of bij grondige veranderingen in de organisatie, waar mobiliteit van de directies een mogelijkheid is. Een assessment wordt meestal in opdracht van het bestuur uitgevoerd door een extern bureau met geregistreerde psychologen (NIP). Deelnemen aan een assessment is niet verplicht, aldus de AVS. In geval van een eerste aanstelling is weigering echter niet aanbevelenswaardig. Het bestuur zal geen verdere kandidaatstelling wensen. Meestal wordt het assessment in de advertentie genoemd. Bij het ontwikkelassessment zal de directeur goed moeten afwegen met welk doel het assessment wordt afgenomen. Voor de eigen ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de school is het een uitstekend hulpmiddel. Bestuur en directeur kunnen dan in vol vertrouwen de school verder ontwikkelen. Als het echter dient om een reorganisatie door te voeren, verplichte mobiliteit van de directeuren te implementeren of een bezuinigingsoperatie te bewerkstelligen in verband met krimp, dan is een assessment volgens de AVS niet het juiste hulpmiddel. De rapportage van een assessment kan alleen naar het bestuur als de werknemer daar toestemming voor heeft gegeven. In de beroepscode voor psychologen is de geheimhoudingsverplichting opgenomen. De direct betrokkene krijgt als eerste het rapport en geeft daarna toestemming voor verdere communicatie, of geeft aan dat niet te willen. De opdrachtgever, meestal het bestuur, kan de rapportage niet opeisen.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.