Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2009-2010)

Actueel

Advies expertgroep niet overgenomenDe aanbeveling van een Expertgroep om voor iedere school (po en vo) een aparte klachtencommissie in te stellen wordt...
Landelijke commissieEr komt een landelijke commissie om de kwaliteit van de examens van lerarenopleidingen in het hbo - waaronder de...
Functiemix Uit de nota Werken in het onderwijs 2010 (WIO), die tegelijk met de Onderwijsbegroting verscheen, blijkt dat veel leerkrachten vinden dat de procedures rond schaalpromotie op hun school oneerlijk verlopen. Beloningsbeleid in het...
Toetsing pedagogische kwaliteit en onaangekondigde inspectiesEr gaat het een en ander veranderen in het toezicht op de kwaliteit van...
Monster employment indexHet aantal onderwijsvacatures lag in september van dit jaar 9 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de...
Verbetering in gevaarDe realisatie van frisse en energiezuinige basisscholen komt in gevaar door een te korte termijn voor de subsidieaanvraag...
Duo vanaf 1 januari 2010Per 1 januari 2010 gaan de Informatie Beheer Groep en Cfi samen op in één nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs: DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs. Het betreffende wetsvoorstel is inmiddels zowel door de Tweede...
Analyse beloningsbedragIn het Convenant Actieplan Leerkracht is budget ter beschikking gesteld om de beloning van leerkrachten te verbeteren om mogelijke (vergrijzings)tekorten te verminderen. Wetenschappelijk tijdschrift TPEdigitaal analyseerde...
VOO: integraal bestuur en stichting zijn voldoendeDe Raad van Toezicht (RvT) van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) stelt voor om het aantal bestuursvormen voor het openbaar onderwijs terug te brengen tot twee. Volgens de raad bieden het...
Sinds 2003 biedt KPN alle scholen in Nederland een gratis internetverbinding aan. Als gevolg van nieuwe regels van toezichthouder Opta wordt KPN echter gedwongen dit met ingang van 1 september 2010 stop te zetten. KPN is het niet eens met de nieuwe...

Thema -

Sommige scholen zien de plicht als een uitgelezen kans om op een vernieuwende manier invloed uit te oefenen op de opvang. Vier inspirerende...
Van gescheiden bolwerk naar gezamenlijk belang Augustus 2006 kwam `ie plots om de hoek zeilen: de motie Van Aartsen/Bos. Het gros van de schoolleiders was not amused. Wéér een verantwoordelijkheid erbij. Toch heeft de sector in drie...
Excursie moet eigen knelpunten in samenwerking weg nemenHoe werk je als school zo goed mogelijk samen met bso, maar ook met sport- en culturele...
Heeft zorgleerling ook op bso extra begeleiding nodig?Waar zorgleerlingen in het onderwijs een ‘rugzak’ hebben voor extra begeleiding, gaat deze af tijdens de bso. Maar waar zijn rugzakkinderen meer bij gebaat: naschoolse opvang samen met hun...

Verder in dit nummer

De `nieuwe flinkheid´ die door de politiek waart, richt zich nu ook op het onderwijs. Van twee scholen schortte staatssecretaris Dijksma onlangs de...
Multifilm zonweringDoor de samenwerkingsovereenkomst die de AVS heeft gesloten met nieuwe voordeelpartner Multifilm...
Behoefte aan strengere scholenOuders willen een strengere school voor hun kinderen, was één van de conclusies uit een recent onderzoek van onderzoeksbureau Qrius in opdracht van maandblad J/M. Uit het Nationale Scholenonderzoek 2008/2009 bleek dat...
Worstelen met de functiemixEcht vaart zit er nog niet in. Een recente meting van het ministerie laat zien dat het aantal LB-functies in het primair onderwijs (po) nagenoeg niet is gestegen. Logisch, omdat de meerkosten van de LB-functies pas vanaf...
Op vrijdag 27 november aanstaande vindt de derde alumnidag van de AVS School for Leadership plaats bij AFAS in Leusden. Het thema is: Succesvol ondernemen voor toekomstproof onderwijs. De alumnidagen zijn bedoeld voor oud-deelnemers van de AVS...

Iedere maand

De laatste tijd schieten de academische pabo´s als paddenstoelen uit de grond. Meestal nemen universiteiten en hogescholen dit initiatief. Zo niet bij Stichting Arcade, openbaar primair onderwijs in de regio Coevorden-Hardenberg. Dit bestuur...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in ‘Zo kan het ook!’: De Vrije Ruimte in Den Haag zocht een flexibeler leerlingvolgsysteem...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Rita Verdonk, namens de eenmansfractie Trots op Nederland (TON) in de Tweede Kamer.
Toen in 2003 door het wegvallen van een ‘ondergrens’ uit de indicatiecriteria (Regeling Indicatiecriteria Leerling Gebonden Financiering) het recht op Passend onderwijs gestalte kreeg, stond de Emiliusschool in Son en Breugel – een school voor...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wanneer kan een werknemer of ikzelf kort buitengewoon verlof opnemen?

In artikel 8.7 van de cao is het imperatief kort buitengewoon verlof geregeld. In het eerste lid wordt een aantal concrete gevallen genoemd, waarin het bevoegd gezag onder alle omstandigheden verlof moet verlenen aan de werknemer. In het derde lid is bepaald dat het bevoegd gezag op grond van goed werkgeverschap eveneens verlof dient te verlenen in andere situaties waar de werknemer verplichtingen moet nakomen, die slechts in werktijd kunnen worden vervuld. Hierbij kan gedacht worden aan het ophalen van documenten, het bezichtigen van een huis, het bijwonen van een begrafenis van een goede vriend of een promotie van een goede vriendin. Het moet dan gaan om verlof korter dan een volledige werkdag. Als het verlof een hele werkdag omvat, wordt het afgetrokken van het verlof dat toegekend kan worden op grond van artikel 8.8.Op grond van artikel 8.8 van de CAO PO kan een werknemer hooguit twee maal de arbeidsduur per week gedurende elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden verlof opnemen, indien dit noodzakelijk is. Het bevoegd gezag verleent dit verlof wanneer zich in de leefsituatie van het personeelslid omstandigheden voordoen die hem of haar in redelijkheid verhinderen zijn/haar werk te doen. Als zich tegen het opnemen of voortzetten van het verlof een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang verzet, waarvoor het belang van het personeelslid in redelijkheid moet wijken, hoeft het bevoegd gezag het verlof niet te verlenen of kan het worden beëindigd. In principe gaat het hier om zorgverlof, bedoeld om noodzakelijke verzorging te geven aan een ziek kind, een zieke echtgenoot of zieke ouders. Ook het begeleiden van een ziek kind naar een arts valt hieronder.De betekenis van noodzakelijke verzorging wordt uitgelegd in de memorie van toelichting van de wet Arbeid en zorg. Het element noodzaak blijkt niet alleen betrekking te hebben op de verzorging als zodanig, maar ook op het gegeven dat juist dát personeelslid de verzorging moet verlenen. Dit betekent dat aan de eis van noodzakelijk verzorging niet wordt voldaan als een ander de taak op zich kan nemen. Het bevoegd gezag zou dus in het beleid kunnen opnemen dat een personeelslid aannemelijk moet maken dat de noodzakelijke verzorging niet door een ander (bijvoorbeeld een familielid, de oppas of een thuiszorgorganisatie) kan worden verleend.Toepassing van genoemde verlofbepalingen kan in de praktijk vragen oproepen. Het bevoegd gezag zou hier beleid op moeten maken, zodat duidelijk is wanneer een werknemer verlof krijgt. Duidelijk is in ieder geval dat dagen voor kort buitengewoon verlof bedoeld zijn voor bijzondere situaties en niet ‘automatisch’ jaarlijks opgenomen kunnen worden.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.