Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 5 (2009-2010)

Actueel

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft de brochure Arbeidsomstandighedenwet, Arbocatalogus PO gemaakt. In deze brochure wordt aangegeven op welke wijze met de Arbocatalogus PO kan worden omgegaan. Deze brochure kunt u onderaan deze pagina...
Naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen op bestuur en management in het primair onderwijs, hebben enkel besturen uit Noord-Nederland...
Staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benadrukt in een recente brief de taak die...
Vanaf begin 2010 gaan Cfi en de IB-Groep verder als Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit heeft tot gevolg dat de...
Ruim 20 procent van de basisscholen die loonkostensubsidie hadden gekregen om een conciërge aan te kunnen stellen, moet dat geld terugbetalen. Gebleken...
Staatssecretaris Dijksma maakte onlangs 1,7 miljoen euro vrij voor de inrichting van de `vliegende brigade´ voor zeer zwakke scholen. Ook zette zij...
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de Tweede Kamer het Jaarplan 2010 van de Arbeidsinspectie gepresenteerd. In de...
Cartoonist Jos Collignon heeft met een spotprent over de gevallen DSB Bank de Inktspotprijs 2009 gewonnen; een prijs voor de beste politieke...
In opdracht van de sociale partners zijn in de afgelopen maanden in het kader van de functiemix door SBO pilots uitgezet. De ervaringen in deze pilots...
Scholen hebben massaal belangstelling getoond voor de crisismaatregelen om het binnenklimaat in hun gebouwen te verbeteren, meldt het ministerie van...
Medio december bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het `Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2009´ uit. Hieruit blijkt onder meer dat de...
Ouders zien het liefst een leerkracht met gezag voor de klas, iemand die streng grenzen stelt. Een goede band tussen...
Het subsidieplafond van de lerarenbeurs is verhoogd en de bedragen per studieverlofuur aangepast.Subsidieplafond verhoogdDe ‘Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011’ bevat twee verschillende subsidieregelingen, waarbij de zij-...
Slechts 12 procent van het management van scholen in het primair en voortgezet onderwijs vindt dat leerkrachten na hun 62e jaar moeten doorwerken. 58 procent vindt het lerarenberoep daarvoor te zwaar. Scholen bieden de oudere leerkracht vooral...
Dr. Titzer, een Amerikaanse onderzoeker, meent dat de hersenen van kinderen zich positief ontwikkelen als ze op zeer jonge leeftijd leren lezen. Dit meldt ANP Pers Support.Stimulering hersenen In de eerste levensjaren leert een kind het makkelijkst...
Voor de cognitieve ontwikkeling van tweelingen maakt het geen verschil of ze samen of in parallelle klassen hebben gezeten tijdens de basisschoolperiode. Dit is aangetoond in een recent artikel van Tinca Polderman (Vrije Universiteit) en co-auteurs...
Uit recent onderzoek van ontwikkelingspsycholoog dr. Ad Dudink van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de meeste politiek leiders en topbestuurders in Nederland in de zomermaanden zijn geboren. Hiermee laat hij zien dat zien dat de...
Advocaat-generaal Van Hilten heeft de Hoge Raad recentelijk geadviseerd te oordelen dat het uitlenen van leerkrachten aan het Cito onder de onderwijsvrijstelling valt. Hun werkzaamheden zijn dus niet met btw belast. Dit meldt Ernst...
Op 2, 3 en 4 februari wordt op veel scholen in groep 8 de Cito Eindtoets afgenomen.  In het kader van een proef wordt de toets in de regio´s Assen, Elburg, Roermond en Wijchen zes weken later afgenomen. Het doel van deze proef  is...
Met de wedstrijd Make-it-Mobile - waarvan de winnaars eind 2009 bekend werden gemaakt - wil het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma de (on)mogelijkheden van mobiel leren onder de aandacht brengen bij leerkrachten en onderwijskundigen. Ook wil...
KPN stopt met het bieden van gratis internet binnen het onderwijs. Sinds 2003 hebben scholen geheel gratis gebruik mogen maken van internettoegang van KPN, maar daaraan komt noodgedwongen een eind. Om scholen de mogelijkheid te bieden zich breed te...
Schoolbesturen moeten al hun vestigingen uiterlijk 28 februari 2010 ingeschreven hebben in het nieuwe Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Eerder is gemeld dat dit voor 1 januari moest gebeuren. Uiterlijk 28 februari 2010 Medio...
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend met als doel een fusietoets te introduceren.De fusietoets is bedoeld om na te gaan of besturen die willen fuseren een zorgvuldig besluitvormingsproces hebben doorlopen, waarbij uiteenlopende belangen...
De Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder is, overigens al voor het derde jaar, een partnerschap aangegaan met Basketbalstichting Seals Den Helder. Het partnerschap houdt kort samengevat in dat voor een bedrag van EUR 8.000 voor leerlingen...

Thema -

De kritiek op de Cito Eindtoets basisonderwijs is niet mals. De toets zou een momentopname zijn en te weinig rekening houden met motivatie en werkhouding...
Liz was helemaal klaar voor iets nieuws, Niels vond zo´n grote school wel even wennen en Anna heeft de overgang nog voor zich: zij staat te popelen...
De overgang tussen primair en voortgezet onderwijs is voor verschillende onderwijsorganisaties een speerpunt. Ze besteden extra tijd aan voorlichting, laten leerlingen uit groep 8 meelopen op de middelbare school, of – en dat gaat een flinke stap...
Leerkrachten hebben een beter beeld van hun leerlingen dan een eindtoets ooit kan opleveren. Bovendien, zo stelt wijsgeer en pedagoog Etienne Kuypers, moeten scholen veel meer rekening houden met de hersenontwikkeling van leerlingen. Maar die...

Verder in dit nummer

De nieuwe AVS Voordeelpartner BLR-Bimon geeft AVS-leden 10 procent korting op de kosten van de installatie van een...
In hoeverre mag de gemeente zich bemoeien met de onderwijskwaliteit? Die vraag speelt in Amsterdam, waar de basisscholen al twee jaar met...
Tijdens een AVS-studiereis naar Israël, in november 2009, stond het thema `opgroeien in een pluriforme samenleving´ centraal. Een groep schoolleiders...
Mensen die in het onderwijs werken hebben vaak een laag pensioenbewustzijn, blijkt uit onderzoek dat ABP in 2009 liet uitvoeren. Vooral werknemers in het primair onderwijs – met veel in deeltijd werkende vrouwen, die vaak geen kostwinner zijn en...

Iedere maand

De afgelopen weken heeft u via www.avs.nl kunnen reageren op de stelling:66% oneens17% eens17% deels eensDe reacties zijn (ingekorte...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Manja Smits, woordvoerder Onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer.In de Haagse werkelijkheid wordt vaak gedacht dat scholen...
Alle ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben feitelijk één heel belangrijke doelstelling: de mens brengen tot een volwaardig, zelfstandig en autonoom bestaand wezen. Zoveel als mogelijk, in ieder geval. Dat geldt ook voor kinderen...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Twee leerkrachten van de Zevensprong, een school voor speciaal onderwijs in...

Goed onderwijsbestuur

Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren binnen organisaties ontwikkelde dr. John Carver het zogenoemde Policy Governance Model. Dit model wordt in Nederland, ook in het onderwijs, steeds meer toegepast. Het biedt een compleet...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.