Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 4 (2010-2011)

Actueel

De AVS heeft onlangs een voordeelovereenkomst gesloten met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. Bij het overstappen naar een andere...
Leerkrachten hebben problemen met regeldrukLeerkrachten in het basisonderwijs vinden het nuttig dat er regels bestaan, maar hebben problemen met de...
Subsidie voor 158 po- en vo-scholenScholen konden zich afgelopen voorjaar inschrijven voor één van de - door een jury - geselecteerde projecten binnen...
Opnieuw kleine daling werkloosheidDe werkloosheid is voor de achtste maand op rij gedaald, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Vooral het aantal...
Pilots met flexibeler lestijdenEr starten volgend jaar pilots waarin basisscholen hun lesuren flexibeler kunnen verdelen over het schooljaar. Dat heeft...
Het netwerk personeelsbeleid is nieuw binnen de AVS. Hiermee wil de AVS voorzien in een behoefte van directeuren, personeelsadviseurs en...
Helder ambitieprofiel vaststellenAgentschap NL (voormalig SenterNovem) heeft het Programma van Eisen (PvE) `Frisse scholen´ vernieuwd. Specifieke...
Inrichting grote besturen en instellingenMet casusonderzoek heeft de Onderwijsraad geïnventariseerd welke organisatievormen en...
toegenomen levensverwachtingDe pensioenpremie bij ABP zal naar eigen zeggen in 2011 stijgen als eind van dit jaar blijkt dat de deelnemers van het pensioenfonds langer leven dan de prognoses tot nu toe laten zien. Hoe groot die stijging zal zijn, is...
Advies aan minister over centrale toetsing en referentieniveausEen Kamermeerderheid steunde het voorstel van de VVD en de PVV om een eindtoets voor het basisonderwijs in te stellen. De motie-Beertema/Elias over een landelijk stelsel van eindtoetsen...
Vraagtekens bij draagvlakOnderwijs in het vak Fries in het basis- en voortgezet onderwijs kan veel beter, blijkt uit het rapport 'Tussen wens en werkelijkheid' ('Tusken winsk en wurklikheid') van de inspectie. Een gedeputeerde van de provincie...
Vier keer zoveel invloed als inzet schoolHet niveau van interesse van ouders in de opvoeding van hun kinderen blijkt van doorslaggevende invloed te zijn op de schoolprestaties van hun kinderen, zo meldt het Algemeen Dagblad op basis van onderzoek...
Ontslagen militairen op schoolDe voorgenomen bezuinigingen bij defensie zijn een kans om het personeelstekort in andere branches op te lossen, stelt Jolanda Salari van hr-adviesbureau GITP in het Financieel Dagblad. Zij ziet onder andere een kans...
Internationale vergelijking leiderschap in onderwijsSamen met enkele andere wetenschappers heeft Michael Barber van McKinsey...
De minister van OCW heeft besloten om de uitbetaling (het betaalritme) van de bekostigingsbedragen voor de beleidsthema's taal, rekenen, opbrengstgericht werken en voor versterking cultuureducatie te wijzigen. In de oorspronkelijke regeling,...
Kinderen in groep zeven en acht van de basisschool lezen digitale teksten niet altijd even goed en kunnen de betrouwbaarheid van informatie vaak niet juist beoordelen. Dat zijn in het kort de conclusies van een afstudeeronderzoek naar de `...
Tijdens de begrotingsbehandeling nam de Kamer een motie van SP en PvdA aan voor een pilot met rechtstreekse rijkssubsidie aan de school(vestiging) in plaats van het bestuur. De AVS vindt het niet verstandig de schooldirecteur ook nog individueel...

Thema -

Voor het goed laten functioneren van de oudergeleding binnen de medezeggenschapsraad, moeten zowel ouders als schoolleiding een inspanning leveren. "Ik...
Ouderbetrokkenheid is belangrijk, niet in het minst omdat de schoolprestaties van kinderen daar wel bij varen. Toch slagen scholen er soms onvoldoende...
Een school kán zich bezighouden met bedtijden van leerlingen of met ouders in gesprek gaan over het eetgedrag van een kind. Tegelijk is het primair...
Sámen, maar het is schipperen. De ene keer geven ouders de doorslag, de andere keer stelt de directeur een grens. Drie schoolleiders vertellen over de...

Verder in dit nummer

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs kan en moet soepeler vinden beide sectoren. De verplaatsing van de Cito Eindtoets naar een later moment (pilot) en een betere informatieoverdracht zijn daarbij belangrijke verbeteringen, meent de...
‘Het onderwijs is geen wasmiddel dat elk vlekje in de maatschappij wegwerkt. Er zijn allerlei extra activiteiten de school ingeslopen, terwijl we ons juist moeten concentreren op taal, lezen en rekenen. Stop met klagen over bezuinigingen, maar kijk...
De samenleving globaliseert en ook kinderen krijgen daarmee te maken. “Het is belangrijk door je eigen cultuurbarrière heen te gaan”, stelt Jindra Divis. Als directeur van het Europees Platform is hij een enthousiast pleitbezorger van meer aandacht...

Iedere maand

Met regelmaat komt in het nieuws dat de kosten van overhead in het onderwijs de pan uitrijzen. En het grootste deel daarvan zou veroorzaakt worden door...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Ton Elias, woordvoerder (primair) onderwijs in de Tweede Kamer namens de VVD.
Passend onderwijs is niets nieuws voor obs Pluspunt in Rotterdam. Al achttien jaar telt hier iedere groep enkele cluster 3-leerlingen. En dat wil het...
De afgelopen maand heeft u via www.avs.nl kunnen reageren op de stelling:De school verwacht anno 2010 teveel inzet van...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: de leerlingen van openbare basisschool Atlantis in Amersfoort leren volgens De...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe luidt de inhoud van het schoolplan 2011-2015?

Door de toegenomen eigen verantwoordelijkheid van schoolorganisaties groeit het inzicht dat het schoolplan meer moet bevatten. Volgens de Wet op het Primair Onderwijs (WPO, artikel 12) moet minimaal aan de orde komen: het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg.

In de WPO staan (artikel 12) de minimumeisen waaraan het schoolplan moet voldoen:

1. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk gevalhet onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen,indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onderverantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd. Het schoolplan kan op een of meer scholen voor basisonderwijs en een of meer scholen voor ander onderwijs van hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben.

2. Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij worden tevens betrokken de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is.

3. Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding,bedoeld in artikel 30 van de wet.

4. Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van hetonderwijs omvat in elk geval:
a. de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd,
b. de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering vande kwaliteit nodig zijn, en
c. maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheidonderhoudt.

Medezeggenschap
De MR, personeel en ouders in de verschillende rollen moeten het schoolplan goedkeuren.Pas daarna stelt het bestuur het schoolplan vast en toetst de Inspectie van het Onderwijs de inhoud aan de WPO. In de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS, artikel 21) staat over de zeggenschap van de MR: “Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan en het zorgplan.”

Schoolbedrijfsplan
De AVS bepleit dat scholen hun schoolplan meer als een ‘schoolbedrijfsplan’ gaan zien. Het is een integraal meerjarig plandocument, waarin de ontwikkelingen in de maatschappij in relatie worden gebracht met de bijdrage van de onderwijsorganisatie en waarin ook de diverse beleidsterreinen in hoofdlijnen samenhangend worden beschreven. Deze benadering vermindert de planlast, omdat tal van afzonderlijke documenten kunnen vervallen of kunnen worden beschouwd als uitwerking van dit hoofddocument.

In het schoolbedrijfsplan horen dus niet alleen onderwijsbeleid (inclusief zorgbeleid, aanname- en verwijzingsbeleid), kwaliteitszorg en personeelsbeleid (inclusief formatiebeleid, waaronder de invoering van de functiemix), maar ook: huisvestings- en materieelbeleid, financieel beleid (waaronder een meerjarenbegroting in hoofdlijnen) en marketing- en communicatiebeleid.
Ook de relatie met de omgeving dient expliciet te worden beschreven. Immers, de rol van de school in het ontwikkelingspotentieel van het kind wordt voor een deel bepaald door omgevingsfactoren. Een kind leert niet alleen op school en de eisen die de samenleving aan onze (toekomstige) wereldburgers stellen, zijn ook aan verandering onderhevig. Kortom, een compact maar helder schoolbedrijfsplan zou vanuit onderstaand denkmodel kunnen worden ingericht:

Voor hulp bij het realiseren van het schoolplan 2011–2015, kunt u terecht bij de AVS, tel. 030-2361010.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.